Kristelig Folkeparti foreslår følgende bevilgningsøkninger i sitt alternative statsbudsjett for 2016, sammenliknet med regjeringens forslag:

Satsings-område (dep.)

Beskrivelse

Bevilgnings-endring (mill. kr)

Sum satsings-område (mill. kr)

Skole og utdanning

KD

Tidlig innsats i skolen: Innføre norm for lærertetthet på 1.-4. trinn med to lærere på gruppestørrelser over 16 elever fra skolestart høsten 2016

320,00

KD

Opprette lokal frafallspott som kommuner kan søke om midler fra til lokale prosjekter (del av "Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring")

10,00

KD

Ikke behovsprøve bostipend lærlinger

21,0

KD

Videreføre mobbetiltakspott for lokale initiativ

10,00

KD

Teknisk senter, Lister/Flekkefjord: Senter for realfag og teknologi, samarbeid med lokalt næringsliv

0,75

KD

Fjerne gebyr for lydbøker til lesesvake

8,80

KD

Ikke redusere i opplæring til enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssenter

35,5

KD

Friskoler - øke kapitaltilskudd

30,00

KD

Dokumentasjonssenter for krigsseilerne

1,5

KD

Norsk kulturskoleråd

3,0

KD

Signo - internat

2,0

KD

Sameskole i Hatfjelldal

3,3

KD

Rekrutteringsstillinger ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Høgskolen i Oslo og Akershus, Nord Universitetet, UiA, og UiS

50,00

KD

Studieplasser NLA (5,7 mill) og Musikkteater Høgskolen (4 mill)

9,7

KD

Studieforbund

15,00

KD

Folkehøgskolene (reversere kutt)

10,0

KD

Nybygg til SEARCH ved NMBU Høyland, Rogaland

8,00

KD

Studieplasser og opptaksprøver Høgskolen i Østfold - scenografi

0,20

KD

Høgskolesenteret i Kristiansund

4,00

542,8

Barn og familie

BLD

Tiltak mot vold og overgrep: incest- og voldtektssentre

5

BLD

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak: Alternativ til vold (ATV), flere kontorer, bedre geografisk spredning

25,0

BLD

Tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn: Alternativ til vold (ATV), utvidet mandat, også arbeide med familiene til voldsutøver og barn som er utsatt for vold (20 mill. kr); Senter for voldsuttsatte barn: 7,8 mill. kr

27,8

BLD

Kapasitetsøkning i familievernets offentlige kontorer, herunder meklingssamtale til alle barn

57,5

BLD

Kapasitetsøkning i familievernets ideelle kontorer, herunder meklingssamtale til alle barn

22,5

BLD

Økt støtte til Ferie for alle (5 mill kr) og Barnas stasjon (3 mill kr)

8,0

BLD

Økt støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner

5,0

BLD

Prisjustere kontantstøtten

38,0

BLD

Fylkesnemndene, raskere saksbehandling

10,0

BLD

Kommunalt barnevern: Flere øremerkede stillinger og økt kompetanse. Mer søskenplassering og bedre vilkår for fosterhjem

100,0

BLD

Rekruttering av fosterhjem

10,0

BLD

Videreføre og styrke driften av de ideelle foreldre- og barnsentrene

10,0

BLD

Øremerket bevilgning til forberedelse av likelønnspott

1,0

BLD

Rette opp kutt til likestillingssentre

3,0

BLD

Rette opp kutt til likestillingsombudet

1,0

BLD

Økt engangsstønad til 1G ved fødsel og adopsjon fra 1.7.2016

270,0

KD

Bedre barnehager: Begynne opptrapping mot bemanningsnorm og økt pedagogtetthet

330,0

KD

1000 flere barnehageplasser for færre ettåringer i kø: Alle som fyller ett år før 1. desember har rett på plass fra fylte ett år

