Innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter og toll 2015

Innhald

Til Stortinget

1. Innledning

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Lisbeth Berg-Hansen, Tore Hagebakken, Irene Johansen, fung.leder Marianne Marthinsen, Torstein Tvedt Solberg og Truls Wickholm, fra Høyre, Solveig Sundbø Abrahamsen, Svein Flåtten, Sigurd Hille, Heidi Nordby Lunde og Siri A. Meling, fra Fremskrittspartiet, Gjermund Hagesæter, Tom E. B. Holthe og Hans Andreas Limi, fra Kristelig Folkeparti, Ann Kathrine Skjørshammer, fra Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, fra Venstre, Åsta Årøen, og fra Sosialistisk Venstreparti, Snorre Serigstad Valen, fremmer i denne innstillingen tilråding om skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2015 etter at Stortinget 16. oktober 2014 vedtok å fordele rammeområde 21 (skatter, avgifter og toll) til finanskomiteen.

Komiteen viser til at denne innstillingens sammendrag under hvert punkt er begrenset til forkortede oppsummeringer og/eller henvisninger til proposisjonen. For fullstendige sammendrag og utfyllende saksomtaler, se Prop. 1 LS (2014–2015) som i det følgende blir omtalt som «proposisjonen».

Komiteen viser videre til brev av 27. oktober 2014 fra finansministeren om korrigering av feil/unøyaktigheter i proposisjonen. Brevet følger som vedlegg til denne innstillingen.

Komiteen henviser til Innst. 4 L (2014–2015) for behandlingen av lovsaker.

2. Utgangspunkt

2.1 Regjeringens forslag

Tabellen viser regjeringens forslag fordelt på budsjettkapitler og poster under rammeområde 21

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S (2014–2015)

Inntekter i hele kroner

Skatter og avgifter

5501

Skatter på formue og inntekt

70

Toppskatt mv.

33 500 000 000

72

Fellesskatt

225 700 000 000

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

71

Ordinær skatt på formue og inntekt

64 700 000 000

72

Særskatt på oljeinntekter

100 500 000 000

74

Arealavgift mv.

1 800 000 000

5508

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

70

CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

6 600 000 000

5511

Tollinntekter

70

Toll

3 000 000 000

71

Auksjonsinntekter fra tollkvoter

200 000 000

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift

256 200 000 000

5526

Avgift på alkohol

70

Avgift på alkohol

12 600 000 000

5531

Avgift på tobakkvarer mv.

70

Avgift på tobakkvarer mv.

7 200 000 000

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift

18 900 000 000

72

Årsavgift

10 300 000 000

73

Vektårsavgift

180 000 000

75

Omregistreringsavgift

1 320 000 000

5538

Veibruksavgift på drivstoff

70

Veibruksavgift på bensin

5 700 000 000

71

Veibruksavgift på autodiesel

11 300 000 000

5541

Avgift på elektrisk kraft

70

Avgift på elektrisk kraft

8 400 000 000

5542

Avgift på mineralolje mv.

70

Grunnavgift på mineralolje mv.

1 900 000 000

71

Avgift på smøreolje mv.

125 000 000

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift

5 650 000 000

71

Svovelavgift

48 000 000

5546

Avgift på sluttbehandling av avfall

70

Avgift på sluttbehandling av avfall

5 000 000

5547

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier

70

Trikloreten (TRI)

1 000 000

71

Tetrakloreten (PER)

1 000 000

5548

Miljøavgift på visse klimagasser

70

Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK)

400 000 000

5549

Avgift på utslipp av NOX

70

Avgift på utslipp av NOX

36 000 000

5550

Miljøavgift på plantevernmiddel

70

Miljøavgift på plantevernmiddel

50 000 000

5551

Avgift knyttet til mineralvirksomhet

70

Avgift knyttet til andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum

1 000 000

71

Avgift knyttet til undersøkelses- og utvinningsrett av mineraler etter mineralloven

4 000 000

5555

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

70

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

1 425 000 000

5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

70

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

1 830 000 000

5557

Avgift på sukker mv.

70

Avgift på sukker mv.

210 000 000

5559

Avgift på drikkevareemballasje

70

Grunnavgift på engangsemballasje

1 500 000 000

71

Miljøavgift på kartong

60 000 000

72

Miljøavgift på plast

30 000 000

73

Miljøavgift på metall

5 000 000

74

Miljøavgift på glass

80 000 000

5565

Dokumentavgift

70

Dokumentavgift

7 700 000 000

5568

Sektoravgifter under Kulturdepartementet

71

Årsavgift - stiftelser

22 364 000

72

Vederlag TV2

10 740 000

73

Refusjon - Norsk Rikstoto og Norsk Tipping AS

38 335 000

74

Avgift - forhåndskontroll av kinofilm

5 500 000

5571

Sektoravgifter under Arbeids- og sosialdepartementet

70

Petroleumstilsynet - sektoravgift

89 215 000

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

70

Legemiddelomsetningsavgift

73 000 000

72

Avgift utsalgssteder utenom apotek

4 900 000

73

Legemiddelkontrollavgift

75 322 000

5574

Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet

71

Avgifter immaterielle rettigheter

150 000 000

72

Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur

30 655 000

73

Årsavgift Merkeregisteret

9 550 000

74

Fiskeriforskningsavgift

151 000 000

5576

Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet

71

Totalisatoravgift

125 000 000

5577

Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet

74

Sektoravgifter Kystverket

829 068 000

5578

Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

70

Sektoravgifter under Svalbard miljøvernfond

14 650 000

71

Jeger- og fellingsavgifter

74 982 000

72

Fiskeravgifter

15 684 000

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet

70

Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene

335 900 000

5582

Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet

70

Bidrag til kulturminnevern

15 000 000

71

Konsesjonsavgifter fra vannkraftutbygging

152 500 000

5583

Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser

70

Avgift på frekvenser mv.

306 700 000

Folketrygden

5700

Folketrygdens inntekter

71

Trygdeavgift

130 600 000 000

72

Arbeidsgiveravgift

171 100 000 000

Sum inntekter rammeområde 21

1 093 391 065 000

Netto rammeområde 21

-1 093 391 065 000

2.2 Stortingets rammevedtak

I Stortingets vedtak 2. desember 2014 ble sum inntekter for rammeområde 21 fastsatt til 1 095 559 065 000 kroner, jf. Innst. 2 S Tillegg 1 (2014–2015).

3. Hovedtrekkene

3.1 Sammendrag

Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken er omtalt i proposisjonens del I.

3.2 Komiteens merknader

3.2.1 Innledning

Komiteen viser til fraksjonenes respektive merknader nedenfor i denne innstillingen og i Innst. 2 S med tillegg og 4 L for 2014–2015.

3.2.2 Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til at budsjettforliket av 21. november 2014 mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre omtales i sin helhet i Innst. 2 S Tillegg 1 (2014–2015).

Flertallet viser til at forhold i avtalen som berører skatter og avgifter innenfor det grønne skatteskiftet er:

 • økt bunnfradrag i reisefradraget,

 • omdisponering av lettelse i vektårsavgiften for tyngre kjøretøy,

 • innføre veibruksavgift på naturgass og LPG,

 • økt avgift på elektrisk kraft,

 • økt CO2-avgift på mineralolje til innenriks luftfart,

 • økt avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PKF),

 • økt avgift på utslipp av NOX, samt

 • avgift på plastposer og papirposer.

Innenfor det grønne skatteskiftet er det skatte- og avgiftsreduksjoner gjennom:

 • økt avskrivningssats for lastebil, vogntog og busser,

 • fjerning av laveste oppnåelige engangsavgift på ladbare hybridbiler,

 • økt fratrekk i vektkomponenten i engangsavgiften for ladbare hybridbiler,

 • økning i CO2-fradragene i engangsavgiften,

 • halv veibruksavgift på bioetanol,

 • økt omsetningspåbud for biodrivstoff,

 • fjerning av veibruksavgift på biodiesel, samt å

 • beholde avgiftsfritaket for spillolje m.m.

Flertallet viser til at endringer innenfor andre skatter og avgifter er:

 • endringer i formuesskatten og verdsettelsesrabatten,

 • økt påslag i normrenten,

 • ny grense for avgiftsfri import,

 • endret innslagspunkt i toppskatten,

 • omdisponering av lettelse i trygdeavgift på lønn/trygd, fiske, fangst og barnepass samt omdisponering av trygdeavgiften på næringsinntekt.

Flertallet viser i tillegg til skatte- og avgiftsendringer innenfor den sosiale profilen hvor:

 • skatteklasse 2 for ektepar beholdes,

 • grensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner heves,

 • gavefradraget økes,

 • grensen for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift økes,

 • grensen i minstefradraget økes,

 • maksimalt skattefradrag i overgangsordningen til ny uføretrygd økes, samt at

 • omsetningsgrensen for registreringspliktige i Merverdiavgiftsregisteret beholdes på dagens nivå.

Lovendringer som følger av disse endringene behandles i Innst. 4 L (2014–2015).

3.2.3 Hovedmerknad fra Høyre og Fremskrittspartiet

Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet baserer sin skatte- og avgiftspolitikk på at verdier må skapes før de kan fordeles, jf. samarbeidsavtalen mellom Venstre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Høyre av 30. september 2013 og Sundvolden-plattformen. Disse medlemmer viser til at hovedformålet med skatter og avgifter er å finansiere fellesgoder mest mulig effektivt. Et bedre skatte- og avgiftssystem kan også gjøre økonomien mer produktiv. Det private eierskapet skal styrkes.

Disse medlemmer er tilfreds med at regjeringen arbeider for et mer vekstfremmende og enklere skattesystem og understreker betydningen av at det skal lønne seg mer å jobbe, spare, investere og opptre miljøvennlig. En slik skattepolitikk vil også ha gode dynamiske virkninger på økonomien. Disse medlemmer er tilfreds med at regjeringen prioriterer lettelser som vil gjøre norsk økonomi mer vekstkraftig og trygge grunnlaget for velferd også i fremtiden. Regjeringen løser viktige oppgaver i dag og ruster Norge for fremtiden. En reduksjon av det samlede skatte- og avgiftsnivået bidrar til å spre makt, øke verdiskapingen og gi større frihet for familier og enkeltmennesker.

Regjeringens forslag til budsjett for 2015 innebærer nye skatte- og avgiftslettelser på nesten 8,3 mrd. kroner påløpt og 6,9 mrd. kroner bokført. Lettelser i formuesskatten står for om lag halvparten av dette beløpet gjennom å redusere skattesatsen på formue til 0,75 pst. og øke bunnfradraget til 1,2 mill. kroner. For å redusere den skattemessige favoriseringen av investering i eiendom, foreslås det også å øke verdsettingen av sekundærboliger utover den først anskaffede og næringseiendom til 80 pst. av markedsverdien.

Disse medlemmer har merket seg at det er store lettelser i skatten på inntekt. Minstefradraget øker for lønn, trygd og pensjon. Færre vil betale toppskatt siden innslagspunktet økes. Redusert toppskatt gjør at det i større grad lønner seg å arbeide. Det er viktig at vårt skattenivå stimulerer til arbeidslinjen og et økt arbeidstilbud.

Disse medlemmer vil understreke betydningen av at de offentlige midlene skal forvaltes effektivt for å sikre innbyggerne mest mulig velferd, og på en måte som viser respekt for skattebetalernes penger.

Disse medlemmer er tilfreds med at det foreslås omlegging og kutt i mange avgifter. I avgiftene på kjøretøy gis betydelige lettelser blant annet gjennom at avgiften for omregistrering i gjennomsnitt reduseres med 35 pst. Drivstoffavgiften på bensin og diesel prisjusteres ikke, og vektårsavgiften halveres som et viktig tiltak for folk i distriktene og for transportnæringen. Engangsavgiften for motorsykler og snøscootere går ned med 30 pst., og for campingvogner fjernes årsavgiften. Disse medlemmer viser til at merverdiavgiften forenkles og gjøres mer nøytral. Blant annet foreslås en ordning som nøytraliserer merverdiavgift for statsforvaltningen slik at private aktører skal kunne konkurrere på likere vilkår om å løse oppgaver for fellesskapet.

3.2.4 Hovedmerknad fra Arbeiderpartiet

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til at to sentrale kjennetegn ved den norske velferdsmodellen er høy deltakelse i arbeidslivet og et skattesystem som finansierer vår felles velferd. Skattesystemet må derfor innrettes på en måte som bidrar til verdiskaping, arbeidsplasser og inntekter tilpasset omfanget og kvaliteten på de offentlige tjenestene vi ønsker. I tillegg skal skatte- og avgiftssystemet være med på å redusere forskjeller i samfunnet og til å vri forbruket i bærekraftig retning. Disse medlemmer ønsker et skattesystem som er effektivt, enkelt og forutsigbart, rettferdig og omfordelende. I dette ligger at bedriftene skal ha gode og forutsigbare rammevilkår, at lønnstakerne stimuleres til å jobbe, at alle skal bidra til spleiselaget og at de med sterkest rygg skal bære den tyngste børa. Skattesystemet bør være tuftet på brede grunnlag og lave satser, færrest mulig unntak og hull, og det bør være progressivt.

Disse medlemmer mener Norge har større utfordringer enn at landets rikeste betaler for mye skatt. Regjeringens største enkeltsatsning, kutt i formuesskatten, er en lite treffsikker måte å styrke norsk næringsliv på, men et svært treffsikkert virkemiddel for å øke forskjellene. Regjeringens egne beregninger viser at de 15 pst. rikeste i landet mottar mer enn 90 pst. av skatteletten, mens de 85 prosentene med lavest formue får i underkant av 10 pst. Den rikeste prosenten får alene mer enn halvparten av formuesskatteletten med regjeringens forslag.

Regjeringen viste i budsjettforslaget for 2014 at de vil ta Norge i en retning mot økte forskjeller. Med budsjettforslaget for 2015 tar de nye, lengre steg i denne retningen. Med regjeringens forslag ville de fem pst. rikeste av oss få nesten halvparten av den totale skatteletten, mens de 85 prosentene med lavest formue ville fått i underkant av 40 pst. Dette står i skarp kontrast til lovnadene om skattekutt til «folk flest». Siden regjeringen tiltrådte er skatteletten for en familie med gjennomsnittlig inntekt, uten formue, med to barn i barnehage mindre enn den økte barnehageregningen familien får med regjeringens samlede økning i barnehagepriser. Når regjeringens skatteletter til landets rikeste ble foreslått motsvart av kutt til arbeidsledige, syke, uføre og funksjonshemmede, rører regjeringen ved bredt forankrede verdier i Norge. Analysen synes å være at de rikeste motiveres av å få mer, mens de fattige motiveres av å få mindre.

Disse medlemmer mener regjeringen heller ikke evner å sannsynliggjøre at de foreslåtte grepene fremmer vekst. Finansdepartementet skriver i skatteproposisjonen at:

«Det er ikke grunnlag for å budsjettere med dynamiske effekter i 2015 av forslagene til skatteendringer».

I nasjonalbudsjettet skriver regjeringen at:

«Siden kapitalmarkedene i Norge i det store og hele fungerer godt, vil formuesskatten antagelig først og fremst påvirke sparingen».

Går du til landets fremste eksperter på området svarer de at:

«De fleste økonomer har ikke tro på at lettelser i formuesskatten gir noen særlig vekst. Det er svært vanskelig å tallfeste effektene av å kutte i formuesskatten, og da sitter man igjen med noen teoretiske resonnementer» (professor Jarle Møen, NHH) og «Det er faktisk vanskelig å komme på skattekutt som er mindre vekstfremmende og mer ulikhetsskapende enn disse» (professor Knut Røed, UiO).

Regjeringens forslag til skatteopplegg mangler dermed forankring både i folket og i forskning og framstår som utelukkende ideologisk begrunnet. Disse medlemmer mener regjeringen med sitt forslag setter legitimiteten og tilliten til skattesystemet i spill. Det er alvorlig.

Den andre store retningsendringen som avtegner seg med regjeringens forslag til skatte- og avgiftssystem er at man går bort fra et godt forankret prinsipp om at forurenseren skal betale. De første stegene ble tatt i tilleggsproposisjonen for 2014 der regjeringen Stoltenberg IIs forslag om å fortsette å vri bilavgiftene i mer miljøvennlig retning ble delvis reversert. Med budsjettforslaget for 2015 tar regjeringen grep som gjør det billigere å forurense. Konvensjonell bilbruk blir billigere og det foreslås ingen grep for å gjøre lavutslippsbiler mer attraktive. Disse medlemmer mener regjeringen sender et feil signal når vi vet at veitrafikk er den største kilden til utslipp av klimagasser fra transportsektoren.

Disse medlemmer viser til at Arbeiderpartiet har gått til valg på å beholde skattenivået fra 2013. Det innebærer at Arbeiderpartiet for 2015 foreslår å tilbakeføre samme samlede skatte- og avgiftsnivå som regjeringen Stoltenberg II styrte etter i 8 år. Påstanden fra finansminister Siv Jensen om at «skattene økte hvert år med Arbeiderpartiet i regjering» er beviselig feil.

Det fins ingen fasit for hva som er det perfekte skattenivå, men det veier tungt at det ble skapt 350 000 nye jobber, to av tre utenfor offentlig sektor, og tusenvis av nye bedrifter i perioden 2005–2013 med regjeringen Stoltenberg II, med uendret skattenivå og et progressivt skattesystem. I Verdensbankens «Ease of doing business»-indeks kommer Norge ut som det 6. beste landet i verden å drive næringsvirksomhet i. På parameteret «paying taxes» er Norge rangert som nr. 3 i Europa. Disse medlemmer mener dette sannsynliggjør at skattenivået ikke er for høyt, men deltar gjerne i diskusjoner om hvordan innretningen av skattesystemet kan bli bedre med utgangspunkt i nevnte kriterier. Det var for eksempel regjeringen Stoltenberg II som nedsatte Scheel-utvalget og foreslo å redusere selskapsskattesatsen. Den brede debatten om skattesystemet bør vente til Scheel-utvalget har lagt frem sin rapport i desember i år. Disse medlemmer vil avvente rapporten og anbefalingene fra utvalget og mener regjeringen gjør uklokt i å foreslå store endringer i skattesystemet få uker før rapporten foreligger.

En mer rettferdig skatteprofil

Disse medlemmer ønsker en helt annen retning for skattepolitikken i Norge enn den regjeringen står for og går imot regjeringens skjevfordelte skattekutt og de usosiale kuttene som foreslås i ytelser til syke, bevegelseshemmede, enslige forsørgere, arbeidsledige og uføre. De få skatteendringene som har sosial profil foreslås beholdt i Arbeiderpartiets skatteopplegg.

Disse medlemmer legger ikke opp til å gjeninnføre arveavgiften etter den modellen som var gjeldende i 2013. Avgiften traff i liten grad de med de største formuene og ga en beskjeden inntekt til fellesskapet. Det er likevel et åpenbart behov for en bredere debatt om arv som en stadig viktigere driver for økte forskjeller. Økonomen og forfatteren Pikettys forskning viser blant annet at når man lar den aller rikeste delen av samfunnet få en stadig større andel av rikdommen, så undergraver det verdien av egen innsats fordi arv blir viktigere enn verdien av det du skaper selv. OECD anbefaler Norge å gjeninnføre arveavgiften. Det samme gjør 18 av landets 20 fremste økonomer. Finansminister Siv Jensen har uttalt til VG at «kuttene i formuesskatten og arveavgiften er viktige endringer som gir solide effekter for norsk næringsliv og arbeidsplasser». På spørsmål om hvilke effekter arveavgiften har, svarer Finansdepartementet likevel at departementet antar at «fjerning av arveavgiften i liten grad har dynamiske virkninger».

For å kompensere for bortfallet av arveavgift foreslår disse medlemmer at formuesskatten skjerpes slik at formue samlet sett skattlegges på om lag samme nivå som i 2013. Ved å redusere skattefordelen for sekundærbolig og næringseiendom følger disse medlemmer opp tidligere grep for å redusere forskjellen i skattlegging av ulike formuesobjekter. Dette er i tråd med anbefalinger fra et samlet økonomisk fagmiljø. Grepet vil isolert sett gjøre det mindre lukrativt enn tidligere å investere i sekundærbolig og næringseiendom foran å investere i eksempelvis en maskinpark, og bidra til et mer effektivt skattesystem. Redusert skattefordel for sekundærbolig som investeringsobjekt kan bidra til mindre spekulasjon og på sikt være med på å dempe boligprisveksten og dermed lette inngangsbarrieren til boligmarkedet for unge.

Disse medlemmer ønsker velkommen en helhetlig gjennomgang av skattesystemet der selskapsbeskatningen, inntektsbeskatningen og beskatning av formue, herunder formuesskatt og arveavgift inngår, i etterkant av Scheel-utvalgets rapport. En slik gjennomgang må samtidig bidra til å tette hull i skattesystemet som i dag benyttes av flernasjonale selskaper, for å sikre et bredt skattegrunnlag og rettferdig skattlegging.

Disse medlemmer foreslår å prisjustere fagforeningsfradraget. Hensikten med ordningen med skattefradrag for fagforeningsmedlemskap er å underbygge de viktige makroøkonomiske og samfunnsmessige konsekvensene som følger av høy grad av koordinering og samordning i arbeidslivet, herunder bidraget til små inntektsforskjeller. Med denne begrunnelsen vil fagforeningsfradraget med Arbeiderpartiets opplegg gjelde for fagorganiserte etter samme regelverk som med regjeringen Stoltenberg II.

Disse medlemmer viser til at vi gjennom el-sertifikatsystemet har startet en dugnad for å øke produksjonen av fornybar energi. Nå må vi også sørge for at flere av de viktige investeringene kommer i Norge. Forskjellen mellom norske og svenske skatteregler gjør at det er utfordrende for norske aktører å tiltrekke seg investeringer innenfor sertifikatsystemet. For å utjevne forskjellene i konkurransevilkår mellom Norge og Sverige mener disse medlemmer at en teknologinøytral ordning for «Grønne meravskrivninger» for fornybar energi bør innføres fra 1. januar 2015. En teknologinøytral ordning vil redusere mulighetene for at ordningen må godkjennes av ESA.

Disse medlemmer ønsker å tilrettelegge for økt omsetning av skogeiendom. Disse medlemmer har sett at dagens skattesystem forhindrer fornuftige endringer i eiendomsstrukturen og foreslår at gevinstbeskatningen ved salg av landbrukseiendom beskattes med 27 pst. Med dagens skatteregime vil det trolig være meget begrenset omsetning av landbrukseiendom. Omsetningen forventes å øke med Arbeiderpartiets forslag til gevinstbeskatning. Følgelig antas provenyet ved en slik endring å øke. Den totale effekten er imidlertid beheftet med stor usikkerhet. Disse medlemmer tar derfor utgangspunkt i at den foreslåtte endringen ikke vil ha noen provenyeffekt for 2015.

Disse medlemmer foreslår å reversere de samlede skatte- og avgiftene tilbake til 2013-nivå.

Beløp mill. kroner bokført

Formuesskatt

5100

Øke formuesskattesatsen til 1,1 pst. Øke ligningsverdien av sekundærbolig og næringseiendom til 80 pst. av markedsverdi Beholde dagens bunnfradrag på 1,0 mill. kroner

Skattesats alminnelig inntekt økes til 27,6 pst. og trygdeavgiftssatsen senkes til 7,8 pst. for lønnsinntekt, 7,08 pst. for fiske, fangst og barnepass, 10,28 pst. for annen næringsinntekt og 4,7 pst. for pensjonsinntekt mv.

2062

Holde innslagspunkt 1 i toppskatten nominelt uendret

500

Holde nedre grense for trygdeavgift nominelt uendret

120

Holde redusert trygdeavgift næringsinntekt nominelt uendret

80

Prisjustere fagforeningsfradraget

-15

Reversere regjeringens endring i hvem som kan motta fagforeningsfradrag

3

Teknologinøytral ordning for «grønne meravskrivinger» for fornybar energi

0*

Skattlegge gevinst ved salg av landbrukseiendom med 27 pst.

0

*Ingen provenyeffekt i 2015

Sum

7850

En grønnere og sunnere avgiftsprofil

Disse medlemmer legger opp til en skatte- og avgiftsprofil som underbygger viktige satsninger på budsjettets utgiftsside; på arbeidsplasser, rettferdig fordeling, klima/miljø og folkehelse.

Momssystemet

Disse medlemmer mener det er et stort paradoks at regjeringen velger å redusere kapitaleiernes private skattebetaling ved kutt i formuesskatten, samtidig som mange bedrifter påføres en betydelig konkurranseulempe ved endringer i momssystemet med regjeringens forslag. Forslaget ville trolig gitt større, profesjonelle selskaper tøffere konkurranse fra useriøse aktører. NHO skriver i sin høringsuttalelse at forslaget vil svekke kampen mot svart økonomi. Disse medlemmer mener det er positivt at regjeringen ikke ser ut til å få flertall for forslaget.

Regjeringen foreslår samtidig å øke grensen for avgiftsfri netthandel fra 200 til 500 kroner, noe som i praksis fungerer som en subsidiering av utenlandske nettbutikker. Reaksjonene fra næringslivet og fagforeningene er verdt å lytte til. Harald Andersen i arbeidsgiverorganisasjonen Virke uttaler at «dette er det mest næringsfiendtlige forslaget jeg kan huske». Virke anslår at 10 000 arbeidsplasser i varehandelen kan gå tapt. Komplett.no skrinlegger planene om et nytt næringsbygg til 300 mill. kroner. Turtøyprodusenten Stormberg vurderer å flagge ut 70 pst. av nettsalget. Kosmetikk-kjeden Vita sier de vil skrinlegge planene om å åpne 100 nye butikker i Norge dersom forslaget blir vedtatt. Forbundsleder i Handel og Kontor, Trine Lise Sundnes, sier i en pressemelding at «å heve tollgrensa er i praksis å sende penger ut av det norske spleiselaget til utlandet».

