Forlik om statsbudsjettet for 2016. Tall i 1000 kroner.

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–2

Forlik 2016

(H, FrP og KrF, subsidiært V)

Utgifter (i tusen kroner)

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

50

Det kongelige hoff

173 258

173 089 (-169)

51

Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff

19 880

19 860 (-20)

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

50

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessens stab mv.

18 802

18 784 (-18)

41

Stortinget

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

565 000

541 000 (-24 000)

61

Høyesterett

1

Driftsutgifter

95 089

94 997 (-92)

100

Utenriksdepartementet

1

Driftsutgifter

2 102 115

2 100 185 (-1 930)

21

Spesielle driftsutgifter

12 242

12 231 (-11)

71

Diverse tilskudd

23 205

25 205 (+2 000)

103

Regjeringens fellesbevilgning for representasjon

1

Driftsutgifter

49 494

49 439 (-55)

104

Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet

1

Driftsutgifter

9 567

9 558 (-9)

115

Næringsfremme-, kultur- og informasjonsformål

1

Driftsutgifter

17 149

17 122 (-27)

118

Nordområdetiltak mv.

1

Driftsutgifter

31 993

31 967 (-26)

70

Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland

320 079

300 079 (-20 000)

119

Globale sikkerhetstiltak

1

Driftsutgifter

2 085

2 083 (-2)

140

Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen

1

Driftsutgifter

1 423 382

1 431 636 (+8 254)

141

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

1

Driftsutgifter

233 908

236 172 (+2 264)

144

Fredskorpset

1

Driftsutgifter

45 146

45 101 (-45)

150

Bistand til Afrika

78

Regionbevilgning for Afrika

1 984 640

2 094 640 (+110 000)

153

Bistand til Latin-Amerika

78

Regionbevilgning for Latin-Amerika

30 000

80 000 (+50 000)

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

1

Driftsutgifter

10 131

22 110 (+11 979)

70

Sivilt samfunn

670 471

1 955 471 (+1 285 000)

162

Overgangsbistand

70

Overgangsbistand

0

200 000 (+200 000)

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

70

Nødhjelp og humanitær bistand

4 339 042

4 389 042 (+50 000)

72

Menneskerettigheter

258 300

298 300 (+40 000)

164

Fred, forsoning og demokrati

70

Fred, forsoning og demokratitiltak

405 900

390 900 (-15 000)

71

ODA-godkjente land på Balkan

225 000

175 000 (-50 000)

72

Global sikkerhet, utvikling og nedrustning

244 700

154 700 (-90 000)

73

Andre ODA-godkjente OSSE-land

465 500

365 500 (-100 000)

165

Forskning, kompetanseheving og evaluering

1

Driftsutgifter

90 677

120 537 (+29 860)

70

Forskning

78 000

148 000 (+70 000)

71

Faglig samarbeid

265 900

305 900 (+40 000)

166

Miljø og bærekraftig utvikling mv.

72

Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling

597 200

767 200 (+170 000)

74

Fornybar energi

270 000

470 000 (+200 000)

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

21

Spesielle driftsutgifter

7 326 430

7 381 924 (+55 494)

168

Kvinners rettigheter og likestilling

70

Kvinners rettigheter og likestilling

263 500

293 500 (+30 000)

169

Global helse og utdanning

1

Driftsutgifter

15 966

15 958 (-8)

170

FN-organisasjoner mv.

70

FNs utviklingsprogram (UNDP)

435 000

565 000 (+130 000)

71

FNs befolkningsfond (UNFPA)

381 000

401 000 (+20 000)

72

FNs barnefond (UNICEF)

475 000

505 000 (+30 000)

73

Verdens matvareprogram (WFP)

212 000

237 000 (+25 000)

74

FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR)

300 000

350 000 (+50 000)

75

FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA)

150 000

125 000 (-25 000)

76

FN og globale utfordringer

192 300

223 300 (+31 000)

77

FNs aidsprogram (UNAIDS)

100 000

120 000 (+20 000)

78

Bidrag andre FN-organisasjoner mv.

212 300

187 300 (-25 000)

81

Tilskudd til internasjonal landbruksforskning

25 000

105 000 (+80 000)

82

FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women)

55 000

75 000 (+20 000)

83

Verdens helseorganisasjon (WHO)

208 500

183 500 (-25 000)

171

Multilaterale finansinstitusjoner

70

Verdensbanken

866 000

841 000 (-25 000)

200

Kunnskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

254 407

254 152 (-255)

21

Spesielle driftsutgifter

11 208

11 197 (-11)

220

Utdanningsdirektoratet

1

Driftsutgifter

273 231

272 976 (-255)

21

Spesielle driftsutgifter

135 212

135 065 (-147)

221

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene

1

Driftsutgifter

13 960

13 946 (-14)

222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

1

Driftsutgifter

88 734

88 642 (-92)

224

Senter for IKT i utdanningen

1

Driftsutgifter

60 939

60 878 (-61)

21

Spesielle driftsutgifter

21 959

21 935 (-24)

225

Tiltak i grunnopplæringen

1

Driftsutgifter

22 239

22 217 (-22)

21

Spesielle driftsutgifter

100 342

100 241 (-101)

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge

456 563

492 063 (+35 500)

71

Tilskudd til kunst- og kulturarbeid i opplæringen

26 336

29 336 (+3 000)

74

Tilskudd til organisasjoner

18 380

20 880 (+2 500)

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter

824 164

823 398 (-766)

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere

1 274 132

1 324 132 (+50 000)

50

Nasjonale sentre i grunnopplæringen

92 030

91 939 (-91)

63

Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærertetthet på 1.-4. trinn

434 420

754 420 (+320 000)

71

Tilskudd til vitensentre

50 339

54 089 (+3 750)

227

Tilskudd til særskilte skoler

74

Tilskudd til Signo grunn- og videregående skole og Briskeby videregående skole

42 522

44 522 (+2 000)

228

Tilskudd til frittstående skoler mv.