87,0

1010,8

Levende, verdiskapende distrikter

KMD

Regionale utviklingsmidler: Rette opp kutt

41,8

KMD

Næringsretta midler mm

155,4

KMD

Nasj samarb for regional utvikling: Rette opp kutt

42,4

NFD

Nytt, landsdekkende såkornfond lokalisert i Agder/Telemark: 150 mill. kr i fondskapital fra det offentlige (127,5 mill. kr på denne posten under streken)

NFD

Nytt, landsdekkende såkornfond lokalisert i Agder/Telemark (riskoavlastning)

22,5

NFD

Nytt, landsdekkende såkornfond lokalisert i Agder/Telemark (tapsavsetning)

45,0

NFD

Prosjekt for verdiskaping, bærekraft og omstilling

3,0

NFD

Mechatronic Innovation Lab, Vest-Agder

20,0

LMD

Bevilgningen til NORSØK ligger i regjeringens forslag på kap 1138 post 70. Vi vil at midlene tilbakeføres til kap 1136 og at det opprettes egen post for dette.

LMD

Reversere regjeringens forslag til kutt i støtte til organisasjoner

5

LMD

Tilskudd til trebasert innovasjon

19,5

LMD

Tilskudd til tømmerkaier langs kysten

25,0

LMD

Økt tilskudd til mattilsynet for økte kontroller av oppdrettsanlegg

10,0

LMD

Midler til MRSA-sanering for svinebønder

25,0

OED

Telemarkskanalen

0,9

OED

Overføringstariffene, økning

20,0

KLD

Restfinansiering utgravinger på Kongsgårdprosjektet Avaldsnes, Rogaland

5,4

KLD

Sikring av gruver ved Stiftelsen Vigsnes Gruvemuseum, Rogaland

2,5

NFD

Tilskudd til bestandsforskning, Havforskningsinstituttet

15,0

NFD

Tilskudd til forskning på lakselus

10,0

NFD

Videreføring av Sett Sjøbein

2,5

SD

Skredsikring fylkesveier

150,00

SD

Tilskudd til kommunale fiskerihavner

40,00

SD

Tilskudd til bredbånd

62,00

KMD

Gå i mot regjeringens forslag om å statliggjøre og sentralisere den kommunale skatteoppkrevingen: Skatteetatens bevilgning reduseres med 422,5 mill. kroner; Kommunerammen økes med 630 mill. kroner (netto 207,5 mill. kroner)

207,5

KMD

Tapskompensasjon fylkeskommuner

60,0

KMD

Omstillingsmidler Tinn kommune

20,0

U D

Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland

19,5

1029,9

Bistand til verdens fattige (ekskl. skogsatsingen)

U D

Bistand til Afrika; Regionalbevilgning for Afrika

177,3

U D

Bistand til Asia; Regionalbevilgning til Asia

193,0

U D

Bistand til Latin-Amerika; Regionalbevilgning til Latin-Amerika

110,0

U D

Sivilt samfunn, Driftsutgifter (Bistandsaktuelt 6 mill + 6 mill annen drift)

6,0

U D

Sivilt samfunn (inkl «infostøtten» mv)

1418,7

U D

Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset

18,0

U D

Næringsutvikling

130,0

U D

Overgangsbistand

240,0

U D

Nødhjelp og humanitær hjelp

150,0

U D

Menneskerettigheter

125,0

U D

Forskning, kompetanseheving og evaluering, Forskning

65,0

U D

Forskning, kompetanseheving og evaluering, Faglig samarbeid

70,0

U D

Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling

210,0

U D

Miljø og bærekraftig utvikling m.v., Fornybar energi

310,0

U D

Kvinners rettigheter og likestilling,

50,0

U D

FNs utviklingsprogram (UNDP)

225,0

U D

FNS befolkningsfond (UNFPA)

50,0

U D

FNs barnefond

25,0

U D

Verdens Matvareprogram (øke matproduksjon, forebygge sultkriser)

