Senterpartiet foreslår følgende bevilgningsøkninger i sitt alternative stortingsbudsjett for 2016, sammenlignet med regjeringens forslag:

Side

Endringer i forhold til Prop. 1 S (2015-2016), med tillegg. Alle tall i 1000 kr.

Arbeids- og sosialdepartementet

586 000

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

1 203 450

Finansdepartementet

-1 571 521

Forsvarsdepartementet

200 700

Helse- og omsorgsdepartementet

1 164 500

Justis- og beredskapsdepartementet

546 200

Klima- og miljødepartementet

370 750

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

3 535 079

Kulturdepartementet

320 500

Kunnskapsdepartementet

589 700

Landbruks- og matdepartementet

618 000

Nærings- og fiskeridepartementet

372 800

Olje- og energidepartementet

105 000

Samferdselsdepartementet

946 000

Utenriksdepartementet

3 619 000

Rammeområde 0 – «under streken»

Sum netto økte utgifter*

12 626 158

Økt/redusert oljepengebruk

-2 000 942

Sum netto økte skatter/avg (bokført)**

14 627 100

* Senterpartiet vil reversere systemet med nøytral merverdiavgift i staten og helseforetakene. Regjeringen forutsetter at denne omleggingen er provenynøytral totalt sett. Vi forutsetter at det blir foretatt nødvendige budsjettmessige endringer på det enkelte departements område, dersom Stortinget reverserer ordningen.

**I dette inngår økt ramme for skattefradrag til ENØK-tiltak i private hjem gjennom ENOVA, endringer i lufthavnavgifter, gebyrer til Mattilsynet og halverte bompengesatser.

A

Sum netto økte utgifter (B-C)

12 626 158

B

Nye satsninger

20 891 463

C

Reduserte kostnader

-8 265 305

Kap./post

Arbeids- og sosialdepartementet

586 000

B

Nye satsninger

1 324 000

Tiltakspakke mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping

640.1

Arbeidstilsynet, økte ressurser til kamp mot arbeidskriminalitet og sosial dumping, i samarbeid med Skatteetaten, NAV, Politiet og UDI.

65 000

605.1

Arbeids- og velferdsetaten, økte ressurser til kamp mot arbeidskriminalitet og sosial dumping, i samarbeid med Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Politiet og UDI.

10 000

Tiltakspakke for vanskeligstilte på arbeidsmarkedet mv.

634.76

Tiltak for arbeidssøkere, 2 000 VTA-tiltaksplasser

250 000

605.1

Arbeids- og velferdsetaten, 2 000 VTA-tiltaksplasser

52 000

634.76

Tiltak for arbeidssøkere, 5 000 plasser i ny, varig tilskuddsordning (erstatter TULT)

480 000

605.1

Arbeids- og velferdsetaten, 5 000 plasser i ny, varig tilskuddsordning (erstatter TULT)

130 000

634.77

Varig tilrettelagt arbeid, 2 000 tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne

192 000

605.1

Arbeids- og velferdsetaten, 2 000 tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne

52 000

2541.70

Dagpenger, opprettholde ulik ventetid mellom 2. og 3. sanksjons-betingende forhold i folketrygdloven § 4-10 og § 4-20.

11 000

2670.70

4000 kroner i økt pensjon fra 01.09.2016 for enslige alderspensjonister med minstepensjon

82 000

C

Reduserte kostnader

-738 000

605.70

Arbeids- og velferdsetaten, ikke delta i to EaSI-program, jf. Innst. 291 S (2013–2014) & Innst. 277 S (2014–2015).

-28 000

2670.70

Grunnpensjon, opprettholde avkorting.

-710 000

Kap./post

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

1 203 450

B

Nye satsninger

1 203 450

Barn og familie

150 450

845.70

Barnetrygd, justere for prisvekst, fra 01.10.2016.

94 750

845.70

Gjeninnføre Finnmarks- og Svalbardtillegg i barnetrygd, fra 01.10.2016.

19 500

2530.71

Øke engangsstønaden ved fødsel og adopsjon til 50 000 kr, fra 01.10.2016.

14 200

846.60

Tilskudd til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

20 000

840.70

Tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn

2 000

Integrering

1 053 000

821.60

Integreringstilskudd, 100 pst. kostnadsdekning til kommunene for de grupper som ikke har det i dag.

400 000

821.62

Oppstartstøtte nye bosettingskommuner

50 000

821.62

Kommunale innvandringstiltak (bedre språkopplæring, Jobbsjansen mm)

150 000

821.71

Innvandrerorganisasjoner og tilskudd frivillige

100 000

822.60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, gå imot regjeringens foreslåtte kutt i antall timer (250 vs. 175 timer).

100 000

3822.01

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter

-97 000

854.65

Barnevernstiltak for enslige, mindreårige asylsøkere, fra 80 pst. til 100 pst refusjon.

300 000

856.01

Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere, redusere krav til «reduksjon i forvaltningskostnader som følge av stordriftsfordeler»

50 000

Kap./post

Finansdepartementet

-1 571 521

B

Nye satsninger

328 300

1618.21

Skatteetaten, styrke arbeidet med å avdekke arbeidslivskriminalitet, samt styrket grensekontroll. Økt samarbeid mellom Arbeidstilsynet, NAV, UDI og politi.

20 000

1610.01

Tolletaten, driftsutgifter. Opprettholde dagens ansvarsdeling mellom Tolletaten og Skatteetaten.

286 300

1610.01

Elektronisk innbetalingsordning for avgift ved handel i utenlandsk nettbutikk (legges alternativt på 1618.01 Skatteetaten dersom flertall opprettholder overføringen av oppgaveportefølje dit)

10 000

1620

SSB

12 000

C

Reduserte kostnader

-1 899 821

1618.01

Skatteetaten, opprettholde kommunal skatteinnkreving.

-422 500

1618.01

Skatteetaten, opprettholde dagens ansvarsdeling mellom Tolletaten og Skatteetaten.

-286 300

1610.01

Tolletaten, opprettholde dagens ansvarsdeling mellom tolletaten og skatteetaten, reduserte engangskostnader.

-20 800

2309.1

Ymseposten, midler omdisponeres bl.a. til tiltak for gjennomføring av jordbruksavtalen.

-537 500

2309.1

Redusert privat konsulentbruk i staten (diverse poster)

-400 000

2309.1

Økt gjenbruk og standardisering i offentlige IT-prosjekter (diverse poster)

-200 000

20.01-

Statsministerens kontor, driftsutgifter, nominelt uendra fra 2015.

-800

21.01-

Statsrådet, driftsutgifter, nominelt uendra fra 2015.

-5 050

1600.01

Finansdepartementet, driftsutgifter, nominelt uendra fra 2015.

-11 816

1600.21

Finansdepartementet, spesielle driftsutgifter, nominelt uendra fra 2015.

-10 055

41.01

Stortinget, driftsutgifter, økningen i driftsutgifter begrenses noe.