71

Frittstående videregående skoler

1 518 316

1 520 416 (+2 100)

229

Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

1

Driftsutgifter

23 246

23 223 (-23)

230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1

Driftsutgifter

636 855

631 218 (-5 637)

21

Spesielle driftsutgifter

61 349

61 289 (-60)

231

Barnehager

21

Spesielle driftsutgifter

419 540

419 255 (-285)

51

Forskning

8 703

8 694 (-9)

70

Tilskudd for svømming i barnehagene, prøveprosjekt frivillige organisasjoner

10 290

25 290 (+15 000)

253

Folkehøyskoler

70

Tilskudd til folkehøyskoler

781 630

791 630 (+10 000)

255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre

72

Stiftelsen Arkivet

24 022

25 522 (+1 500)

256

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

1

Driftsutgifter

53 381

53 333 (-48)

21

Spesielle driftsutgifter

11 325

11 310 (-15)

257

Program for basiskompetanse i arbeidslivet

21

Spesielle driftsutgifter

5 311

5 306 (-5)

70

Tilskudd

163 518

158 518 (-5 000)

258

Tiltak for livslang læring

1

Driftsutgifter

4 900

4 895 (-5)

21

Spesielle driftsutgifter

91 898

91 834 (-64)

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler

31 335 347

31 345 716 (+10 369)

70

Private høyskoler

1 275 534

1 277 859 (+2 325)

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

74

Tilskudd til velferdsarbeid

82 311

87 311 (+5 000)

280

Felles enheter

1

Driftsutgifter

80 535

80 456 (-79)

50

Senter for internasjonalisering av utdanning

81 184

81 114 (-70)

51

Drift av nasjonale fellesoppgaver

174 743

174 572 (-171)

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

1

Driftsutgifter

209 582

209 461 (-121)

50

Tilskudd til Norges forskningsråd

167 710

167 574 (-136)

70

Andre overføringer

66 475

75 475 (+9 000)

283

Meteorologiformål

50

Meteorologisk institutt

306 456

301 171 (-5 285)

284

De nasjonale forskningsetiske komiteene

1

Driftsutgifter

17 007

16 989 (-18)

285

Norges forskningsråd

52

Langsiktig, grunnleggende forskning

1 602 495

1 600 972 (-1 523)

53

Strategiske satsinger

1 240 752

1 257 747 (+16 995)

54

Forskningsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse

486 772

486 317 (-455)

55

Administrasjon

279 952

279 676 (-276)

287

Forskningsinstitutter og andre tiltak

21

Spesielle driftsutgifter

15 611

15 571 (-40)

53

NUPI

4 721

4 716 (-5)

57

Basisbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter

178 922

178 759 (-163)

288

Internasjonale samarbeidstiltak

21

Spesielle driftsutgifter

37 279

37 252 (-27)

300

Kulturdepartementet

1

Driftsutgifter

134 775

134 640 (-135)

21

Spesielle driftsutgifter

1 806

1 804 (-2)

314

Kultursamarbeid i nordområdene og kulturnæring

21

Spesielle driftsutgifter

2 229

2 227 (-2)

315

Frivillighetsformål

21

Forskning og utredning

5 890

5 879 (-11)

72

Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge

21 435

23 935 (+2 500)

86

Generell tilskuddspost til internasjonale sykkelritt i Norge

0

5 000 (+5 000)

320

Allmenne kulturformål

1

Driftsutgifter

133 814

133 683 (-131)

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter

18 150

18 140 (-10)

78

Ymse faste tiltak

34 798

37 298 (+2 500)

79

Til disposisjon

7 087

8 587 (+1 500)

321

Kunstnerformål

71

Statsstipend

13 114

13 098 (-16)

73

Kunstnerstipend m.m.

159 476

167 876 (+8 400)

74

Garantiinntekter og langvarige stipend

126 728

127 228 (+500)

322

Visuell kunst

1

Driftsutgifter

16 436

16 419 (-17)

78

Ymse faste tiltak

57 138

58 138 (+1 000)

323

Musikkformål

1

Driftsutgifter

164 114

163 950 (-164)

55

Norsk kulturfond

314 814

319 814 (+5 000)

324

Scenekunstformål

1

Driftsutgifter

72 843

72 771 (-72)

21

Spesielle driftsutgifter

60 267

60 207 (-60)

71

Region-/landsdelsinstitusjoner

495 828

498 328 (+2 500)

78

Ymse faste tiltak

188 649

191 149 (+2 500)

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Driftsutgifter

524 447

523 931 (-516)

55

Norsk kulturfond

170 765

178 265 (+7 500)

328

Museums- og andre kulturvernformål

70

Det nasjonale museumsnettverket

1 170 881

1 171 881 (+1 000)

78

Ymse faste tiltak

18 740

21 490 (+2 750)

329

Arkivformål

1

Driftsutgifter

333 163

337 834 (+4 671)

334

Film- og medieformål

1

Driftsutgifter

156 287

156 132 (-155)

335

Mediestøtte

71

Produksjonstilskudd

308 046

313 046 (+5 000)

75

Tilskudd til samiske aviser

25 031

27 031 (+2 000)

339

Pengespill, lotterier og stiftelser

1

Driftsutgifter

66 324

66 259 (-65)

340

Den norske kirke

1

Driftsutgifter

1 284 745

1 289 538 (+4 793)

71

Tilskudd til Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet

86 170

88 170 (+2 000)

341

Tilskudd til trossamfunn m.m.

70

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn

315 256

316 632 (+1 376)

342

Kirkebygg og gravplasser

1

Driftsutgifter

55 538

55 480 (-58)

60

Rentekompensasjon - kirkebygg

44 165

44 407 (+242)

400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

340 169

339 827 (-342)

23

Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling

24 360

29 336 (+4 976)

50

Norges forskningsråd

22 363

22 341 (-22)

410

Domstolene

1

Driftsutgifter

2 054 212

2 052 183 (-2 029)

21

Spesielle driftsutgifter

67 636

67 549 (-87)

411

Domstoladministrasjonen

1

Driftsutgifter

75 098

75 023 (-75)

414

Forliksråd og andre domsutgifter

1

Driftsutgifter

185 886

185 710 (-176)

21

Spesielle driftsutgifter

36 553

36 513 (-40)

430

Kriminalomsorgen

1

Driftsutgifter

4 095 974

4 092 224 (-3 750)

21

Spesielle driftsutgifter

88 400

88 314 (-86)

432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

1

Driftsutgifter

186 433

186 247 (-186)

440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter

14 467 783

14 503 299 (+35 516)

21

Spesielle driftsutgifter

406 831

406 520 (-311)

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag

10 502

10 493 (-9)

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål

26 456

26 445 (-11)

70

Tilskudd

66 333

76 333 (+10 000)

442

Politihøgskolen

1

Driftsutgifter

575 056

574 484 (-572)

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

1

Driftsutgifter

787 479

786 848 (-631)

445

Den høyere påtalemyndighet

1

Driftsutgifter

211 170

210 979 (-191)

446

Den militære påtalemyndighet

1

Driftsutgifter

7 829

7 821 (-8)

448

Grensekommissæren

1

Driftsutgifter

6 262

6 256 (-6)

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter

681 633

681 002 (-631)

21

Spesielle driftsutgifter

6 959

6 955 (-4)

452

Sentral krisehåndtering

1

Driftsutgifter

27 863

27 836 (-27)

454

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter

708 502

707 826 (-676)

455

Redningstjenesten

1

Driftsutgifter

114 022

113 931 (-91)

21

Spesielle driftsutgifter

26 502

26 481 (-21)

456

Direktoratet for nødkommunikasjon

1

Driftsutgifter

566 991

566 311 (-680)

460

Spesialenheten for politisaker

1

Driftsutgifter

40 138

40 098 (-40)

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

1

Driftsutgifter

958 002

956 792 (-1 210)

467

Norsk Lovtidend

1

Driftsutgifter

4 154

4 151 (-3)

468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

1

Driftsutgifter

15 137

15 122 (-15)