50,0

U D

FN og globale utfordringer (infostøtte til FN-sambandet og UNICEF Norge)

100,0

U D

FNs Aidsprogram (UNAIDS)

75,0

U D

Eksperter, junioreksperter og FNs freskorps

30,0

U D

Internasjonal landbruksforskning

115,0

U D

FNs organisasjon For kvinners rettigheter og likestilling, UN Women

40,0

U D

Fred, forsoning og demokrati-tiltak (tenketanker i USA)

90,0

U D

ODA-godkjente land på Balkan

50,0

4123,0

Arbeid, velferd og kamp mot fattigdom

KMD

Tiltak mot ledighet: Engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering av idretts- og kirkebygg i kommunene på Sør- og Vestlandet

169,1

KMD

Økt lærlingtilskudd med 5 000 kroner

98,0

ASD

Adm. kostnader 1 000 nye tiltak for mennesker med nedsatt arbeidsevne (26 mill.); 200 plasser for varig tilrettelagt arbeid (5,2 mill.)

31,2

ASD

Rette opp kutt i Raskere tilbake

25,00

ASD

1 000 tiltak for mennesker med nedsatt arbeidsevne

96

ASD

200 plasser på Varig tilrettelagt arbeid

25

ASD

Tilskuddsordning som skal forebygge og redusere fattigdom blant barn og unge

5

ASD

Tiltak for arbeidsinnvandrere i regi av frivillige org.

1

ASD

Arbeidstilsynet

5

ASD

NAV: To nye senter mot arbeidslivskriminalitet (Skatteetaten, politi, Nav, Arbeidstilsynet)

6

ASD

Arbeidstilsynet – To nye senter mot arbeidslivskriminalitet (Skatteetaten, politi, Nav, Arbeidstilsynet)

6

JD

Politiet: To nye senter mot arbeidslivskriminalitet (Skatteetaten, politi, Nav, Arbeidstilsynet)

6

FIN

Skatteetaten - To nye senter mot arbeidslivskriminalitet (Skatteetaten, politi, Nav, Arbeidstilsynet)

6,0

SD

Nasjonal TT-ordning for brukere med særlig behov (halvårsvirkning)

125,00

604,3

Helse og eldre

AD

Øke pensjonen for enslige alderspensjonister med minstepensjon med 4000 kroner.

240

HOD

Sykestuene i Nord-Troms

5,0

HOD

Øremerke 7 mill. kr til Tromsøundersøkelsen

HOD

Øremerke 10 mill. kr til Dødehavsklinikken for behandling av revmatisme mm

HOD

Abortforebyggende tiltak: Utvide ordningen med gratis prevensjon for kvinner fra 20-22 år

30,0

HOD

Forebygging av alkolholskader (AKAN-alkoholforebygging i arbeidsliv-off.sektor, Actis, Av-og-til, Juvente, MOT, utvikling av nasjonal alkoholstrategi. Øremerking av midler i opptrappingsplanen, rus

30,0

HOD

Økt bemanning i helsestasjon og skolehelsetjenesten, starte opptrapping mot kvalitetsnorm (psykisk helse, vold mot barn, forebygging). Øremerking pluss 150 mill. kr

500,0

HOD

Forebyggende hjemmebesøk for 75-åringer (50 pst. statlig tilskudd)

25

HOD

Palliative senger i sykehjem: Opptrapping mot 600 enheter ila 2020. Øremerker andel av investeringstilskudd til 150 plasser for 2016 (271 mill.kr totalt med over 5 år)

14

HOD

Driftstilskudd til palliative senger i sykehjem: Opptrapping, driftskostnader utover ordinær heldøgns omsorg, 5 pst vil være driftsklare første år. Drift av palliativ sengeenhet regnes å koste dobbelt så mye som ordinær sykehjemsplass.