-5 000

Kap./post

Forsvarsdepartementet

200 700

B

Nye satsninger

340 700

1719.71

Det frivillige skyttervesen, justere for løns- og prisvekst.

700

1731.01

Hæren, reverserer reelle kutt og aukar løyvingane. Midlar vert øyremerkt høgkvalitive øvingar i Hæren og ammunisjon.

110 000

1732.01

Sjøforsvaret, vekst i løyvingar til segling og øving.

40 000

1733.01

Luftforsvaret, vekst i ressursar til flyging og øving.

30 000

1734.01

Heimevernet, herunder 80 mill. til årleg trening og 60 mill. til oppgradering av våpensett i HV.

140 000

1790.01

Kystvakta, reverserer reelle kutt, og aukar midlane til nærvære i Nordområda.

20 000

C

Reduserte kostnader

-140 000

1700.01

Forsvarsdepartementet, den føreslåtte veksten i driftsutgifter vert reversert. Ressurser vert frigjort til operativ virksomhet.

-10 000

1760.45

Kampfly, auken i løyvingane vert redusert med ca. 2 pst., kan innebere ei viss utsetjing av nokre investeringar.

-110 000

1710.01

Forsvarsbygg, den betydelege veksten i driftsutgifter bremsast. Ressursar frigjerast til operativ virksomhet.

-20 000

Kap./post

Helse- og omsorgsdepartementet

1 174 800

B

Nye satsninger

2 747 484

Spesialisthelsetjenesten

732

Regionale helseforetak: Styrke det offentlige desentraliserte sykehustilbudet med likeverdig beredskap i hele landet. Stamcellebehandling og bygging av isolat Haukeland Universitetssykehus (50 mill. kroner), behandling Hepatitt C (50 mill. kroner), lysbehandling i distrikt (30 mill. kroner), utdanningsstillinger lokalsykehus (50 mill. kroner), helsehjelp flyktninger (150 mill. kroner) og turnuslegestillinger (100 mill. kroner).

1 000 000

732

Omprioritere midler til økt basistilskudd i regionale helseforetak gjennom avvikling av kvalitetsbasert finansiering, fritt behandlingsvalg, samt reversert dreining fra døgn til dag psykisk helsevern.

850 484

731-732

Regionale helseforetak, økt basisbevilgning - til fordeling (nettovirkning)

930 000

732.84

(NY) Utvide tilbudet om stamcelletransplantasjon av Multippel Sklerose (MS)-pasienter ved Haukeland Universitetssykehus

50 000

Eldreomsorgspakke

290 000

761.67

200 mill. kroner til aktivitetsmidler i tilskuddsmidler til sykehjem for 1 times aktivitet hver dag

200 000

714.60

Mat, måltid og ernæring, tilskuddsordning

20 000

Den kulturelle spaserstokken (10 mill., inngår i økning på kap/post 572.60 KMD)

761.62

Dagaktivitetsplasser, økt tilskudd til 50 pst.

70 000

Forebygging og folkehelse

30 000

714.21

Etablering av nasjonalt kompetansesenter for ledningsteknologi for å oppnå bedre vannkvalitet

10 000

761.68

Legemiddelgjennomgang og styrket farmasøytkompetanse i kommunal helse- og omsorgstjeneste

15 000

2751.70

Spesiell oppfølging i starten av behandlingen for å sikre riktig legemiddelbruk, for pasienter som starter ny, langvarig legemiddelbehandling.

5 000

Pårørende og frivillige

53 000

761.21

Pårørendeprogrammet

10 000

719.63

Gjeninnføre finansieringsordning til tiltak for å fremme fysisk aktivitet i samarbeid med frivillige organisasjoner, jmf. forslag fra Norges Idrettsforbund.

15 000

719.63

Egen tilskuddspost der friluftsråd og frivillige organisasjoner kan søke midler til friluftsliv for grupper med særskilte behov.

10 000

714.70

Forebygging av skadelig bruk av rusmidler ovenfor unge og i arbeidslivet, Juvente

1 000

714.70

Forebygging av skadelig bruk av rusmidler ovenfor unge og i arbeidslivet, Akan

5 000

761.71

Doblet satsing til frivillige organisasjoner som legger til rette for besøks- og aktivitetsvenner i eldreomsorgen

3 000

761.71

Rehabiliteringskontakter Norsk blindeforbund

3 000

701.71

Synsregister

1 300

761.71

Hørselshjelpordningen

3 000

765.72

Kirkens SOS

1 400

765.71

Harry Benjamin Ressursenter

300

765.60

Opptrappingsplan psykisk helse, øremerket kommunal psykiatri.

400 000

2751.70

Legemilder, reversere kutt inkontinens, stomi

30 000

761.21

Hverdagsrehabilitering

30 000

762.62

Legevakt

50 000

734.21

Modum Bad Institutt for sjelesorg

4 000

761.21

Ny nevroplan

5 000

729.1

Pasient- og brukerombudene

5 000

C

Reduserte kostnader

-1 572 684

701.21

Etablering av nettapotek

-25 000

780.50

Evaluering av fritt behandlingsvalg

-10 000

2711.70, 71,72,76

Økt egenandelstak 1 og 2 med prisstigning

-90 000

720.1

Helsedirektoratet, driftsutgifter

-70 000

700.1

Helse - og omsorgsdepartementet, driftsutgifter

-10 000

701.1

Direktoratet for e-helse, driftsutgifter

-10 000

710.1

Folkehelseinstituttet, driftsutgifter

-25 000

721.1

Statens helsetilsyn, driftsutgifter

-10 000

2756.71

Helsetjenester i utlandet (resten omdisponeres til sykehus)

-25 000

723.01

Klagenemndbehandling utlandet

-2 000

732.72,73,74,75

Fritt behandlingsvalg (300 mill. kroner til pasientbehandling vil fortsatt ligge i ramma til det enkelte foretak, kap. 732)

-400 000

732.71

Kvalitetsbasert finansiering (500,5 mill. kroner legges inn i ramme til fordeling mellom foretakene, kap. 732)

-520 484

732.77

Reversere dreining fra døgn til dag psykisk helsevern (50 mill. kroner legges inn i ramme til fordeling mellom foretakene, kap. 732)

-50 000

762.21

Beslutningsstøttesystem for sykmeldere

-20 000

761.21

Statlig finansiert eldreomsorg (omdisponeres til egen satsing eldre)

-15 000

761.65

Statlig finansiert eldreomsorg (omdisponeres til egen satsing eldre)

-156 000

714.74

Kutte abonnementsordning for frukt og grønt fra skoleåret 2016/17, sees sammen med satsning på gratis frukt og grønt.

-7 200

761.21

Strategi ny/moderne eldrepolitikk (omdisponeres til egen eldresatsing)

-2 000

732.72,73,74,75

Reduserte transportskostnader RHF som følge av reversert momssats fra 10 pst. til 8 pst..

-65 000

761.21

Egenandeler, avvikling av ordning med redusert egenandel ved ufrivillig dobbeltrom.

