1. Innledning

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Lisbeth Berg-Hansen, Tore Hagebakken, Irene Johansen, Prableen Kaur, Marianne Marthinsen og Torstein Tvedt Solberg, fra Høyre, Solveig Sundbø Abrahamsen, Svein Flåtten, Sigurd Hille, Heidi Nordby Lunde og Siri A. Meling, fra Fremskrittspartiet, Hans Andreas Limi, Roy Steffensen og Kenneth Svendsen, fra Kristelig Folkeparti, lederen Hans Olav Syversen, fra Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, fra Venstre Terje Breivik, og fra Sosialistisk Venstreparti, Snorre Serigstad Valen, viser til at det i Stortingets forretningsorden § 43 bl.a. står følgende om finanskomiteens oppgaver:

«Senest 20. november skal finanskomiteen avgi innstilling om nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet, med forslag til rammevedtak for bevilgninger i samsvar med inndelingen i rammeområder fastsatt av Stortinget. Forslag til bevilgningsvedtak som utformes i innstillingen eller fremsettes ved behandlingen av den, skal inneholde beløp for alle rammer, og kan ikke gå under rammenivå. I Stortinget kan det ikke voteres særskilt over enkelte deler av et slikt forslag.»

Komiteen viser til at regjeringen Solberg la frem en tilleggsproposisjon, Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016), 30. oktober 2015, vedrørende økt antall asylankomster. Et kort sammendrag finnes under pkt. 3.1.2 i denne innstillingen. Regjeringen la i tillegg frem Prop. 1 S Tillegg 2 (2015–2016) 6. november 2015.

Komiteen har disponert innstillingen som følger:

I kapittel 2 behandles nasjonalbudsjettet for 2016, herunder hovedlinjer i den økonomiske politikken. I pkt. 2.1.2 presenterer fraksjonene sine alternative økonomiske opplegg for 2016.

I kapittel 3 behandles regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 etter den vedtatte inndelingen i rammeområder, jf. Innst. 1 S (2015–2016) og vedtak i Stortinget 13. oktober 2015, supplert med vedtak 3. november 2015. I pkt. 3.1.3 presenteres budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre.

I kapittel 4 behandles gruppering av budsjettets inntekter og utgifter etter art, utviklingstrekk på statsbudsjettets utgiftsside i perioden 2009–2016, flerårige budsjettkonsekvenser 2017–2019, og gjennomføringen av inneværende års budsjett. Kapittel 5 omhandler statlig låneopptak. I kapittel 6 behandles omtale av særskilte saker. Forslag fra komiteens mindretall er gjengitt i kapittel 7, og komiteens tilråding finnes i kapittel 8.

Det vises til brev fra finansminister Siv Jensen av 4. november 2015 om feil i Meld. St. 1 (2015–2016). Brevet er lagt ved denne innstillingen.