469

Vergemålsordningen

1

Driftsutgifter

228 896

228 727 (-169)

21

Spesielle driftsutgifter

199 497

199 425 (-72)

470

Fri rettshjelp

1

Driftsutgifter

719 856

719 091 (-765)

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

36 029

46 029 (+10 000)

472

Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre

1

Driftsutgifter

20 411

20 382 (-29)

473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Driftsutgifter

42 202

42 160 (-42)

474

Konfliktråd

1

Driftsutgifter

103 084

102 988 (-96)

475

Bobehandling

1

Driftsutgifter

75 298

75 232 (-66)

21

Spesielle driftsutgifter

7 162

7 155 (-7)

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd

302 881

302 891 (+10)

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter

1 213 802

1 212 951 (-851)

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak

4 946 769

4 995 249 (+48 480)

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

90 645

90 589 (-56)

23

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling

4 245

4 237 (-8)

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak

53 119

63 119 (+10 000)

491

Utlendingsnemnda

1

Driftsutgifter

270 358

270 090 (-268)

21

Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling

8 588

8 577 (-11)

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1

Driftsutgifter

352 940

352 587 (-353)

21

Spesielle driftsutgifter

79 052

78 942 (-110)

22

Forskning

6 832

6 825 (-7)

50

Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd

66 143

66 084 (-59)

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

1

Driftsutgifter

631 838

631 269 (-569)

22

Fellesutgifter for departementene og Statsministerens kontor

127 213

127 089 (-124)

520

Tilskudd til de politiske partier

1

Driftsutgifter

8 591

8 583 (-8)

70

Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner

282 000

292 000 (+10 000)

525

Fylkesmannsembetene

1

Driftsutgifter

1 538 795

1 537 278 (-1 517)

21

Spesielle driftsutgifter

157 738

157 573 (-165)

531

Eiendommer til kongelige formål

1

Driftsutgifter

25 603

25 578 (-25)

533

Eiendommer utenfor husleieordningen

1

Driftsutgifter

20 063

20 043 (-20)

534

Erstatningslokaler for departementene

1

Driftsutgifter

386 634

386 249 (-385)

540

Direktoratet for forvaltning og IKT

1

Driftsutgifter

208 523

208 333 (-190)

21

Spesielle driftsutgifter

43 877

43 849 (-28)

23

Elektronisk ID og Sikker digital posttjeneste

95 795

95 688 (-107)

541

IKT-politikk

22

Samordning av IKT-politikken

7 084

7 075 (-9)

542

Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram

1

Driftsutgifter

5 641

5 636 (-5)

545

Datatilsynet

1

Driftsutgifter

45 624

45 587 (-37)

546

Personvernnemnda

1

Driftsutgifter

1 889

1 887 (-2)

551

Regional utvikling og nyskaping

60

Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling

1 102 793

1 156 993 (+54 200)

61

Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

155 302

225 302 (+70 000)

554

Kompetansesenter for distriktsutvikling

1

Driftsutgifter

26 885

26 859 (-26)

560

Sametinget

50

Sametinget

279 956

279 679 (-277)

561

Tilskudd til samiske formål

50

Samisk høgskole

5 594

5 588 (-6)

51

Divvun

6 894

6 888 (-6)

562

Galdu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter

1

Driftsutgifter

3 161

3 158 (-3)

21

Spesielle driftsutgifter

2 044

2 042 (-2)

563

Internasjonalt reindriftssenter

1

Driftsutgifter

5 858

5 854 (-4)

21

Spesielle driftsutgifter

2 554

2 551 (-3)

571

Rammetilskudd til kommuner

21

Spesielle driftsutgifter

37 250

37 216 (-34)

60

Innbyggertilskudd

118 428 306

119 052 870 (+624 564)

64

Skjønnstilskudd

1 849 000

1 854 000 (+5 000)

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd

31 475 175

31 587 475 (+112 300)

576

Vedlikehold og rehabilitering

60

Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner

200 000

0 (-200 000)

579

Valgutgifter

1

Driftsutgifter

20 405

20 348 (-57)

581

Bolig- og bomiljøtiltak

77

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet

24 100

26 100 (+2 000)

585

Husleietvistutvalget

1

Driftsutgifter

25 734

25 710 (-24)

587

Direktoratet for byggkvalitet

1

Driftsutgifter

85 663

85 578 (-85)

22

Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling

54 388

52 330 (-2 058)

595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

1

Driftsutgifter

310 756

310 501 (-255)

21

Spesielle driftsutgifter

481 313

479 351 (-1 962)

600

Arbeids- og sosialdepartementet

1

Driftsutgifter

183 581

183 400 (-181)

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

21

Spesielle driftsutgifter

61 193

61 126 (-67)

50

Norges forskningsråd

136 862

136 724 (-138)

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter

11 217 024

11 211 838 (-5 186)

21

Spesielle driftsutgifter

31 309

31 278 (-31)

70

Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte

196 940

176 940 (-20 000)

606

Trygderetten

1

Driftsutgifter

68 923

68 856 (-67)

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

21

Spesielle driftsutgifter

64 157

64 084 (-73)

63

Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte

177 730

182 730 (+5 000)

634

Arbeidsmarkedstiltak

21

Forsøk, utviklingstiltak mv.

26 218

16 166 (-10 052)

78

Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser

66 710

62 710 (-4 000)

640

Arbeidstilsynet

1

Driftsutgifter

554 119

564 578 (+10 459)

21

Spesielle driftsutgifter, regionale verneombud

10 420

10 410 (-10)

642

Petroleumstilsynet

1

Driftsutgifter

220 495

220 280 (-215)

21

Spesielle driftsutgifter

30 959

30 938 (-21)

643

Statens arbeidsmiljøinstitutt

50

Statstilskudd

117 205

117 090 (-115)

648

Arbeidsretten, Riksmekleren m.m.

1

Driftsutgifter

17 793

17 776 (-17)

21

Spesielle driftsutgifter

1 438

1 436 (-2)

649

Treparts bransjeprogrammer

21

Spesielle driftsutgifter - Treparts bransjeprogrammer

2 757

2 754 (-3)

700

Helse- og omsorgsdepartementet

1

Driftsutgifter

207 965

207 755 (-210)

701

Direktoratet for e-helse

21

Spesielle driftsutgifter

254 628

254 316 (-312)

70

Norsk Helsenett SF

122 878

124 758 (+1 880)

702

Beredskap

21

Spesielle driftsutgifter

30 141

33 111 (+2 970)

703

Internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter

66 352

66 286 (-66)

710

Folkehelseinstituttet

1

Driftsutgifter

898 171

897 284 (-887)

21

Spesielle driftsutgifter

700 248

699 623 (-625)

712

Bioteknologirådet

1

Driftsutgifter

8 719

8 711 (-8)

714

Folkehelse

21

Spesielle driftsutgifter

148 851

148 676 (-175)

70

Rusmiddeltiltak

123 728

138 728 (+15 000)