-60 000

Kap./post

Justis- og beredskapsdepartementet

546 200

B

Nye satsninger

959 500

Justis

709 500

440.1

Styrking av distriktspolitiet og midler til bedre responstid i distriktene

200 000

440.1

Økt kapasitet ved barnehusene, for å få redusert ventetiden for barn som er offer for alvorlig kriminalitet.

10 000

440.1

Styrke arbeidet med å avdekke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Økt samarbeid med Arbeidstilsynet, NAV, UDI og Skatteetaten.

20 000

440.1

Styrket grensekontroll

200 000

440.1

Økt bemanning påtalemyndigheten, blant annet som en følge av nye oppgaver overført fra domstolene knyttet til barneavhør.

8 000

440.1

Styrking av arbeidet med digitalisering av straffesakskjeden mellom påtalemyndighet og domstol.

4 300

430.1

Igangsetting av utvidelse av antall fengselsplasser ved bl.a Hustad fengsel og Vik fengsel

45 000

430.1

Vedlikehold/rehabilitering Oslo fengsel

75 000

430.1

Opprettholdelse av fengselsavdeling i Fyresdal kommune - Kleivgrend

11 000

430.1

Slidreøya fengsel

5 000

430.70

Støtte til frivillige organisasjoner som jobber kriminalitetsforebyggende

10 000

410.1

Forprosjekt lyd- og bildeutstyr i norske rettssaler

5 000

410.1

Nytt tinghus Molde

14 200

410.1

Nytt tinghus Drammen

12 000

Ålesund og Mosjøen fengsel, oppstartsbevilgning (50 mill. kroner), se kap./post 2445.31 under Kommunaldep.

466.1 470.1

Økning av salærsatsen til 1020 kr. per time (eksl. mva)

50 000

410.1

Styrking av jordskifterettene, blant annet som en følge av ny lov

10 000

410.1

Utjevne lønnen til jordskiftedommere med dommere i de alminnelige domstolene

10 000

410.1

Økt dommerbemanning i tingrettene

10 000

472.1

Kontoret for voldsoffererstatning

10 000

Integrering

250 000

490.60

Tilskudd vertskommuner med asylmottak

250 000

C

Reduserte kostnader

-413 300

440/1

Kutt i omstillingsmidler til politireformen

-124 000

430/1

Ikke bevilge penger til leie av fengsel i Nederland

-269 300

430/1

Utsettelse av etablering av landsdekkende og permanent narkotikaprogram med domstolskontroll

-20 000

Kap./post

Klima- og miljødepartementet

370 750

B

Nye satsninger

410 750

1400.70

Frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige stiftelser, retter opp kuttet fra regjeringa + ytterligere satsinger, mulighet for nye mottakere.

7 000

1400.76

Støtte til nasjonale og internasjonale klimatiltak, forsterke biogassatsinga

10 000

1410.54

Artsdatabanken

10 000

1420.37

Skogplanting

25 000

1420.61

Tilskudd til klimatilpassingstiltak

4 000

1420.70

Tilskott til vassmiljøtiltak - kalking, forvaltning av anadrom laksefisk, samt generell vannforvaltning

27 000

1420.73

Tilskudd til rovvilttiltak, herunder lisensjakt på rovvilt

30 000

1420.77

Ymse organisasjoner og stiftelser (Folkeaksjonen Ny rovdyrpolitikk 1,75 mill. kr. og Stiftelsen miljømerking 1 mill. kr.)

2 750

1420.78

Friluftsformål, rette opp kutt, fortsette påbegynte satsinger i Friluftslivets år.

7 000

1482.73

Klima- og skogsatsinga

178 000

Kulturminner

110 000

1429.50

Tilskudd til samisk kulturminnearbeid

1 000

1429.60

Kulturminnearbeid i kommunene

4 500

1429.70

Tilskudd til automatisk freda og andre arkeologiske kulturminner, dekke arkeologiske kostnader ved mindre, private tiltak.

2 000

1429.71

Tilskudd til fredede kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap

20 000

1429.72

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminne

10 000

1429.73

Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring

30 000

1429.75

Tilskudd til fartøyvernsenter

2 000

1429.79

Tilskudd til verdensarven

5 000

1429.80

(NY) MVA-kompensasjon for eiere av fredede og bevaringsregulerte kulturminner fra 01.09.16

12 500

1432.50

Kulturminnefondet: Til disposisjon for kulturminnetiltak

23 000

C

Reduserte kostnader

-40 000

1400.1

Driftsutgifter

-10 000

1400.71

Internasjonale organisasjoner

-5 000

1420.1

Miljødirektoratet, driftsutgifter, flytte hele direktoratet til Trondheim

-15 000

1429.1

Driftsutgifter

-10 000

Kap./post

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

3 535 079

B

Nye satsninger

4 482 079

13.70

Økt rammeoverføring til kommuner og fylkeskommuner

3 471 015

571.60

Rammetilskudd - skattekontor, reversere uttrekk av rammetilskuddet og gå imot statliggjøring av kommunal skatteoppkreving.

630 000

571.60

Rammetilskudd til kommunene

1 800 000

Gir rom for:

* Styrket satsing helse, omsorg og sosialtjenester, inkl. økt helsehjelp og kvalifiseringsprogram for sosialhjelpsmottakere

1 000 000

* Styrket satsing oppvekst, skole og barnehage (inkl. frukt og grønt i grunnskolen fra skoleåret 2016)

600 000

* Samferdsel, kollektiv og næring

100 000

* Styrket satsing kultur og idrett

50 000

* Styrket satsing miljø

50 000

I tillegg kommer 440 mill. i skjønnstilskudd, 26 mill. i småkommune-tilskudd og 400 mill. i rus/psykr. (som føres under Helse- og omsorgsdep.), minus nedjustering av vekstkommunetilskudd - til sammen netto ca. 2,3 mrd. kr.

571.63

Småkommunetilskudd, pris og lønnsjustering.

26 015

571.64

Skjønnstilskudd

440 000

Ekstra skjønnsmidler ifm. naturkatastrofer

100 000

Full kompensasjon for endring i differensiert arbeidsgiveravgift

210 000

Omstillingsmidler til Rjukan

30 000

Kommuner med ekstra store oppgaver knyttet til flyktningesituasjonen

100 000

572.60

Rammetilskudd til fylkene, inkl. 10 mill. til den kulturelle spaserstokken

500 000

575.60

Ressurskrevende tjenester, reversere økt egenandel

75 000

13.50

Distrikts- og regionalpolitikken

600 000

551.60

Regional utvikling og nyskaping, reversere kutt + økning.

500 000

551.61

Næringsrettede midler til regional utvikling

100 000

13.30

Statlige byggeprosjekter

133 000

2445.30

Arkivet på Tynset, oppstartsbevilgning.

15 000

2445.30

Samien Sitje, oppstartsbevilgning.

10 000

2445.31

Nybygg til SEARCH ved NMBU Høyland, Rogaland.

8 000

2445.31

Ålesund og Mosjøen fengsel, oppstartsbevilgning.