Regjeringens næringsfiendtlige forslag til endringer i momssystemet er i sum en langt større trussel mot norske bedrifter og arbeidsplasser enn formuesskatten noen gang har vært. Disse medlemmer foreslår å reversere regjeringens forslag og er glad for at regjeringen ikke ser ut til å få flertall for forslagene. Med budsjettforliket vil grensen for avgiftsfri netthandel økes til 350 kroner. Det vil skape problemer for norske bedrifter, men i mindre omfang enn med regjeringens forslag.

Bilavgifter

Disse medlemmer mener det kan forsvares å redusere avgifter for å stimulere til å skifte ut forurensende biler med mindre forurensende biler, men mener regjeringen sender feil signal når dette kombineres med å redusere prisen på forurensning fra bilbruk. Disse medlemmer foreslår en omlegging av bilavgiftene som gjør det billigere å velge biler med lave utslipp, på bekostning av biler med høyere utslipp. Med disse endringene følges regjeringen Stoltenberg IIs grønne omlegging av engangsavgiften opp. CO2-utslippene fra nye biler ble redusert med om lag 30 pst. i perioden 2006–2013. Disse medlemmer er i motsetning til regjeringen villig til å bruke avgiftssystemet for å nå målsettingen fra klimaforliket. Med Arbeiderpartiets forslag til omlegging vil biler med utslipp på inntil 50 gram CO2 per km bli mer konkurransedyktige med konvensjonelle biler. Per i dag vil forslaget omfatte ladbare hybridbiler. En familiebil med denne teknologien vil bli inntil 100 000 kroner billigere med Arbeiderpartiets forslag. Forslaget antas å mangedoble salget av ladbare hybridbiler til 10 000 solgte biler i 2015. Disse medlemmer mener ladbare hybridbiler er en del av løsningen på å få ned klimautslippene fra transportsektoren. Siden bilene ikke har begrensning på rekkevidde vil de i større grad enn elbiler kunne erstatte konvensjonelle biler i hele landet i stedet for å være et supplement. Målsettingen må være å få en grønnere bilpark uten at antallet biler øker. Disse medlemmer foreslår derfor å redusere innslagspunktet for CO2-fradrag i engangsavgiften til 95 gram/km og å øke satsene i CO2-komponenten. Disse medlemmer støtter regjeringens forslag om å redusere omregistreringsavgiften. Dette er i tråd med regjeringen Stoltenberg IIs politikk for omlegging av bilavgiftene.

Grønne datasentre

Disse medlemmer mener Norge er i en unik posisjon for å etablere en betydelig næring innen drift av grønne datasentre på grunn av vårt kjølige klima, rene energi, gode infrastruktur og høye kompetanse. Disse medlemmer mener regjeringens passive næringspolitikk er feilslått og ønsker å ta grep for å fremme grønne arbeidsplasser som kan nyttiggjøre seg av vår rene energi og framtidig kraftoverskudd. Disse medlemmer foreslår å endre elavgiften, slik at det blir mer attraktivt å etablere datasentre i Norge (tilsvarende sats for datasentre som for industri).

Helseavgifter

Den største helsemessige utfordringen vi står overfor er ikke lenger smittsomme sykdommer, men livsstilssykdommer. Risikofaktorene heter alkohol, tobakk, sukker, salt, fett og stillesitting. Disse medlemmer foreslår en moderat økning i alkohol- og tobakksavgiftene og på alkoholfrie drikkevarer (eksempelvis brus). Disse avgiftene har en klar helsemessig begrunnelse.

Disse medlemmer foreslår å reversere de samlede skatte- og avgiftene tilbake til 2013-nivå.

Beløp mill. kroner bokført

Gå imot økt registreringsgrense for merverdiavgift

-100

Gå imot fjerning av unntak for forretningsførsel for borettslag

-40

Gå imot økt grense for avgiftsfri import til 500 kroner

150

Prisjustere drivstoffavgiftene

290*

Gå imot fjerning av årsavgift for campingtilhengere

70

Gå imot redusert vektårsavgift for tyngre kjøretøy

200

Gå imot redusert engangsavgift for motorsykler og snøscootere

90

Grønn omlegging av engangsavgiften

810

Redusert innslagspunkt CO2-fradrag til 95 gram, økning i CO2-komponenten

Innføre fritak for effektavgift i engangsavgiften for alle biler med CO2-utslipp under 50 g/km

Øke vektfradraget i engangsavgiften med 25 pst. for ladbare hybridbiler

Redusert elavgift for datasentre

-23

Øke grunnavgiften på mineralolje med 5 pst.

80

Øke CO2-avgift mineralolje generell sats med 3 pst.

140

Øke avgift på HFK/PFK (pr tonn CO2-ekvivalent) med 5 pst.

18

Gå imot å oppheve fritak for spillolje

-62

Gå imot fjerning av deponeringsavgift

30

Gå imot reduserte gebyrer Luftfartstilsynet

16

Gå imot reduksjon engangsavgift eksport av kjøretøy

9

Gjeninnføre HK-avgift påhengsmotorer

215

Øke alkoholavgiftene med 3 pst.

210

10 pst. reduksjon i alkoholavgiftene for øl, klasse D for volum < 400 000 liter

-2

Øke tobakksavgiften med 5 pst.

230

Øke avgift på alkoholfrie drikkevarer med 5 pst.

80

*Prisjustering. Går utenfor skatteløftet

Sum

2121

3.2.5 Hovedmerknad fra Kristelig Folkeparti

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til at Kristelig Folkeparti vil ha et skattesystem som legger til rette for verdiskaping, sysselsetting og frivillighet, og som bidrar til å nå viktige mål om fordeling, miljø og folkehelse. Dette medlem viser til at samarbeidspartiene gjennom budsjettforliket for inneværende år ble enige om samlede skatte- og avgiftsreduksjoner på 7,3 mrd. kroner. Dette medlem viser til at regjeringen i Prop. 1 S (2014–2015) foreslår ytterligere lettelser på 8,3 mrd. kroner, hvorav reduksjoner i formuesskatten utgjør nesten halvparten. I stedet å kutte formuesskatten på arbeidende kapital investert i bedriftene, slik Kristelig Folkeparti ønsker, foreslår regjeringen generelle lettelser som kommer både næringslivet og velstående privatpersoner og pensjonister til gode. Dette medlem viser til at en slik innretning har en mindre treffsikker effekt med tanke på å stimulere verdiskapingen.

Dette medlem viser til at endringene i skatte- og avgiftsopplegget i Kristelig Folkepartis alternative budsjett for 2015 gir en netto skatteøkning sammenliknet med regjeringens forslag på om lag 8 mrd. kroner bokført og vel 9 mrd. kroner påløpt. Dette gir handlingsrom for å løfte kunnskap og familie i større grad enn det regjeringen har gjort, samtidig som det gir en mulighet til å begrense oljepengebruken sammenliknet med regjeringens forslag. Sammenliknet med dagens skattenivå, innebærer Kristelig Folkepartis skatteopplegg en moderat skatteøkning på om lag 1 mrd. kroner, hovedsakelig på grunn av grønne skatteforslag.

Dette medlem viser til at Scheel-utvalget skal legge frem sin innstilling 2. desember 2014. Utvalget skal særlig se på selskapsskatten og avskrivningsreglene, men også vurdere systemet under ett. Dette medlem mener det er ønskelig å avvente store skatteendringer med betydning for det økonomiske handlingsrommet inntil utvalget har presentert sitt arbeid.

Dette medlem mener det er viktig å ta inn over seg endringene i verdensøkonomien. Globalisering og ny teknologi har gjort fattige land rikere, mens rike land har blitt mer ulike. Det er en voksende erkjennelse blant økonomer om at store ulikheter er et problem. Arbeidskraften er et lands viktigste økonomiske ressurs, og menneskelige ressurser blir ikke fullt ut realisert i forskjellssamfunn der deler av befolkningen har mangelfull tilgang til skole- og helsetjenester. Dette medlem mener utviklingen forsterker argumentene for den nordiske velferdsmodellen med offentlig finansiert skole, utdanning og helsetjenester. Slik kan alle få muligheter og hele arbeidsstyrkens kunnskapspotensial kan realiseres.

Dette medlem mener et viktig spørsmål fremover er hvordan velferden i Norge skal finansieres når oljeinntektene avtar og befolkningen eldes. Selskapsskatten må trolig reduseres, hvis ikke risikerer vi at bedrifter flytter ut. I stedet må vi i større grad vektlegge skatt på konsum og visse former for eiendom. Grønne skatter på miljø- og klimaskadelig forbruk må utvides.

Dette medlem viser til Kristelig Folkepartis alternative budsjettforslag, hvor vi avviser regjeringens foreslåtte lettelser i formuesskatten. Kristelig Folkeparti vil gi rom for de mer betydningsfulle lettelsene for norsk verdiskaping som Scheel-utvalget trolig foreslår når det gjelder selskapsskatten. Dette er i tråd med det regjeringen skriver i skatte- og avgiftsproposisjonen, om at «generelle satsreduksjoner i inntektsskatten for personer og selskaper er normalt det beste virkemiddelet for å stimulere til økonomisk vekst».

Av samme grunn støtter Kristelig Folkeparti regjeringens forslag til reduksjoner i inntektsskatten for personer, gjennom redusert trygdeavgift og økt minstefradrag. Dette er sosiale og effektive skattelettelser som kommer vanlige lønnsmottakere til gode og som støtter opp om målet om at flest mulig er i arbeid.

Dette medlem viser til Kristelig Folkepartis alternative budsjett hvor det foreslås lettelser for forskning i bedriftene gjennom å fjerne maksimal timesats i Skattefunn-ordningen. Vi øker gavefradraget for frivillige organisasjoner.

Dette medlem viser til at Kristelig Folkeparti er opptatt av å stimulere verdiskaping i hele landet. Derfor fjerner vi gevinstbeskatningen for salg av skogeiendom og øker fiskerfradraget. Kristelig Folkeparti går imot regjeringens forslag om å øke registreringsgrensen for merverdiavgift. Forslaget ville betydd en skatteskjerpelse for mange gårdsbruk og småbedrifter og ville vanskeliggjøre kampen mot svart arbeid.

Dette medlem viser til at regjeringens forslag om å fjerne skatteklasse 2 vil gi en betydelig skatteskjerpelse til mange lavinntektsfamilier. Dette medlem viser til Kristelig Folkepartis alternative budsjett hvor det foreslås å opprettholde skatteklasse 2.

Dette medlem viser til at Kristelig Folkeparti går imot forslaget om økt grense for avgiftsfri import fra 200 koner til 500 kroner, av hensyn til norsk verdiskaping og sysselsetting. Konsekvensene av forslaget er ikke grundig nok utredet. Hvis utenlandske aktører skal slippe merverdiavgift helt opp til 500 kroner, gir det en vesentlig konkurranseulempe for norsk varehandel, i en tid da netthandelen vokser. Dette medlem viser til at Kristelig Folkeparti i vårt alternative budsjett foreslår momsfritak for e-aviser, som et grep for å sikre en mangfoldig og robust presse i en mer nettbasert fremtid.

Dette medlem viser til at Kristelig Folkeparti mener samfunnets kostnad ved bruk av alkohol og tobakk skal gjenspeiles i prisene på produktene. Derfor forslår vi å øke avgiftene med 5 pst. på alkohol og 10 pst. for tobakk. I Kristelig Folkepartis alternative budsjett reverseres også endringen i tax-free-kvoten som i praksis har medført et betydelig økt tax-free-salg av alkohol, på bekostning av Vinmonopolet.

Dette medlem viser til at Kristelig Folkeparti ønsker å gjøre det enklere og billigere for folk å gjøre miljøvennlige valg. Det skal lønne seg å velge grønt. Dette medlem viser til Kristelig Folkepartis alternative budsjett hvor det foreslås å kutte i vektkomponenten i engangsavgiften for ladbare hybridbiler, redusere elavgiften for grønne datasentre og beholde avgiftsfritaket for spillolje. Dette medlem viser til at Kristelig Folkeparti går imot regjeringens forslag om reduksjon i vektårsavgiften for tyngre kjøretøy og lettelsene i engangsavgiften for motorsykler og snøscootere og i drivstoffavgiftene. Kristelig Folkeparti foreslår å øke CO2-avgiftene for flyreiser og biler med høyt klimautslipp, og øke elavgiften noe. I Kristelig Folkepartis alternative budsjett økes miljøavgiften på klimagassene HFK og PFK, og det innføres en ny miljøavgift på plast- og papirposer.

Kristelig Folkepartis skatte- og avgiftsopplegg 2015:

Skatte- og avgiftslettelser

Bokført (mill. kr)

Påløpt (mill. kr)

Skattefunn: Fjerne maksimal timesats på 600 kr

0

-270

Økt skattefradragsbeløp ved gaver til frivillige organisasjoner til 30.000 kr for privatpersoner og 100.000 kr for bedrifter

-26

-85

Innlemme mindre tros- og livssynssamfunn fra gavefradragsordningen

-3,0

-10,0

Heve grensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige org til 8000 kr

-8

-10

Økt fiskerfradrag fra 150 000 kr til 170 000 kr

-17

-21

Redusert vektavgift i engangsavgiften med 25 pst. for ladbare hybridbiler

-275

-300

Fjerne gevinstbeskatning skogeiendom

-145

-185

Øke grensen for når frivillige org. må betale arbeidsgiveravgift til 50 000 per ansatt / 500 000 per org.

-8

-10

Redusert sats i elavgiften for datasentre med uttak over 5 MWh

-23

-30

Beholde avgiftsfritak for spillolje

-65

-70

Nullmoms digitalt redaksjonelt innhold fra 1.7.2015

-62,5

-75

Gå imot regjeringens forslag om skatteskjerpelse for småbedrifter og bønder som rammer særlig hardt i distriktene og som vil svekke kampen mot svart arbeid (beholde dagens registreringsgrense for mva. på 50 000 kroner)

-100,0

-125,0

Gå imot regjeringens forslag om skatteskjerpelse for éninntektsfamilier (beholde skatteklasse 2)

-250,0

-310,0

Sum skatte- og avgiftslettelser

-982,5

-1501

Skatte- og avgiftsøkninger

Bokført (mill. kr)

Påløpt (mill. kr)

Gå imot regjeringens forslag til generelle lettelser i formuesskattens sats og innslagspunkt. Støtte økningen i likningsverdiene for næringseiendom og sekundærbolig ut over først anskaffede sekundærbolig

4010

5130

Gå imot regjeringens forslag til lettelse i toppskatten

500

630

Gå imot regjeringens forslag om å øke grensen for avgiftsfri import fra 200 til 500 kr

150

180

Reversere muligheten til å gjøre om tobakk til alkohol i tax-free-kvoten – økte inntekter alkoholavgift, reduserte inntekter tobakk (180 mill. kr bokført; 200 mill. kr påløpt); Økte alkoholavgifter 5 pst. (340 mill. kr bokført, 370 mill. kr påløpt)

520,0

570,0

Økt tobakksavgift 10 pst.

460,0

500,0

Gå imot regjeringens forslag om reduksjon av engangsavgiften for snøscootere og motorsykler

90

100

Økt CO2-komponent engangsavgiften

550,0

600,0

Gå imot regjeringens forslag om reduksjon av vektårsavgiften for tyngre kjøretøy

200

200

Prisjustere veibruksavgiftene på drivstoff (bensin)

90

95

Prisjustere veibruksavgiftene på drivstoff (autodiesel)

200

215

Økt El-avgift 1 øre

480,0

640,0

Økt CO2-avgift innenlandske flyreiser 1,5 kr

540,0

590,0

Økt miljøavgift på klimagassene HFK og PFK med 30 kr/tonn CO2-ekvivalenter

33,0

36,0

Miljøavgift plastposer 1,50 kr pr stk.

1080,0

1180,0

Miljøavgift på papirposer 3 kr pr stk.

130,0

140,0

Sum skatte- og avgiftsøkninger

9033,0

10806,0

Sum skatt/avgift

8050,5

9305

Dette medlem viser for øvrig til Innst. 2 S (2014–2015), rammeområde 21 og Innst. 4 L (2014–2015) for en detaljert beskrivelse av dette medlems forslag til endringer i skatte- og avgiftsopplegget.

3.2.6 Hovedmerknad fra Senterpartiet

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til at Senterpartiet vil ha et skattesystem som fremmer verdiskapning, sysselsetting og geografisk og sosial utjevning.

Dette medlem viser til at Senterpartiets alternative budsjett inneholder en rekke tiltak for å styrke grunnlaget for næringsutvikling og bosetting i hele landet. Den geografiske omfordelingen skal blant annet skje gjennom målrettede skatte- og avgiftsendringer.

Senterpartiets skatte- og avgiftspolitikk skal bidra til å:

 • Styrke næringsliv og arbeidsplasser, og å gi vekst i de delene av landet som trenger det mest.

 • Utjevne sosiale og geografiske forskjeller ved å redusere skattene for de som har de laveste inntektene, og gjennom at de som har høye inntekter og formuer skal bidra noe mer til fellesskapet.

 • Dreie skatter og avgifter i en retning som gir samfunnsøkonomiske gevinster ved å redusere miljøkostnadene for samfunnet.

Dette medlem vil redusere den altfor sterke sentraliseringen av makt, kapital, arbeidsplasser og bosetting i det norske samfunnet. Dette handler ikke bare om en omfordeling mellom tettbygde og spredtbygde strøk eller mellom landsdeler. De største levekårsforskjellene finner man ofte innad i de store byene.

Dette medlem viser til at Senterpartiet foreslår endringer i formuesskatten som gir 3,9 mrd. kroner påløpt i økte inntekter sammenlignet med regjeringens forslag, samtidig som vårt forslag medfører en langt større utjevning. Senterpartiet prioriterer å øke bunnfradraget i formuesskatten fra 1 til 1,5 mill. kroner per skattyter (3 mill. kroner for ektepar). Satsen økes med 0,1 pst. poeng til 1,1 pst., slik denne var til og med inntektsåret 2013. Senterpartiet ønsker å holde fast ved en likestilling i verdifastsettelsen av alle sekundærboliger samtidig som vi støtter regjeringens forslag om å øke ligningsverdien til 80 pst. av markedsverdi. I likhet med regjeringens forslag øker også Senterpartiet ligningsverdien av næringseiendom til 80 pst. Dette medlem mener at dette samlet sett gir en innretning på formuesskatten som bevarer omfordelingsegenskapene ved skatten, i motsetning til hva som er tilfellet med regjeringens forslag som forsterker de sosiale og geografiske forskjellene. Dette medlem vil vise til at Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre gjennom budsjettavtalen gir sin tilslutning til hovedelementene i regjeringens forslag, noe som innebærer at folk flest må betale skattelettelsene for de rikeste.

Dette medlem viser til at Senterpartiet henter økte inntekter fra skatt på inntekt for personer samtidig som partiet gir skattelette med en klar sosial og geografisk profil. Senterpartiet øker nedre grense for betaling av trygdeavgift (fribeløpet) til 59 650 kroner. Dette gjør at flere med lav inntekt slipper å betale skatt. Partiet øker satsen i minstefradraget for lønnstakere til 44 pst. og øker samtidig øvre grense i minstefradraget til 92 000 kroner. Dette gir isolert sett en lettelse på mer enn 2,3 mrd. kroner. Senterpartiet øker personfradraget med 2 000 kroner sammenlignet med regjeringens forslag og viderefører skatteklasse 2. Partiet øker også det særskilte fradraget for Nord-Troms og Finnmark med 10 000 kroner til 25 500 kroner.

Dette medlem viser til at regjeringen har unnlatt å lønnsjustere en rekke ordninger som tilgodeser lavinntektsgrupper samtidig som man lønnsjusterer satsene for toppskatt, og i tillegg øker trinn 1 i toppskatten ytterligere utover lønnsjustering. Dette viser etter dette medlems syn at regjeringens skatteendringer har en usosial profil som øker inntektsforskjellene. Senterpartiet foreslår derfor å lønnsjustere det særskilte fradraget i lønnsinntekt, foreldrefradraget for ulegitimerte utgifter til stell og pass av barn og særfradraget for enslige forsørgere. Senterpartiet foreslår også å øke minstefradraget i pensjonsinntekt så vel som satsen. BSU-ordningen forbedres ytterligere ved at årlig beløp økes til 30 000 kroner og samlet sparebeløp til 250 000 kroner. Dette medlem vil vise til at Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre i budsjettavtalen opprettholder regjeringens usosiale profil på disse områdene.

På inntektssiden øker Senterpartiet pst.-satsen i skatt på alminnelig inntekt for personer tilbake til 28 pst. samtidig som partiet beholder dagens trygdeavgiftssats på 8,2 pst. Senterpartiet viderefører innslagspunktene i toppskatten i trinn 1 og 2 nominelt uendret.

Dette medlem viser til at Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Senterpartiet beregnet virkningene av de endringene vi foretar i skatt på inntekt og formue (eksl. særskilte fradrag/regler for bestemte grupper), sett i forhold til regjeringens opplegg. Sammenstilling av tall som Senterpartiet har foretatt, basert på tabell 1.4. i «Prop. 1 S (2014–2015) Skatter, avgifter og toll 2015» og SSB-beregningene, fremkommer i tabell 1 under. Disse viser at personer med inntekt lavere enn 350 000 kroner med Senterpartiets forslag vil få lavere skatt i 2015 enn i 2014. Dette utgjør nesten 1,9 millioner personer. I tillegg vil en rekke skattytere med inntekt mellom 350 000 kroner og 600 000 kroner få skattelettelser gjennom de målrettede endringer i fradrag/regler som ligger i dette opplegget. Skatteskjerpelsene for høyinntektsgrupper handler primært om reversering av skattelettelser som regjeringen Solberg gjennom budsjettavtalen med Kristelig Folkeparti og Venstre i fjor høst har gitt for inntektsåret 2014.

Tabell 1: Gjennomsnittlig endring i skatt fra 2014 til 2015 for alle personer 17 år og eldre, med Senterpartiets alternative budsjett.

Bruttoinntekt inkl. skattefrie ytelser

Antall personer

Endring i kroner

0 - 149 999 kroner

551 100

-700

150 000 - 199 999 kroner

256 900

-600

200 000 - 249 999 kroner

334 700

-1 200

250 000 - 299 999 kroner

357 100

-700

300 000 - 349 999 kroner

369 000

-300

350 000 - 399 999 kroner

356 400

100

400 000 - 449 999 kroner

350 900

400

450 000 - 499 999 kroner

321 700

800

500 000 - 599 999 kroner

487 000

2 100

600 000 - 749 999 kroner

370 100

4 100

750 000 - 999 999 kroner

245 300

6 300

1 000 000 - 1 999 999 kroner

171 000

11 500

2 000 000 kroner og over

28 300

47 900

I ALT

4 199 500

1 600

Kilde: Sammenstilte tall basert på tabell 1.4. i «Prop 1 S (2014–2015) Skatter, avgifter og toll 2015» og SSB-beregninger av Senterpartiets alternative budsjett.

Dette medlem viser til at Senterpartiet foreslår å reversere det totale skatte- og avgiftsnivået tilbake til ca. 2013-nivå påløpt. Samtidig innebærer Senterpartiets alternative budsjett en omfordeling innenfor skatt, som gir personer med lavere inntekt enn 500 000 kroner lavere skatt enn de hadde i 2013. Det tilsvarer nesten 2,9 millioner skattytere. Personer med inntekt over 2 mill. kroner vil i snitt vil få en skatteøkning på ca. 0,25 pst. i forhold til 2013.

ROT-fradrag

Dette medlem viser til at Senterpartiet ønsker å innføre et ROT-fradrag etter svensk modell fra 1. juli 2015. ROT-fradraget gir skattelettelser for kjøp av håndverkstjenester knyttet til rehabilitering, oppussing og påbygg av bolig og fritidseiendom. Fradragsgrensene settes til 50 pst. av arbeidskostnader begrenset oppad til 30 000 kroner Det betyr at kunden betaler halve arbeidskostnaden og at utfører får utbetalt den andre halvparten, opp til 30 000 kroner fra skatteetaten. Dette gir en lettere kontroll av ordningen ettersom utfører ikke får full betaling for oppholdet før det er innmeldt til skattemyndighetene. Dette medlem viser til at forslaget er etterspurt av næringslivet, senest under budsjetthøringene, og at det vil medvirke til at en større del av arbeid knyttet til rehabilitering, oppussing og påbygg av bolig og fritidseiendom blir hvitvasket. Forslaget er anslått å gi en skattelette på 1,5 mrd. kroner i 2015. Dette medlem viser også til at skatteetaten i en ny rapport anslår at hele 30 pst. av omsetningen i byggebransjen er svart og at problemene vokser raskt. Det er derfor ingen grunn til at regjeringen skal la denne nødvendige reformen trekke ut i tid.

Dette medlem fremmer derfor følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen prioritere arbeidet med å etablere et ROT-fradrag for å bekjempe svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i byggebransjen.»

