4.1 Sammendrag

Det vises til Prop. 1 S (2015–2016) for omtale av gruppering av inntekter/utgifter, utviklingstrekk på utgiftssiden, flerårige budsjettkonsekvenser og gjennomføring av inneværende års budsjett.