17

HOD

Øremerke 3 mill. kr til Blindeforbundet

HOD

Abortforebyggende tiltak: Menneskeverd (1,5 mill. kr)

1,5

HOD

Hjelpetiltak for unge overgripere

5,0

HOD

Rusarbeid i kommunene (øremerking av midlene i opptrappingsplanen)

190,0

HOD

Styrke rusomsorgen og psykisk helsearbeid i regi av ideelle organisasjoner (øremerking av midlene i opptrappingsplanen). Bevilge til følgende institusjon/ aktivitetsformål: Gatehospitalet i Oslo (14 mill.kr), etablere Gatehospitalet i Bergen (20 mill.kr), Evangeliesenteret (x), P22 (4 mill.kr), No Limitation (1,5 mill. kr), Sammen om nøden (2 mill.kr), Snakk om mobbing/ Blå Kors (+1,5), Kompasset/ Blå Kors (+0,5): Samlet øremerking 180 mill. kr

180,0

HOD

Tilskudd til stiftelsen Kraft (øremerking av midler i rusplan)

1,5

HOD

Institutt for sjelesorg, Modum, øremerke 1,5 mill kr

HOD

Øremerke 20 mill kr til demensforskning

HOD

Pårørendesenteret i Stavanger

4,0

HOD

Sosialpediaterstillinger på alle barneavdelinger i RHFene, øremerke (vold mot barn)

45

KMD

Økt legedekning i sykehjem

500

KMD

Ressurskrevende tjenester (hjelp til multihandikappede og sterkt pleietrengende personer), toppfinansieringsordning. Reversering av regjeringens forslag til økt innslagspunkt

65,0

1852,8

Flyktninger, asylsøkere og integrering

BLD

Øke refusjon av barnevernsutgifter for enslige mindreårige til 90 prosent

200,00

BLD

Arbeid mot ekstremisme: Just Unity (øremerke 1 mill. kroner)

BLD

Øke integreringstilskuddet til kommunene

100,0

BLD

Gratis kjernetid for treåringer

35

BLD

Integreringsprosjekter i mottak i regi av frivillige organisasjoner.

30,0

BLD

Reversering av kutt i antallet norskopplæringstimer fra 250 til 175

100,00

JD

Tilskudd til NOAS

2,0

JD

Økt barnefaglig kompetanse i asylforvaltningen

10,0

JD

Øremerke midler til saksbehandling av familiegjenforening for å redusere ventetiden

5,0

JD

Bemanning og barnefagligkompetanse i mottak EMA over 15 år

200,00

JD

Rett til barnehageplass for 4-5 åringer på mottak

75,0

757,0

Klima og miljø, ekskl. infrastruktur

NFD

Vrakpantordning for skip

12,0

LMD

Tilskudd til Nettverk for GMO-fri mat

1,5

KLD

Klima- og skogsatsingen

227,5

KLD

Rette opp kutt til miljøorganisasjoner

4,0

KLD

Miljøovervåking: Økologisk grunnkart

10,0

KLD

Økt skogvern

50,0

KLD

Vannressursforvaltning, økning

25,0

KLD

Verdensarv, kulturlandskap, herunder bievennlige slåtteenger

10,0

340,0

Infrastruktur

SD

Tilskudd til Norsk Elbilforening og Trygg Trafikk

9,0

SD

Jernbaneverket, drift og vedlikehold

193,3

SD

Borg havn

10,00

SD

Kollektivsatsing i byene (belønningsordningen for kollektivtrafikk)

100,0

SD

Belønningsordningen for gang- og sykkelvei

50,0

362,3

Kultur og kirke

KUD

Økt sats kunstnerstipend

8,5

KUD

Økt sats kunstnerstipend

0,4

KUD

Ny assistentordning for unge billedkunstnere

6,0

KUD

Musikkensembler og kor i det frie kulturfeltet

20,0

KUD

Opera Østfold

4,0

KUD

Skuespiller- og dansealliansen. Ansette frilans dansere og skuespillere

5,0

KUD

Samiske aviser

2,0

KUD

Lysbuen museum

1,0

KUD

Fortidsminneforeningen. Formidlingsarbeid, driftsstøtte som museum

5,0

KUD

Jødisk museum, Oslo (1 mill. kr) og Trondheim (0,75 mill. kr)