Dette medlem viser til at Senterpartiet gjennom endringer i næringsbeskatningen gir en rekke skattelettelser til en rekke næringer, blant annet skog, jordbruk og fiske. Senterpartiet fjerner gevinstbeskatning på jord- og skogeiendom og øker både fiskerfradraget og jordbruksfradraget. I fiskerfradraget blir pst.-satsen økt til 34 pst. og i jordbruksfradraget blir det inntektsuavhengige fradraget økt med om lag 50 pst. til 100 000 kroner. Dette medlem vil videre vise til at Senterpartiet i sitt alternative budsjett foreslår å lønnsjustere både sjømannsfradraget, økt føringstilskudd og nettolønnsordningen, 24 mill. kroner i redusert totalisatoravgift og 30 mill. kroner i redusert kjøttkontrollgebyr. Senterpartiet gir en rekke målrettede skatte- og avgiftslettelser til næringslivet. Forslagene styrker næringslivet i Norge. Dette medlem har merket seg at budsjettforliket mellom Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ikke innebærer lettelser for næringsdrivende på noen av disse områdene.

Dette medlem viser særlig til at Senterpartiet innfører grønne ekstraavskrivninger for all sertifikatkraft for å redusere den usikkerheten som knytter seg til den ordningen regjeringen foreslår å innføre for vindkraftnæringen. Ordningen med grønne sertifikater kan være grunnlaget for en storstilt utbygging av fornybar energi frem til 2020. Hittil har vi imidlertid sett en langt større utbygging i Sverige enn i Norge. Vilkårene i sertifikatordningen innebærer at kraftproduksjonen må være i gang innen 2020 for å få støtte. Dette medlem viser til at det derfor haster for aktørene å få fattet investeringsbeslutninger for nye prosjekter.

Dette medlem vil peke på at en av årsakene til at investorene er avventende på norsk side kan være at rammebetingelsene for utbygging er bedre i Sverige enn i Norge. Dette medlem mener at vilkårene for fornybarinvesteringer må forbedres slik at de utløser flere investeringsbeslutninger for ny sertifikatkraft. Regjeringens foreslår i statsbudsjettet for 2015 en forbedret ordning med meravskrivinger kun for vindkraft. I forslaget er det store forbehold knyttet til om ordningen må notifiseres til ESA. Dersom dette innebærer at det blir åpnet formell undersøkelse, er dette en prosess som kan ta opp mot to år. Dette medlem vil understreke at regjeringen med dette står i fare for å bidra til at norske forbrukere subsidierer fram en omfattende svensk næringsutvikling.

Dette medlem viser til at Senterpartiet i sitt budsjettalternativ øker avskrivningssatsene i saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.) fra 20 til 25 pst. Dette gir bedre vilkår for transportnæringa. Dette medlem viser videre til at Senterpartiet foreslår fast avskrivningssats i saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar) på 25 pst., noe som blant annet gir bedre vilkår for industrien.

Dette medlem viser til at Senterpartiet i sitt budsjettforslag fritar saft (definert som i forskrift for vegetabilske konserver, paragraf 11,1) for avgift på alkoholfrie drikkevarer, noe som gir bedrede rammevilkår for saftprodusentene.

Dette medlem viser videre til at en rekke småskalaprodusenter har særlige kostnader bl.a. knyttet til emballasje. Det er ønskelig at denne småskalaproduksjonen får bedre rammebetingelser.

Dette medlem fremmer med bakgrunn i dette følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen utforme et regelverk for innføring av bunnfradrag i avgifter på drikkevareemballasje og engangsemballasje for drikkevarer.»

«Stortinget ber regjeringen utforme et regelverk med en nedre grense/bunnfradrag for sjokolade- og sukkeravgiften, tilsvarende et forbruk på 3000 kg per år.»

Dette medlem viser til at Senterpartiets til sammen gir målrettede skatte- og avgiftslettelser til næringslivet på brutto nær 4 mrd. kroner påløpt.

Pendlere

Dette medlem vil vise til at Senterpartiet i sitt alternative budsjett foreslår skattelettelser for pendlere på 235 mill. kroner, gjennom økning i skattefradraget til 1,60 kr/km uavhengig av reiseavstand. Dette medlem merker seg at Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre i stedet forverrer vilkårene for pendlere gjennom en skatteskjerpelse på 110 mill. kroner.

Bilavgifter

Dette medlem viser til at Senterpartiet i sitt alternative budsjett til sammen gjør flere endringer for å stimulere til en mer miljøvennlig bilpark.

I engangsavgiften økes CO2-komponenten, slik at satsene i trinnene øker med 20 pst. for biler med utslipp hhv. fra 121-160 g/km, 161-230 g/km og over 230 g/km. Videre reduseres vektavgiften i engangsavgiften med 25 pst. for ladbare hybridbiler.

Dette medlem viser til at Senterpartiet foreslår å fjerne veibruksavgift på biodiesel som oppfyller EUs bærekraftkriterier for å stimulere til økt bruk og produksjon av biodiesel.

Videre foreslår Senterpartiet å reversere regjeringens forslag til reduksjon i engangsavgiften for motorsykler og snøscootere. Partiet reduserer heller ikke omregistreringsavgiften.

Dette medlem vil vise til at Senterpartiet i sitt alternative budsjett foreslår lettelser i årsavgiften for tyngre kjøretøyer på 200 mill. kroner, samtidig som det foreslås lettelser gjennom endring av avskrivningssatsene på 380 mill. kroner. I sum vil dette gi vesentlig forbedrede rammevilkår for en transportnæring som møter sterk konkurranse og som har fått økte kostnader gjennom endringene som stortingsflertallet vedtok i forhold til differensiert arbeidsgiveravgift fra 1. juli 2014. Dette medlem har merket seg at Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre går imot regjeringens forslag til lettelser i årsavgift for tyngre kjøretøy og bare foretar en begrenset bedring i avskrivningssatsene.

Klima- og miljøavgifter

Dette medlem viser til at Senterpartiet ønsker å medvirke til en grønn skatteomlegging ved å vri skatter fra inntekt til forbruk av fossilt karbon. Derfor foreslår partiet å ilegge CO2-avgift etter lav sats for skip i utenriksfart, for fiske og fangst i fjerne farvann og for fly i utenriksfart. Disse har i dag fritak for CO2-avgift. Dette medlem vil videre vise til at Senterpartiet i sitt alternative budsjett foreslår halvering av flyplassavgiftene på de 31 flyplassene med statlig finansierte flyruter, noe som finansieres gjennom en økning på øvrige flyplasser med 2.9 pst. Dette bidrar til en klar reduksjon i kostnadene til flyreiser på strekninger der kostnadene for de reisende i dag er klart høyest, samtidig som det ofte finnes få og dårlige alternativer til fly på disse strekningene. Samtidig bedres konkurranseforholdene for alternativer til fly på strekningene der disse alternativene er reelle. Dette medlem viser til Senterpartiets forslag 6 i Innst. 2 S Tillegg 1 (2014–2015).

Dette medlem har merket seg at Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ikke har gitt støtte til noen av disse forslagene, men derimot sørger for en generell økning av avgiftene på alle flygninger innenlands. Overfor NRK 22. november 2014 forsvarer Fremskrittspartiets Per Sandberg den nye poseavgiften med at «det er tross alt en avgift folk kan velge bort». Dette medlem viser til at mange steder er fly en helt nødvendig del av transportløsningene og ikke noe man kan velge bort. Dette medlem vil understreke at Fremskrittspartiet sammen med sine budsjettpartnere bidrar til en betydelig avgiftsøkning på flyreiser for næringsdrivende og befolkning i store deler av landet, i stedet for å øke avgiftene på tjenester og produkter som folk kan velge bort.

Senterpartiet foreslår videre å prisjustere veibruksavgiftene på drivstoff. NOx-avgiften foreslås økt med 3 kr/kg og partiet gjeninnfører avgift på båtmotorer over 9 HK. Elavgiften økes med 1 øre/kWh og det innføres en miljøavgift på plastposer tilsvarende 1 kr/pose.

Til sammen øker Senterpartiet klima- og miljøavgiftene med ca. 2,3 mrd. kroner, noe som sammen med en rekke forsterkede tiltak på utgiftssiden etter dette medlems syn innebærer en kraftig forsterket miljø- og klimainnsats i forhold til regjeringens opplegg. Dette medlem viser til at Senterpartiet ikke går inn for en avgift på papirposer eller poser basert på biologisk materiale (bioplast).

Alkohol- og tobakksavgifter

Dette medlem viser til at Senterpartiet vil bruke skatte- og avgiftssystemet til å redusere forbruket av helseskadelige produkter. Både alkohol og tobakk er eksempel på produkter som medfører negative virkninger på vår helse og også store kostnader for Norge gjennom helseutgifter.

Senterpartiet reverserer taxfree-endringene som ble vedtatt i 2014 og vi halverer de tollfrie kvotene for innførsel av tobakksvarer (taxfree-kvoten). Partiet øker også avgiftene på både tobakk og alkohol med 3 pst.

Dette medlem vil vise til at taxfreeordningen ifølge regjeringens egne tall i Prop. 1 S (2014–2015) innebærer en avgiftssubsidie (skatteutgift) på 5,6 mrd. kroner i året. Dette medlem vil videre vise til at Reisevaneundersøkelsen fra Transportøkonomisk institutt synliggjør at dette først og fremst kommer urbane folk med lang utdanning og høy lønn til gode. (NTB 7. november 2014) Folk med husholdningsinntekt på over en million kroner har nesten dobbelt så mange utenlandsreiser som personer med under 800 000 kroner i husholdningsinntekt. Samtidig tar folk bosatt i byer mer enn dobbelt så mange utenlandsturer som folk i distriktene i løpet av et år.

En begrensning av taxfree-ordning vil etter dette medlems syn ha en klart positiv effekt for folkehelse og miljø, sosial og geografisk fordeling, samt trygge grunnlaget for Vinmonopolets nåværende og planlagte utsalgssteder i hele landet.

Dette medlem har merket seg at budsjettforliket mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre innebærer netto skatte- og avgiftsskjerpelser på mer enn 3 mrd. kroner påløpt, samtidig som alkohol- og tobakksavgiftene holdes urørt sammenlignet med regjeringens opplegg. Dette medlem vil videre vise til at Kristelig Folkeparti med dette budsjettforliket gir sin tilslutning til den liberalisering av taxfree-ordningen som Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre foretok i revidert nasjonalbudsjett for 2014. Dette medlem finner grunn til å påpeke at Kristelig Folkeparti og Venstre, sammen med regjeringspartiene, prioriterer å innføre avgift på papirposer i stedet for å redusere den særdeles store avgiftssubsidien som taxfree-ordningen innebærer.

Dette medlem fremmer derfor følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen, i forbindelse med utarbeidelsen av de nærmere regler for plastposeavgiften, sørge for at poser basert på bioplast unntas fra avgiften.»

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med utarbeidelsen av de nærmere regler for plastposeavgiften, sørge for at papirposer unntas fra avgiften.»

Merverdiavgiften

Dette medlem viser til at merverdiavgiftssystemet er en meget vesentlig del av landets skatte- og avgiftssystem. Til tross for dette fremmer regjeringen i statsbudsjettet flere forslag som svekker, eller endatil undergraver, momsordningen.

Senterpartiet går derfor imot å øke grensen for mva.-registrering til 150 000 kroner. Dette medlem viser til at regjeringens forslag forsterker utviklingen av en svart økonomi. I høringene i forbindelse med framleggelsen av statsbudsjettet hevdet for eksempel NHO at:

«Ved å tredoble beløpsgrensen for registrering, åpner regjeringen for at flere næringsdrivende kan drive uregistrert virksomhet som er vanskelig å kontrollere. Forslaget bør derfor ikke gjennomføres. Omsetningsgrensen for registrering bør heller fjernes.»

Høringene viste også at regjeringen gjennom dette forslaget vanskeliggjør etablering av nye bedrifter, og svekker norske bedrifter i konkurranse med utenlandske bedrifter.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen utrede konsekvensene av å fjerne omsetningsgrensen for mva.-registrering i kampen mot svart økonomi slik NHO har gått inn for.»

Senterpartiet ønsker å videreføre dagens mva.-grense på netthandel på 200 kroner, noe som vil bidra til å sikre norske arbeidsplasser. Dette medlem viser til at regjeringens forslag om økt grense til 500 kroner har skapt sterke protester fra næringslivet i Norge. Netthandel fra utenlandske nettselskaper som er unntatt merverdiavgift øker sterkt i omfang og underminerer merverdiavgiftssystemet. Den økte mva.-grensa for netthandel innebærer reduserte avgiftsinntekter. Det må det norske folk betale for gjennom økte avgifter på andre områder som følge av budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Dette medlem har merket seg at budsjettforliket innebærer at grensen økes til 350 kroner, samtidig som avtalepartene holder fast ved sitt ønske om å øke grensen ytterligere. Dette medlem vil vise til at en rekke næringsdrivende har advart mot at også en forhøyet grense til 350 kroner vil kunne få dramatiske konsekvenser for norske bedrifter og arbeidsplasser. Konsekvensene av denne politikken er fortsatt ukjent og omstridt.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen i samarbeid med næringslivets organisasjoner utrede konsekvensene av å øke omsetningsgrensen for netthandel, alternativt å sette grensen til null, med hensyn til tap av norsk merverdiavgift og norske arbeidsplasser.»

Andre særavgifter og toll

Dette medlem viser til at Senterpartiet i sitt forslag til statsbudsjett fjerner jeger- og fellingsavgiftene. Jakt og fangst er en svært viktig kulturaktivitet med sterke historiske tradisjoner i store deler av landet. Det er også en aktivitet som er viktig for å kunne utøve nødvendig forvaltning av landets viltressurser. Det er en særordning at denne fritidsaktiviteten skal være gjenstand for en spesiell avgift til statskassen. I en tid da skatte- og avgiftssystemet skal omdannes for å fremme miljøvennlig aktivitet og begrense helseskadelige aktiviteter, bidrar jegeravgiften til det motsatte.

Aktivitetsskatt på finanssektoren

Dette medlem viser til at det framgår av det framlagte statsbudsjettet at de indirekte subsidiene til finanssektoren for 2015 er anslått å utgjøre 8,1 mrd. kroner. Finanssektoren er ikke omfattet av merverdiavgiftssystemet. Det er slik skattesubsidieringen oppstår. I næringslivet er det bare petroleumssektoren som mottar større indirekte støtte gjennom skatte- og avgiftssystemet. Senterpartiet foreslår derfor at det innføres en skattlegging av finansnæringen i tråd med vurderingene til blant annet finanskriseutvalget. Senterpartiet mener det er på høy tid at Stortinget gjør vedtak om å innføre en aktivitetsskatt på finanssektoren for å sikre at dagens skatteutgift for staten til denne sektoren heller dras inn som økte inntekter til fellesskapet. En slik skatt vil også medvirke til å dempe spekulativ finansiell virksomhet og dermed dempe virkningene av nye kriser som oppstår i finansnæringen.

Dette medlem viser til at Senterpartiet foreslår i sitt alternative budsjett for 2015 at det innføres en aktivitetsskatt på finanssektoren med virkning fra 1. juli 2015. Aktivitetsskatten vil innbringe 3,5 mrd. kroner første år og mer enn 7 mrd. kroner årlig til fellesskapet (ca. 8 mrd. kroner brutto og ca. 1 mrd. kroner til kompenserende tiltak). På spørsmål fra Senterpartiet har Finansdepartementet skissert to alternative forslag til vedtak for utarbeidelse av en aktivitetsskatt.

Dette medlem minner igjen om at merverdiavgiftssystemet er en av den norske statens aller viktigste inntektskilder og bidrar til å finansiere våre offentlige goder. Senterpartiet er ikke tilhengere av et generelt skattefritak for denne sektoren. Dette skattefritaket bidrar også til å vri større ressurser i retning av finansielle tjenester, slik finanskriseutvalget har påpekt.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide forslag til nødvendig regelverk for en aktivitetsskatt som ilegges overskudd og lønninger mv. for finansielle foretak med en sats på 5 pst.»

3.2.7 Hovedmerknad fra Venstre

Komiteens medlem fra Venstre viser til at Venstres overordnede mål i skattepolitikken er et grønt skatteskifte, hvor skattesystemet brukes aktivt til å stimulere arbeid og arbeidsplasser, utvikling, investering og eierskap i norske bedrifter og til å premiere miljøvennlig adferd. Konkret betyr det lavere skatt på arbeid, eierskap og bedrifter, skattestimuli for å gjøre miljøvennlige valg og økte miljøavgifter. Skatter og avgifter er et viktig politisk virkemiddel for å styre adferd som etter Venstres syn i altfor liten grad har blitt brukt de siste årene.

Dette medlem viser til at Venstres hovedprioriteringer i skatteopplegget for 2015 er et grønt skatteskifte og at skattesystemet aktivt brukes til å stimulere arbeid og arbeidsplasser, utvikling, investering og eierskap i norske bedrifter. Samlet foreslår Venstre et skatte- og avgiftsopplegg som innebærer en netto skatteskjerpelse på vel 3,7 mrd. kroner bokført og 1,5 påløpt i forhold til regjeringens forslag. Det innebærer samtidig en betydelig skattelettelse i forhold til 2014.

Grønt skatteskifte

Dette medlem mener at skatter og avgifter er et viktig politisk virkemiddel for å styre adferd som etter Venstres syn i altfor liten grad har blitt brukt de siste årene. I budsjettavtalen med Høyre og Fremskrittspartiet for 2014 fikk Venstre gjennomslag for et grønt skatteskifte som i sum var like stort som det den forrige regjering klarte på 8 år. I årets budsjettforslag fra regjeringen er dette i prinsippet reversert og summen av skatte- og avgiftsopplegget går i feil retning. Det er uakseptabelt. Regjeringen har satt ned en grønn skattekommisjon. Det er i tråd med Venstres politikk og vårt representantforslag om en ny grønn skattekommisjon, Dokument 8:141 S (2010–2011), selv om mandat og sammensetning ikke helt samsvarer med våre ønsker. Dette medlem mener at vi uansett ikke kan vente til skattekommisjonens anbefalinger kommer (desember 2015) før det gjøres nødvendige grep for å ta i bruk skatte- og avgiftssystemet i klima- og miljøpolitikken. I den forbindelse henvises det også til klima- og miljøminister Tine Sundtoft som til Dagens Næringsliv fredag 31. oktober sier at «det skal koste mer å forurense, og det skal lønne seg å ta miljøvennlige valg».

For dette medlem handler et grønt skatteskifte både om å gi skatte- og avgiftslettelser for å belønne miljøvennlig valg, og det handler om skatte- og avgiftsskjerpelser for å sette en pris på utslipp og følge prinsippet som «alle» er enige om, nemlig at forurenseren skal betale. Dette medlem foreslår derfor et grønt skatteskifte på 13 mrd. kroner som det framgår av tabellen under.

Tiltak

Beløp, bokført mill. kr

Skattefritak for arbeidsgiverfinansiert månedskort (kollektivtransport)

1800,0

Skattefradrag, energieffektiviseringstiltak i egen bolig, inntil 50 000 kr per bolig.

430,0

Halvering av firmabilbeskatning for ladbare hybridbiler

24,0

Øke avskrivningssatsen 5 pst. under forutsetning av investeringen har påvist miljøeffekt og medfører økt energieffektivisering

50,0

Ekstra jordbruksfradrag på 20 000,- for bønder som driver eller legger om til økologisk produksjon

3,0

Skattefunn: Ekstra kriterium for fradrag for FoU knyttet til klima, miljø og energieffektivisering på hhv. 2 mill. kroner for bedriftsintern støtte og 4 mill. kroner for bedriftsekstern støtte.

0,0

Lettelser i engangsavgiften for ladbare hybridbiler (vekt og effekt)

805,0

Øke vektfradraget i engangsavgiften med 25 pst. for biogasskjøretøy.

0,0

Avgiftsfritak for biodiesel som tilfredsstiller EUs bærekraftsdirektiv

370,0

Fritak for elavgift for elektrisitet brukt som drivstoff i ferger, skip, lastebiler, busser og landstrøm (for båter)

1,0

Reduksjon i landingsavgiften på 25 pst. for fly som går på biodrivstoff.

0,0

Sum grønne skattelettelser:

3 483,0

Videreføre skattefri kilometergodtgjørelse på 2012-nivå.

135,0

Heve engangsavgiften avgiftsgruppe C (campingbiler) m.m. til 40 pst. av gruppe A (personbiler)

120,0

Gå mot regjeringens forslag om å redusere engangsavgiften for motorsykler og snøscootere med 30 pst.

90,0

Gå mot regjeringens forslag om å fjerne årsavgiften på campingvogner

70,0

Gå mot regjeringens forslag om å redusere vektårsavgiften for tyngre kjøretøy

200,0

Gå mot regjeringens forslag om å redusere omregistreringsavgiften

660,0

Gå mot regjeringens forslag om ikke å prisjustere bensinavgiften

100,0

Økt bensinavgift 50 øre/liter

440,0

Innføre samme veibruksavgift for fossil gass som for bensin

80,0

Gå mot regjeringens forslag om ikke å prisjustere autodieselavgiften

190,0

Økt autodieselavgift 50 øre/liter

1 200,0

Oppheve avgiftsfritak for diesel til båtmotorer

35,0

Økt elavgift 2,5 øre/kWh og heve redusert sats i elavgiften til 2,5 øre kWh. 0,5 øre øremerkes Enova.

1 390,0

Øke grunnavgiften på mineralolje med 50 øre/literen.

505,0

Økt CO2-avgift på bensin og diesel med 25 øre literen.

820,0

Oppheve fritaket for CO2-avgift på mineralske produkter som gir kvotepliktig utslipp etter klimakvoteloven.

140,0

Samme CO2-avgift på innenriks flytransport som for bilbensin.

165,0

Samme CO2-avgift på gasskraftverket ved Mongstad som Snøhvit

210,0

Økt svovelavgift, 5 øre liter

26,0

Økt miljøavgift på HFK og PFK, ca. 10 pst

27,0

Økt NOX-avgift, ca. 10 pst

3,0

Avvikle dagens grunnavgift på engangsemballasje og erstatte den med an avgift på all fossil plastemballasje.

0,0

Miljøavgift på plastposer, 1,00 kr pr. pose

800,0

Ny miljøavgift på flyreiser etter tysk modell

2 000,0

Ny miljøavgift på deponi av gruveavfall

400,0

Sum grønne skatteskjerpelser:

9 806,0

Sum grønt skatteskifte

13 289,0

En skattepolitikk for innovasjon og gründerskap

Dette medlem foreslår en rekke lettelser i beskatningen av norsk næringsliv og for de selvstendig næringsdrivende og de minste bedriftene. Venstre er spesielt opptatt av å bruke skattesystemet aktivt til tre ting når det gjelder beskatning av næringsliv. Det er:

 • 1. å stimulere til forskning og utvikling generelt, og FoU innenfor miljø- og klima spesielt. Derfor foreslår vi flere tiltak som målrettet gir skattelette dersom det har en miljø- og klimaeffekt.

 • 2. å bidra gjennom skattesystemet til at mer risikovillig kapital stilles til rådighet for gründere og bedrifter i oppstarts-/kapitaltørkefasen. Derfor foreslår vi bl.a. en ordning med Kapitalfunn som innebærer skattefradrag for investorer som investerer og blir i en oppstartsbedrift i minst 3 år.

 • 3. i større grad å likestille selvstendig næringsdrivende med «vanlige» arbeidstakere i skattesystemet. Derfor foreslår vi å innføre et minstefradrag for næringsdrivende til erstatning for utgiftsføring/fradrag for faktiske kostnader på 75 000 kroner (det vil også ha en betydelig forenklingseffekt) og vi foreslår å bedre skattereglene for sparing til egen pensjon (slik det er for «vanlige» arbeidstakere).

Dette medlem foreslår derfor skattelette for innovasjon og gründerskap på 2,1 mrd. kroner bokført og 4,1 mrd. kroner påløpt, som det framgår av tabellen under. I tillegg kommer lettelser i formuesskatten som spesielt kommer selvstendig næringsdrivende og de minste bedriftene til gode.

Tiltak

Beløp bokført mill. kr

Beløp påløpt mill. kr

Økte avskrivningssatser saldogruppe c til 25 pst. Saldogruppe c gjelder lastebiler, vogntog, varebiler, busser mv.

160,0

380,0

Økte avskrivningssatser saldogruppe d til 25 pst. Saldogruppe d gjelder inventar, maskiner, personbiler mv.