720

Helsedirektoratet

1

Driftsutgifter

1 110 144

1 108 937 (-1 207)

21

Spesielle driftsutgifter

46 090

46 030 (-60)

721

Statens helsetilsyn

1

Driftsutgifter

114 991

114 859 (-132)

722

Norsk pasientskadeerstatning

1

Driftsutgifter

161 823

161 662 (-161)

723

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

1

Driftsutgifter

103 970

103 887 (-83)

729

Pasient- og brukerombud

1

Driftsutgifter

61 117

61 056 (-61)

732

Regionale helseforetak

21

Spesielle driftsutgifter

19 322

19 303 (-19)

70

Særskilte tilskudd

776 020

775 543 (-477)

71

Kvalitetsbasert finansiering

519 975

519 466 (-509)

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF

54 088 341

54 029 954 (-58 387)

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF

19 092 194

19 064 231 (-27 963)

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF

14 436 023

14 414 943 (-21 080)

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF

12 881 489

12 869 307 (-12 182)

76

Innsatsstyrt finansiering

31 627 870

31 598 179 (-29 691)

77

Poliklinisk virksomhet mv.

4 086 562

4 082 931 (-3 631)

78

Forskning og nasjonale kompetansetjenester

1 103 523

1 102 399 (-1 124)

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter

12 538

17 526 (+4 988)

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

1

Driftsutgifter

49 519

49 469 (-50)

21

Spesielle driftsutgifter

14 299

14 285 (-14)

750

Statens legemiddelverk

1

Driftsutgifter

273 886

273 646 (-240)

751

Legemiddeltiltak

21

Spesielle driftsutgifter

10 681

10 671 (-10)

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter

134 331

134 116 (-215)

63

Investeringstilskudd

2 533 206

2 546 206 (+13 000)

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter

61 459

61 419 (-40)

50

Samisk helse

5 511

5 506 (-5)

60

Forebyggende helsetjenester

50 182

152 182 (+102 000)

73

Seksuell helse

55 531

57 031 (+1 500)

765

Psykisk helse og rusarbeid

21

Spesielle driftsutgifter

122 966

122 847 (-119)

72

Frivillig arbeid mv.

216 378

226 378 (+10 000)

73

Utviklingstiltak mv.

120 540

128 540 (+8 000)

769

Utredningsvirksomhet mv.

21

Spesielle driftsutgifter

14 459

14 441 (-18)

770

Tannhelsetjenester

21

Spesielle driftsutgifter

27 073

27 049 (-24)

780

Forskning

50

Norges forskningsråd mv.

357 888

357 551 (-337)

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter

86 879

86 794 (-85)

79

Tilskudd

56 518

71 518 (+15 000)

783

Personell

21

Spesielle driftsutgifter

39 023

38 994 (-29)

800

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

1

Driftsutgifter

163 762

163 599 (-163)

21

Spesielle driftsutgifter

11 761

11 749 (-12)

820

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter

253 157

252 960 (-197)

821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling

39 726

39 686 (-40)

50

Norges Forskningsråd

6 946

6 939 (-7)

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

48 208

82 208 (+34 000)

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunnskunnskap

31 896

31 868 (-28)

22

Prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

13 794

13 782 (-12)

840

Tiltak mot vold og overgrep

21

Spesielle driftsutgifter

26 695

26 692 (-3)

61

Tilskudd til incest- og voldtektsentre

82 299

84 299 (+2 000)

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv.

43 233

46 983 (+3 750)

72

Tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn

11 834

20 884 (+9 050)

841

Samliv og konfliktløsning

22

Opplæring, forskning, utvikling mv.

6 527

6 520 (-7)

842

Familievern

1

Driftsutgifter

280 261

289 986 (+9 725)

21

Spesielle driftsutgifter

29 036

29 008 (-28)

70

Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv.

162 556

166 556 (+4 000)

846

Familie- og oppveksttiltak

21

Spesielle driftsutgifter

9 239

9 235 (-4)

61

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

148 905

163 905 (+15 000)

847

EUs ungdomsprogram

1

Driftsutgifter

8 058

8 049 (-9)

848

Barneombudet

1

Driftsutgifter

13 636

13 623 (-13)

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

1

Driftsutgifter

190 206

190 030 (-176)

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter

66 155

66 063 (-92)

22

Barnesakkyndig kommisjon

7 702

7 695 (-7)

50

Forskning og utvikling

13 395

13 382 (-13)

60

Kommunalt barnevern

653 371

683 371 (+30 000)

855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Driftsutgifter

4 266 743

4 267 388 (+645)

21

Spesielle driftsutgifter

20 711

20 689 (-22)

22

Kjøp av private barnevernstjenester

1 919 494

1 917 724 (-1 770)

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

1

Driftsutgifter

1 392 040

1 391 839 (-201)

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

1

Driftsutgifter

254 413

254 125 (-288)

21

Spesielle driftsutgifter

14 018

14 005 (-13)

860

Forbrukerrådet

50

Basisbevilgning

129 342

129 193 (-149)

51

Markedsportaler

26 008

25 990 (-18)

865

Forbrukerpolitiske tiltak

21

Spesielle driftsutgifter

12 655

12 650 (-5)

867

Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukertvistutvalget

1

Driftsutgifter

10 455

10 445 (-10)

868

Forbrukerombudet

1

Driftsutgifter

23 297

23 274 (-23)

870

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

1

Driftsutgifter

5 855

5 850 (-5)

871

Likestilling og ikke-diskriminering

21

Spesielle driftsutgifter

11 000

10 983 (-17)

73

Likestillingssentre

6 008

8 008 (+2 000)

872

Nedsatt funksjonsevne

21

Spesielle driftsutgifter

14 156

14 142 (-14)

873

Likestillings- og diskrimineringsombudet

50

Basisbevilgning

52 910

52 856 (-54)

900

Nærings- og fiskeridepartementet

1

Driftsutgifter

335 394

335 058 (-336)

21

Spesielle driftsutgifter

56 506

66 462 (+9 956)

77

Tilskudd til sjømattiltak

6 000

8 500 (+2 500)

79

Mechatronic Innovation Lab

0

20 000 (+20 000)

902

Justervesenet

1

Driftsutgifter

120 732

120 614 (-118)

21

Spesielle driftsutgifter

348

346 (-2)

903

Norsk akkreditering

1

Driftsutgifter

41 111

41 072 (-39)

904

Brønnøysundregistrene

1

Driftsutgifter

277 207

276 914 (-293)

22

Forvaltning av Altinn-løsningen

235 503

235 306 (-197)

905

Norges geologiske undersøkelse

1

Driftsutgifter

149 122

148 944 (-178)

21

Spesielle driftsutgifter

71 031

70 962 (-69)

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

1

Driftsutgifter

34 470

34 440 (-30)

910

Sjøfartsdirektoratet

1

Driftsutgifter

378 348

377 996 (-352)

911

Konkurransetilsynet

1

Driftsutgifter

95 258

95 166 (-92)