1,8

KUD

Ishavsmuseet Aarvaak

2,0

KUD

Outsider Art

1,0

KUD

Gulatinget som formidlingsarena og markeringssted for demokratiutviklingen i Norge

0,5

KUD

Nytt arkivbygg på Tynset (Arkivverkets sentraldepot og Norsk helsearkiv): Oppstartsbevilgning

10,0

KUD

Filmfondet: Synstolking av film (0,3 mill. kr); teksting av dubbede barnefilmer (1 mill. kr)

1,3

KUD

Mediestøtte. Produksjonstilskudd

12,4

KUD

Øke NRK-lisensen med 50 kr

KUD

Trosopplæring

24,3

KUD

Trosopplæring - andre tros- og livssynsamfunn

5,0

KUD

Sjømannskirken

7,5

KUD

Omstillingsmidler DNK

8,0

KUD

Midler til presterekruttering (festivaler o.l.)

0,5

KUD

Kirkebygg/rentekompensasjon: Ramme 650 mill kr

0,3

126,5

Justis og kamp mot menneskehandel

JD

Center for cyber og information security (CCIS) ved NTNU, lokalisert i Gjøvik, midler til bl.a. forskning for å avdekke overgrep mot barn på nett.

2

JD

Utvide Vik fengsel, Sogn og fjordane, med 30 lukkede plasser

20

JD

Opprettholde drift av avdeling Kleivgrend, Telemark

12

JD

Kriminalomsorgen: Omfordele 70 mill. kr fra vedlikehold til innhold og rehabilitering i kriminalomsorgen (men fortsatt øremerke midler til vedlikehold ved Åna og Bergen Fengsel). 62,5 mill. kr brukes over denne posten til flere ansatte, både fengselsbetjenter og annen kompetanse, sosialfaglig el. Samt oppfølging av innsatte med barn. 7,5 mill. kr brukes over 430.70 under

62,5

JD

Øremerking til Kirkens bymisjon for utvidelse av tilbakeføringsprosjektet «FRI» (3,5 mill. kr.), Nettverk etter soning (Røde Kors) (1,5 mill. kr), Retreat - Halden Fengsel (Frelsesarmeen) (1. mill kr.), Vardeteateret (1 mill. kr.). Samt øremerke 0,5 mill. kr til frivillige organisasjon som arbeider med innsatte som soner i Nederland. Tilsammen 7,5 mill. kroner øremerkes.

7,5

JD

Reisestøtte til pårørende til innsatte som soner i Nederland.

1

JD

Midler til politiet til etterforskere og påtalejurister som skal etterforske av vold og overgrep mot barn, samt midler til avhørere - Statens Barnehus.

60

JD

Midler til KRIPOS til etterforskning av overgrep mot barn på nett.

4

JD

Midler til EXIT-team som skal bekjempe menneskehandel i alle politidistrikt

45

JD

Økt bemanning ved Statens Barnehus (30,5 mill. kr). Etablere nytt barnehus i Politidistrikt Øst fra 1.7.2016 (11,5 mill. kr.)

42

JD

Midler til politifolk i distriktene for å sikre nærpolitireformen

150

JD

Økokrim

10

JD

Midler til frivillige organisasjoner som bekjemper menneskehandel + ROSA-prosjektet (1 million)

5

JD

Midler til frivillige organisasjoner som bekjemper vold i nære relasjoner.