470,0

1 200,0

Øke avskrivningssatsen for maskiner med 5 pst. under forutsetning av investeringen har påvist miljøeffekt og medfører økt energieffektivisering

50,0

100,0

Kapitalfunn-ordning (business angels)

0,0

600,0

Innføre rett til minstefradrag for selvstendig næringsdrivende som alternativ til fradrag for kostnader

1 100,0

1 100,0

Ekstra jordbruksfradrag på 20 000 kroner for bønder som driver eller legger om til økologisk produksjon

3,0

3,0

Øke fiskerfradraget til 175 000 kroner

21,0

26,0

Innføre fondsordning for å likebehandle/likebeskatte enkeltpersonforetak og as

0,0

0,0

Skattefunn: Fjerne ordningen om maksimal timesats på 600 kroner

0,0

270,0

Skattefunn: Fjerne begrensningen på antall timer egne ansatte kan godskrive ordningen

0,0

5,0

Skattefunn: Ekstra kriterium for fradrag for FoU knyttet til klima, miljø og energieffektivisering på hhv. 2 mill. kroner for bedriftsintern støtte og 4 mill. kroner for bedriftsekstern støtte

0,0

10,0

Generelt skattefritak for forskningsinstitutter

0,0

20,0

Skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner fra bedrifter inntil 100 000 kroner

10,0

40,0

Ingen arbeidsgiveravgift for de første tre årene for foretak med færre enn 5 ansatte

140,0

165,0

Heve maksimalt sparebeløp i OTP for enkeltpersonforetak til 6 pst

200,0

200,0

Endre regler for forskuddsskattinnbetaling for selvstendig næringsdrivende (gjøres etterskuddspliktig som for «vanlige» arbeidstakere)

0,0

0,0

Innføre en helsemyggordning

0,0

0,0

Sum skattelette næringsliv

2 154,0

4 119,0

Skatt på lønn og pensjon

Dette medlem viser til at skatter og avgifter bringer inntekter til stat og kommune for å løse offentlige oppgaver og finansiere gode velferdstilbud. Dette skal skje samtidig som man i minst mulig grad bremser verdiskaping. I tillegg er skatt et politisk virkemiddel for å påvirke atferd og utjevne inntekt. Skatte- og avgiftssystemet skal belønne arbeid. Dette medlem vil gi mest skattelette til dem som har de laveste inntektene. Den enkleste måten å gjøre dette på er å ha et fradrag i bunnen av inntekten som kommer alle til gode, men som har størst effekt for dem med lave og moderate inntekter. Skattepolitikken må stimulere arbeidslinjen. Regjeringen har valgt en modell som gir mest skattelette til de med de høyeste inntektene. Dette – ikke minst sammenlignet med regjeringens modell for lettelser i formuesskatten – gir en usosial profil. Som det framgår av tabellene under er det i Venstres forslag til statsbudsjett for 2015 foreslått en modell som gir en helt annen og langt bedre sosial profil.

Samlet foreslår dette medlem en skattelette i lønns- og pensjonsinntekt på om lag 3 mrd. kroner bokført, og 3,7 mrd. kroner påløpt.

Trygdeavgift

Sats, minstefradrag

Beløp minstefradrag

Beløp personfradrag

Innslagsp. toppskatt

Sum skatteendring

2014 = 8,2 pst.

2014 = 43 pst.

2014 = 84 150,-

2014 = 48 800,-

2014 = 527 400,-

Brutto årslønn

Regj.

Venstre

Regj.

Venstre

Regj.

Venstre

Regj.

Venstre

Regj.

Venstre

Regj.

Venstre

8,1 pst.

8,5 pst.

43 pst.

47 pst.

87 950

94 000

50 400

52 000

552 300

560 000

100 000

-100

300

0

-1 080

0

0

-432

-864

0

0

-532

-1 644

200 000

-200

600

0

0

-500

-2 660

-432

-864

0

0

-1 132

-2 924

300 000

-300

900

0

0

-1 026

-2 660

-432

-864

0

0

-1 758

-2 624

400 000

-400

1 200

0

0

-1 026

-2 660

-432

-864

0

0

-1 858

-2 324

500 000

-500

1 500

0

0

-1 026

-2 660

-432

-864

0

0

-1 958

-2 024

600 000

-600

1 800

0

0

-1 026

-2 660

-432

-864

-1 115

-1 445

-3 173

-3 169

700 000

-700

2 100

0

0

-1 026

-2 660

-432

-864

-2 241

-2 943

-4 399

-4 367

800 000

-800

2 400

0

0

-1 026

-2 660

-432

-864

-2 241

-2 943

-4 499

-4 067

900 000

-900

2 700

0

0

-1 026

-2 660

-432

-864

-2 241

-2 943

-4 599

-3 767

1 000 000

-1 000

3 000

0

0

-1 026

-2 660

-432

-864

-2 241

-2 943

-4 699

-3 467

2 000 000

-2 000

6 000

0

0

-1 026

-2 660

-432

-864

-2 241

-2 943

-5 699

-467

Konkret foreslår dette medlem følgende endringer når det gjelder skatt på inntekt og pensjon (negative tall = skattelette):

Tiltak

Beløp bokført mill. kr

Beløp påløpt mill. kr

Økt minstefradrag lønnsinntekt til 94 000 kr og økt prosentsats til 47 pst.

-3 790,0

-4 740,0

Økt minstefradrag i pensjonsinntekt til 74 000 kr og økt prosentsats til 30 pst.

-235,0

-300,0

Øke personfradraget i skatteklasse 1 til 52 000 kr

-1 225,0

-1 535,0

Øke fradraget for enslige forsørgere tilsvarende personfradraget i skatteklasse 1

-70,0

-85,0

Økt innslagspunkt i toppskatten til 560 000 kr. Gir om lag 35 400 færre toppskattebetalere.

-495,0

-620,0

Økt maksimalt skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner til 25 000 kr.

-10,0

-30,0

Øke skattepliktig fordel av kjøp av aksjer i egen bedrift til 5 000 kr.

-45,0

-55,0

Heve samlet sparebeløp i BSU-ordningen til 300 000 kr.

-40,0

-50,0

Eget skattefradrag på 6 000 kroner for aldersgruppen 62–67 år som bare mottar lønnsinntekt (ikke pensjon eller trygd)

-290,0

-365,0

Øke beløpsgrensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner til 8 000 kr.

-6,0

-8,0

Øke beløpsgrensen for arbeidsgiveravgiftsplikt til 60 000 kr per ansatte/600 000 kr per frivillig organisasjon

-24,0

-30,0

Øke beløpsgrensen for skattefri inntekt (lønnsoppgaveplikt) til 3 000 kr.

-60,0

-75,0

Skattefradrag, energieffektiviseringstiltak i egen bolig, inntil 50 000 kr per bolig.

-430,0

-540,0

Skattefritak for arbeidsgiverfinansiert månedskort (kollektivtransport)

-1 800,0

-2 300,0

Fagforeningskontingent reduseres til 2005-nivå.

490,0

610,0

Øke nedre grense for fradrag for reise mellom hjem og arbeid til16 000 kr.

90,0

110,0

Videreføre skattefri kilometergodtgjørelse på 2012-nivå.

135,0

170,0

Flatt foreldrefradrag 20 000 kr.

55,0

70,0

Økte skatteinntekter som følge av 2 000 færre AFP-pensjonister

200,0

250,0

Økte skatteinntekter som følge av 3 000 flere fra dagpenger til arbeid

200,0

250,0

Halvering av firmabilbeskatning for ladbare hybridbiler

-24,0

-30,0

Gå mot regjeringens forslag om redusert trygdeavgift.

1 090,0

1 360,0

Hevet trygdeavgift, lønnsmottakere til 8,5 prosent

3 285,0

4 110,0

Økt trygdeavgift AFP fra 5,1 til 6,0 pst.

70,0

90,0

Sum skattelette lønns- og pensjonsinntekt

-2 929,0

-3 743,0

Formuesskatt

Dette medlem mener at formuesskatten er en belastning for deler av næringslivet. «Alle» er enige om at dagens formuesskatt har negative konsekvenser. I tider med økonomisk uro er det viktig at bedrifter har bygget opp egenkapital, noe norske private eiere i dag blir straffet for gjennom formuesskatten. Nordmenn som vil investere og eie i Norge skal ikke ha dårligere vilkår enn utenlandske eller statlige eiere. Derfor vil Venstre at formuesskatten reduseres ved en gradvis økning av bunnfradraget. På sikt bør hele formuesskatten fjernes. Dette medlem er altså enig med regjeringen at formuesskatten bør reduseres, men sterkt uenig med regjeringen i innretning på hvordan dette skjer. Dette medlem er ikke tilhenger av å redusere satsen i formuesskatten, men å bruke reduksjonen til å heve innslagspunktet. Med Venstres forslag slipper anslagsvis 280 000 som i dag betaler formuesskatt å betale i 2015. Dessuten har Venstres forslag som det framgår av tabellene under en helt annen og langt bedre sosial profil. Alle med formuer under 5 mill. kroner vil få en økt skattelettelse i forhold til regjeringens opplegg, mens alle med formuer over 5 mill. kroner vil få redusert skattelettelsen sin betydelig. Med Venstres opplegg vil ingen – uavhengig av størrelsen på formuen – få en skattelettelse på mer enn 12 000 kroner knyttet til formuesskatten i 2015.

Formue

Skattelette regjeringen

Innslagspunkt heves fra 1 mill. kroner til 1,2 mill. kroner. Sats reduseres med 0,25 pst. fra 1 pst. til 0,75 pst.

Skattelette Venstre

Innslagspunkt heves fra 1 mill. kroner til 2,2 mill. kroner. Sats uendret.

1 500 000

2 750

5 000

2 000 000

4 000

10 000

3 000 000

6 500

12 000

4 000 000

9 000

12 000

5 000 000

11 500

12 000

10 000 000

24 000

12 000

15 000 000

36 500

12 000

20 000 000

49 000

12 000

50 000 000

124 000

12 000

100 000 000

249 000

12 000

Moms

Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2015 hvor det foreslås en omlegging, fornying og forenkling av momssystemet. Konkret foreslår Venstre at økologiske produkter, frukt og grønt fritas for moms. Det betyr en kraftig stimulans mot et sunnere kosthold og et mer miljøvennlig landbruk. Videre innebærer endringen at redusert sats på matvarer (i dag 15 pst.) oppheves og at den generelle momssatsen reduseres med ett prosentpoeng til 24 pst. Samlet vil dette innebære en avgiftslette for privatpersoner, organisasjoner og virksomheter som ikke er mva.-registrert på ca. 1,7 mrd. kroner bokført og 2 mrd. kroner påløpt.

Aviser og tidsskrifter

Dette medlem foreslår også at det innføres et teknologinøytralt momsfritak for aviser og tidsskrifter. For aviser innføres dette fra 1. juli 2015 og for tidsskrifter fra 1. desember 2015. Dette er endringer som må notifiseres og godkjennes hos ESA og med tanke på regjeringens ikke akkurat imponerende framdrift når det gjelder å få godkjent momsfritaket for batterier til elbiler (som ble vedtatt i forbindelse med statsbudsjettet for 2014) hos ESA, er nok dette det tidligste det er mulig å få gjennomført.

Grenser for mva.-registrering og årlig oppgaveplikt

Dette medlem foreslår videre to endringer i momssystemet i forhold til regjeringens opplegg som er gunstig for de små næringsdrivende. Det ene er å gå imot regjeringens forslag til å heve omsetningsgrensen fra kr 50 000 til kr 150 000 for å komme inn i momsregisteret, det andre er å heve omsetningsgrensen fra 1 mill. kroner til 3 mill. kroner for å få rett til årlige oppgavetermin ved innrapportering – og betaling av moms. Det siste er en betydelig forenkling.

Avgiftsfri import – 200-kronersgrensen

Dette medlem viser til at Venstre har i alle alternative budsjettforslag de siste 8 årene foreslått å heve grensen for avgiftsfri import fra utlandet. Vi har også klare forpliktelser i vårt stortingsvalgprogram om å heve grensen. Venstre har selvfølgelig registrert den debatten som har vært knyttet til forslaget fra regjeringen om å heve grensen til 500 kroner og de ulike kostnadsanslag og effekter dette hevdes å ha fra regjeringen på den ene side og næringen på den andre side.

Dette medlem foreslår derfor at grensen for tollfri import i første omgang heves til 350 kroner i 2015. Før ytterligere heving er aktuelt evalueres konsekvensene av en økning til 350 kroner.

Samtidig foreslår dette medlem at det bevilges 10 mill. kroner til skatteetaten slik at etaten kan etablere en nettbasert løsning for selvfortolling og innbetaling av moms og eventuell toll for forsendelser over 350 kroner. Dette vil medføre at Postens gebyr (som fra Postens side er satt til 140 kroner i 2015 for forsendelser med en verdi mellom 200 og 1 000 kroner) i realiteten blir overflødiggjort. Dette medlem viser til nærmere omtale av dette forslaget under rammeområde 20 i denne innstilling.

Dette medlem viser til den inngåtte avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre av 21. november om statsbudsjettet for 2015 som Venstres stortingsrepresentanter vil stemme subsidiært for. Dette medlem viser til at det er flere av elementene i Venstres samlede skatte- og avgiftsopplegg som nå får flertall. Dette dreier seg bl.a. om et betydelig grønt skatteskifte på 2,7 mrd. kroner bokført og endringer i personbeskatning ved at trygdeavgiften økes, mot at minstefradraget settes betydelig opp. Det betyr en sosial omfordeling fra de høyeste inntektene til de med lavere inntekt.

Konkret foreslår dette medlem følgende endringer i momssystemet (negative tall = avgiftslette):

Tiltak

Beløp bokført mill. kr.

Beløp påløpt mill. kr.

Omlegging av matmomsen:

Null moms på frukt og grønt og økologiske matvarer.

Full moms på all øvrig mat, men den generelle momssatsen reduseres fra 25 til 24 prosent.

- 1 700,0

-2 000,0

Teknologinøytralt momsfritak for aviser og tidsskrift.

-60,0

-150,0

Grensen for moms- og tollfri import heves til 350 kroner

70,0

90,0

Heve omsetningsgrensen til 3 mill. kroner for rett til årlig oppgavetermin vedr. mva.

0,0

0,0

Gå imot regjeringens forslag om å heve omsetningsgrensen til 150 000 kr for å komme inn i mva.-registeret.

-100,0

-125,0

Oppheve regler i mva.-loven om bruk av egen kompetanse på fritiden til egen eiendom for enkeltpersonforetak

0,0

0,0

Sum endringer momssystemet

-1 790,0

-2185,0

Samlet foreslår dette medlem følgende konkrete endringer under rammeområde 21, Skatter, avgifter og toll:

Tiltak

Beløp bokført mill. kr.

Beløp påløpt mill. kr.

Økt minstefradrag lønnsinntekt til 94 000 kr og økt prosentsats til 47 pst.

-3 790,0

-4 740,0

Økt minstefradrag i pensjonsinntekt til 74 000 kr og økt prosentsats til 30 pst.

-235,0

-300,0

Øke personfradraget i skatteklasse 1 til 52 000 kr

-1 225,0

-1 535,0

Øke fradraget for enslige forsørgere tilsvarende personfradraget i skatteklasse 1

-70,0

-85,0

Økt innslagspunkt i toppskatten til 560 000 kr. Gir om lag 35 400 færre toppskattebetalere.

-495,0

-620,0

Økt maksimalt skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner til

25 000 kr.

-10,0

-30,0

Øke skattepliktig fordel av kjøp av aksjer i egen bedrift til 5 000 kr.

-45,0

-55,0

Heve samlet sparebeløp i BSU-ordningen til 300 000 kr.

-40,0

-50,0

Eget skattefradrag på 6 000 kroner for aldersgruppen 62–67 år som bare mottar lønnsinntekt (ikke pensjon eller trygd)

-290,0

-365,0

Øke beløpsgrensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner til 8 000 kr.

-6,0

-8,0

Øke beløpsgrensen for arbeidsgiveravgiftsplikt til 60 000 kr per ansatte/600 000 kr per frivillig organisasjon

-24,0

-30,0

Øke beløpsgrensen for skattefri inntekt (lønnsoppgaveplikt) til 3 000 kr.

-60,0

-75,0

Skattefradrag, energieffektiviseringstiltak i egen bolig, inntil 50 000 kr per bolig.

-430,0

-540,0

Skattefritak for arbeidsgiverfinansiert månedskort (kollektivtransport)

-1 800,0

-2 300,0

Fagforeningskontingent reduseres til 2005-nivå.

490,0

610,0

Øke nedre grense for fradrag for reise mellom hjem og arbeid til

16 000 kr.

90,0

110,0

Videreføre skattefri kilometergodtgjørelse på 2012-nivå.

Medfører at km-satsene settes til 3,90 (inntil 10 000 km) og 3,25 (over 10 000 km)

135,0

170,0

Flatt foreldrefradrag 20 000 kr.

55,0

70,0

Økte skatteinntekter som følge av 2 000 færre AFP-pensjonister

200,0

250,0

Økte skatteinntekter som følge av 3 000 flere fra dagpenger til arbeid

200,0

250,0

Halvering av firmabilbeskatning for ladbare hybridbiler

-24,0

-30,0

Gå imot regjeringens forslag om redusert trygdeavgift.

1 090,0

1 360,0

Hevet trygdeavgift, lønnsmottakere til 8,5 prosent

3 285,0

4 110,0

Økt trygdeavgift AFP fra 5,1 til 6,0 pst.

70,0

90,0

Sum skattelette lønns- og pensjonsinntekt

-2 929,0

-3 743,0

Gå imot regjeringens forslag om å redusere satsen i formuesskatten

2 950,0

3 690,0

Øke innslagspunktet/bunnfradraget i formuesskatten til 2,2 mill. kroner. Medfører at om lag 300.000 færre betaler formuesskatt i 2015.

-2 450,0

-3 075,0

Sum endringer i formuesskatten

500,0

615,0

Økte avskrivningssatser saldogruppe c til 25 pst.

Saldogruppe c gjelder lastebiler, vogntog, varebiler, busser mv.

-160,0

-380,0

Økte avskrivningssatser saldogruppe d til 25 pst.

Saldogruppe d gjelder inventar, maskiner, personbiler mv.

-470,0

-1 200,0

Øke avskrivningssatsen for maskiner med 5 pst. under forutsetning av investeringen har påvist miljøeffekt og medfører økt energieffektivisering

-50,0

-100,0

Kapitalfunn-ordning (business angels)

0,0

-600,0

Innføre rett til minstefradrag for selvstendig næringsdrivende som alternativ til fradrag for kostnader

-1 100,0

-1 100,0

Ekstra jordbruksfradrag på 20 000 kroner for bønder som driver eller legger om til økologisk produksjon

-3,0

-3,0

Øke fiskerfradraget til 175 000 kr.

-21,0

-26,0

Innføre fondsordning for å likebehandle/likebeskatte enkeltpersonforetak og as

0,0

0,0

Skattefunn: Fjerne ordningen om maksimal timesats på 600 kroner

0,0

-270,0

Skattefunn: Fjerne begrensningen på antall timer egne ansatte kan godskrive ordningen

0,0

-5,0

Skattefunn: Ekstra kriterium for fradrag for FoU knyttet til klima, miljø og energieffektivisering på hhv. 2 mill. kroner for bedriftsintern støtte og 4 mill. kroner for bedriftsekstern støtte

0,0

-10,0

Generelt skattefritak for forskningsinstitutter

0,0

-20,0

Skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner fra bedrifter inntil 100 000 kr.

-10,0

-40,0

Ingen arbeidsgiveravgift for de første tre årene for foretak med færre enn 5 ansatte

-140,0

-165,0

Heve maksimalt sparebeløp i OTP for enkeltpersonforetak til 6 pst.

-200,0

-200,0

Endre regler for forskuddsskatt-innbetaling for selvstendig næringsdrivende.

0,0

0,0

Innføre en helsemyggordning

0,0

0,0

Sum skattelette næringsliv

-2 154,0

-4 119,0

Heve engangsavgiften avgiftsgruppe C (campingbiler) m.m. til 40 pst. av gruppe A (personbiler)

120,0

130,0

Innføre fritak for effektavgift i engangsavgiften for alle biler med CO2-utslipp under 50 g/km

-325,0

-350,0

Øke vektfradraget i engangsavgiften med 25 pst. for biogasskjøretøy

0,0

0,0

Øke vektfradraget i engangsavgiften med 25 pst. for ladbare hybridbiler

-480,0

-525,0

Gå imot regjeringens forslag om å redusere engangsavgiften for motorsykler og snøscootere med 30 pst.

90,0

100,0

Gå mot regjeringens forslag om å fjerne årsavgiften på campingvogner

70,0

70,0

Gå mot regjeringens forslag om å redusere vektårsavgiften for tyngre kjøretøy

200,0

200,0

Gå mot regjeringens forslag om å redusere omregistreringsavgiften

660,0

660,0

Sum endringer bilavgifter

335,0

285,0

Gå imot regjeringens forslag om å ikke prisjustere bensinavgiften

100,0

110,0

Økt bensinavgift

440,0

480,0

Innføre samme veibruksavgift for fossil gass som for bensin

80,0

90,0

Gå mot regjeringens forslag om å ikke prisjustere autodieselavgiften

190,0

200,0

Økt autodieselavgift

1 200,0

1 310,0

Reversering av økt autodieselavgift for biodiesel

-370,0

-400,0

Oppheve avgiftsfritak for diesel til båtmotorer

35,0

40,0

Økt elavgift 2,5 øre/kWh

1 185,0

1 590,0

Heve redusert sats i elavgiften til 2,5 øre kWh

205,0

270,0

Innføre fritak for elavgift for elektrisitet brukt som drivstoff i ferger, skip, lastebiler, busser og landstrøm (for båter)

-1,0

-1,0

Øke grunnavgiften på mineralolje med 0,5 kr literen.

505,0

550,0

Gå imot regjeringens forslag om å oppheve avgiftsfritaket på spillolje/øke smøreoljeavgiften

-65,0

-70,0

Økt CO2-avgift på bensin og diesel med 25 øre literen.

820,0

900,0

Oppheve fritaket for CO2-avgift på mineralske produkter som gir kvotepliktig utslipp etter klimakvoteloven.

140,0

150,0

Samme CO2-avgift på innenriks flytransport som for bilbensin.

165,0

180,0

Samme CO2-avgift på gasskraftverket ved Mongstad som Snøhvit

210,0

230,0

Økt svovelavgift, 5 øre liter

26,0

28,0

Økt miljøavgift på HFK og PFK, ca. 10 pst.

27,0

30,0

Økt NOX-avgift, ca. 10 pst.

3,0

3,0

Avvikle dagens grunnavgift på engangsemballasje og erstatte den med en avgift på all fossil plastemballasje.

0,0

0,0

Miljøavgift på plastposer, kr 1,00 pr pose

800,0

800,0

Ny miljøavgift på flyreiser etter tysk modell

2 000,0

2 000,0

Reduksjon i landingsavgiften på 25 pst. for fly som går på biodrivstoff

0,0

0,0

Ny miljøavgift på deponi av gruveavfall

400,0

400,0

Sum økte miljøavgifter

8 095,0

8 890,0

Omlegging av matmomsen:

Null moms på frukt og grønt og økologiske matvarer.

Full moms på all øvrig mat, men den generelle momssatsen reduseres fra 25 til 24 prosent.

- 1 700,0

-2 000,0

Teknologinøytralt momsfritak for aviser og tidsskrift.

-60,0

-150,0

Grensen for moms- og tollfri import heves til 350 kroner

70,0

90,0

Heve omsetningsgrensen til 3 mill. kroner for rett til årlig oppgavetermin vedr mva.

0,0

0,0

Gå mot regjeringens forslag om å heve omsetningsgrensen til 150 000 kr for å komme inn i mva.-registeret.

-100,0

-125,0

Oppheve regler i mva.-loven om bruk av egen kompetanse på fritiden til egen eiendom for enkeltpersonforetak

0,0

0,0

Sum endringer momssystemet

-1 790,0

-2185,0

Heve alle tobakksavgifter med 10 pst

460,0

500,0

Avvikle taxfree-ordningen for tobakksvarer

1 200,0

1 300,0

Sum øvrige skatte- og avgiftsforslag

1 660,0

1 800,0

Sum alle skatte- og avgiftsforslag (skjerpelse) (før petroleumsskatt)

3 717,0

1 543,0

Stramme inn friinntekten i petroleumsskatten med 1 prosentpoeng

1 350,0

2 700,0

Økt CO2-avgiften på petroleumsvirksomhet med 50 øre per standard kubikkmeter (netto)

700,0

700,0

Sum skatteskjerpelser, petroleumssektoren

2 050,0

3 400,0

Sum alle skatte- og avgiftsforslag (skjerpelse) (etter petroleumsskatt)

5 767,0

4 943,0

Dette medlem viser for øvrig til Innst. 2 S (2014–2015), rammeområde 21 og Innst. 4 L (2014–2015) for en detaljert beskrivelse av dette medlems forslag til endringer i skatte- og avgiftsopplegget.

3.2.8 Hovedmerknad fra Sosialistisk Venstreparti

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti vil påpeke at små forskjeller er en forutsetning for et godt samfunn. Store økonomiske forskjeller betyr skeivfordeling av makt og muligheter. Internasjonale sammenligninger viser at store forskjeller fører til negative konsekvenser, som lavere tillit, dårligere helse og høyere kriminalitet. Men store forskjeller er også negativt for økonomien som helhet. En god økonomisk politikk for alle må derfor innebære en målrettet politikk for å redusere forskjellene i samfunnet. Dette medlem foreslår derfor å øke omfordelingen innenfor skattesystemet slik at de som har de høyeste formuene og inntektene bidrar mer, mens de som har vanlige inntekter betaler noe mindre skatt. Dette medlem merker seg at Sosialistisk Venstreparti som eneste parti foreslår et reelt grønt skatteskifte, der vanlige og lavere inntekter skattlegges mindre, som gir rom for økte grønne avgifter. Selv med økt veibruksavgift på drivstoff og økt elavgift vil en vanlig lønnsmottaker gå i pluss med Sosialistisk Venstrepartis skatteopplegg, fordi regningen for det grønne skiftet i større grad tas av personer med høye inntekter og store formuer. Dette medlem mener et grønt skatteskifte kun kan fungere om skattesystemet også er mer omfordelende, og merker seg at folk flest kommer betydelig bedre ut av Sosialistisk Venstrepartis skatteopplegg, enn med både regjeringens forslag og de øvrige opposisjonspartiene.