50 000

2445.31

Ny grensestasjon, Storskog, oppstartsbevilgning.

50 000

13.60

Samiske formål

3 860

560.50

Sametinget, pris og lønnsjustere bevilgning.

3860

13.80

Bolig- og bomiljøtiltak

253 000

580.70

Bostøtte, herunder bostøtte i bofellesskap

150 000

581.70

Boligetablering i distriktene, gjeninnføre ordningen.

25 000

581.71

(NY) Innvandrerboliger

50 000

5615.80

Økt låneramme i Husbanken fra 18 mrd. kr. til 25 mrd. kr.

28 000

Tilskudd til politiske partier

21 204

13.00, 520

Tilskudd til politiske partier, 5 pst. vekst.

21 204

C

Reduserte kostnader

-947 000

500.1

Adm. og fellestjenester, 1 pst. effektivisering.

-20 000

525.1

Fylkesmannsembetene, 1 pst. effektivisering.

-17 000

530.33

Statlige byggeprosjekt, 10 pst. reduksjon (herunder universitetsbygg og Nasjonalmuseet).

-470 000

540.1

Forvaltning og IKT, 1 pst. effektivisering.

-5 000

590.72

Plan, byutvikling, kartverk, 1 pst. effektivisering.

-10 000

571.66

Veksttilskudd, tilbakeføre til 2014-nivå, justert for pris- og lønnsvekst.

-375 000

573.60

Kommunereform, kutte 50 pst. bevilgning til reformstøtte.

-50 000

Kap./post

Kulturdepartementet

320 500

B

Nye satsninger

451 500

315

Frivillighetsformål

315.70

Merverdikompensasjon til frivillige organisasjoner

75 000

315.71

Tilskudd til frivillighetssentraler

6 000

315.72

Tilskudd til frivillige organisasjoner for barn og ungdom gjennom LNU og Frifond.

15 000

315.82

Mva.-kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

55 000

320

Almenne kulturformål

320.72

(NY) Tilskott til organisasjonseigde kulturbygg

25 000

320.78

Ymse faste tiltak, Foreningen Norden, nordisk språksamarbeid

1 000

322

Visuell kunst

322.78

Ymse faste tiltak, Norwegian Crafts

500

323

Musikkformål

323.55

Norsk kulturfond

22 500

Øke tilskuddet til ensembler og arrangører

10 000

Festivalstøtteordningen

12 500

323.72

Knutepunktinstitusjoner

85 000

323.73

(NY) Musikkutstyrsordning

15 000

323.78

Ymse faste tiltak

7 500

Rock City

2 500

Aktivitetsmidler for kor

3 000

Valdres Sommersymfoni

500

TrondheimSolistene

1 000

Rådet for folkemusikk og folkedans

500

324

Scenekunstformål

324.55

Norsk kulturfond, tilskudd til fri scenekunst

10 500

324.78

Ymse faste tiltak

14 500

Stella Polaris

2 000

Teaterhuset Avant Garden

1 500

ASSITEJ teaterkunst for barn og unge

500

Skuespiller- og dansealliansen

5 000

Nordic Black Theatre

250

Scenekunst i Østfold

500

Figurteateret i Nordland

350

BIT Teatergarasjen

500

Black Box Teater

350

Norsk Scenekunstbruk

1 500

Amatørteater- og frivillig teaterformål (herunder Norsk Revyfaglig senter: +0,5, Buskerud Teater: +0,3, Hålogaland Amatørteaterselskap: +0,5, Vestlandske Teatersenter: 0,5 , Teatervenner Norge: +0,25)

2 050

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

326.1

Driftsutgifter, overføring av Cinematekene til Nasjonalbiblioteket

12 000

326.55

Norsk kulturfond

4 100

Reversere kutt i tilleggsprp.

600

Innkjøpsordningene for ny norsk litteratur for voksne og barn og unge

3 500

326.78

Ymse faste tiltak

4 500

Litteraturhuset i Bergen

500

Litteraturhuset i Fredrikstad

500

Litteraturhuset i Oslo

500

Landssammenslutninga for nynorskkommunar

1 500

Bibliotekbåten Epost

1 500

328

Museumsformål

328.55

Norsk kulturfond

1 900

Reversere kutt fra regjeringen

100

BIRKA AS, Nasjonalt senter for kunsthåndverk

800

Landslaget for lokal- og privatarkiv

300

Norges Husflidslag

300

Norges Museumsforbund

250

Landslaget for lokalhistorie

150

328.70

Det nasjonale museumsnettverket: Nynorsk Kultursentrum til videreføring av Norsk Ordbok og Vinje-senteret for diktning og journalistikk

3 000

328.71

(NY) Opprette program for FoU til museene

10 000

328.78

Ymse faste tiltak, Fortidsminneforeningens museumsarbeid

2 000

329

Arkivtiltak

329.78

Skeivt arkiv, Bergen

5 000

334

Film- og medieformål

5 900

334.50

Filmfondet, reversere kutt i tilleggsprp.

1 900

334.73

Regional filmsatsing, til åtte regionale filmsentre

4 000

335

Medieformål

16 000

335.71

Produksjonstilskudd, reversere kutt i tilleggsprp.

15 000

335.75

Samiske aviser

1 000

Kirke

49 200

340

Den norske kirke

340.1

Driftsutgifter, omstilling, IKT mm.

12 000

340.71

Tilskudd til Sjømannskirken

5 000

340.75

Tilskudd til trosopplæring

26 500

341

Tilskudd til trossamfunn m.m.

341.70

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, reversere kutt i tilleggsprp.

700

342

Kirkebygg og gravplasser

342.60

Rentekompensasjon - kirkebygg, øke rammen med 1,5 mrd. kr.

5 000

C

Reduserte kostnader

-131 000

300

Kulturdepartementet

300.1

Driftsutgifter

-9 000

320

Almenne kulturformål

320.1

Driftsutgifter

-10 000

320.79

Til disposisjon

-2 500

320.85

Gåveforsterkningsordninga

-25 000

323

Musikkformål

323.55

Norsk kulturfond, reversere omlegging av knutepunktsinstitusjoner, tilbake under post 72.

-50 000

323.71

Region-/landsdelsinstitusjoner, reversere omlegging av knutepunktsinstitusjoner. Festspillene i Bergen og Nord-Norge tilbake på post 72.

-34 500

Kap./post

Kunnskapsdepartementet

589 700

B

Nye satsninger

1 289 200

Grunnskole

221

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene

221.1

FuG, reversere kutt fra 2015.

500

222

Statlege grunn- og vidaregåande skolar og grunnskoleinternat

222.1

Reversere forslag om avvikling av sameskolen i Midt-Norge, Hattfjelldal

3 300

225

Tiltak i grunnopplæringa

225.60

Tilskott til landslinjer: Sogn jord- og hagebruksskule.

2 500

225.61 (NY)

Tilskott til 1 t fysisk aktivitet og skolemåltid

50 000

225.64

Opplæring av enslige asylsøkere i omsorgssenter, reversering av kutt i tilleggspropen.