23

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

9 410

9 400 (-10)

915

Regelrådet

1

Driftsutgifter

10 193

10 186 (-7)

917

Fiskeridirektoratet

1

Driftsutgifter

359 642

366 784 (+7 142)

21

Spesielle driftsutgifter

10 243

10 236 (-7)

919

Diverse fiskeriformål

75

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene

26 200

36 200 (+10 000)

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd til forskning

2 259 893

2 298 036 (+38 143)

922

Romvirksomhet

50

Norsk Romsenter

66 340

66 280 (-60)

925

Havforskningsinstituttet

1

Driftsutgifter

392 314

412 728 (+20 414)

21

Spesielle driftsutgifter

316 473

316 146 (-327)

926

Forskningsfartøy

1

Driftsutgifter

174 067

173 934 (-133)

21

Spesielle driftsutgifter

80 521

80 442 (-79)

927

NIFES

1

Driftsutgifter

86 015

85 930 (-85)

21

Spesielle driftsutgifter

64 920

64 840 (-80)

928

Annen marin forskning og utvikling

50

Tilskudd til Veterinærinstituttet

56 547

56 494 (-53)

72

Tilskudd til Nofima

99 603

99 506 (-97)

935

Patentstyret

1

Driftsutgifter

233 367

233 134 (-233)

936

Klagenemnda for industrielle rettigheter

1

Driftsutgifter

7 104

7 098 (-6)

950

Forvaltning av statlig eierskap

21

Spesielle driftsutgifter

23 576

23 552 (-24)

953

Kings Bay AS

70

Tilskudd

20 681

20 662 (-19)

1100

Landbruks- og matdepartementet

1

Driftsutgifter

146 061

145 916 (-145)

21

Spesielle driftsutgifter

963

962 (-1)

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

50

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet

92 417

92 327 (-90)

1115

Mattilsynet

1

Driftsutgifter

1 178 347

1 188 157 (+9 810)

22

Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser

13 314

13 301 (-13)

1136

Kunnskapsutvikling m.m

50

Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap, Norsk institutt for bioøkonomi

222 659

222 448 (-211)

1137

Forskning og innovasjon

50

Forskningsaktivitet, Norges forskningsråd

256 324

256 065 (-259)

51

Basisbevilgninger m.m., Norges forskningsråd

183 376

183 193 (-183)

52

Innovasjonsaktivitet m.m.

5 251

5 246 (-5)

53

Omstillingsmidler instituttsektoren mv.

3 549

3 545 (-4)

1138

Støtte til organisasjoner m.m.

70

Støtte til organisasjoner

27 109

34 509 (+7 400)

1139

Genressurser, miljø- og ressursregistreringer

71

Tilskudd til genressursforvaltning og miljøtiltak

22 519

24 019 (+1 500)

1142

Landbruksdirektoratet

1

Driftsutgifter

219 929

219 711 (-218)

1148

Naturskade - erstatninger

22

Naturskade, administrasjon

6 536

6 528 (-8)

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket

51

Tilskudd til Utviklingsfondet for skogbruket

3 674

3 670 (-4)

71

Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket

43 675

66 175 (+22 500)

72

Tilskudd til trebaserte innovasjonsprogrammer

0

19 500 (+19 500)

1161

Myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver på statsgrunn

70

Tilskudd til Statskog SFs myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver

14 229

14 215 (-14)

75

Tilskudd til oppsyn i statsallmenninger

10 166

10 156 (-10)

1300

Samferdselsdepartementet

1

Driftsutgifter

173 527

173 354 (-173)

21

Spesielle driftsutgifter - utredninger, modernisering av transportsektoren

24 288

24 276 (-12)

71

Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv.

49 100

54 100 (+5 000)

1301

Forskning og utvikling mv.

21

Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv.

20 680

20 660 (-20)

50

Samferdselsforskning

140 163

140 026 (-137)

1310

Flytransport

70

Kjøp av innenlandske flyruter

766 400

811 400 (+45 000)

1313

Luftfartstilsynet

1

Driftsutgifter

194 306

194 112 (-194)

1314

Statens havarikommisjon for transport

1

Driftsutgifter

63 437

63 374 (-63)

1320

Statens vegvesen

23

Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m.

10 952 515

10 502 030 (-450 485)

26

Vegtilsyn

16 784

16 768 (-16)

30

Riksveginvesteringer

14 739 000

14 514 000 (-225 000)

62

Skredsikring fylkesveger

596 000

671 000 (+75 000)

63

Tilskudd til gang- og sykkelveger

87 500

162 500 (+75 000)

72

Kjøp av riksvegferjetjenester

983 600

984 300 (+700)

1330

Særskilte transporttiltak

60

Særskilt tilskudd til kollektivtransport

32 200

54 200 (+22 000)

61

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv. i byområdene

1 105 000

1 380 000 (+275 000)

75

Rentekompensasjon for bompengelån

400 000

100 000 (-300 000)

1350

Jernbaneverket

23

Drift og vedlikehold

7 949 847

8 093 094 (+143 247)

25

Drift og vedlikehold av Gardermobanen

140 175

140 050 (-125)

30

Investeringer i linjen

5 549 600

5 824 600 (+275 000)

1351

Persontransport med tog

70

Kjøp av persontransport med tog

3 208 500

3 249 900 (+41 400)

1354

Statens jernbanetilsyn

1

Driftsutgifter

62 038

61 976 (-62)

21

Spesielle driftsutgifter - tilsyn med tau- og kabelbaner og tivoli og fornøyelsesparker

16 483

16 466 (-17)

1360

Kystverket

1

Driftsutgifter

1 719 115

1 709 430 (-9 685)

21

Spesielle driftsutgifter

61 868

51 736 (-10 132)

60

Tilskudd til fiskerihavneanlegg

20 500

60 500 (+40 000)

1361

Samfunnet Jan Mayen og Loran-C

1

Driftsutgifter

61 754

61 708 (-46)

1380

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

1

Driftsutgifter

168 738

168 576 (-162)

71

Tilskudd til bredbåndsutbygging

51 500

126 500 (+75 000)

1400

Klima- og miljødepartementet

1

Driftsutgifter

216 632

216 419 (-213)

21

Spesielle driftsutgifter

45 805

45 732 (-73)

70

Frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser

54 233

59 233 (+5 000)

1410

Miljøforskning og miljøovervåking

21

Miljøovervåking og miljødata

191 903

211 713 (+19 810)

50

Basisbevilgninger til miljøforskningsinstituttene

185 012

184 844 (-168)

51

Forskningsprogrammer m.m.

197 173

196 973 (-200)

53

Internasjonalt samarbeid om miljøforskning

6 712

6 705 (-7)

54

Artsprosjektet m.m.