Dette medlem vil minne om at Norge og verden står overfor store klimautfordringer i årene som kommer. Utslippene fra fossile energikilder må reduseres dramatisk om katastrofale klimaendringer skal unngås. I tillegg må det investeres i infrastruktur for å håndtere de klimaendringene som allerede er i gang. Dette medlem mener dette er fullt mulig å gjennomføre, men det krever politisk vilje. Norge har et spesielt ansvar for å lede an i omstillingen til det utslippsfrie samfunnet. Dette medlem vil peke på at utfordringene for Norges del er ekstra store siden landet i for stor grad er avhengig av oljen, samtidig som landbasert industri sliter i konkurranse med oljesektoren. Dette medlem foreslår derfor skattegrep som flytter ressurser fra oljeindustrien til landbasert næringsliv. Dette medlem foreslår å senke bedriftsskatten samtidig som de urettferdige subsidiene oljenæringa får gjennom skattesystemet, fjernes.

Dette medlem viser til at Norge, på grunn av de høye inntektene fra oljevirksomheten, har et langt lavere skattenivå enn landet ellers ville hatt med det samme nivået på velferdstjenestene. Inntektene fra oljevirksomheten har blitt forvaltet på en måte som kommer fellesskapet til gode. Samtidig brukes det hvert år stadig mer oljepenger. Det siste året har bruken av oljepenger økt kraftigere enn normalt. Den landbaserte industrien blir sterkt påvirket av oljepengebruk og påfølgende økt kronekurs. Men dette er også et spørsmål om fordeling. Et unødvendig høyt forbruk av oljepenger i dag innebærer at Stortinget skyver regningen over til fremtidens generasjoner. Når oljepenger i tillegg blir brukt for å smøre skattekuttene fra regjeringen, flyttes formue fra bunnen av havet og til dem som har mest fra før. Dette medlem foreslår derfor å senke oljepengebruken betydelig i årets budsjett.

Dette medlem mener finanskrisen har sitt utspring i for store økonomiske forskjeller verden over. Men det er også et resultat av en finanssektor som har vært for dårlig regulert. I Norge finnes en forholdsvis streng regulering av finanssektoren, men fortsatt betaler sektoren langt mindre skatt enn resten av næringslivet. Etter finanskrisen satte forrige regjering ned et finanskriseutvalg som gikk igjennom årsakene til finanskrisen. En av tingene de trakk fram var at finanssektoren blir subsidiert gjennom at de i hovedsak er fritatt for å betale merverdiavgift. Dette medlem foreslår derfor at det innføres merverdiavgift også for finansielle tjenester. Dette har også positive ringvirkninger for resten av næringslivet.

Dette medlem minner om at dersom skatte- og avgiftsnivået for 2015 hadde vært på samme nivå som i 2013, ville fellesskapet hatt i overkant av 15 mrd. kroner i høyere skatteinntekter. Dette medlem foreslår i dette budsjettet å øke skattenivået tilbake til dette nivået. I tillegg kommer inntektene fra innføringen av merverdiavgiften i finanssektoren. Det gir rom til å bruke mindre oljepenger, omfordele, styrke velferden og investere i framtidas næringsliv. Samlet sett er dette grep som omfordeler og legger til rette for nye næringer.

Dette medlem er overrasket over at regjeringen ikke presenterer noen skatte- og avgiftsgrep som i vesentlig grad bidrar til grønn omstilling, og foreslår derfor skatte- og avgiftsendringer som forsterker satsingen på å kutte utslipp og gjøre klimateknologi lønnsomt. Økte avgifter på CO2 vil gjøre de fornybare alternativene til fossil fyringsolje mer lønnsomt, og endring i ulike drivstoff- og bilavgifter vil også fremme utslippskutt og nullutslippsteknologi i transportsektoren.

Sosialistisk Venstrepartis skatte- og avgiftsopplegg for 2015:

Skatteendringer

Påløpt (mill. kroner)

Bokført (mill. kroner)

Formuesskatt: Sats 1,1 pst. Bunnfradrag 1 mill. kroner. Verdsetting av sekundærbolig og næringseiendom 90 pst.

7240

5620

Innføring av progressiv formuesskatt: 0,2 pst. tilleggssats på formue over 20 mill. kroner

680

620

Merverdiavgift på finansielle tjenester og avgift på margininntekter

8500

7000

Redusere skattesats for alminnelig inntekt til 26 pst.

-11200

-9000

Redusere skattesats for næringsinntekt til 26 pst.

-2700

0

Toppskatten. Beholde eksisterende innslagspunkt på 2014-nivå. Øke sats i trinn 1 til 12 pst. og trinn 2 til 15 pst. Innføre nytt trinn 3 på 25 for inntekter over 1,5 mill. kroner.

13210

10570

Øke minstefradraget til 48 pst.

-475

-380

Øke minstefradraget i pensjonsinntekt til 34 pst.

-410

-330

Økt øvre grense i sjømannsfradraget i takt med lønnsveksten.

-11

-9

Økt øvre grense i fiskerfradraget i takt med lønnsveksten.

-6

-4

Øke sats i fiskerfradraget fra 30 til 35 pst.

-10

-8

Økt øvre grense i jordbruksfradraget

-21

-17

Øke sats i jordbruksfradraget fra 38 til 42 pst.

-13

-10

Øke fagforeningsfradraget til 4000

-40

-30

Øke grunnrenteskatt for vannkraftproduksjon til 32 pst.

150

0

Sum skatt

14894

14022

Avgifter

Gå imot forslag økt avgiftsfri grense for privat innførsel av varer

180

150

Gå imot forslag om å øke beløpsgrensen for mva.-registrering

-125

-100

Nullmoms på aviser. Innføring fra 1. juli

-75

-62,5

Endring alkoholavgift

155

140

Reversere årsavgiftreduksjon for campingtilhengere

70

70

Reversere forslag om reduksjon i engangsavgift på motorsykler og snøscootere

100

90

Reversere forslag om redusert omregistreringsavgift

660

660

Gjeninnføre båtmotoravgiften

215

195

Fritak elavgift elbusser

-0,016

-0,012

Fritak elavgift skip

-1

-0,75

Øke elavgiften med 3 øre per kWh

1880

1410

Flyseteavgift på 100 kr per billett

2450

2450

Oppheve avgiftsfritak for diesel til båtmotorer

40

35

Momsfritak for elsykkel

-80

-65

Gå mot forslaget om økt nedre grense for statlig grunnrenteskatt

20

0

Øke CO2-avgiften for mineralolje med 50 øre

1050

970

Innføre grunnavgift på gass til oppvarming på 1,55 kr/Sm3

150

135

Øke avgift på HFK/PFK til 500 kr/tonn

190

180

Gå imot forslaget om oppheving av avgiftsfritak for spillolje

-70

-65

Senke nedre grense i CO2-komponenten i engangsavgifta til 100 g

400

370

Senke effektsatsen til 125

-230

-210

Øke vektfradrag for ladbare hybridbiler til 25 pst.

-300

-275

Innføre veibruksavgift på gass

90

80

Fjerne veibruksavgiften på autodiesel for biodiesel og bioetanol som tilfredsstiller EUs bærekraftskriterier

-400

-370

Øke veibruksavgift for diesel (unntatt biodiesel som oppfyller bærekraftskriteriene) med prisjustering + 50 øre

1525

1400

Øke veibruksavgift for bensin med prisjustering med prisjustering + 50 øre

575

530

Sum avgift

8 469

7 717

Sum skatte- og avgiftsendringer

23 363

21 739

Forslag under strek

Redusere subsidieringen av oljenæringen ved å fjerne friinntekten for investeringer på sokkelen

2100

1050

Fordelingseffekt av Sosialistisk Venstrepartis skatteopplegg sammenlignet med 2014 (anslag i kroner på utslag av endring i skattesats, toppskatt, minstefradrag og gjeninnføring av formuesskatten)

Bruttoinntekt

Gjennomsnittlig endring i inntektsskatt

Gjennomsnittlig endring i formuesskatt

Totalt

0 – 150 000 kr

-400

100

-300

150 000 – 200 000 kr

-1 100

100

-1 000

200 000 – 250 000 kr

-1 400

200

-1 200

250 000 – 300 000 kr

-1 600

200

-1 400

300 000 – 350 000 kr

-1 800

200

-1 600

350 000 – 400 000 kr

-2 300

200

-2 100

400 000 – 450 000 kr

-2 800

200

-2 600

450 000 – 500 000 kr

-3 200

200

-3 000

500 000 – 600 000 kr

-2 700

300

-2 400

600 000 – 750 000 kr

-100

400

300

750 000 – 1 mill. kr

3 700

700

4 400

1 mill. kr – 2 mill. kr

12 831

1 700

14 531

2 mill. kr og over

91 653

14 900

106 553

3.3 Skattesatser mv. for 2015

Tabellen har kun opplysninger fra partifraksjoner dersom disse avviker fra forslag fremmet i Prop. 1 LS (2014–2015):

Prop. 1 LS (2014–2015)

H og FrP etter budsjett- forlik med KrF og V

A

KrF

Sp

V

SV

Skatt på alminnelig inntekt

Personer1

27 pst.

27,6 pst.

28 pst

26 pst.

Bedrifter2

27 pst.

26 pst.

Toppskatt

Trinn 1

Innslagspunkt

552 300 kr

550 550 kr

527 400 kr

544 800 kr

527 400 kr

560 000 kr

527 400 kr

Sats3

9,0 pst.

12,0 pst.

Trinn 2

Innslagspunkt

885 600 kr

885 600 kr

857 300 kr

857 300 kr

Sats

12,0 pst.

15,0 pst.

Ny: Trinn 3

Innslagspunkt

-

1 500 000 kr

Sats

-

25,0 pst.

Trygdeavgift

Nedre grense for å betale trygdeavgift

49 650 kr

39 600 kr

59 650

Opptrappingssats

25,0 pst.

Sats

Lønnsinntekt

8,1 pst.

8,2 pst.

7,8 pst.

8,2 pst

8,5 pst.

Fiske, fangst og barnepass4

8,1 pst.

8,2 pst.

7,08 pst.

7,08 pst

8,5 pst.

Annen næringsinntekt

11,3 pst.

11,4 pst.

10,28 pst.

Pensjonsinntekt mv.

5,1 pst.

4,7 pst.

Pensjonsinntekt som følge av AFP

-

6,0 pst.

Arbeidsgiveravgift

Sone I

14,1 pst.

Sone Ia

14,1 pst.

Sone II

10,6 pst.

Sone III

6,4 pst.

Sone IV

5,1 pst.

Sone IVa

7,9 pst.

Sone V

0,0 pst.

Høyeste effektive marginale skattesatser

Lønnsinntekt ekskl. arbeidsgiveravgift

47,1 pst.

47,2 pst.

47,4 pst.

48,2 pst.

47,5 pst

59,1 pst.

Pensjonsinntekt5

44,1 pst.

44,3 pst.

45,1 pst.

56,1 pst.

Pensjonsinntektsom følge av AFP

-

45,0 pst.

Næringsinntekt4

50,3 pst.

50,4 pst.

49,9 pst.

51,3 pst.

62,3 pst.

Utbytte og uttak6

46,7 pst.

47,1 pst.

47,4 pst.

45,2 pst.

Personfradrag

Klasse 1

50 400 kr

52 400 kr

52 000 kr

Klasse 2

Utgår

74 250 kr

74 400 kr

72 000 kr

Minstefradrag i lønnsinntekt

Sats

43,0 pst.

44,0 pst.

47,0 pst.

48,0 pst.

Nedre grense

4 000 kr

Øvre grense7

87 950 kr

89 050 kr

92 000 kr

94 000 kr

Minstefradrag i pensjonsinntekt

Sats

29,0 pst.

30,0 pst.

30,0 pst.

34,0 pst.

Nedre grense

4 000 kr

Øvre grense

72 200 kr

73 000 kr

74 000 kr

Særskilt fradrag i arbeidsinntekt8

31 800 kr

32 849 kr

Særfradrag for uførhet mv.

Utgår

Særfradrag for enslige forsørgere

48 804 kr

50 415 kr

52 000 kr

Særfradrag for 62-67-åringer som bare mottar lønnsinntekt (ikke pensjonsinntekt/AFP)

-

6 000 kr

Særskilt skattefradrag for pensjonister

Maksimalt beløp

30 800 kr

Nedtrapping, trinn 1

Innslagspunkt

180 800 kr

Sats

15,3 pst.

Nedtrapping, trinn 2

Innslagspunkt

273 650 kr

Sats

6,0 pst.

Skattebegrensningsregelen9

Avtrappingssats

55,0 pst.

Skattefri nettoinntekt

Enslig

135 700 kr

Gift

124 800 kr

Formuestillegget

Sats

1,5 pst.

Enslig

200 000 kr

Gift

100 000 kr

Særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms

Klasse 1

15 500 kr

25 500 kr

Klasse 2

Utgår

15 500 kr

25 500 kr

Sjømannsfradraget

Sats

30,0 pst.

Øvre grense

80 000 kr

82 640 kr

82 640 kr

Fiskerfradraget

Sats

30,0 pst.

34,0 pst.

35,0 pst.

Øvre grense

150 000 kr

170 000 kr

175 000 kr

175 000 kr

154 950 kr

Særskilt fradrag i næringsinntekt for jordbruk mv.

Inntektsuavhengig fradrag

63 500 kr

100 000 kr

65 596 kr

Sats utover inntektsuavhengig fradrag

38,0 pst.

42,0 pst.

Ekstra fradrag for økologisk produksjon

-

20 000 kr

Maksimalt samlet fradrag

166 400 kr

180 000 kr

186 400 kr

171 891 kr

Minstefradrag for selvstendig næringsdrivende

Inntektsuavhengig fradrag

-

75 000 kr

Særfradrag for store sykdomsutgifter10

Nedre grense

9 180 kr

Maksimalt årlig fradrag for innbetaling til individuell pensjonsordning

15 000 kr

Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid

Sats per km

1,50/0,70 kr

1,60 kr

Nedre grense for fradraget

15 000 kr

16 000 kr

16 000 kr

Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner

16 800 kr

20 000 kr

30 000 kr

25 000 kr

Maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent mv.

3 850 kr

3 925 kr

1 800 kr

4 000 kr

Maksimalt fradrag for energieffektiviseringstiltak i egen bolig

-

50 000 kr

Boligsparing for ungdom under 34 år (BSU)

Sats for skattefradrag

20,0 pst.

Maksimalt årlig sparebeløp

25 000 kr

30 000 kr

Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen

200 000 kr

250 000 kr

300 000 kr

Foreldrefradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn

Øvre grense

Ett barn

25 000 kr

25 825 kr

20 000 kr

Tillegg per barn utover det første

15 000 kr

15 495 kr

20 000 kr

Skattefri kilometergodtgjørelse ved yrkeskjøring med privatbil

Sats per kilometer til og med 10 000 km

4,10 kr

3,90 kr

Sats per kilometer over 10 000 km

3,45 kr

3,25 kr

Formuesskatt11

Kommune

Innslagspunkt

1 200 000 kr

1 000 000 kr

1 000 000 kr

1 500 000 kr

2 200 000 kr

1 000 000 kr

Sats

0,7 pst.

Stat

Innslagspunkt

1 200 000 kr

1 000 000 kr

1 000 000 kr

1 500 000 kr

2 200 000 kr

1 000 000 kr

Sats

0,05 pst.

0,15 pst.

0,4 pst.

0,3 pst.

0,4 pst.

0,3 pst.

0,4 pst.

Ny: Innslagspunkt trinn 2

-

20 000 000 kr

Ny: Sats trinn 2

-

0,6 pst.

Verdsettingsrabatter (i pst. av markedsverdi)

Primærbolig

75 pst.

Næringseiendom og sekundærbolig

20 pst.

30 pst.

10 pst.

Først anskaffede sekundærbolig

40 pst.

30 pst.

20 pst.

20 pst.

10 pst.

Avskrivningssatser

Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.)

30 pst.

Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi)

20 pst.

Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler, drosjebiler og kjøretøy for transport av funksjonshemmede)

20 pst.

25 pst.

25 pst.

-vogntog, lastebiler og busser

20 pst.

22 pst.

Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.)12

20 (30) pst.

25 pst.

25 (35) pst. Ytterligere 5 pst. for biler, maskiner etc. med miljø- og energieffekt

Saldogruppe e (skip, fartøyer, rigger mv.)

14 pst.

Saldogruppe f (fly, helikopter)

12 pst.

Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak)

5 pst.

Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.) 13,14

4 (6/10) pst.

Saldogruppe i (forretningsbygg)

2 pst.

Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg)

10 pst.

Lønnsoppgaveplikt i organisasjoner

6 000 kr

8 000 kr

Grensen for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift per ansatt

45 000 kr

50 000 kr

Grensen for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift per organisasjon

450 000 kr

500 000 kr

Maksgrense for skattefradrag i overgangsordningen fra gammel til ny uføretrygd

20 000 kr

100 000 kr

Fellesskatt

For personlig skattepliktig og dødsbo i Finnmark og kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms fylke

9,65 pst.

9,55 pst.

For personlig skattepliktig og dødsbo ellers

13,15 pst.

13,05 pst.

Maksimalt fylkeskommunalt innteksskattøre for personlige skattytere og dødsbo

2,60 pst.

Maksimalt kommunalt innteksskattøre for personlige skattytere og dødsbo

11,25 pst.

11,35 pst.

Påslag ved fastsettelse av normrenten

1,5 pst.

1,65 pst.

1,65 pst.

1 For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 23,5 pst.

2 Særskatten for petroleumsvirksomhet og grunnrenteskatten er henholdsvis 51 og 31 pst.

3 For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 7 pst. i trinn 1.

4 Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 8,2 pst. trygdeavgift på næringsinntekten. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 8,2 pst. og 11,4 pst. trygdeavgift.

5 For personer som omfattes av skattebegrensningsregelen, kan den høyeste effektive marginale skattesatsen bli opptil 55 pst.

6 Inkludert 27 pst. selskapsskatt.

7 Summen av minstefradraget i lønnsinntekt og minstefradraget i pensjonsinntekt begrenses oppad til øvre grense i minstefradraget i lønnsinntekt.

8 Skattyter som kun har lønnsinntekt, får det høyeste av minstefradraget i lønnsinntekt og det særskilte fradraget i arbeidsinntekt.

9 Skattebegrensningsregelen oppheves for uførepensjonister fra 2015.

10 Særfradraget for store sykdomsutgifter videreføres med 2014-regler.

11 Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som lignes under ett for felles formue, er innslagspunktene det dobbelte av hva tabellen viser.

12 Det ble innført 10 pst. startavskrivning for driftsmidler i saldogruppe d i 2014.

13 Bygninger med så enkel konstruksjon at brukstiden må antas å ikke overstige 20 år, kan avskrives med 10 pst. Satsen på 10 pst. gjelder også anlegg hvor brukstiden må antas å ikke overstige 20 år.

14 Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med en forhøyet sats på 6 pst.

3.4 Avgiftssatser for 2015

Tabellen har kun opplysninger fra partifraksjoner dersom disse avviker fra forslag fremmet i Prop. 1 LS (2014–2015):

Avgiftskategori

Prop. 1 LS (2014–2015)

H og FrP etter budsjett-forlik med KrF og V

A

KrF

Sp

V

SV

Merverdiavgift, pst. av omsetningsverdien1

Generell sats

25

24

Redusert sats

15

Utgår

Lav sats

8

Registreringspliktgrense merverdiavgift

150 000 kr

50 000 kr

50 000 kr

50 000 kr

50 000 kr

50 000 kr

50 000 kr

Avgift på alkoholholdige drikkevarer

Brennevinsbaserte drikkevarer over 0,7 vol.pst., kr/vol.pst. og liter

7,13

7,34

7,49

7,34

7,84

Annen alkoholholdig drikk fra 4,7 til og med 22 vol.pst., kr/vol.pst. og liter

4,64

4,78

4,87

4,78

5,10

Annen alkoholholdig drikk til og med 4,7 vol.pst., kr/liter

a) 0,0 – 0,7 vol.pst.

-

b) 0,7 – 2,7 vol.pst.

3,19

3,29

3,35

3,29

c) 2,7 – 3,7 vol.pst.

11,99

12,35

12,59

12,35

d) 3,7 – 4,7 vol.pst.

20,77

21,39

21,81

21,39

19,73

Avgift på tobakkvarer

Sigarer, kr/100 gram

244

256,2

268,4

251,32

268

Sigaretter, kr/100 stk

244

256,2

268,4

251,32

268

Røyketobakk, kr/100 gram

244

256,2

268,4

251,32

268

Snus, kr/100 gram

99

104

108,9

101,97

109

Skrå, kr/100 gram

99

104

108,9

101,97

109

Sigarettpapir, kr/100 stk.

3,73

3,92

4,10

3,84

4,10

Båtmotoravgift

Fritidsbåter over 9 hk

-

161,5

161,50

161,50

Engangsavgift på kjøretøy

Personbiler mv. Avgiftsgruppe a2

Egenvekt, kr/kg

første 1 150 kg

39,10

neste 250 kg

85,25

neste 100 kg

170,52

resten

198,31

Ladbare hybridbiler

Egenvekt, kr/kg

første 1 150 kg

-

28,93

29,30

29,30

29,30

29,30

29,33

neste 250 kg

-

63,09

63,94

63,94

63,94

63,94

63,94

neste 100 kg

-

126,18

127,90

127,90

127,90

127,90

127,89

resten

-

146,75

148,73

148,73

148,73

148,73

148,73

Motoreffekt, kr/kW

for biler med CO2-utslipp under 50g/km

0,00

0,00

første 70 kW

0,00

neste 30 kW

245,04

125,00

neste 40 kW

709,60

resten

1 756,12

NOX-utslipp, kr per mg/km

47,11

CO2-utslipp, kr per g/km

første 95 g/km

0,00

første 100 g/km

-

0,00

første 105 g/km

0,00

-

neste 20 g/km

-

795,36

neste 15 g/km

795,36

850

-

neste 40 g/km

801,49

900

961,79

961,79

neste 70 g/km

1 868,43

2 000

2 242,12

2242,12

resten

2 999,70

3 200

3 599,64

3599,64

fradrag for utslipp under 105 g/km, gjelder ned til 50 g/km og kun for kjøretøy med utslipp under 105 g/km

846,41

896,41

-

fradrag for utslipp under 100 g/km, gjelder ned til 50 g/km og kun for kjøretøy med utslipp under 100 g/km

-

846,61

fradrag for utslipp under 50 g/km, gjelder kun kjøretøy med utslipp under 50 g/km

1 004,66

1 054,66

Varebiler klasse 2. Avgiftsgruppe b3

egenvekt, pst. av personbilavgift

22

motoreffekt, pst. av personbilavgift

22

NOX-utslipp, pst. av personbilavgift

30

CO2-utslipp, pst. av personbilavgift

30

Campingbiler. Avgiftsgruppe c,4

pst. av personbilavgift

22

40

Beltebiler. Avgiftsgruppe e,

pst. av verdiavgiftsgrunnlaget

36

Motorsykler. Avgiftsgruppe f,

stykkavgift, kr

7 895

11 043

11 319

11 043

11 319

11 275

Motoreffekt, kr/kW

første 11 kW

0

resten

250,00

491,44

502,00

491,44

502,00

501,76

Slagvolum, kr/cm3

første 125 cm3

0

neste 775 cm3

32,14

37,93

38,76

37,93

38,76

38,73

resten

70,48

83,17

85,24

83,17

85,24

84,92

Snøscootere. Avgiftsgruppe g

Egenvekt, kr/kg

første 100 kg

13,19

15,56

15,94

15,56

15,94

15,89

neste 100 kg

26,38

31,13

31,90

31,13

31,90

31,78

resten

52,74

62,23

63,81

62,23

63,81

63,54

Motoreffekt, kr/kW

første 20 kW

21,19

41,51

51,88

41,51

51,88

42,38

neste 20 kW

42,37

82,99

85,10

82,99

85,06

84,73

resten

84,72

165,96

170,10

165,96

170,10

169,45

Slagvolum, kr/cm3

første 200 cm3

2,32

3,25

4,06

3,25

4,06

3,32

neste 200 cm3

4,64

6,49

6,65

6,49

6,65

6,63

resten

9,27

12,97

16,29

12,97

13,29

13,24

Drosje. Avgiftsgruppe h,5

egenvekt, pst. av personbilavgift

40

motoreffekt, pst. av personbilavgift

40

NOX-utslipp, pst. av personbilavgift

100

CO2-utslipp, pst. av personbilavgift

100

Veteranbiler. Avgiftsgruppe i,

stykkavgift, kr

3 713

0

Minibusser. Avgiftsgruppe j,6

pst. av personbilavgift

40

Årsavgift, kr/år

Bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter

3 060

Dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter

3 565

Campingtilhengere

0

1120

1 148

1 120

Motorsykler

1 875

Traktorer, mopeder mv.