35 500

225.66

Tilskott til leirskoleopplæring

100 000

225.70

Tilskott til opplæring av lærlingar og lærekandidatar med særskilde behov

25 000

225.71

Tilskott til kunst- og kulturarbeid i opplæringa, utviklingsmidler til Norsk Kulturskoleråd.

3 000

225.74

Tilskott til organisasjonar

6 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa

226.60

Tilskott til kommunar og fylkeskommunar: Utstyr til skoler. Bla. ressurskrevende yrkesfag

40 000

226.21

Særskilte driftsutgifter: tiltak for hørselshemmede elever med talespråk

1 000

230

Statleg pedagogisk støttesystem

230.1

Driftsutgifter; Elevkurs for tunghørte og pensumlitt. For blinde og svaksynte

5 000

3230.2

Reduserte inntekter.

8 000

226.63

Tilskott til auka lærarinnsats, 1 000 nye lærerårsverk, fra skoleåret 2016/17.

392 000

Vidaregåande opplæring

253

Folkehøgskoler

253.70

Tilskudd til folkehøgskoler, reversere kutt i tilleggsprp.

10 000

254

Tilskott til vaksenopplæring

254.71

Tilskott til nettskolar

10 000

254.72

Tilskott til studiesenter, gjeninnføre tilskuddet til studiesenteret.no.

6 500

Høyere utdanning

260

Universitet og høgskolar

260.50

Statlege universitet og høgskolar: HiB (Kristiansund) og HiØ.

4 500

260.70

Musikkteaterhøyskolen.

10 000

281

Felles tiltak for UH

281.45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, behov for relevant utstyr.

25 000

Studiefinansiering

2410

Statens Lånekasse for utdanning

2410.70

Reversere regjeringens forslag om kutt (behovsprøving) av bostipendet

21 000

2410.50

11 måneders studiestøtte, provenyvirkning først i 2017.

0

2410.70

Utdanningsstipend, reversere vedtaket om behovsprøving av grunnstipend mot forsørgers inntekt.

282 000

2410.50

Øke basisstøtten til 1,2 G, fra 01.07.2016.

129 000

2410.72

Rentestøtte; jf. øke basisstøtten til 1,2 G,

2 400

Studentvelferd

270

Int. mobilitet og sosiale formål for studenter

270.73

(NY) Tiltak for psykisk helsearbeid for studenter

10 000

270.75

Tilskott til bygging av 500 nye studentbustader

30 000

Fagskoler:

276

Fagskoleutdanning

276.72

Annan fagskoleutdanning

6 000

Forskning:

285

Noregs Forskningsfond

285.52

Langsiktig, grunnleggjande forskning: øke FRIPO.

30 000

287

Forskningsinstitutt og andre tiltak

287.60

Regionale forskningsfond, til Oslofjord, Hovedstaden, Innlandet, Midt-Norge og Nord-Norge

25 000

287.57

Basisløyving til samfunnsvitenskaplige institusjoner, reversere kutt og strategiske satsninger.

16 000

C

Reduserte kostnader

-699 500

200.01

Kunnskapsdepartementet, driftsutgifter

-25 000

220.01

Utdanningsdirektoratet, driftsutgifter

-100 000

226.22

Videreutdanning for lærere og skoleledere, omprioritere til høyere lærertetthet (226.63)

-120 000

228.70

Frittstående grunnskoler: kutte innføring av 1 t naturfag og vekst i elevtall.

-180 500

228.73

Frittstående grunnskoler i utlandet: kutte innføring av 1 t naturfag og utvidet godkjenningsgrunnlag.

-12 000

228.71

Frittstående videregående skoler: Kutte som følge av utvidet godkjenningsgrunnlag.

-32 000

256.1

Driftsutgifter

-10 000

285.52

Norges forskingsråd, kutte gaveforsterkningsordninga

-40 000

2410.1

Driftsutgifter

-30 000

281.1

Driftsutgifter

-75 000

285.53

Norges Forskningsråd, strategiske satsinger. Omprioritere til bla. FRIPRO.

-75 000

Kap./post

Landbruks- og matdepartementet

618 000

B

Nye satsninger

618 000

1136.50

Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap, NIBIO. Forskning på mat og skog, bidra til grønn omlegging av norsk økonomi.

100 000

1136.51

(NY): NORSØK

5 000

1115.1

Styrke, endre navn til Mat- og dyretilsynet, midler til tilstrekkelig oppfølging av oppdretts-næring.

50 000

1112.50

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet (antibiotikaresistens). Full kompensasjon ved utbrudd av MRSA.

50 000

1143.70

Etablering av beredskapslager for matkorn.

10 000

1149.74

Tilskudd til frakt av dyrefor produsert av slakteavfall.

15 000

1149.71

Verdiskapings- og utviklingsprogrammet i skogbruket, tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket

20 000

1149.72

Verdiskapings- og utviklingsprogrammet i skogbruket, tilskudd til økt bruk av tre

50 000

1149.73

Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket, tilskudd til skog, klima- og energitiltak.

44 000

1138.70

Støtte til organisasjoner: Heve alle 30 pst., samt spesielt NBU og GMO-nettverket. Reversere kutt på 5 mill. kroner i tilleggsprp.

10 000

1139.71

Tilskudd til genforskning: Bevaring av norske hesteraser. Norsk hestesenter.

1 500

1112.52

(NY) Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap, soppkontroll.

10 000

1149.71

Skogsbilveier

30 000

1144.78

(NY) Oppfølging av jordvernstrategi

50 000

1150.50

Profilering av norsk mat, bl.a. støtte til matfestivaler.

7 000

1139.71

Bieprogram: Bygge opp norsk produksjon av bier som skal eliminere behovet for import for polinering.

5 000

1150.50

Økte investeringsmidler til landbruket

150 000

1137.50

Forskningsaktivitet, Norges Forskningsråd, reversere kutt i tilleggsprp.

7 300

1137.51

Basisløyvinger, Norges Forskningsråd, reversere kutt i tilleggsprp.

3 200

Kap./post

Nærings- og fiskeridepartementet

372 800

B

Nye satsninger

393 000

925.22

Havforskningsinstituttet. Fiskeriforskning og -overvåkning. Styrket bestands-forskning, inkludert 5 mill. kroner til å forberede forskningstokt krill i 2017.

25 000

919.75

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene: gjeninnføre tilskudd til selfangst.

10 000

2421.50

Vrakpant/kondemnerings-ordning

6 000

2421.50

Ekstra innovasjonslån

9 000

2421.75

Marint verdiskapningsprogram

20 000

909.73

Nettolønnsordningen. Fjerning av tak for konstruksjonsskip.

12 500

2421.76

Miljøteknologiordningen

95 000

900.79

Mechatronic Innovation Lab, Vest-Agder

20 000

2421.50

Tiltakspakke i den kritiske fasen for olje- og gassbransjen. Bidrag inn i handlingsplan utformet i samspill mellom oljeselskapene, leverandørindustrien, maritim næring og myndighetene, bl.a. i forbindelse med økt utvinning av eksisterende oljefelt, haleproduksjon mm.