30 001

29 971 (-30)

1420

Miljødirektoratet

1

Driftsutgifter

593 027

592 440 (-587)

21

Spesielle driftsutgifter

146 705

161 580 (+14 875)

22

Statlige vannmiljøtiltak

233 693

295 943 (+62 250)

23

Oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet

142 812

142 726 (-86)

31

Tiltak i verneområder

47 848

62 848 (+15 000)

33

Statlige erverv, nytt vern

1 562

6 562 (+5 000)

35

Statlige erverv, skogvern

319 112

394 112 (+75 000)

39

Oppryddingstiltak

12 622

47 622 (+35 000)

61

Tilskudd til klimatilpassingstiltak

6 058

106 058 (+100 000)

71

Marin forsøpling

10 290

20 290 (+10 000)

77

Diverse organisasjoner og stiftelser m.m.

8 385

10 885 (+2 500)

78

Friluftsformål

137 821

157 821 (+20 000)

82

Tilskudd til truede arter og naturtyper

54 989

64 989 (+10 000)

1422

Miljøvennlig skipsfart

21

Spesielle driftsutgifter

5 224

5 219 (-5)

1423

Radioaktiv forurensning i det ytre miljø

1

Driftsutgifter

14 293

14 278 (-15)

1424

Mareano

21

Spesielle driftsutgifter

27 959

32 932 (+4 973)

1425

Vilt- og fisketiltak

1

Driftsutgifter

12 811

12 798 (-13)

21

Spesielle driftsutgifter

26 126

26 100 (-26)

1429

Riksantikvaren

1

Driftsutgifter

129 579

129 450 (-129)

21

Spesielle driftsutgifter

39 967

39 899 (-68)

50

Tilskudd til samisk kulturminnearbeid

3 474

3 471 (-3)

72

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner

51 545

54 045 (+2 500)

75

Tilskudd til fartøyvernsentrene

7 757

10 757 (+3 000)

77

Tilskudd til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet

0

3 000 (+3 000)

79

Tilskudd til verdensarven

42 036

52 036 (+10 000)

1432

Norsk kulturminnefond

50

Til disposisjon for kulturminnetiltak

77 169

87 094 (+9 925)

1471

Norsk Polarinstitutt

1

Driftsutgifter

200 719

200 506 (-213)

21

Spesielle driftsutgifter

67 601

67 535 (-66)

50

Stipend

507

506 (-1)

1474

Fram - Nordområdesenter for klima- og miljøforskning

50

Tilskudd til statlige mottakere

24 129

24 105 (-24)

1481

Klimakvoter

1

Driftsutgifter

3 919

3 910 (-9)

22

Kvotekjøp, generell ordning

270 000

200 000 (-70 000)

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak

1

Driftsutgifter

93 772

93 689 (-83)

73

Klima- og skogsatsingen

2 523 598

2 673 598 (+150 000)

1600

Finansdepartementet

1

Driftsutgifter

332 579

332 258 (-321)

21

Spesielle driftsutgifter

60 548

60 496 (-52)

1602

Finanstilsynet

1

Driftsutgifter

332 772

332 444 (-328)

1605

Direktoratet for økonomistyring

1

Driftsutgifter

323 764

323 428 (-336)

1608

Tiltak for å styrke statlig økonomi- og prosjektstyring

21

Spesielle driftsutgifter

15 682

15 664 (-18)

1610

Tolletaten

1

Driftsutgifter

1 291 058

1 289 516 (-1 542)

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter

5 535 327

5 113 954 (-421 373)

1620

Statistisk sentralbyrå

1

Driftsutgifter

504 977

504 454 (-523)

21

Spesielle driftsutgifter

215 889

215 678 (-211)

1633

Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift

1

Driftsutgifter

5 494 850

5 489 700 (-5 150)

1650

Statsgjeld, renter mv.

1

Driftsutgifter

42 860

42 820 (-40)

1700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter

379 325

378 953 (-372)

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter

3 461 058

3 457 740 (-3 318)

1716

Forsvarets forskningsinstitutt

51

Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt

188 949

188 763 (-186)

1719

Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter

331 609

329 345 (-2 264)

71

Overføringer til andre

58 279

58 779 (+500)

1720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsutgifter

3 846 812

3 842 956 (-3 856)

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsutgifter

225 167

224 962 (-205)

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

1

Driftsutgifter

2 012 423

2 010 328 (-2 095)

1731

Hæren

1

Driftsutgifter

5 268 161

5 262 935 (-5 226)

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter

3 912 432

3 890 479 (-21 953)

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter

4 764 417

4 759 844 (-4 573)

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter

1 213 802

1 212 588 (-1 214)

1735

Etterretningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter

1 551 178

1 549 955 (-1 223)

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsutgifter

1 297 507

1 295 570 (-1 937)

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter

1 409 331

1 408 348 (-983)

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

5 106 182

5 081 182 (-25 000)

1761

Nye kampfly med baseløsning

1

Driftsutgifter

162 598

162 482 (-116)

1790

Kystvakten

1

Driftsutgifter

1 044 967

1 043 933 (-1 034)

1791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter

866 234

865 496 (-738)

1792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsutgifter

703 768

703 198 (-570)

1795

Kulturelle og allmennyttige formål

1

Driftsutgifter

265 105

264 839 (-266)

1800

Olje- og energidepartementet

1

Driftsutgifter

168 423

168 257 (-166)

21

Spesielle driftsutgifter

24 475

24 450 (-25)

50

Overføring til Sametinget

499

498 (-1)

1810

Oljedirektoratet

1

Driftsutgifter

260 243

259 986 (-257)

21

Spesielle driftsutgifter

185 866

185 732 (-134)

1815

Petoro AS

70

Administrasjon

338 678

338 356 (-322)

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

1

Driftsutgifter

507 814

507 328 (-486)

21

Spesielle driftsutgifter

93 125

93 050 (-75)

22

Flom- og skredforebygging

374 742

374 484 (-258)

73

Tilskudd til utjevning av overføringstariffer

10 000

20 000 (+10 000)

74

Tilskudd til museums- og kulturminnetiltak

5 700

6 600 (+900)

1825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

50

Overføring til Energifondet

1 584 000

1 566 000 (-18 000)

1830

Forskning og næringsutvikling

22

Forvaltningsrettet forskning og utvikling

23 378

23 356 (-22)

50

Overføring til Norges forskningsråd

849 306

848 612 (-694)

1840

CO2-håndtering

21

Spesielle driftsutgifter

44 995

44 990 (-5)

50

Forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndtering

254 800

254 600 (-200)

70

Gassnova SF

142 187

127 074 (-15 113)

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter

5 250 000

4 400 000 (-850 000)

2410

Statens lånekasse for utdanning

1

Driftsutgifter

367 724

367 356 (-368)

50

Avsetning til utdanningsstipend

6 185 138

6 193 532 (+8 394)

72

Rentestøtte

921 049

921 187 (+138)

90

Økt lån og rentegjeld

24 328 246

24 353 946 (+25 700)

2412

Husbanken

1

Driftsutgifter

344 033

343 692 (-341)

21

Spesielle driftsutgifter

12 340

10 827 (-1 513)

2421

Innovasjon Norge

51

Såkornfond Agder-Telemark, avsetning

0

44 625 (+44 625)

53

Såkornfond, Agder-Telemark, risikoavlastning

0

22 500 (+22 500)

70

Basiskostnader

170 535

170 370 (-165)

76

Miljøteknologi

464 500

504 500 (+40 000)

95

Såkornfond Agder-Telemark, egenkapital

0

127 500 (+127 500)

2426

Siva SF

70

Tilskudd

50 046

69 992 (+19 946)

2429

Eksportkreditt Norge AS

70

Tilskudd

100 893

100 786 (-107)

2530

Foreldrepenger

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon

460 000

468 000 (+8 000)

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

79

Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år

58 440

46 440 (-12 000)

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon

67 350 000

67 432 000 (+82 000)

2751

Legemidler mv.