435

Vektårsavgift, kr/år

varierer

Se omfattende tabell i innstillingens punkt 7.4.4

Omregistreringsavgift

varierer

Veibruksavgift på drivstoff, kr/liter

Bensin7

4,87

4,97

4,97

4,97

5,47

5,47

Autodiesel8

3,82

3,90

3,90

3,90

4,42

4,40

Biodiesel som oppfyller bærekraftskriteriene

1,91

1,95

1,95

0

0

Naturgass kr per Sm3

-

5,95

LPG kr/kg

-

6,91

Avgift på elektrisk kraft, øre/kWh

Generell sats

12,65

13,65

13,65

13,65

15,15

15,65

Redusert sats

0,45

2,5

Grunnavgift på mineralolje mv.

Mineralolje, kr/liter

1,590

1,67

2,090

Mineralolje i treforedlingsindustrien, produksjon av fargestoffer og pigmenter, kr/liter

0,126

Gass til oppvarming

-

1,55

Avgift på smøreolje, kr/liter

2,59

1,98

1,94

CO2-avgift

Petroleumsvirksomhet, kr/liter eller Sm3

1,00

1,50

Mineralolje generell sats, kr/liter

0,90

0,93

1,15

1,40

Mineralolje ilagt veibruksavgift, kr/liter

0,63

0,88

Mineralolje til innenriks kvotepliktig luftfart, kr/liter

0,57

1,05

2,07

1,20

Mineralolje til annen innenriks luftfart, kr/liter

0,86

1,05

1,20

Mineralolje til treforedlings-, sildemel- og fiskemelindustrien, kr/liter

0,31

Mineralolje til fiske og fangst i nære farvann, kr/liter

0,27

Mineralolje til fiske og fangst i fjerne farvann, kr/liter

-

0,27

Mineralolje til skip i utenriksfart

-

0,27

Mineralolje til fly i utenriksfart

-

0,27

Bensin, kr/liter

0,95

1,20

Naturgass, kr/Sm3

0,67

Naturgass til bruk i gasskraftverk, kr/Sm3

-

1,00

LPG, kr/kg

1,01

Redusert sats for naturgass, kr/Sm3

0,05

Svovelavgift, kr/liter

0,081

0,086

Avgift på utslipp av NOX, kr/kg

17,69

19,19

20,69

19,69

Avgift på sluttbehandling av avfall, kr/tonn

Avgift på biologisk nedbrytbart avfall som deponeres etter dispensasjon gitt fra forurensningsmyndighetene

0

Avgift på deponering av annet avfall

0

Avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER), kr/kg

68,05

Avgift på HFK og PFK, kr/tonn CO2-ekvivalenter

337

354

354

367

362

500

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv., kr/kg

19,31

Avgift på alkoholfrie drikkevarer

Ferdigvare, kr/liter

3,19

3,35

Konsentrat (sirup), kr/liter

19,43

20,40

Sukkeravgift, kr/kg

7,47

Avgift på drikkevareemballasje, kr/stk.

Grunnavgift, engangsemballasje

1,12

Miljøavgift

a) Glass og metall

5,45

b) Plast

3,29

c) Kartong og papp

1,35

Miljøavgifter

Plastposeavgift kr/stk.

-

1,5

1,5

1,0

1,0 x)

Papirposeavgift kr/stk.

-

1,5

3,0

Flyavgift

-

Varierer

Flyseteavgift kr/billett

-

100

Avgift på deponi av gruveavfall, kr/tonn

-

50,0

Dokumentavgift, pst. av salgsverdi

2,5

X I Senterpartiets forslag til poseavgift innkreves ikke avgift på poser basert på bioplast og papir.

1 Endring i merverdiavgift er oppgitt i prosentenheter.

2 Gruppe a: Personbiler, varebiler klasse 1 og busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser. For kjøretøy der CO2-utslipp ikke er oppgitt, brukes slagvolum som avgiftskomponent.

3 Gruppe b: Varebiler klasse 2. Endring oppgitt i prosentenheter. Høyeste trinn i CO2-komponenten gjelder ikke for gruppe b, og nest høyeste trinn er på 25 pst. av avgiften for personbiler.

4 Gruppe c: Campingbiler. Endring oppgitt i prosentenheter. Ilegges ikke NOX-komponent.

5 Gruppe h: Drosje og transport av funksjonshemmede. Endring oppgitt i prosentenheter. De to høyeste trinnene i CO2-komponenten gjelder ikke for gruppe h.

6 Gruppe j: Busser under 6 meter med inntil 17 sitteplasser, hvorav minst 10 er montert i fartsretningen. Endring oppgitt i prosentenheter. Høyeste trinn i CO2-komponenten gjelder ikke for gruppe j. Ilegges ikke NOX- komponent.

7 Bensin som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere.

8 Diesel som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere. Satsen gjelder også biodiesel som ikke oppfyller bærekraftskriteriene.

4. Skatter på formue og inntekt (kap. 5501), skatt og avgift på utvinning av petroleum (kap. 5507) og folketrygdens inntekter (kap. 5700)

4.1 Formuesskatt

4.1.1 Bunnfradrag

Sammendrag

Regjeringen foreslår å øke bunnfradraget i formuesskatten fra 1 mill. kroner til 1,2 mill. kroner (2,4 mill. kroner for ektepar), jf. proposisjonens punkt 3.1 og forslag til Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2015 kapittel 2.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

4.1.2 Skattesatser

Sammendrag

Regjeringen foreslår å redusere den statlige satsen i formuesskatten med 0,25 prosentenheter slik at samlet formuesskattesats (inkludert den kommunale satsen) blir 0,75 pst., jf. proposisjonens punkt 3.1 og forslag til skattevedtak kapittel 2.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til at det i budsjettavtalen mellom disse partiene ble enighet om å øke den statlige satsen med 0,1 prosentenhet sammenlignet med regjeringens forslag, til 0,85 pst.

Flertallet fremmer følgende forslag:

«Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2015 med følgende endringer:

Kapittel 2 – Formuesskatt til staten og kommunene

§ 2-1 Formuesskatt til staten – personlig skattyter og dødsbo

Personlig skattyter og dødsbo svarer formuesskatt til staten av den delen av skattyterens samlede antatte formue som overstiger 1 200 000 kroner. Satsen skal være 0,15 pst.

Ektefeller som lignes under ett for begges formue, jf. skatteloven § 2-10, svarer formuesskatt til staten av den delen av ektefellenes samlede antatte formue som overstiger 2 400 000 kroner. Satsen skal være 0,15 pst.

§ 2-2 Formuesskatt til staten – upersonlig skattyter

Selskaper og innretninger som nevnt i skatteloven § 2-36 annet ledd, og som ikke er fritatt for formuesskatteplikt etter skatteloven kapittel 2, svarer formuesskatt til staten med 0,15 pst. Formue under 10 000 kroner er skattefri.

§ 2-3 Formuesskatt til kommunene

Det svares formuesskatt til kommunen dersom skattyter ikke er fritatt for slik skatteplikt etter skatteloven kapittel 2. Skattyter som har krav på personfradrag etter skatteloven § 15-4, skal ha et fradrag i formuen på 1 200 000 kroner. For ektefeller som lignes under ett for begges formue, jf. skatteloven § 2-10, skal fradraget være 2 400 000 kroner. Når skattyter har formue i flere kommuner, fordeles fradraget etter reglene i skatteloven § 4-30 første og annet ledd. Satsen for formuesskatt til kommunene må ikke være høyere enn 0,7 pst. Maksimumssatsen gjelder når ikke lavere sats er vedtatt av kommunen.»

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2015 hvor Venstre foreslo å reversere den foreslåtte reduksjonen i satsen for formuesskatt, men i stedet øke innslagspunktet fra regjeringens forslag på 1,2 mill. kroner til 2,2 mill. kroner. Dette ville ha medført at om lag 270 000 færre ville ha betalt formuesskatt i 2015, deriblant et betydelig antall selvstendig næringsdrivende og eiere av mindre bedrifter.

Som følge av budsjettavtalen av 21. november 2014 mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, fremmer dette medlem ikke alternative forslag når det gjelder formuesskatt i denne innstilling.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til regjeringens forslag om redusert formuesskatt, og den massive kritikken forslaget har fått i offentligheten. Formuesskatten er en viktig del av skattesystemets omfordelende egenskaper. En svekkelse av denne vil medføre at noen av de rikeste menneskene i landet får svært store skattelettelser, noe som vil føre til ytterligere økte økonomiske forskjeller mellom folk. Selv etter mange forsøk har regjeringen ikke klart å rettferdiggjøre lettelser i formuesskatten, verken med eksempler eller med forskning. Dette medlem viser i denne sammenheng til Finansdepartementets svar på spørsmål nr. 12 om statsbudsjettet fra Sosialistisk Venstreparti, hvor Finansdepartementet svarer at:

«[…]formuesskatten i første rekke vil påvirke sparingen. Det antas følgelig at eventuelle virkninger på sysselsettingen vil være relativt beskjedne.»

Dette medlem peker på at for mange utgjør formuesskatten mesteparten av det de betaler i skatt. En fjerning av formuesskatten vil dermed medføre at flere personer blir nullskattytere, eller tilnærmet nullskattytere. Dette medlem viser til Finansdepartementets svar på spørsmål nr. 14 fra Sosialistisk Venstreparti. Der spørres det om hvor mange flere som vil bli nullskattytere, her definert som personer som betaler mindre enn 5 pst. av inntekten i skatt, om formuesskatten hadde blitt fjernet helt. Et slikt grep ville, sammenlignet med reglene for 2014, ført til at om lag 60 000 flere personer ville blitt nullskattytere eller tilnærmet nullskattytere. Endringen regjeringen foreslår for 2015 vil alene føre til at 44 000 nye personer blir nullskattytere eller tilnærmet nullskattytere. Dette medlem peker på at skattesystemets legitimitet er avhengig av at alle betaler inn til fellesskapet. Denne legitimiteten blir nå utfordret av regjeringen.

Dette medlem viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett. Der foreslås det at formuesskatten økes tilbake til nivået i 2013 med en samlet sats på 1,1 pst. og bunnfradrag på 1 mill. kroner. I tillegg foreslås det at verdsettingsrabattene for sekundærbolig og næringseiendom reduseres til 10 pst. Det foreslås også at formuesskatten i større grad skal bli progressiv, ved at det innføres en ny sats på formue over 20 mill. kroner med en tilleggssats på 0,2 pst.

4.1.3 Verdsetting

Formuesverdsetting behandles i Innst. 4 L (2014–2015).

4.2 Minstefradrag

4.2.1 Nedre grense

Sammendrag

Nedre grense i minstefradragene foreslås holdt nominelt uendret, jf. punkt 3.8 i proposisjonen og forslag til Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2015 § 6-1.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

4.2.2 Øvre grense pensjon

Sammendrag

Øvre grense i minstefradraget for pensjonsinntekt foreslås økt i takt med veksten i pensjonsinntekt til 72 200 kroner, jf. proposisjonens punkt 3.2.4 og forslag til skattevedtak § 6-1.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

4.2.3 Øvre grense lønn/trygd

Sammendrag

Regjeringen foreslår å øke det maksimale nivået i minstefradraget for lønn og trygd med om lag 1 000 kroner utover lønnsjustering til 87 950 kroner, jf. proposisjonens punkt 3.2.1 og forslag til skattevedtak § 6-1.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til at det i budsjettavtalen mellom disse partiene ble enighet om å øke den øvre grensen i minstefradraget fra regjeringens forslag på 87 950 kroner til 89 050 kroner.

Flertallet fremmer følgende forslag:

«Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2015 med følgende endringer:

§ 6-1 Minstefradrag

Minstefradrag i lønnsinntekt mv. etter skatteloven § 6-32 første ledd bokstav a skal ikke settes lavere enn 31 800 kroner, og ikke høyere enn 89 050 kroner.

Minstefradrag i pensjonsinntekt etter skatteloven § 6-32 første ledd bokstav b skal ikke settes lavere enn 4 000 kroner, og ikke høyere enn 72 200 kroner.»

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2015 hvor Venstre foreslo å øke minstefradraget i lønnsinntekten til 94 000 kroner og øke prosentsatsen til 47 pst. Dette må sees i sammenheng med en større omlegging av inntektsbeskatningen der både personfradrag og innslagspunkt for toppskatt også ble økt, mot en økning i trygdeavgiften slik at alle inntekter under 600 000 kroner ville få en netto skattelette i forhold til regjeringens opplegg, mens alle inntekter over 700 000 kroner ville få en netto skatteskjerpelse. Det henvises til tabell under avsnitt 3.2.6 i denne innstilling vedrørende detaljer knyttet til dette.

Dette medlem viser videre til at Venstre også foreslo å heve minstefradraget i pensjonsinntekt til 74 000 kroner og øke prosentsatsen til 30 pst.

Som følge av budsjettavtalen av 21. november 2014 mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, fremmer dette medlem ikke alternative forslag når det gjelder minstefradrag i denne innstilling.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til de helhetlige endringsforslagene i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett. Der foreslås det å øke satsen i minstefradraget til 48 pst., øke øvre grense i sjømannsfradraget til 82 640 kroner, øke sats i fiskerfradraget til 35 pst. og øke øvre grense i fiskerfradraget til 154 950 kroner. I særskilt fradrag for næringsinntekt i jordbruk mv. foreslås det å øke inntektsuavhengig fradrag til 65 596 kroner, øke sats utover inntektsuavhengig fradrag til 42 pst. og øke maksimalt samlet fradrag til 171 891 kroner. Dette har gunstige fordelingsvirkninger og vil gi rom for den grønne skattevekslingen i vårt alternative statsbudsjett. Minstefradrag i pensjonsinntekt foreslås økt til 34 pst.

4.2.4 Minstefradragssats pensjon

Minstefradragssats pensjon behandles i Innst. 4 L (2014–2015).

4.3 Toppskatt

4.3.1 Trinn 1

Sammendrag

Regjeringen foreslår å øke innslagspunktet i trinn 1 i toppskatten med 7 500 kroner utover lønnsjustering til 552 300 kroner, jf. proposisjonens punkt 3.2.2 og forslag til Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2015 § 3-1.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til at det i budsjettavtalen mellom disse partiene ble enighet om å justere ned regjeringens forslag til økning av innslagspunktet i trinn 1 i toppskatten fra 552 300 kroner til 550 550 kroner.

Flertallet fremmer følgende forslag:

«Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2015 med følgende endringer:

§ 3-1 Toppskatt

Personlig skattyter skal av personinntekt fastsatt etter skatteloven kapittel 12, svare toppskatt til staten med 9 pst. for den delen av inntekten som overstiger 550 550 kroner, og med 12 pst. for den delen av inntekten som overstiger 885 600 kroner i klasse 0, 1 og 2.

Personlig skattyter i en kommune i Finnmark, eller i kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms fylke, skal likevel bare svare toppskatt til staten av inntekt som nevnt i første ledd med 7 pst. av den inntekten som overstiger 550 550 kroner, og med 12 pst. for den delen av inntekten som overstiger 885 600 kroner i klasse 0, 1 og 2.

Dersom skattyter er bosatt i riket bare en del av året, nedsettes beløpene i første og annet ledd forholdsmessig under hensyn til det antall hele eller påbegynte måneder av året han har vært bosatt her. Tilsvarende gjelder for skattyter som ikke er bosatt i riket, men som plikter å svare skatt etter skatteloven § 2-3 første og annet ledd, eller lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv.»

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2015 hvor Venstre foreslo å heve innslagspunktet i toppskatten til 560 000 kroner. Dette må sees i sammenheng med en større omlegging av inntektsbeskatningen der både personfradrag og minstefradrag også ble økt, mot en økning i trygdeavgiften slik at alle inntekter under 600 000 kroner ville få en netto skattelette i forhold til regjeringens opplegg, mens alle inntekter over 700 000 kroner ville få en netto skatteskjerpelse. Det henvises til tabell under avsnitt 3.2.6 i denne innstilling vedrørende detaljer knyttet til dette.

Som følge av budsjettavtalen av 21. november 2014 mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, fremmer dette medlem ikke alternative forslag når det gjelder toppskatt i denne innstilling.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til de helhetlige endringsforslagene i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett. Der foreslås det å beholde innslagspunktene i toppskatten nominelt uendret, øke satsen i trinn 1 til 12 pst. og øke satsen i trinn 2 til 15 pst. I tillegg foreslås det å innføre et nytt trinn 3 med innslagspunkt på 1,5 mill. kroner og sats på 25 pst.

4.3.2 Trinn 2

Sammendrag

Innslagspunktet i trinn 2 i toppskatten foreslås justert med anslått lønnsvekst til 885 600 kroner, se proposisjonens punkt 3.2.2 og 3.2.4. jf. forslag skattevedtak § 3-1.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

4.4 Personfradrag

Sammendrag

Regjeringen foreslår å justere personfradraget i klasse 1 med anslått lønnsvekst i 2015 på 3,3 pst. til 50 400 kroner, jf. proposisjonens punkt 3.2.4 og forslag til Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2015 § 6-3.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Senterpartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2015 hvor Venstre foreslo å heve personfradrag i skatteklasse 1 til 52 000 kroner. Dette må sees i sammenheng med en større omlegging av inntektsbeskatningen der både minstefradrag og innslagspunkt for toppskatt også ble økt, mot en økning i trygdeavgiften slik at alle inntekter under 600 000 kroner ville få en netto skattelette i forhold til regjeringens opplegg, mens alle inntekter over 700 000 kroner ville få en netto skatteskjerpelse. Det henvises til tabell under avsnitt 3.2.6 i denne innstilling vedrørende detaljer knyttet til dette.

Dette medlem viser videre til at Venstre også foreslo å øke fradraget for enslige forsørgere tilsvarende personfradraget i skatteklasse 1.

Som følge av budsjettavtalen av 21. november 2014 mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, fremmer dette medlem ikke alternative forslag når det gjelder personfradrag eller fradrag for enslige forsørgere i denne innstilling.

4.5 Skattefradrag for pensjonsinntekt

Sammendrag

Regjeringen foreslår å øke det særskilte skattefradraget for pensjonister i takt med veksten i minste pensjonsnivå, jf. § 6-5 i forslag til Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2015.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

4.6 Skatteklasse 2 for ektepar

Sammendrag

Regjeringen foreslår å fullføre utfasingen av skatteklasse 2 for ektepar i 2015, jf. proposisjonens punkt 3.4. Dette behandles i Innst. 4 L (2014–2015) punkt 3.5.

Forslaget forutsetter også tilpasninger i Stortingets skattevedtak § 3-1 om toppskatt og § 6-3 om personfradrag som behandles i denne innstillingen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til budsjettavtalen mellom disse partiene, som innebærer at skatteklasse 2 for ektepar ikke oppheves.

Flertallet viser til at nødvendige endringer i skattevedtaket § 3-1 om toppskatt er foreslått under punkt 4.3 i denne innstillingen.

Flertallet fremmer følgende forslag:

«Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2015 med følgende endringer:

§ 6-3 Personfradrag

Fradrag etter skatteloven § 15-4 er 50 400 kroner i klasse 1 og 74 250 kroner i klasse 2.»

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti slutter seg til regjeringens opprinnelige forslag.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Venstre viser til at Venstre i utgangspunktet støtter regjeringens forslag om å avvikle skatteklasse 2, men at dette som følge av budsjettavtalen av 21. november 2014 mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre videreføres.

Dette medlem fremmer således ikke alternative forslag når det gjelder skatteklasse 2 i denne innstilling.

4.7 Rimelige lån i arbeidsforhold (normrenten)

Sammendrag

Regjeringen vil øke påslaget i normrenten med 0,25 prosentenheter til 1,5 prosentenheter, slik at normrenten samsvarer bedre med ordinære renter på boliglån.

Økningen av påslaget gjennomføres ved endring i Finansdepartementets forskrift til skatteloven med virkning fra 1. mars 2015.

Se proposisjonens punkt 3.7.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, der påslaget i normrenten foreslås økt med 0,15 prosentenheter ut over regjeringens forslag. Økningen av påslaget i normrenten gjennomføres ved endring av Finansdepartementets forskrift til skatteloven av 19. november 1999 nr. 1158 § 5-12 A Rentefordel ved rimelige lån i arbeidsforhold.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti slutter seg til regjeringens forslag.

4.8 Skattefri kilometergodtgjørelse

Sammendrag

Regjeringen foreslår at den skattefrie satsen for kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil økes til 4,10 kroner per km for reiser inntil 10 000 km, og at satsen for reiser utover 10 000 km holdes nominelt uendret på 3,45 kroner per km.

Se proposisjonens punkt 3.8.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2015 hvor Venstre foreslo å senke den skattefrie kilometergodtgjørelsen til 2012-nivå. Dette må sees i sammenheng med Venstres forslag om et større grønt skatteskifte på 13 mrd. kroner hvor miljøvennlig adferd belønnes.

Som følge av budsjettavtalen av 21. november 2014 mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, fremmer dette medlem ikke alternative forslag når det gjelder skattefri kilometergodtgjørelse i denne innstilling.

4.9 Skattører og fellesskatt

Sammendrag

De kommunale skattørene foreslås redusert med 0,15 prosentenheter fra 2014 til 2015, mens de fylkeskommunale skattørene for personlige skattytere foreslås redusert med 0,05 prosentenheter. Skatteinntektene anslås da å utgjøre 40 pst. av kommunenes samlede inntekter i 2015.

Satsen for fellesskatt til staten foreslås økt fra 12,95 pst. i 2014 til 13,15 pst. i 2015, dvs. en økning med 0,2 prosentenheter. Samlet skatt på alminnelig inntekt fra personlig skattytere utgjør dermed 27 pst.

Se proposisjonens punkt 3.9 og forslag til § 3-2 og § 3-8 i Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2015.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til budsjettavtalen mellom disse partiene.

Flertallet viser til at budsjettavtalen bidrar til å øke overføringene til kommuneforvaltningen med drøyt 1 1/2 mrd. kroner. Skatteandelen til kommunesektoren bringes dermed isolert sett noe under 40 pst. av sektorens samlede inntekter. Skattørene for kommunene foreslås økt med 0,1 prosentpoeng i forhold til forslaget i Prop. 1 LS (2014–2015) slik at skatteandelen fortsatt blir 40 pst.

Flertallet fremmer følgende forslag:

«Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2015 med følgende endringer:

§ 3-2 Fellesskatt

Enhver som plikter å betale inntektsskatt til kommunen etter skatteloven, skal betale fellesskatt til staten. Fellesskatten skal beregnes på samme grunnlag som inntektsskatten til kommunene.

Satsen for fellesskatt skal være:

 • For personlig skattepliktig og dødsbo i Finnmark og kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms fylke: 9,55 pst.

 • For personlig skattepliktig og dødsbo ellers: 13,05 pst.

§ 3-8 Inntektsskatt til kommunene og fylkeskommunene

Den fylkeskommunale inntektsskattøren for personlige skattytere og dødsbo skal være maksimum 2,60 pst. Den kommunale inntektsskattøren for personlige skattytere og dødsbo skal være maksimum 11,35 pst.

Maksimumssatsene skal gjelde med mindre fylkestinget eller kommunestyret vedtar lavere satser.»

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til regjeringens varslede omlegging av kommunenes inntektssystem hvor det hevdes at målet er at «kommunene skal få beholde mer av sine egne skatteinntekter». Disse medlemmer peker på at dette er en opplegg som vil svekke omfordelingen mellom kommunene, og føre til at distriktskommuner, med unntak av enkelte kommuner med vannkraftverk, vil tape store beløp. Dette vil svekke velferden og lokaldemokratiet i distriktene.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti er glad for at regjeringen så langt har satt disse endringene på vent.

Dette medlem viser til at det i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett foreslås å senke skatt på alminnelig inntekt for personer og bedrifter til 26 pst. Det forutsettes at skatteinntektene skal utgjøre om lag 40 pst. av kommunenes samlede inntekter i 2015.

4.10 Andre satser, grenser og fradrag

Sammendrag

Den skattefrie nettoinntekten for enslige og gifte under skattebegrensningsregelen foreslås lønnsjustert, jf. § 6-4 i forslag til Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2015.

Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2015 foreslås uendret for skatt til staten i §§ 3-3 – 3-6, skattesats for utbetalinger fra individuell pensjonsavtale til bo i § 3-7, skatt etter petroleumsskatteloven i kapittel 4, tonnasjeskatt i § 5-1, grensene i foreldrefradraget i § 6-2 og særfradrag for enslige forsørgere i § 6-6.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Senterpartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2015 hvor Venstre foreslo å endre en rekke satser, grenser og fradrag. Dette gjelder bl.a. følgende:

 • Maksimalt skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner økes fra 16 800 til 25 000 kroner.

 • Samlet sparebeløp i BSU-ordningen økes fra 200 000 til 300 000 kroner.

 • Det skattefrie beløpet knyttet til kjøp av aksjer i egen bedrift økes fra 1 500 til 5 000 kroner.

 • Det innføres et eget skattefradrag på 6 000 kroner for personer i aldersgruppen 62–67 år som kun mottar lønnsinntekt.

 • Beløpsgrensen for skattefri inntekt (oppgavepliktig) økes fra 1 000 kroner til 3 000 kroner.

 • Det innføres et skattefradrag på inntil 50 000 kroner / 27 pst. for energieffektiviseringstiltak i egen bolig

 • Det innføres skattefritak for arbeidsgiverfinansiert måneds-/årskort på kollektivtransport til og fra arbeidsplass.

 • Fradrag for fagforeningskontingent reduseres til 2005-nivå, tilsvarende 1 800 kroner.

 • Foreldrefradraget endres slik at det blir 20 000 per barn.