50 000

2421.53

Såkornfond (nytt) lagt til Telemark/Agder (risikoavlastning)

22 500

2421.51

Såkornfond (nytt) lagt til Telemark/Agder (tapsavsetning)

45 000

922.72

Nasjonale følgemidler

20 000

900.77

Tilskudd til sjømattiltak, reversering av kutt fra regjeringen.

3 000

900.80

Posten utvides til tilskudd til å kunne omfatte flere internasjonale idrettsarrangement i reiselivsøyemed (Arctic Race of Norway mfl).

15 000

904.45

Brønnøysundregistrene, nytt saksbehandlingssystem

40 000

C

Reduserte kostnader

-20 200

915.1

Regelrådet

-10 200

911.1

Konkurransetilsynet, gjennomgang av portefølje og bl.a. fjerne pådriverrollen.

-10 000

Kap./post

Olje- og energidepartementet

105 000

B

Nye satsninger

206 000

1820.21

Energimerking av boliger og bygg.

15 000

1820.22

Flom- og skredforebygging, opprettholde regjeringas opprinnelige forslag til bevilgning for 2016.

50 000

1820.73

Tilskudd til utjevning av overføringstariffer

90 000

1820.74

Tilskudd til museums- og kulturminnetiltak: Telemarkskanalen, rette opp kutt fra regjeringa.

1 000

1825.50

Overføring til Energifondet (ENOVA): 250 mill. kroner til økt skattefritak for ENØK-tiltak i private hjem føres som del av skatte- og avgiftsopplegget (men på kap. 1825 post 50)

1830.50

Forskning på fornybar energi

50 000

C

Reduserte kostnader

-101 000

1800.1

Driftsutgifter (OED)

-5 000

1800.21

Spesielle driftsutgifter

-2 000

1810.1

Driftsutgifter (OD)

-10 000

1815.70

Administrasjon (Petoro AS)

-34 000

1830.50

Overføring til Norges Forskningsråd, omdisponeres til forskning på fornybar energi.

-50 000

Kap./post

Samferdselsdepartementet

946 000

B

Nye satsninger

1 886 000

1300

Samferdselsdepartementet

21 000

1300.71

Styrking av Trygg trafikk - nasjonale kampanjer refleksbruk og sykkelhjelm, kursvirksomhet unge bilførere, godkjenningsordning «Trafikksikker kommune»

7 000

1300.73

(NY) Ny tilskuddsordning til frivillige organisasjoner/ideelle stiftelser på samferdselsfeltet.

4 000

1300.74

Tilskudd til Redningsselskapet, bl.a. kompensere for økte kostnader ifm endringer i differensiert arbeidsgiveravgift for ambulerende virksomhet.

10 000

1320

Statens vegvesen

910 000

1320.30

Riksveginvesteringer - forsterket innsats i samsvar med NTP 2014-2023, forsering av planlegging/oppstart, bl.a. E39 Byrkjelo-Sandane (Sogn og Fjordane), E6 Grong-Nordland grense (Nord-Trøndelag), E39 Betna-Stormyra (Møre og Romsdal), E16 Øye-Turtnes (Oppland).

120 000

1320.30

Forsterket innsats for å fjerne «flaskehalser» for næringslivet (både riks-, fylkes- og kommunale veier).

390 000

1320.31

Rassikring riksveger

200 000

1320.62

Rassikring fylkesveger

200 000

1320.64

(NY) Refusjonsordning - halverte bompengesatser for tunge kjøretøy, fra 01.02.2016 (500 mill. kr. ligger i skatte- og avgiftsopplegget, men føres på dette kapittel)

0

1330

Særskilte transporttiltak

125 000

1330.60

Særskilt tilskudd til kollektivtransport, KID-ordningen (Kollektivtrafikk i distriktene): Videreføring og forsterkning - søknadspott for fylkene til igangsettingstiltak og forsøksprosjekt.

25 000

1330.60

Særskilt tilskudd til kollektivtransport, TT-forsøk. Forsøksprosjektene utvides til flere brukere i flere fylker. Målsetting: Opptrapping over fem til en landsdekkende ordning for brukere med spesielt sterkt behov.

50 000

1330.61

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv. i byområdene, styrking som åpner for flere mellomstore og mindre byer i ordningen.

50 000

1350

Jernbaneverket

250 000

1350.30

Investeringer i linjen, forsterket innsats i samsvar med NTP 2014-2023 - inkludert særlig forsterket innsats for å bygge krysningsspor

235 000

1350.30

Ny handlingsplan for innfartsparkering for regionene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger

15 000

1360

Kystverket

220 000

1360.30

Ny «handlingsplan for intermodalitet» for å lette godstransportens overgang mellom veg/bane og sjøtransport

50 000

1360.30

Borg havn, Østfold.

50 000

1360.60

Tilskudd til fiskerihavnanlegg

70 000

1360.61

(NY) Incentiverordning for å få mer godstransport over på sjø

50 000

1380

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

360 000

1380.71

Tilskudd til bredbåndsutbygging i områder hvor det ikke er grunnlag for kommersiell utbygging

210 000

1380.72

(NY) Mobildekning langs viktige samferdselsårer

150 000

C

Reduserte kostnader

-940 000

1300.01

Samferdselsdepartementet, driftsutgifter

-10 000

1320.23

Statens vegvesen, effektiviseringsprogram, forsterket innsats

-200 000

1320.23

Redusert behov for trafikkontroll ved innføring av obligatorisk bombrikke (med betalingsløsning) for vogntog

-20 000

1321.75

Utbyggingsselskap for veg, tilskudd til egenkapital

-150 000

1330.75

Rentekompensasjon for bompengelån

-400 000

1350.23

Effektiviseringsprogram, forsterket innsats

-150 000

1380.1

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

-10 000

Kap./post

Utenriksdepartementet

3 619 000

B

Nye satsninger

4 369 000

150.78

Bistand til Afrika: Reverserer regjeringa sine føreslåtte kutt. Øyremerkjer 20 pst. av posten til landbruksbistand.

67 300

153.78

Bilateral bistand til Latin-Amerika: Reverserer regjeringa sine føreslåtte kutt. Øyremerkjer 20 pst. landbruksbistand.

74 000

160.1

Bistandsaktuelt: Reverserer regjeringa sine føreslåtte kutt, og hindre avvikling av fagbladet Bistandsaktuelt.

6 000

160.70

Oppretthalde støtta til sivilt samfunn og informasjonsstøtta på same nivå som i dag.

1 294 700

161.70

Næringsutvikling: Reverserer regjeringa sine kutt, øyremerkjer midlar til landbruk, prioritere støtte til fattige småbønder og deira organisasjonar.

65 000

163.70

Nauddhjelp og humanitær bistand, Syria, Irak og nabolanda. Midlane nyttas mellom anna til å sikre mat, vann og sanitære forhold samt skuletilbod i flyktningeleire.