5

JD

Midler til tilreisende EØS-borgere

10

436,0

Annet

FD

Heimevernet, Driftsutgifter (prisjustering, øke øvelser og trening)

30,0

LMD

Matsentralen i Oslo

0,3

SUM bevilgningsøkninger

11215,6

Kristelig Folkeparti foreslår følgende bevilgningsreduksjoner og inntektsøkninger i sitt alternative statsbudsjett for 2016, sammenliknet med regjeringens forslag:

Dep.

Beskrivelse

Proveny (mill. kr)

KMD

Noe forskyving av utbyggingen av nytt nasjonalmuseum på Vestbanen

-100

KUD

Disposisjonspost KUD

-7,0

DU

Global sikkerhet, utvikling og nedrustning

-150,0

DU

Andre ODA-godkjente OSSE-land

-20,0

JD

Omfordele 70 mill. kr fra vedlikehold til innhold og rehabilitering i kriminalomsorgen (men fortsatt øremerke midler til vedlikehold ved Åna og Bergen Fengsel).

-70

AD

Innføre redusert avkorting av pensjon for gifte og samboende over to år, i stedet for ett: Økning fra 85 til 87,5 pst. fra 1.11.2016; økning fra 87,5 til 90 pst. fra 1.11.2017. Gir handlingsrom til økt minstepensjon for enslige minstepensjonister, som i dag har inntekt under EUs fattigdomsgrense.

-669,0

FD

Nyanskaffelser av materiell; Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold. Gjelder innkjøp av luft-til-luft-missiler som ikke er nærmere begrunnet.

-200,0

FD

Nye kampfly med baseløsning: Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold. Økningen reduseres med 200 mill kr

-200,0

FD

Kampfly med baseløsning; Nybygg og nyanlegg. Posten økes fra ca 716 mill kr til ca 1,34 mrd kr i 2016, dvs + 723,66 mill (+86 pst.)

-100,0

NFD

Spesielle driftsutgifter: Omprioritering til Prosjekt for verdiskaping, bærekraft og omstilling

-3,0

NFD

Tilskudd til særskilte prosjekter: Omprioritering til Sett sjøbein

-2,5

NFD

Direktorat for naturforvaltning. Miljøtiltak Løkken. Omprioriteres til tømmerkaier

-25,0

LMD

Landbruks- og matdepartementet: Omprioritering til nettverk for GMO-fri mat og Matsentralen, Oslo

-1,8

OED

Spes. driftsutg, seismiske undersøkelser

-125,0

HOD

Innsatsstyrt finansiering, omprioritering til skolehelsetjenesten

-50,0

HOD

Basisbevilgningene til RHF reduseres pga. øremerking til medisinske undersøkelser på barnehus og sosialpediatere på barneavdelingene

-45

HOD

Vi går imot regjeringens forslag om økt moms for reiseliv, transport m.m. Dermed faller behovet for kompensasjon for økt moms bort

-65

HOD

Fjerne støtten til lavterskel-LAR

-30

KD

Ikke innføre ny naturfagstime

-80,0

KD

Videreutdanning lærere, noe reduksjon av regjeringens økning pga. omprioritering til flere lærere

-80,0

SD

Rentekompensasjon for bompengelån

-400,0

KMD

Øremerking av tilskudd til stillinger i skolehelsetjenesten og helsestasjonene

-350,0

KMD

Øremerking av midler til opptrappingsplanen mot rus

-401,5

KMD

Rammeoverføringen til fylkeskommunene reduseres tilsvarende kompensasjonen for økt merverdiavgift for transporttjenester, som KrF går i mot

-142,0

FIN

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen økes fra 0,5 til 0,6 pst, lik nivået i budsjettavtalen for i år (303,1 mill. kr; Økt gjenbruk og standardisering i offentlige IT-prosjekter (200 mill. kroner), kutt i privat konsulentbruk i staten (400 mill. kroner)

-903,1

SD

Økt utbytte NSB fra 50 til 70 pst.

-170,0

SD

Økt utbytte Avinor fra 35 til 50 pst.