 • Firmabilbeskatningen for plug-in hybridbiler gjøres lik som for elbiler (halv skatt)

 • Avskrivningssatsene i saldogruppe c og d økes med 5 pst., og ytterligere 5 pst. i gruppe d ved påvist miljø- og/eller energiøkonomiseringseffekt.

 • Det innføres rett til minstefradrag på 75 000 kroner som erstatning for fradrag for faktiske kostnader for selvstendig næringsdrivende.

 • Fiskerfradraget økes fra 150 000 kroner til 175 000 kroner.

 • Det innføres et ekstra jordbruksfradrag på 20 000 kroner for økologisk produksjon.

 • Det innføres en Kapitalfunn-ordning som innebærer 20 pst. skattefradrag for investeringer i mindre selskaper gitt at investeringen blir i selskapet i minimum 3 år.

 • Fjerne ordningen med maksimal timesats og begrensningene på antall timer egne ansatte kan godskrive Skattefunn-ordningen og innføre et ekstra kriterium for fradrag for FoU knyttet til klima, miljø og energieffektivisering på hhv. 2 mill. kroner for egenutført FoU og 4 mill. kroner for ekstern FoU.

 • Heve maksimalt sparebeløp i OTP-lignende ordninger for selvstendig næringsdrivende fra 4 til 6 pst.

Som følge av budsjettavtalen av 21. november 2014 mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, fremmer dette medlem ikke alternative forslag når det gjelder disse endringene.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til de helhetlige endringsforslagene i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett. Her foreslås det å øke fagforeningsfradraget til 4 000 kroner.

Dette medlem merker seg Finansdepartementets vurdering av spørsmålet om man i reisefradragsordningen mellom hjem og arbeid kan innføre en fradragssats på 10 kr per km reise med sykkel eller gange for de første 1850 km. Finansdepartementet legger skjønnsmessig til grunn at antallet gående og syklende øker med 25 pst. som følge av et slikt forslag. Skulle det stemme, ville virkemidlet hatt svært stor samfunnsmessig gevinst i form av mindre trafikkbelastning, bedre luftkvalitet og bedret folkehelse for befolkningen.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen utrede innretning på og konsekvenser av et mulig særskilt fradrag for arbeidsreiser gjennomført med sykkel eller til fots.»

Dette medlem viser videre til de helhetlige endringsforslagene i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, hvor det foreslås å senke den generelle skattesatsen til 26 pst. For at samlet beskatning i petroleumsvirksomhet og vannkraftproduksjon ikke skal endres, foreslår Sosialistisk Venstreparti i sitt alternative statsbudsjett å øke grunnrenteskatten for vannkraftproduksjon og særskattesats for petroleumsvirksomhet til henholdsvis 32 pst. og 52 pst.

4.11 Enøk-støtte for private husholdninger

Sammendrag

Se omtale i proposisjonens punkt 3.10.

Komiteens merknader

Komiteen tar omtalen til orientering.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til budsjettavtalen mellom disse partiene, som bidrar til å øke rammen for støtte til Enøk-tiltak i hjemmet med 40 mill. kroner i 2015, jf. økning av kap. 1825 post 50 på Olje- og energidepartementets budsjett.

Komiteens medlem fra Venstre viser til omtalen om Enøk-støtte for private husholdninger. Dette medlem mener fortsatt det ville være en mer målrettet og bedre ordning å innføre et skattefradrag for enøktiltak i private husholdninger slik det framgår av samarbeidsavtalen, uten å gå omveien om en tilskuddsordning via Enova. Dette medlem viser i så måte til Venstres budsjettforslag for 2015 hvor det ble foreslått å innføre en ordning med maksimalt skattefradrag på 50 000 kroner / 27 pst. for nettopp slike enøkinvesteringer. Dette medlem viser videre til budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre hvor støtten til Enova blir økt med 40 mill. kroner for å øke rammene for støtteordningen.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til de helhetlige endringsforslagene i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, hvor det foreslås å bevilge 500 mill. kroner til en rettighetsbasert støtteordning i Enova for klimatiltak og solceller i husholdningene.

4.12 Arbeidsgiveravgift

Sammendrag

Se omtale i proposisjonens punkt 5.1 om anmodningsvedtak.

Når det gjelder fribeløpsordningen, foreslår regjeringen at fribeløpet økes fra 450 000 kroner til 500 000 kroner, mens fribeløpet for godstransport på vei foreslås økt fra 225 000 kroner til 250 000 kroner.

Se proposisjonens punkt 5.1 og forslag til stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2015 §§ 1 – 5 om arbeidsgiveravgift.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til budsjettavtalen mellom disse partiene, hvor grensen for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift økes til 50 000 kroner per ansatt og 500 000 kroner per organisasjon.

Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2015 hvor Venstre foreslo å innføre arbeidsgiveravgiftsfritak for de første tre årene for nystartede foretak med mindre enn fem ansatte. Dette medlem viser for øvrig til budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, hvor grensen for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift økes til 50 000 kroner per ansatt og 500 000 kroner per organisasjon.

Som følge av budsjettavtalen av 21. november 2014 mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, fremmer dette medlem ikke alternative forslag når det gjelder arbeidsgiveravgift i denne innstilling.

4.13 Trygdeavgift

Sammendrag

Regjeringen foreslår uendret trygdeavgiftssats for pensjon med 5,1 pst. og reduksjon i trygdeavgiftene for lønn/trygd og næringsinntekt med 0,1 prosentenhet til hhv. 8,1 pst. og 11,3 pst.

Se proposisjonens punkt 3.2.3 og forslag til Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2015 §§ 6 – 8 om trygdeavgift.

Komiteens merknader

Komiteen viser til at den nedre grensen for å betale trygdeavgift behandles i Innst. 4 L (2014–2015) punkt 3.2.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til at det i budsjettavtalen mellom disse partiene ble enighet om at trygdeavgift av lønnsinntekt mv. blir stående på 8,2 pst., og at trygdeavgift av næringsinntekt mv. blir stående på 11,4 pst.

Flertallet fremmer følgende forslag:

«Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2015 med følgende endringer:

§ 7 Trygdeavgift av lønnsinntekt mv.

Av lønnsinntekt og annen personinntekt som nevnt i folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 2, beregnes trygdeavgift med 8,2 pst.

§ 8 Trygdeavgift av næringsinntekt mv.

Av næringsinntekt og annen personinntekt som nevnt i folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 3, beregnes trygdeavgift med 11,4 pst.»

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2015 hvor Venstre foreslo å øke trygdeavgiften til 8,5 pst. Dette må sees i sammenheng med en større omlegging av inntektsbeskatningen der både minstefradrag, personfradrag og innslagspunkt for toppskatt også er økt, mot en økning i trygdeavgiften slik at alle inntekter under 600 000 kroner ville få en netto skattelette i forhold til regjeringens opplegg, mens alle inntekter over 700 000 kroner ville få en netto skatteskjerpelse. Det henvises til tabell under avsnitt 3.2.6 i denne innstilling vedrørende detaljer knyttet til dette.

Dette medlem viser videre til at Venstre i sitt budsjettforslag for 2015 foreslo å øke trygdeavgiften for AFP-pensjonister fra 5,1 til 6 pst. og samtidig innføre et skattefradrag på 6 000 kroner for lønnstakere mellom 62–67 år for å stimulere flere til å stå lenger i arbeid.

Som følge av budsjettavtalen av 21. november 2014 mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, fremmer dette medlem ikke alternative forslag når det gjelder trygdeavgift i denne innstilling.

4.14 Produktavgift

Sammendrag

Produktavgiften til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen foreslås redusert fra 3,3 pst. til 3,1 pst. fra 2015.

Trygdeavgiftssatsen foreslås redusert fra 8,2 pst. til 8,1 pst. for fiske og fangst fra 2015.

Se proposisjonens punkt 5.3 og forslag til Stortingets vedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 2015.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til budsjettavtalen mellom disse partiene og flertallets forslag om at trygdeavgift av lønnsinntekt og annen personinntekt som nevnt i folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 2, skal beregnes med 8,2 pst.

For øvrig slutter flertallet seg til regjeringens forslag om at produktavgiften til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen reduseres til 3,1 pst. fra 2015.

Flertallet fremmer følgende forslag:

«Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til stortingsvedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 2015 med følgende endring:

I nr. 1 skal lyde:

Trygdeavgift over 8,2 pst. av pensjonsgivende inntekt fra fiske, hval- og selfangst i inntektsåret.»

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

5. Arveavgift

Sammendrag

Arveavgiften ble fjernet med virkning for gaver som gis, og arv etter dødsfall som skjer, 1. januar 2014 eller senere.

Det er nødvendig at Stortinget treffer arveavgiftsvedtak også for senere budsjettår for å opprettholde arveavgiftsplikten for arvinger som mottar arv fra dødsfall før 1. januar 2014, men hvor rådigheten ved offentlig skifte først inntrer i 2014 eller senere. Det foreslås på denne bakgrunn et arveavgiftsvedtak for budsjetterminen 2015 med videreføring av tidligere satser og fribeløp, jf. forslag til Stortingsvedtak om avgift til statskassen på arv for budsjettåret 2015.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til de helhetlige endringsforslagene i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett. Arveavgiften er en meget omfordelende skatt, som sikrer en rimelig beskatning av arbeidsfri inntekt. Dette medlem mener på denne bakgrunnen at arveavgiften må gjeninnføres, men at det må utredes en modell som sikrer en styrking av de omfordelende egenskapene ved arveavgiften.

Dette medlem viser til de uheldige fordelingsmessige konsekvensene av å fjerne arveavgiften. Dette medlem mener det er en selvfølge at arbeid og innsats skal gi større fordeler enn arv, og at arveavgiften representerte en viktig omfordelingsmekanisme i Norge som det er viktig å gjeninnføre. Dette medlem merker seg at Arbeiderpartiet ikke lenger er tilhengere av å gjeninnføre arveavgiften, og konstaterer at Sosialistisk Venstreparti nå står alene i Stortinget i ønsket om å gjeninnføre arveavgiften, med en mer progressiv virkning enn tidligere.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2016 med forslag om en ny arveavgift med progressive satser.»

6. Toll og merverdiavgift

6.1 Toll (kap. 5511)

Sammendrag

Se proposisjonens kapittel 8 i tillegg til vedlegg 4 og 5 til proposisjonen, jf. forslag til stortingsvedtak om toll for budsjettåret 2015.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Senterpartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

6.2 Merverdiavgift (kap. 5521)

Sammendrag

Det foreslås nærmere presiseringer uten satsendringer i merverdiavgiften. Se proposisjonens punkt 6.1 og forslag til stortingsvedtak om merverdiavgift for budsjettåret 2015.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Senterpartiet, slutter seg til regjeringens forslag, og viser til at lovsaker om merverdiavgift behandles i Innst. 4 L (2014–2015) kapittel 6 og 16.4.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til de helhetlige endringsforslagene i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, og til lovforslagene i Innst. 4 L (2014–2015).

Dette medlem peker på at et viktig element i å få ned klimautslippene fra transportsektoren er at sykkelandelen øker kraftig. De senere årene har el-sykkel blitt et mer populært alternativ, som gjør at en også kan frakte varer og hente og bringe i barnehagen på en langt enklere måte enn med en tradisjonell sykkel. Som et midlertidig tiltak for å øke sykkelandelen og gjøre elsykkel mer utbredt, foreslår dette medlem at det innføres nullmoms på elsykkel neste år.

Dette medlem viser til at finanssektoren i dag i hovedsak er unntatt merverdiavgift. Finanskriseutvalget pekte i NOU 2011:1 på at dette unntaket fører til en stor skattemessig forskjellsbehandling av ulike sektorer. Utvalget anslo at staten går glipp av merverdiavgift i størrelsesorden 12–13 mrd. kroner som følge av unntaket. Dette medlem viser til at det i Prop. 1 LS (2013–2014) Skatter, avgifter og toll 2014 er omtalt en modell for å innføre merverdiavgift for finansielle tjenester og avgift på margininnteker. Denne modellen ivaretar merverdiavgiftens egenskaper og anslås av Finansdepartementet til å kunne gi kostnadsbesparelser for næringslivet på i overkant av 2 mrd. kroner. Provenyet av en slik skatt anslås å være 8,5 mrd. kroner. Dette medlem viser også til at blant annet Danmark har innført en ekstra skatt på lønn og overskudd i finanssektoren for å kompensere for fraværet av merverdiavgift i finanssektoren. Erfaringene derifra viser at avgiften ikke førte til at skattene ble lempet over på forbrukerne. Det framstår som rimelig at finanssektoren blir underlagt det samme skatte- og avgiftsnivået som annet næringsliv. Provenyet fra en slik skatt bør brukes til å forbedre og bygge ut velferden i Norge, slik Sosialistisk Venstreparti foreslår i sitt alternative statsbudsjett. Men provenyet ved å rette opp denne skeivheten i skattesystemet kunne også blitt brukt til å senke andre skatter og avgifter, om en skulle mene at det er fornuftig. Det er derfor skuffende at partiene på høyresida avviser forslaget på ren ryggmargsrefleks og ikke ønsker å delta i debatten.

6.3 Økt avgiftsfri grense for privat innførsel av varer

Sammendrag

Toll og merverdiavgift skal ikke belastes for varer som sendes til mottaker i Norge (typisk postordresalg) når varen har lav verdi. Fritaket gjelder i dag for varer med verdi under 200 kroner. Regjeringen foreslår å øke grensen til 500 kroner for slike toll- og avgiftsfrie forsendelser til mottaker i Norge. Samtidig foreslås det at frakt- og forsikringskostnadene inkluderes i vareverdien. Forslaget krever endringer i tollforskriften.

Regjeringen foreslår også at grensen for når distribusjonsselskaper skal kunne få benytte seg av en periodisk samlefortolling økes fra 1 000 kroner til 3 000 kroner. Også dette forslaget krever kun endring i tollforskriften.

Det foreslås at endringene trer i kraft 1. januar 2015.

Se omtale i proposisjonens punkt 6.5.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til budsjettavtalen mellom disse partiene hvor det er enighet om at ny grense for avgiftsfri import settes til 350 kroner inkludert frakt- og forsikringskostnader. Beløpsgrensen for avgiftsfri import fremgår av tollforskriften § 5-9-1. Her fremgår det i dag at ved fastsettelsen av varens verdi skal transport- og forsikringskostnader ikke regnes med.

Flertallet fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen med virkning fra 1. januar 2015 om å øke grensen for avgiftsfri import til 350 kroner og fastsette at transport- og forsikringskostnader skal medregnes ved fastsettelsen av varens verdi.»

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til regjeringens forslag om å øke den såkalte tollgrensen til 500 kroner, og den kraftige motstanden forslaget har fått fra et samlet næringsliv. Disse medlemmer viser til høringsuttalelsen til forslaget til statsbudsjett fra NHO, hvor det blant annet trekkes fram at 10 000 arbeidsplasser står i fare om dette forslaget blir vedtatt. Netthandelen øker kraftig hvert eneste år. Med regjeringens forslag til økt grense vil norske bedrifter få en stor konkurranseulempe da de må konkurrere med utenlandske bedrifter som slipper å betale merverdiavgift. Dermed blir forslaget som et rent subsidie av utenlandske bedrifter å regne. Dette er åpenbart urimelig, og vil føre til at norske arbeidsplasser enten blir lagt ned eller flyttet til andre land. Disse medlemmer viser til at regjeringen ved flere anledninger bruker bevaring og videreutvikling av norske arbeidsplasser som argument for å redusere formuesskatten. Dette er påstander de ikke kan dokumentere. Derimot har forslaget om økt tollgrense veldokumenterte effekter, men regjeringen velger altså å se bort fra dette. Disse medlemmer viser i denne forbindelsen til uttalelser fra Harald Andersen i Virke som sa at:

«dette er det mest næringsfiendtlige tiltak jeg noen gang kan huske å ha opplevd i noe statsbudsjett, noen gang, og det av det som skal være en næringsvennlig regjering».

Disse medlemmer går på denne bakgrunnen imot regjeringens forslag om økt avgiftsfri grense for privat innførsel av varer.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

7. Særavgifter

7.1 Spillolje

Sammendrag

Regjeringen foreslår å oppheve avgiftsfritaket for spillolje. Dette kompenseres ved å øke tilskuddet som gis ved innlevering av spillolje. Økt tilskudd finansieres gjennom økt smøreoljeavgift. Se omtale i proposisjonens punkt 7.1.1.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til budsjettavtalen mellom disse partiene hvor det er enighet om å videreføre avgiftsfritaket for spillolje. Dette nødvendiggjør ikke endringer i avgiftsvedtaket. Regjeringen foreslo også å øke tilskuddet som gis ved innlevering av spillolje til godkjent innsamler, og at dette finansieres gjennom økt smøreoljeavgift. Som følge av at fritaket skal videreføres, foreslår flertallet å reversere regjeringens forslag til økning av smøreoljeavgiften i punkt 7.8.1 i denne innstillingen.

Flertallet foreslår også å reversere økt tilskudd (kap. 1420 post 76), jf. Innst. 2 S Tillegg 1 (2014–2015).

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti merker seg at regjeringen foreslår å oppheve avgiftsfritaket for spillolje og kompensere ved å øke tilskuddet som gis ved innlevering av spillolje. Det økte tilskuddet finansieres gjennom økt smøreoljeavgift. Disse medlemmer går mot forslaget til endringer, fordi vi i dag har en ordning som fører til høy grad av innsamling og som fungerer. Da er det unødvendig og uheldig å endre ordningen. Flere høringsinstanser har vært negative til forslaget fordi en oppheving av fritaket etter deres oppfatning vil kunne gi lavere innsamlingsgrad og medføre at spillolje kommer på avveie.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

7.2 Alkohol (kap. 5526 post 70)

Sammendrag

For 2015 foreslås det at avgiftssatsene blir prisjustert, se proposisjonens punkt 7.2 og forslag til avgiftsvedtak § 1.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4. Disse medlemmer viser til at det de siste årene er etablert mange gårds-, pub- og mikrobryggerier i Norge. Det var i 2013 om lag 160 årsverk knyttet til produksjon og drift av disse. Gjennom å redusere avgiften på øl klasse D (inntil 4,75 pst. alkohol) med 10 pst. for volum under 400 000 liter vil disse medlemmer gi en stimulans til mindre ølprodusenter. Disse medlemmer foreslår ellers en generell økning av alkoholavgiftene med 3 pst.

Disse medlemmer fremmer videre følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag til hvordan man kan innholdsmerke alkoholholdig drikke på lik linje med andre næringsmidler.»

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til de helhetlige endringsforslagene i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett. Der foreslås det å øke alkoholavgiften på vin og brennevin med 10 pst., mens avgiften på øl foreslås redusert med 5 pst.

7.3 Tobakkvarer mv. (kap. 5531 post 70)

Sammendrag

For 2015 foreslås det at avgiftssatsen på tobakkvarer blir prisjustert, se proposisjonens punkt 7.3 og forslag til avgiftsvedtak § 1.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2015 hvor Venstre foreslo å øke tobakksavgiftene med 10 pst.

Som følge av budsjettavtalen av 21. november 2014 mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, fremmer dette medlem ikke alternative forslag når det gjelder tobakksavgiftene i denne innstilling.

7.4 Motorvogner mv. (kap. 5536)

7.4.1 Innledning

Sammendrag

Se omtale i proposisjonens punkt 7.4.1.

Komiteens merknader

Komiteen viser til merknader nedenfor.

7.4.2 Engangsavgift (post 71)

Sammendrag

Regjeringen foreslår at satsene for motorsykler og snøscootere reduseres med i gjennomsnitt 30 pst. reelt. Det foreslås at øvrige satser prisjusteres for 2015.

Videre foreslås innføring av refusjon av engangsavgift ved eksport av kjøretøy.

Se omtale i proposisjonens punkt 7.4.2 og forslag til avgiftsvedtak § 2.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag med unntak av laveste oppnåelige engangsavgift, vektkomponenten og CO2-fradrag 0–105 gram/km.

Flertallet viser til budsjettavtalen mellom disse partiene.

Flertallet legger til grunn at laveste oppnåelige engangsavgift 3 713 kroner bortfaller i sin helhet. Dette innebærer også at engangsavgiften på veteranbiler settes til null, og at det for disse kjøretøyene etter dette kun skal svares vrakpantavgift. Kjøretøy med lave CO2-utslipp, herunder hybridbiler, vil etter dette kunne få lavere avgift enn dagens veteranbilsats.

Flertallet er også enig om at CO2-fradraget i engangsavgiften økes fra 0 gram/km til 105 gram/km med 50 kroner.

Flertallet fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til stortingsvedtak om engangsavgift for budsjettåret 2015 med følgende endringer:

§ 2 første ledd skal lyde:

Avgift skal betales med følgende beløp:

Avgiftsgrupper

Egenvekt (kg)

Motoreffekt (kW)

NOX- utslipp (mg/km)

CO2- utslipp (g/km)

Slagvolum (cm3)

Sats per enhet (kr)

Vrakpant-avgift (kr)

Avgiftsgruppe A

2 400

Personbiler, varebiler klasse 1, busser under 6 m med inntil 17 seteplasser

0–1 150

39,10

1 151–1 400

85,25

1 401–1 500

170,52

over 1 500

198,31

0–70

0

71–100

245,04

101–140

709,60

over 140

1 756,12

over 0

47,11

Motorvogn med plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2- utslipp, og med

utslipp 105 g/km og over

0–105

0

106–120

795,36

121–160

801,49

161–230

1 868,43

over 230

2 999,70

CO2-utslipp under 105 g/km t.o.m 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 105 g/km t.o.m 50 g/km

896,41

CO2 -utslipp under 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 50 g/km

1 054,66

Motorvogn uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2- utslipp

bensindrevne

0–1 050

15,19

1 051–1 600

50,59

1 601–2 000

118,75

over 2 000

128,09

ikke bensindrevne

0–1 050

11,64

1 051–1 600

41,31

1 601–2 000

96,93

over 2 000

100,83

Avgiftsgruppe B

2 400

Varebiler klasse 2, lastebiler med tillatt totalvekt mindre enn 7 501 kg og godsrom med lengde under 300 cm og bredde under 190 cm

22 pst. av A

22 pst. av A

30 pst. av A

Motorvogn med plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2- utslipp, og med

utslipp 105 g/km og over

0–105

0

106–120

238,61

121–160

240,45

over 160

467,11

CO2 -utslipp under 105 g/km t.o.m. 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 105 g/km t.o.m. 50 g/km

268,92

CO2-utslipp under 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 50

316,40

Motorvogn uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2- utslipp

30 pst. av A

Avgiftsgruppe C

2 400

Campingbiler

22 pst. av A

22 pst. av A

0 pst. av A

22 pst. av A

22 pst. av A

Avgiftsgruppe D (Opphevet)

Avgiftsgruppe E

0

Beltebiler

36 pst. av verdiaviftsgrunnlaget

Avgiftsgruppe F

0

Motorsykler

7 895

0–11

0

over 11

250,00

0–125

0

126–900

32,14

over 900

70,48

Avgiftsgruppe G

2 400

Beltemotorsykler

(snøscootere)

0–100

13,19

101–200

26,38

over 200

52,74

0–20

21,19

21–40

42,37

over 40

84,72

0–200

2,32

201–400

4,64

over 400

9,27

Avgiftsgruppe H

2 400

Motorvogn i avgiftsgruppe A, som ved første gangs registrering her i landet blir registrert på løyveinnehaver til bruk som ordinær drosje (ikke reserve- eller erstatningsdrosje) eller for transport av funksjonshemmede

40 pst. av A

40 pst. av A

100 pst. av A

Motorvogn med plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2- utslipp, og med

utslipp 105 g/km og over

0–105

0

106–120

795,36

over 120

801,49

CO2-utslipp under 105 g/km t.o.m. 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 105 g/km t.o.m. 50 g/km

896,41

CO2-utslipp under 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 50 g/km

1 054,66

Motorvogn uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2- utslipp

100 pst. av A

Avgiftsgruppe I

2 400

Avgiftspliktige motorvogner som er 30 år eller eldre

0

Avgiftsgruppe J

2 400

Busser under 6 m med inntil 17 seteplasser, hvorav minst 10 er fastmontert i fartsretningen

40 pst. av A

40 pst. av A

0 pst. av A

Motorvogn med plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2- utslipp, og med

utslipp 105 g/km og over

0–105

0

106–120

318,14

121–160

320,60

over 160

747,37

CO2-utslipp under 105 t.o.m. 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 105 g/km t.o.m. 50 g/km

358,56

CO2-utslipp under 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 50 g/km

421,86

Motorvogn uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2- utslipp

40 pst. av A

§ 2 annet ledd skal lyde:

Vrakpanten inngår ikke i beregningsgrunnlaget for merverdiavgiften.»

Flertallet viser videre til at det i budsjettavtalen er enighet om å øke fratrekket i vektkomponenten i engangsavgiften til 26 pst. for plug-in hybrider.

Flertallet viser til at bestemmelse om fradraget i vektavgiftsgrunnlaget i engangsavgiften for ladbare hybridbiler fremgår av forskrift om engangsavgift på motorvogner § 3-1, og fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen øke fradraget i vektavgiftsgrunnlaget i engangsavgiften til 26 pst. for ladbare hybridbiler med virkning fra 1. januar 2015.»