1 750 000

166.72

Internasjonale miljøprosesser. FNs grønne klimafond, «Green Climate Fund», reverserer nokon av regjeringa sine kutt. Forvalting av vann- og jordressurser, samt klimatiltak vert prioritert.

125 000

166.74

Reverserer regjeringa sine kutt i støtta til fornybar energi i utvikl.land.

260 000

167.21

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter. Gå imot regjeringas forslag til kutt, jfr. BLD.

97 000

168.70

Kvinners rettigheter og likestilling: Reverserer regjeringa sine kutt for å sikre ei målretta satsing på likestilling og styrkjing av kvinners rettar.

100 000

170.70

UNDP - oppretthalde støtta på same nivå som i 2015.

225 000

170.71

FNs befolkningsfond, UNFPA: Opprettheld dagens støtte, for å sikre støtte til mødrehelse, familiplanleggjing, motverking av vald mot kvinner og jenter, osv.

50 000

170.72

UNICEFs programarbeid innen ernæring, sosial inkludering, beskyttelse + vann, sanitær og hygiene, auke i løyvingane.

50 000

170.76

FN og globale utfordringer: Reverserer regjeringa sine kutt, og sikrer støtte til FN sine særorganisasjonar som ILO, FAO og UNESCO.

50 000

170.81

Tilskudd til internasjonal landbruksforskning: Reverserer heile regjeringa sine føreslåtte kutt i internasjonal landbruksforskiing.

115 000

170.82

Reverserer regjeringa sitt føreslåtte kutt i kjernestøtta til FN sin organisasjon for likestilling og kvinners rettar.

40 000

C

Reduserte kostnader

-750 000

164.73

Andre ODA-godkjente OSSE-land

-50 000

169.73

Gobal Utdanning, løyvingar om lag på 2015-nivå.

-100 000

171.70

Bevilgninger til Verdensbanken.

-50 000

171.71

Bevilgninger til regionale banker og fond.

-50 000

117, 75/76

EØS-finansieringsordningene, ein større del av midlane vert omprioritert til tiltak for flyktningar i nærområda til EU.

-500 000

Under streken - rammeområde 0

2412.90

Lån fra Husbanken (økt låneramme til 25 mrd. kr.)

3 155 000

2421.95

Såkornfond, Telemark/Agder

127 500

5312.90

Avdrag (som følge av økt låneramme i Husbanken)

22 000

941.95

(NY) Innskudd av fondskapital i grønt investeringsselskap for utvikling av teknologibedrifter (grønt karbon)

10 000 000

5312.90

Norfund - grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland

-190 000

Senterpartiets forslag til skatte- og avgiftsendringer

Endringer i forhold til Prop 1 S med tillegg (2015-2016)

Alle tall i 1000 kroner

Økning

Lettelser

Kap/ post

Formueskatt

Bokført

Påløpt

Bokført

Påløpt

5501.72

Formueskatten, reversere satsen til 1,1 prosent (2013-nivå).

2 785 000

3 690 000

5501.72

Gå imot regjeringens forslag til økt ligningsverdi på næringseiendommer.

110 000

140 000

5501.72

Øke bunnfradrag i formueskatten til 1.5 mill. kr. (3 mill. kr. samlet for ektepar).

415 000

500 000

5501.72

Fjerne muligheten for å benytte ubenyttet skjermingsfradrag på samme aksje senere år. Ingen provenyvirkning i 2016, kan ha stor på sikt.

Personskatt

5501.72

Redusere den allminnelige skattesatsen for personer til 26 pst. i stedet for 25 pst.

9 470 000

11 840 000

5501.72

Øke minstefradrag i lønnsinntekt fra 43 til 47 pst., samtidig som øvre grense økes fra 91 450 til 94 000 kr.

1 670 000

2 090 000

5501.70

Redusere trinn 1 i trinnskatten fra 0,9 pst.til 0,5 pst.

700 000

880 000

5501.70

Redusere trinn 2 i trinnskatten fra 1,7 prosent til 0,9 pst.

4 255 000

5 320 000

5501.70

Beholde innslagspunktet for trinn 3 i trinnskatten (gml trinn 1 i toppskatten) nominelt uendret.

1 000 000

1 250 000

5501.70

Beholde innslagspunktet for trinn 4 i trinnskatten (gml trinn 2 i toppskatten) nominelt uendret.

140 000

170 000

5501.70

Redusere trinn 4 i trinnskatten fra 13,7 pst.til 13,3 pst. (høyeste effektive marginalskatt inkl. arbgjavg økes da med 0,4 pst. poeng fra 2015 i vårt alternativ).

225 000

280 000

5501.72

Økning av det særskilte fradraget for Finnmark og Nord-Troms med 10 000 kr. til 25 500 kr.

110 000

135 000

5501.72

Øke personfradraget i inntektsskatten fra 51 750 til 53 550 kr.

1 260 000

1 570 000

5501.72

Øke minstefradrag i pensjonsinntekt, øvre grense til 75 000 kr., øke satsen til 30 pst.

196 000

245 000

5501.72

Lønnsjustere det særskilte fradraget i arbeidsinntekt.

2 400

3 100

5501.72

Lønnsjustere foreldrefradraget for legitimerte utgifter til pass og stell av barn.

20 000

24 800

5501.72

Øke særfradraget for enslige forsørgere med 1 000 kr. til 50 800 kr.

20 000

30 000

1825.50

Utvidelse av regjeringens foreslåtte skattefradrag for ENØK-tiltak i private hjem (økning av tilsagnsfullmakt til Energifondet).

250 000

250 000

Pendlerfradrag

5501.72

Øke km-satsen for reisefradrag til 1.60 kr./km for alle reiser (øke fra 1.50 til 1.60 for reise under 50.000 km/år og fra 0.70 til 1.60 for reise over 50.000 km/år).

155 000

190 000

5501.72

Reversere økning i reisefradraget for pendlere i årets budsjett (reversere bunnfradrag fra 22 000 til 16 000 kr.).

380 000

475 000

5501.72

Reversere økningen i reisefradraget i budsjettforliket for 2015 (reversere bunnfradrag fra 16 000 til 15 000 kr.).

100 000

125 000

Trygdeavgift

5700.71

Redusere trygdeavgift på annen næringsinntekt fra 11,4 til 10,7 pst.

455 000

455 000

5700.71

Redusere trygdeavgift for fiske, fangst og barnepass fra 8,2 til 7,5 pst.

31 000

31 000

Eierinntekt

5501.72

Beholde selskapsskatteprosenten som foreslått av regjeringen (som innebærer en skattelettelse for bedriftene på 5,4 mrd. kr. påløpt), men øke utbytteskatten (slik bl.a. Scheel-utvalgets har tatt til orde for). Forslaget utformes slik at differansen mellom høyeste effektive marginalskatt på lønnsinntekt og sum selskapsskatt og utbytteskatt reduseres (fra 6,9 til 1,5 pst.). Effektiv utbytteskatt økes til 36,9 pst.