-212,5

SUM utgiftsreduksjoner og inntektsøkninger

-4602,4

Kristelig Folkeparti foreslår følgende skatte- og avgiftsendringer i sitt alternative statsbudsjett for 2016, sammenliknet med regjeringens forslag:

Skatte- og avgiftslettelser

Beskrivelse

bokført (mill. kr)

påløpt (mill. kr)

SkatteFUNN: Fjerne regel om maksimal timesats

0

-280

Økt skattefradragsbeløp ved gaver til frivillige organisasjoner til 25 000 kr for privatpersoner og 100 000 kr for bedrifter

-17

-55

Heve grensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige org til 10 000 kr

-9

-12

Økt fiskerfradrag fra 150 000 kr til 170 000 kr

-17

-21

Øke grensen for når frivillige org. må betale arbeidsgiveravgift til 60 000 per ansatt / 600 000 per org.

-24

-30

Gå imot regjeringens forslag om økt moms for reiseliv, transport m.m.

-500

-650

Gå imot regjeringens foreslåtte skatteskjerpelse for salg av landbrukseiendommer innad i familien

-65

-65

Redusere regjeringens forslag til bunnbeløp i reisefradraget fra 22 000 til 18 000 kroner

-220

-270

Sum skatte og avgiftslettelser

-852

-1383

Skatte- og avgiftsøkninger

Når selskapsskatten reduseres, reduseres den samlede skatten på eierinntekt. Marginalskatten på eierinntekt er i dag vesentlig lavere enn maksimal marginalskatt på lønnsinntekt. Det gir et incentiv til å omdanne lønnsinntekt til eierinntekt for å oppnå lavere skatt. Derfor reduseres avstanden mellom marginalskatten på eierinntekter (utbytter, gevinster mv. utover skjermingsfradraget) inklusiv selskapsskatt og maksimal marginalskatt på lønn inklusiv arbeidsgiveravgift, slik Scheel-utvalget foreslår, ved at utbytteskatten økes til 35 pst.

2780

3480

Støtte regjeringens forslag til økning i verdsettelsen av næringseiendom og sekundærbolig til 80 pst. av markedsverdi for å hindre at investeringer vris mot eiendom, men gå i mot generelt kutt i formuesskatten.

310

390

Gå i mot regjeringens forslag til utvidelse av BSU-ordningen

110,0

140,0

Innføre merverdiavgift på finansielle tjenester etter den modellen Scheel-utvalget foreslår, fra 1.7.2016

1750,0

1750,0

Reversere muligheten til å gjøre om tobakk til alkohol i tax-free-kvoten (60 mill. kr bokført; 70 mill. kr påløpt); Økte alkoholavgifter 5 pst. (350 mill. kr bokført, 385 mill. kr påløpt)

410,0

455,0

Økt tobakksavgift 10 pst (495 mill. kr bokført; 540 mill kr påløpt) og redusere tobakkvoten i tax-free-ordningen med 25 pst. (262,5 mill. kr bokført; 287,5 mill. kr påløpt)

757,5

827,5

Økt CO2-komponent i engangsavgiften

710,0

770,0

Øke veibruksavgiften på drivstoff med 10 øre/liter (bensin)

84

90

Oppheve avgiftsfritak for diesel til båtmotorer

28

30

Øke veibruksavgiften på drivstoff med 20 øre/liter (diesel)

530

580

Økt El-avgift 1,5 øre

670,0

890,0

Økt CO2-avgift innenlandske flyreiser 1,5 kr

570,0

620,0

Økt svovelavgift 5 øre

16,0

17,0

Økt miljøavgift på klimagassene HFK og PFK med 20 kr/tonn CO2-ekvivalenter

22,0

24,0

Øke Nox-avgiften med 1,5 kr/kg fra 19,67 kr/kg som er regjeringens forslag

3,0

3,0

SUM skatte og avgiftsskjerpelser

8750,5

10066,5

SUM skatt/avgift

7898,5

8683,5