72

Medisinsk forbruksmateriell

1 956 500

1 929 500 (-27 000)

Sum utgifter

1 609 016 038

1 612 457 316 (+3 441 278)

Inntekter (i tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–2

Forlik 2016

(H, FrP og KrF, subsidiært V)

3100

Utenriksdepartementet

1

Diverse gebyrer ved utenriksstasjonene

16 196

16 180 (-16)

2

Gebyrer for utlendingssaker ved utenriksstasjonene

167 309

167 132 (-177)

5

Refusjon spesialutsendinger mv.

46 744

46 697 (-47)

3220

Utdanningsdirektoratet

1

Inntekter ved oppdrag

4 038

4 034 (-4)

2

Salgsinntekter mv.

1 185

1 184 (-1)

3222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

2

Salgsinntekter mv.

5 145

5 140 (-5)

3224

Senter for IKT i utdanningen

1

Inntekter fra oppdrag mv.

1 630

1 628 (-2)

3225

Tiltak i grunnopplæringen

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

271 198

292 298 (+21 100)

3229

Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

2

Salgsinntekter mv.

1 720

1 718 (-2)

3230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1

Inntekter ved oppdrag

61 349

61 289 (-60)

2

Salgsinntekter mv.

14 770

14 755 (-15)

3256

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

1

Inntekter ved oppdrag

11 236

11 225 (-11)

3280

Felles enheter

2

Salgsinntekter mv.

1 317

1 316 (-1)

3400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Diverse inntekter

2 622

2 619 (-3)

2

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

1 194

1 193 (-1)

3410

Domstolene

1

Rettsgebyr

336 377

336 361 (-16)

2

Saks- og gebyrinntekter jordskiftedomstolene

20 450

20 440 (-10)

3430

Kriminalomsorgen

2

Arbeidsdriftens inntekter

89 963

89 875 (-88)

3

Andre inntekter

20 879

20 863 (-16)

4

Tilskudd

2 247

2 245 (-2)

3432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

3

Andre inntekter

994

993 (-1)

3440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten

1

Gebyr - pass og våpen

261 970

261 710 (-260)

3

Salgsinntekter

189 898

189 796 (-102)

4

Gebyr - vaktselskap

1 779

1 777 (-2)

5

Personalbarnehage

5 498

5 492 (-6)

6

Gebyr - utlendingssaker

198 380

198 182 (-198)

7

Gebyr - sivile gjøremål

766 603

766 020 (-583)

3442

Politihøgskolen

2

Diverse inntekter

15 644

15 629 (-15)

3

Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter

17 393

17 376 (-17)

3451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Gebyr

141 435

141 297 (-138)

3

Diverse inntekter

25 143

25 118 (-25)

3456

Direktoratet for nødkommunikasjon

1

Brukerbetaling

311 951

311 701 (-250)

3469

Vergemålsordningen

1

Vergemåls-/representantordning, ODA-godkjente utgifter

51 948

51 939 (-9)

3470

Fri rettshjelp

1

Tilkjente saksomkostninger m.m.

3 773

3 769 (-4)

3490

Utlendingsdirektoratet

1

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, ODA-godkjente utgifter

131 051

130 913 (-138)

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter

20 234

20 218 (-16)

4

Asylmottak, ODA-godkjente utgifter

3 927 633

3 962 304 (+34 671)

5

Refusjonsinntekter

11 568

11 557 (-11)

3525

Fylkesmannsembetene

1

Inntekter ved oppdrag

157 738

157 573 (-165)

3562

Galdu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter

2

Diverse inntekter

2 044

2 042 (-2)

3563

Internasjonalt reindriftssenter

2

Diverse inntekter

2 554

2 551 (-3)

3587

Direktoratet for byggkvalitet

4

Gebyrer, sentral godkjenning foretak

44 998

44 953 (-45)

3595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

1

Gebyrinntekter tinglysing

422 086

421 715 (-371)

3710

Folkehelseinstituttet

2

Diverse inntekter

254 559

254 335 (-224)

3

Vaksinesalg

98 111

98 012 (-99)

3720

Helsedirektoratet

2

Diverse inntekter

49 384

49 366 (-18)

3

Helsetjenester i annet EØS-land

46 028

45 983 (-45)

4

Gebyrinntekter

39 531

39 528 (-3)

5

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

64 935

64 870 (-65)

3721

Statens helsetilsyn

4

Diverse inntekter

2 352

2 350 (-2)

3722

Norsk pasientskadeerstatning

2

Diverse inntekter

1 393

1 392 (-1)

50

Premie fra private

18 181

18 163 (-18)

3723

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

50

Premie fra private

2 469

2 466 (-3)

3750

Statens legemiddelverk

2

Diverse inntekter

14 971

14 956 (-15)

4

Registreringsgebyr

112 005

111 900 (-105)

6

Refusjonsgebyr

2 971

2 968 (-3)

3856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

1 217 476

1 217 364 (-112)

3902

Justervesenet

1

Gebyrinntekter

37 470

37 400 (-70)

3

Inntekter fra salg av tjenester

16 015

16 000 (-15)

4

Oppdragsinntekter

347

344 (-3)

3903

Norsk akkreditering

1

Gebyrinntekter og andre inntekter

35 466

35 432 (-34)

3904

Brønnøysundregistrene

1

Gebyrinntekter

453 075

462 550 (+9 475)

2

Refusjoner, oppdragsinntekter og andre inntekter

29 971

29 942 (-29)

3

Refusjoner og inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen

82 362

82 274 (-88)

3905

Norges geologiske undersøkelse

1

Oppdragsinntekter

28 408

28 380 (-28)

2

Tilskudd til samfinansieringsprosjekter

48 231

48 184 (-47)

3906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

2

Behandlingsgebyrer

715

714 (-1)

3910

Sjøfartsdirektoratet

1

Gebyrer for skip og flyttbare innretninger i NOR

177 247

177 090 (-157)

2

Maritime personellsertifikater

23 377

23 364 (-13)

4

Gebyrer for skip i NIS

43 516

43 476 (-40)

86

Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt

4 795

4 790 (-5)

3911

Konkurransetilsynet

1

Klagegebyr

998

996 (-2)

3917

Fiskeridirektoratet

5

Saksbehandlingsgebyr

18 082

18 064 (-18)

22

Inntekter ordningen fiskeforsøk og veiledning

4 296

4 292 (-4)

3925

Havforskningsinstituttet

3

Oppdragsinntekter

325 165

324 830 (-335)

3926

Forskningsfartøy

1

Oppdragsinntekter

80 621

80 542 (-79)

3927

NIFES

1

Oppdragsinntekter

68 830

68 746 (-84)

3935

Patentstyret

1

Inntekter av informasjonstjenester

4 993

4 986 (-7)

2

Inntekter knyttet til NPI

3 995

3 990 (-5)

3

Gebyrer immaterielle rettigheter

65 758

65 716 (-42)

4115

Mattilsynet

1

Gebyr m.m.