3 130 000

3 910 000

Næring

5501.72

Grønne ekstraavskrivninger for all sertifikatkraft (ikke bare vindkraft).

90 000

260 000

5501.72

Avskrivningssatsene i vogntog, lastebiler og busser i saldogruppe c økes fra 22 til 25 pst.

70 000

310 000

5501.72

Innføre fast avskrivningssats i saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar) på 25 pst. Startavskrivning reduseres til 5 pst.

390 000

1 620 000

5501.72

Stramme inn rentebegrensningsregelen ytterligere utover regjeringens forslag, gjennom å sette grensen for fradrag for rentekostnader til nærstående som overstiger 20 pst. av resultat før skatt, renter og avskrivninger.

0

240 000

5501.72

Opprettholde det særskilte fritaket for gevinstbeskatning ved salg av landbrukseiendommer i familien.

65 000

65 000

5501.72

Opprettholde fritaket for gevinstbeskatning ved salg av tomter i landbruket (under 150 000 kr.).

10 000

10 000

5501.72

Fiskerfradraget, øke satsen fra 30 til 31 pst. samtidig som øvre grense økes fra 150 000 til 170 000 kr.

17 000

17 000

5501.72

Jordbruksfradraget, maksimalt samlet fradrag økes til 180 000 kr.

40 000

40 000

5501.72

Lønnsjustere sjømannsfradraget.

7 000

8 000

5555.70

Sette nedre grense for sjokolade- og sukkeravgiften på 3 000 kilo per år.

1 000

1 000

5559.70

Innføre bunnfradrag i avgifter på drikkevareemballasje og engangsemballasje for drikkevarer. Regjeringen bes utforme et regelverk til behandling av RNB 2016 med sikte på iverksettelse fra 01.07.2016.

17 500

20 000

5559.72

Regjeringen bes, som del av en større gjennomgang av incentivordninger for mer miljøvennlige emballasje og resirkuleringsløsninger, utforme et regelverk for å unnta bioplast fra grunnavgift på engangsemballasje. Provenyanslag på usikkert grunnlag.

15 000

17 500

5576.71

Totalisatoravgift, reduseres fra 3,7 pst. til 3 pst.

20 000

24 000

4115.01

Reduksjon i kjøttkontrollgebyr iht. slakteplan (TKP).

24 000

30 000

1324,

(NY) Halvere bompengesatsene for tunge kjøretøy, fra 01.02.2016.

500 000

500 000

5501.72

Reversere endring i beskatning av vannkraftverk.

-

85 000

5700.72

25 pst. reduksjon i arbeidsgiveravgift for lærlinger, fra 01.08.2016.

100 000

120 000

Aktivitetsskatt på finansnæringa

5501.72

Aktivitetsskatt som ilegges overskudd for finansielle foretak med en sats på 7,8 pst.

5 016 000

6 270 000

5700.72

Aktivitetsskatt som ilegges lønninger mv. (ekstra arbeidsgiveravgift) for finansielle foretak med en sats på 7,8 pst.

1 784 000

2 230 000

Toll og moms

5521.70

Reversere økning i lav momssats (redusere tilbake fra 10 pst.til 8 pst.)

500 000

650 000

5511.70

Gjeninnføre tollsatser på jordbruksområdet som ble fjernet i 2015.

15 000

15 000

5521.70

Fjerne unntaket for betaling av mva på utenlandsk netthandel, fra 01.04.2016.

1 736 000

2 160 000

5521.70

Sørge for at det svares mva fra utenlandske selskap som driver innenlandsk transport av personer og gods (kabotasje) i Norge.

Produktavgift

5556.70

Fjerne avgiften på alkoholfrie drikkevarer på saft og sirup basert på frukt, bær eller grønt, uten tilsatt sukker, men med kunstig søtstoff.

20 000

25 000

Kjøretøy-, drivstoff og miljøavgifter

5536.71

Økt CO2-komponent i engangsavgiften, slik at satsene økes med 20 pst. for biler med utslipp hhv. fra 121-160 g/km, 161-230 g/km og over 230 g/km.

265 000

290 000

5536.71

Redusere effektkomponenten i engangsavgiften på kjøretøy med 10 pst.

120 000

130 000

5536.71

Nox-komponenten i engangsavgiften (NOx-utslipp i kr per mg/km) økes med 20 pst.

55 000

60 000

5538.72

Gå imot forslaget om veibruksavgift på naturgass og LPG.

10 000

20 000

5538.70

Fjerne veibruksavgift for biodrivstoff som er iblandet bensin

302 500

327 000

5538.71

Fjerne veibruksavgift for biodrivstoff som er iblandet autodiesel.

594 000

642 000

5538.70

Øke veibruksavgift for øvrig volum av bensin med 29 øre/liter (ca. 5,8 pst. økning).

302 500

327 000

5538.71

Øke veibruksavgift for øvrig volum av autodiesel med 20 øre/liter (ca. 5,8 pst. økning).

594 000

642 000

5537.71

Gjenninnføre avgift på båtmotorer over 9HK.

150 000

175 000

5549.70

Øke NOX-avgift 3 kr./kg.

5 000

7 000

5543.71

Øke svovelavgift med 5 øre.

16 000

17 000

5548.70

Øke avgift på klimagassene HFK og PFK til 410 kroner per tonn CO2-ekvivalenter.

50 000

55 000

5543.70

CO2-avgift for mineralolje etter lav sats (0,27 kr/liter), for skip i utenriksfart.

80 000

100 000

5543.70

CO2-avgift for mineralolje etter lav sats (0,27 kr/liter), for fiske og fangst i fjerne farvann.

46 000

56 000

5543.70

CO2-avgift for mineralolje etter lav sats (0,27 kr/liter), for fly i utenriksfart.

170 000

200 000

Alkohol og tobakk

5521.70

Reversere taxfree-endringer som ble vedtatt i Revidert nasjonaltbudsjett, våren 2014.

60 000

70 000

5521.70

Redusere taxfreekvoten med en flaske vin.

110 000

120 000

5521.70

Halvere taxfreekvoten for tobakksvarer (økte momsinntekter).

150 000

175 000

5531.70

Halvere taxfreekvoten for tobakksvarer (økte særavgifter på tobakk).

375 000

400 000

5526.70

Øke avgiftene på brennevin med 5 pst..

50 000

55 000

5526.70

Øke avgiftene på øvrig alkohol 3 pst..

185 000

200 000

5531.70

Øke tobakkavgiftene 3 pst.

155 000

170 000

Flyplassavgifter

Halvere flyplassavgiftene (start- og passasjeravgift) på kortbanenettet (proveny 49,2 mill. kr. påløpt - anmodningsvedtak).

-

-

25 pst. reduksjon i flyplassavgiftene (startavgift, passasjeravgift, sikkerhetsavgift og terminalavgift) for fly som bruker biodrivstoff (proveny anslått til 5 mill. kr. på usikkert grunnlag. Anmodningsvedtak).

-

-

Sum brutto

27 894 500

34 894 000

13 267 400

17 665 400

Sum netto

14 627 100

17 228 600