4. Gruppering av inntekter/utgifter, utviklingstrekk på utgiftssiden, flerårige budsjettkonsekvenser og gjennomføring av inneværende års budsjett