157 048

156 886 (-162)

2

Driftsinntekter og refusjoner m.m.

5 624

5 619 (-5)

4142

Landbruksdirektoratet

1

Driftsinntekter, refusjoner m.m.

40 609

40 569 (-40)

4300

Samferdselsdepartementet

1

Refusjon fra Utenriksdepartementet

2 597

2 594 (-3)

4313

Luftfartstilsynet

1

Gebyrinntekter

129 573

129 446 (-127)

4320

Statens vegvesen

2

Diverse gebyrer

357 650

357 300 (-350)

4350

Jernbaneverket

7

Betaling for bruk av Gardermobanen

140 175

140 050 (-125)

4354

Statens jernbanetilsyn

1

Gebyrer for tilsyn med tau- og kabelbaner og tivoli og fornøyelsesparker

13 687

13 674 (-13)

4360

Kystverket

2

Andre inntekter

11 389

11 378 (-11)

4361

Samfunnet Jan Mayen og Loran-C

7

Refusjoner og andre inntekter

5 495

5 490 (-5)

4380

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

1

Diverse gebyrer

178 038

177 876 (-162)

4420

Miljødirektoratet

1

Oppdrag og andre diverse inntekter

1 167

1 166 (-1)

4

Gebyrer, forurensningsområdet

37 346

37 311 (-35)

6

Gebyrer, fylkesmannsembetenes miljøvernavdelinger

28 358

28 330 (-28)

7

Gebyrer, kvotesystemet

11 133

11 122 (-11)

8

Gebyrer, naturforvaltningsområdet

4 719

4 714 (-5)

4471

Norsk Polarinstitutt

1

Salgs- og utleieinntekter

10 595

10 585 (-10)

3

Inntekter fra diverse tjenesteyting

58 393

58 336 (-57)

21

Inntekter, Antarktis

13 043

13 030 (-13)

4600

Finansdepartementet

2

Diverse refusjoner

699

698 (-1)

4602

Finanstilsynet

3

Prospektkontrollgebyrer

10 190

10 180 (-10)

4610

Tolletaten

1

Særskilt vederlag for tolltjenester

6 594

6 588 (-6)

2

Andre inntekter

1 697

1 694 (-3)

4

Diverse refusjoner

2 497

2 494 (-3)

5

Refusjon fra Avinor AS

26 863

26 826 (-37)

4618

Skatteetaten

2

Andre refusjoner

43 358

43 316 (-42)

3

Andre inntekter

46 355

46 310 (-45)

11

Gebyr på kredittdeklarasjoner

18 381

18 362 (-19)

4620

Statistisk sentralbyrå

2

Oppdragsinntekter

219 186

218 972 (-214)

4700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsinntekter

2 373

2 371 (-2)

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsinntekter

4 291 330

4 287 229 (-4 101)

4719

Fellesinntekter til foretak under Forsvarsdepartementet

1

Driftsinntekter

792

791 (-1)

4720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsinntekter

67 136

67 066 (-70)

4723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsinntekter

9 189

9 182 (-7)

4725

Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben

1

Driftsinntekter

60 739

60 682 (-57)

4731

Hæren

1

Driftsinntekter

65 976

65 911 (-65)

4732

Sjøforsvaret

1

Driftsinntekter

54 358

54 305 (-53)

4733

Luftforsvaret

1

Driftsinntekter

183 413

183 233 (-180)

4734

Heimevernet

1

Driftsinntekter

6 018

6 012 (-6)

4740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsinntekter

76 365

76 263 (-102)

4760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

1

Driftsinntekter

29 086

29 085 (-1)

4790

Kystvakten

1

Driftsinntekter

1 080

1 079 (-1)

4791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsinntekter

802 903

802 216 (-687)

4792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsinntekter

10 306

10 296 (-10)

4795

Kulturelle og allmennyttige formål

1

Driftsinntekter

9 693

9 684 (-9)

4800

Olje- og energidepartementet

3

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

2 000

1 998 (-2)

4810

Oljedirektoratet

1

Gebyrinntekter

15 354

15 328 (-26)

2

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

124 928

124 856 (-72)

3

Refusjon av tilsynsutgifter

10 290

10 280 (-10)

4820

Norges vassdrags- og energidirektorat

1

Gebyrinntekter

71 530

71 460 (-70)

2

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

88 929

88 858 (-71)

5312

Husbanken

1

Gebyrer m.m.

12 810

12 797 (-13)

5325

Innovasjon Norge

56

Tilbakeføring av tapsfondsmidler fra distriktsrettet låneordning

0

43 000 (+43 000)

5501

Skatter på formue og inntekt

70

Trinnskatt, formuesskatt mv.

47 250 000

46 543 000 (-707 000)

72

Fellesskatt

204 600 000

204 595 000 (-5 000)

5541

Avgift på elektrisk kraft

70

Avgift på elektrisk kraft

9 000 000

9 670 000 (+670 000)

5542

Avgift på mineralolje mv.

71

Avgift på smøreolje mv.

109 000

114 000 (+5 000)

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

71

Svovelavgift

30 000

49 000 (+19 000)

5548

Miljøavgift på visse klimagasser

70

Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK)

429 000

451 000 (+22 000)

5549

Avgift på utslipp av NOx

70

Avgift på utslipp av NOx

54 000

57 000 (+3 000)

5561

Avgift på flyging

70

Avgift på flyging

0

1 045 000 (+1 045 000)

5578

Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

71

Jeger- og fellingsavgifter

79 093

79 018 (-75)

72

Fiskeravgifter

14 557

14 542 (-15)

5611

Aksjer i NSB AS

85

Utbytte

425 000

595 000 (+170 000)

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter

3 800 168

3 800 306 (+138)

5618

Aksjer i Posten Norge AS

85

Utbytte

220 000

320 000 (+100 000)

5656

Aksjer i selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

85

Utbytte

11 519 400

13 308 000 (+1 788 600)

5700

Folketrygdens inntekter

71

Trygdeavgift

134 600 000

134 634 000 (+34 000)

72

Arbeidsgiveravgift

175 650 000

175 697 000 (+47 000)

5999

Statslånemidler

90

Lån

54 287 668

54 440 868 (+153 200)

Sum inntekter

1 609 016 038

1 612 457 316 (+3 441 278)

Sum netto

0

0 (0)