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2015 hvor Venstre foreslo å heve engangsavgiften for avgiftsgruppe c til 40 pst., innføre fritak for effektavgift i engangsavgiften for alle biler med CO2-utslipp under 50 g/km, øke vektfradraget i engangsavgiften med 25 pst. for biogasskjøretøy og øke vektfradraget i engangsavgiften for ladbare hybridbiler. Venstre foreslo også å reversere regjeringens forslag om å redusere engangsavgiften for motorsykler og snøscootere med 30 pst.

Dette medlem er svært fornøyd med at budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre innebærer en økning i vektfradraget for ladbare hybridbiler med 26 pst. Det vil innebære at slike biler blir billigere og vil være en viktig faktor for å få ned klimautslippene fra veitrafikken.

Som følge av budsjettavtalen av 21. november 2014 mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, fremmer dette medlem ikke alternative forslag når det gjelder engangsavgiften i denne innstilling.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til de helhetlige endringsforslagene i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, og går imot endringene som foreslås av regjeringen om redusert sats på motorsykler og snøscootere. Dette medlem viser til at det i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett foreslås å redusere innslagspunktet for laveste sats for CO2-utslipp i engangsavgiften til 100 g/km og øke vektfradraget for ladbare hybridbiler til 25 pst.

7.4.3 Årsavgift (post 72)

Sammendrag

Regjeringen foreslår å fjerne årsavgiften på campingtilhengere fra 1. januar 2015. Det foreslås at øvrige satser prisjusteres for 2015. Se omtale i proposisjonens punkt 7.4.3 og forslag til avgiftsvedtak § 1.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til de helhetlige endringsforslagene i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, og går mot forslaget om å fjerne årsavgiften på campingtilhengere.

7.4.4 Vektårsavgift (post 73)

Sammendrag

For å bidra til å redusere kostnadene til norsk lastebilnæring foreslår regjeringen omtrent å halvere vektårsavgiften for 2015.

Det er rom for å redusere alle satsene i vektdelen med om lag 20 pst., uten særlig fare for å komme under minstesatsene i EU-direktivet. Det foreslås derfor å redusere satsene for 2015 med 20 pst. reelt.

For å bidra til å redusere kostnadene for norsk lastebilnæring foreslås det at miljødelen i vektårsavgiften blir fjernet fra 1. januar 2015.

Se proposisjonens punkt 7.4.4 og forslag til avgiftsvedtak § 1.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til at det i budsjettavtalen mellom disse partiene ble enighet om å videreføre gjeldende nivå på vektårsavgift for lastebiler samt beholde miljødelen i vektårsavgiften.

Flertallet fremmer følgende forslag:

«Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til stortingsvedtak om vektårsavgift for budsjettåret 2015, med følgende endringer:

§ 1 skal lyde:

Fra 1. januar 2015 skal det i henhold til lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter betales vektgradert årsavgift til statskassen på innenlandsregistrerte kjøretøy på minst 7 500 kg. For dieseldrevne kjøretøy skal det i tillegg betales miljødifferensiert årsavgift.

1. Vektgradert årsavgift

Motorkjøretøy

Avgiftsgruppe

(kg)

Luftfjæring

(kr)

Annet fjæringssystem

(kr)

2 eller flere aksler

7 500–11 999

437

437

2 aksler

12 000–12 999

437

783

13 000–13 999

783

1 399

14 000–14 999

1 399

1 788

15 000 og over

1 788

3 496

3 aksler

12 000–14 999

437

437

15 000–16 999

783

1 040

17 000–18 999

1 040

1 678

19 000–20 999

1 678

2 044

21 000–22 999

2 044

2 913

23 000 og over

2 913

4 287

Minst 4 aksler

12 000–24 999

2 044

2 067

25 000–26 999

2 067

2 981

27 000–28 999

2 981

4 475

29 000 og over

4 475

6 429

Kombinasjoner av kjøretøy – vogntog

Avgiftsgruppe

(kg)

Luftfjæring

(kr)

Annet fjæringssystem (kr)

2 + 1 aksler

7 500–13 999

437

437

14 000–15 999

437

437

16 000–17 999

437

593

18 000–19 999

593

792

20 000–21 999

792

1 273

22 000–22 999

1 273

1 519

23 000–24 999

1 519

2 391

25 000–27 999

2 391

3 859

28 000 og over

3 859

6 448

2 + 2 aksler

16 000–24 999

772

1 216

25 000–25 999

1 216

1 720

26 000–27 999

1 720

2 324

28 000–28 999

2 324

2 715

29 000–30 999

2 715

4 177

31 000–32 999

4 177

5 627

33 000 og over

5 627

8 315

2 + minst 3 aksler

16 000–37 999

4 565

6 185

38 000–40 000

6 185

8 250

over 40 000

8 250

11 048

Minst 3 + 1 aksler

16 000–24 999

772

1 216

25 000–25 999

1 216

1 720

26 000–27 999

1 720

2 324

28 000–28 999

2 324

2 715

29 000–30 999

2 715

4 177

31 000–32 999

4 177

5 627

33 000 og over

5 627

8 315

Minst 3 + 2 aksler

16 000–37 999

4 087

5 505

38 000–40 000

5 505

7 445

over 40 000

7 445

10 803

Minst 3 + minst 3 aksler

16 000–37 999

2 513

2 950

38 000–40 000

2 950

4 186

over 40 000

4 186

6 409

2. Miljødifferensiert årsavgift for dieseldrevne kjøretøy

Avgasskravnivå (EURO)

Vektklasser (kg)

Ingen

(kr)

I

(kr)

II

(kr)

III

(kr)

IV

(kr)

V

(kr)

VI eller strengere

(kr)

0-utslipp

(kr)

7 500–11 999

5 598

3 111

2 177

1 326

698

436

109

0

12 000–19 999

9 185

5 104

3 569

2 177

1 149

712

179

0

20 000 og over

16 332

9 355

6 635

3 987

2 105

1 308

328

0

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten.

§ 2 skal lyde:

Departementet kan gi forskrift om hvilke fjæringssystemer som kan likestilles med luftfjæring og om fastsettelse av avgasskravnivå, herunder krav til dokumentasjon for registreringsår og avgasskravnivå.

Departementet kan gi forskrift om etterberegning av avgift dersom det viser seg at et kjøretøy ikke oppfyller de krav til avgassutslipp som lå til grunn ved beregning av avgiften.

§ 5 skal lyde:

Følgende kjøretøy er fritatt for vektgradert og miljødifferensiert årsavgift:

 • a) traktorer,

 • b) kjøretøy registrert på kjennemerker med lysegule typer på sort bunn,

 • c) motorredskaper,

 • d) kjøretøy som er 30 år eller eldre, unntatt tilhengere,

 • e) kjøretøy som i forbindelse med transport av gods fraktes på jernbane (kombinert godstransport),

 • f) kjøretøy som er registrert på NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell i den utstrekning dette følger av internasjonale avtaler Norge er forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsvarende vilkår også styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.»

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti slutter seg til regjeringens forslag.

7.4.5 Omregistreringsavgift (post 75)

Sammendrag

Regjeringen foreslår å redusere omregistreringsavgiften med i gjennomsnitt 35 pst. reelt for 2015.

Det foreslås å slå sammen tre av dagens aldersgrupper til en felles gruppe, samtidig som antallet vektklasser reduseres og mopeder og motorsykler får felles sats. Med dette vil antallet ulike satser reduseres fra 37 til 9.

Se omtale i proposisjonens punkt 7.4.5 og forslag til avgiftsvedtak § 1.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til de helhetlige endringsforslagene i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, og går mot alle forslagene om redusert omregistreringsavgift.

7.5 Veibruksavgift på drivstoff (kap. 5538 post 70 og 71)

Sammendrag

Regjeringen foreslår å holde veibruksavgiftene på drivstoff nominelt uendret fra 2014 til 2015. Dette innebærer en reell avgiftslettelse på om lag 2 pst. Se proposisjonens punkt 7.5 og forslag til avgiftsvedtak § 1.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til budsjettavtalen mellom disse partiene hvor det er enighet om å utvide veibruksavgiften til også å omfatte naturgass og LPG fra 1. juli 2015. Siden dette er en ny avgift som reiser avgiftstekniske utfordringer, anser flertallet det som hensiktsmessig at det endelige iverksettelsestidspunktet avgjøres av departementet etter at høringen er avsluttet.

Flertallet fremmer følgende forslag:

«Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til stortingsvedtak om veibruksavgift på drivstoff for budsjettåret 2015, med følgende endringer:

Fra det tidspunkt departementet bestemmer, skal § 1 første ledd ny bokstav c og d lyde:

 • c) naturgass: kr 5,95 per Sm3,

 • d) LPG: kr 6,91 per kg.»

Flertallet viser videre til anmodningsvedtak 25 i budsjettavtalen (fremmet i Innst. 2 S (2014–2015) Tillegg 1):

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å frita biodiesel fra veibruksavgift og innføre halv veibruksavgift på bioetanol i revidert nasjonalbudsjett 2015. Det bes særlig om at det tas hensyn til de avgiftstekniske, EØS-rettslige, miljømessige og økonomiske konsekvensene av endringene.»

Flertallet understreker at fritaket for veibruksavgift for høyinnblandet bioetanol skal videreføres slik det framgår av forslaget fra regjeringen i proposisjonen.

Flertallet legger til grunn at vedtaksendringer, og øvrige regelendringer fremmes i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2015 hvor Venstre foreslo å prisjustere samt øke veibruksavgiften på drivstoff med ytterligere 50 øre per liter, innføre full veibruksavgift på fossil gass samt å frita biodiesel som oppfyller bærekraftskriterier for avgiften. Dette må sees i sammenheng med Venstres forslag om et større grønt skatteskifte på 13 mrd. kroner hvor miljøvennlig adferd belønnes.

Dette medlem er spesielt fornøyd med at budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre innebærer at biodiesel får avgiftsfritak fra 1. juli 2015 og at fossil gass får full veibruksavgift. Dette er viktige bidrag til å gjøre produksjon av miljøvennlig drivstoff mer lønnsomme. Dette medlem viser også til at budsjettavtalen innebærer at innblandingspåbudet av biodrivstoff økes fra 3,5 til 5,5 pst.

Som følge av budsjettavtalen av 21. november 2014 mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, fremmer dette medlem ikke alternative forslag når det gjelder veibruksavgiften i denne innstilling.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til de helhetlige endringsforslagene i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett. Det er behov for kraftige og målrettede tiltak for å redusere klimautslippene. Dette er bakgrunnen for at Sosialistisk Venstreparti foreslår en skattevridning hvor en rekke miljøavgifter øker, samtidig som folk flest får skattelette. Dette vil føre til at hver enkelt i større grad blir stilt overfor den reelle samfunnsmessige kostnaden ved forurensning. Dette medlem viser til at Sosialistisk Venstreparti i sitt alternative statsbudsjett foreslår å prisjustere veibruksavgiften på diesel og bensin, i tillegg til å øke hver av avgiftene med 50 øre. I tillegg foreslås det å innføre veibruksavgift på fossil gass som skal benyttes til veibruk. Det foreslås også avgiftsfritak for biodiesel og bioetanol som oppfyller EUs bærekraftskriterier for å støtte opp under oppbyggingen av dette markedet.

Dette medlem viser videre til at diesel til bruk i fritidsbåter har langt lavere avgiftsnivå enn annen diesel. Som et ledd i den helhetlige grønne omlegginga som foreslås i Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett, foreslås det også å innføre veibruksavgift på diesel til fritidsbåter. Dette vil føre til reduserte klimagassutslipp og lokal forurensning.

7.6 Avgift på elektrisk kraft (kap. 5541 post 70)

Sammendrag

For 2015 foreslås den ordinære avgiftssatsen prisjustert. Den reduserte satsen for industrien mv., som samsvarer med minstesatsen i EUs energiskattedirektiv, foreslås videreført nominelt. Se proposisjonens punkt 7.6 og forslag til avgiftsvedtak § 1.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til at det i budsjettavtalen mellom disse partiene ble enighet om å øke den ordinære avgiftssatsen på elektrisk kraft med 1 øre utover regjeringens forslag om prisjustering.

Flertallet fremmer følgende forslag:

«Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til stortingsvedtak om avgift på elektrisk kraft for budsjettåret 2015 med følgende endring:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. januar 2015 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen med 13,65 øre per kWh på elektrisk kraft som leveres her i landet.»

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad. Disse medlemmer slutter seg til regjeringens forslag til stortingsvedtak om avgift på elektrisk kraft for budsjettåret 2015 med følgende endring: Den reduserte satsen for industrien mv., utvides til også å inkludere datasentre.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2015 hvor Venstre foreslo å øke avgiften elektrisk kraft med 2,5 øre/kWh og øremerke 0,5 øre til Enova og øke redusert sats i elavgiften til 2,5 øre. Dette må sees i sammenheng med Venstres forslag om et større grønt skatteskifte på 13 mrd. kroner hvor miljøvennlig adferd belønnes.

Som følge av budsjettavtalen av 21. november 2014 mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, fremmer dette medlem ikke alternative forslag når det gjelder veibruksavgiften i denne innstilling.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til de helhetlige endringsforslagene i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, hvor det foreslås en helhetlig endring med lavere skatt og høyere miljøavgifter. Dette medlem viser til at det i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett foreslås å øke el-avgiften med 3 øre per kWh. Dette vil være et godt og kostnadseffektivt tiltak for å fremme økt energisparing. Dette må også sees i sammenheng med forslaget om en rettighetsbasert støtteordning til energieffektivisering og solceller gjennom Enova.

Dette medlem viser til at det er behov for økt satsning på bruk av elektrisitet i kollektivtrafikken, og foreslår derfor at el-busser og skip skal fritas fra elavgift. Det vises i den sammenheng til Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett hvor det foreslås kraftige grep for kollektivtransport og satsning på ferger drevet av elektrisitet.

7.7 Grunnavgift på mineralolje mv. (kap. 5542 post 70)

Sammendrag

For 2015 foreslås det at den reduserte satsen for treforedlingsindustrien mv. videreføres nominelt. Den ordinære avgiftssatsen foreslås prisjustert. Se proposisjonens punkt 7.7 og forslag til avgiftsvedtak § 1.

I tillegg foreslås det å oppheve avgiftsfritaket for spillolje, jf. punkt 7.1.1 i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag med unntak av forslaget om å oppheve avgiftsfritaket for spillolje.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2015 hvor Venstre foreslo å øke grunnavgiften på mineralolje med 0,5 kroner per liter. Dette må sees i sammenheng med Venstres forslag om et større grønt skatteskifte på 13 mrd. kroner hvor miljøvennlig adferd belønnes.

Som følge av budsjettavtalen av 21. november 2014 mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, fremmer dette medlem ikke alternative forslag når det gjelder veibruksavgiften i denne innstilling.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til de helhetlige endringsforslagene i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, og foreslår at det innføres grunnavgift på gass til oppvarming for å sikre at utfasingen av fossil fyringsolje ikke erstattes av fossil gass.

7.8 Miljøavgifter på mineralske produkter mv.

7.8.1 Avgift på smøreolje mv. (kap. 5542 post 71)

Sammendrag

For 2015 foreslås det å øke smøreoljeavgiften til 2,59 kroner per liter. Se proposisjonens punkt 7.8.1 og forslag til avgiftsvedtak § 1.

I tillegg foreslås det å oppheve avgiftsfritaket for spillolje, se omtale i punkt 7.1.1 i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til budsjettavtalen mellom disse partiene hvor det er enighet om å videreføre avgiftsfritaket for spillolje. Dette nødvendiggjør ikke endringer i avgiftsvedtaket. Regjeringen foreslo også å øke tilskuddet som gis ved innlevering av spillolje til godkjent innsamler, og at dette finansieres gjennom økt smøreoljeavgift. Som følge av at fritaket skal videreføres, foreslår flertallet å reversere regjeringens forslag til økning av smøreoljeavgiften, og fremmer følgende forslag:

«Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til stortingsvedtak om avgift på smøreolje for budsjettåret 2015 med følgende endringer:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. januar 2015 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av smøreolje med kr 1,98 per liter.»

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

7.8.2 CO2-avgift (kap. 5508 post 70 og kap. 5543 post 70)

Sammendrag
CO2-avgift på mineralolje

For 2015 foreslås det å prisjustere avgiftssatsene, se proposisjonens punkt 7.8.2 og forslag til avgiftsvedtak § 1 første ledd bokstav a. Den reduserte satsen for mineralolje til bruk i treforedlings-, sildemel- og fiskemelindustrien foreslås ikke endret.

CO2-avgift på bensin

For 2015 foreslås det å prisjustere avgiftssatsen. Se proposisjonens punkt 7.8.2 og forslag til avgiftsvedtak § 1 første ledd bokstav b.

CO2-avgift på naturgass og LPG

For 2015 foreslås det å prisjustere avgiftssatsene. Se proposisjonens punkt 7.8.2 og forslag til avgiftsvedtak § 1 første ledd bokstav c og d. De reduserte satsene for gass til bruk i produksjonsprosesser i industri og bergverk og bruk som gir kvotepliktige utslipp, som samsvarer med minstesatsene i EUs energiskattedirektiv, foreslås ikke endret.

CO2-avgift i petroleumsvirksomheten

For 2015 foreslås det å prisjustere avgiftssatsen til 1,00 kroner per Sm3 gass og 1,00 kroner per liter olje eller kondensat. Se proposisjonens punkt 7.8.2 og forslag til avgiftsvedtak bokstav a og b.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag med unntak av CO2-avgift på mineralolje for innenriks luftfart.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til at det i budsjettavtalen mellom disse partiene ble enighet om å øke CO2-avgiften på innenriks kvotepliktig luftfart med 0,48 kroner per liter og øke CO2-avgiften på annen innenriks luftfart med 0,19 kroner per liter.

Flertallet fremmer følgende forslag:

«Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til stortingsvedtak om CO2-avgift på mineralske produkter for budsjettåret 2015 med følgende endringer:

§ 1 første ledd bokstav a skal lyde:

Fra 1. januar 2015 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales CO2-avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende mineralske produkter med følgende beløp:

 • a) mineralolje (generell sats): kr 0,90 per liter.

  Mineralolje

  • til innenriks kvotepliktig luftfart: kr 1,05 per liter,

  • til annen innenriks luftfart og ikke-kommersielle privatflyginger: kr 1,05 per liter,

  • til treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien: kr 0,31 per liter,

  • til fiske og fangst i nære farvann: kr 0,27 per liter,

  som ilegges veibruksavgift på drivstoff: kr 0,63 per liter,»

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2015 hvor Venstre foreslo å øke CO2-avgiften med 25 øre literen for mineralske produkter, oppheve fritaket for CO2-avgift på mineralske produkter som gir kvotepliktige utslipp, innføre samme CO2-avgift på innenriks flytransport som for bilbensin, innføre samme CO2-avgift på gasskraftverket på Mongstad som Snøhvit og øke CO2-avgiften med 50 øre per standardkubikkmeter på sokkelen. Dette må sees i sammenheng med Venstres forslag om et større grønt skatteskifte på 13 mrd. kroner hvor miljøvennlig adferd belønnes.

Som følge av budsjettavtalen av 21. november 2014 mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, fremmer dette medlem ikke alternative forslag når det gjelder CO2-avgiften i denne innstilling.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til de helhetlige endringsforslagene i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, hvor det foreslås et helhetlig grønt skatteskift, med lavere skattesats og høyere miljøavgifter. Som en del av denne helhetlige endringen foreslår Sosialistisk Venstreparti å øke generell sats i CO2-avgiften med 50 øre per liter.

7.8.3 Svovelavgift (kap. 5543 post 71)

Sammendrag

Det foreslås å prisjustere avgiftssatsen for 2015. Se proposisjonens punkt 7.8.3 og forslag til avgiftsvedtak § 1.

I tillegg foreslås det å oppheve avgiftsfritaket for spillolje, se punkt 7.1.1 i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag med unntak av forslaget om å oppheve avgiftsfritaket for spillolje.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti slutter seg til regjeringens forslag.

7.9 Sluttbehandling av avfall (kap. 5546 post 70)

Sammendrag

Regjeringen foreslår at avgiften på sluttbehandling av avfall avvikles 1. januar 2015. Se proposisjonens punkt 7.9.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

7.10 Trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER) (kap. 5547 post 70 og 71)

Sammendrag

For 2015 foreslås det å prisjustere avgiftssatsene. Se proposisjonens punkt 7.10 og forslag til avgiftsvedtak § 1.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

7.11 Hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) (kap. 5548 post 70)

Sammendrag

For 2015 foreslås det å prisjustere avgiftssatsen. Se proposisjonens punkt 7.11 og forslag til avgiftsvedtak § 1.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til at det i budsjettavtalen mellom disse partiene ble enighet om å øke avgiften på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) med 5 pst. utover regjeringens forslag.

Flertallet fremmer følgende forslag:

«Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til stortingsvedtak om avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) for budsjettåret 2015 med følgende endringer:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. januar 2015 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK), herunder gjenvunnet HFK og PFK. Avgift på HFK og PFK betales med kr 0,354 per kg multiplisert med den GWP-verdi (global warming potential) den enkelte avgiftspliktige HFK- og PFK-gassen representerer.»

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Senterpartiet slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til de helhetlige endringsforslagene i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, hvor det foreslås å øke avgiften på HFK- og PFK-gasser til 500 kroner per tonn CO2-ekvivalenter.

7.12 Utslipp av NOX (kap. 5509 post 70 og kap. 5549 post 70)

Sammendrag

For 2015 foreslås det å prisjustere avgiftssatsen.

Fra 1. januar 2014 ble særavgiftsforskriften endret slik at «offshoreinstallasjoner» ble erstattet av «innretninger på norsk kontinentalsokkel». Det foreslås at Stortingets avgiftsvedtak endres tilsvarende. Dette innebærer ingen endring i gjeldende rett.

Se proposisjonens punkt 6.12 og forslag til avgiftsvedtak § 1.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til at det i budsjettavtalen mellom disse partiene ble enighet om å øke avgiften på NOx med 1,50 kroner per kg utover regjeringens forslag.

Flertallet fremmer følgende forslag:

«Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til stortingsvedtak om avgift på utslipp av NOx for budsjettåret 2015 med følgende endringer:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. januar 2015 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen med kr 19,19 per kg utslipp av nitrogenoksider (NOx) ved energiproduksjon fra følgende kilder:

 • a) framdriftsmaskineri med samlet installert motoreffekt på mer enn 750 kW,

 • b) motorer, kjeler og turbiner med samlet installert innfyrt effekt på mer enn 10 MW,

 • c) fakler på innretninger på norsk kontinentalsokkel og anlegg på land.»

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

7.13 Miljøavgift på plantevernmidler (kap. 5550 post 70)

Sammendrag

Fra 1998 har det vært innkrevet miljø- og kontrollavgift på plantevernmidler. Fra 1999 ble avgiften lagt om til en differensiert miljøavgift. Avgiften ble fram til 2009 innkrevet av Landbruks- og matdepartementet. Fra 2010 ble avgiften omdefinert til en særavgift.

Se proposisjonens punkt 7.13 og forslag til vedtak om miljøavgift på plantevernmiddel.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

7.14 Mineralvirksomhet (kap. 5551 post 70 og 71)

Sammendrag

For 2015 foreslås det ingen endringer i avgifter knyttet til mineralvirksomhet. Se proposisjonens punkt 7.14 og forslag til vedtak om avgift knyttet til andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum og forslag til vedtak om avgift knyttet til undersøkelses- og utvinningsrett etter mineralloven.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

7.15 Sjokolade- og sukkervarer mv. (kap. 5555 post 70)

Sammendrag

For 2015 foreslås det å prisjustere avgiftssatsen. Se proposisjonens punkt 7.15 og forslag til avgiftsvedtak § 1.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Senterpartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen utrede forslag til en mer treffsikker sjokolade- og sukkeravgift.»

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

7.16 Alkoholfrie drikkevarer (kap. 5556 post 70)

Sammendrag

For 2015 foreslås det å prisjustere avgiftssatsene. Se proposisjonens punkt 7.16 og forslag til avgiftsvedtak § 1.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Arbeiderpartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

7.17 Sukker (kap. 5557 post 70)

Sammendrag

For 2015 foreslås det å prisjustere avgiftssatsen. Se proposisjonens punkt 7.17 og forslag til avgiftsvedtak § 1.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

7.18 Drikkevareemballasje (kap. 5559 post 70–74)

Sammendrag

For 2015 foreslås det å prisjustere avgiftssatsene for grunnavgift på engangsemballasje for drikkevarer (post 70) og miljøavgift på drikkevareemballasje (post 71–74), se proposisjonens punkt 7.18 og forslag til avgiftsvedtak § 2 og § 3.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Senterpartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

7.19 Dokumentavgift (kap. 5565 post 70)

Sammendrag

Regjeringen foreslår ingen endringer i avgiftssatsen for 2015, se proposisjonens punkt 7.19 og forslag til avgiftsvedtak § 1.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag, og viser til at forslag om endring i dokumentavgiftsloven § 7 behandles i Innst. 4 L (2014–2015) kapittel 7.

7.20 Avgifter i telesektoren (kap. 5583 post 70)

Sammendrag

Frekvensavgifter

For 2015 foreslås det å prisjustere frekvensavgiftene. Gjeldende satser for frekvensavgiftene og forslag for 2015 framgår av tabell 7.3 i proposisjonen. Se proposisjonens punkt 7.20 og forslag til vedtak om avgift på frekvenser mv.

Nummeravgifter

For 2015 foreslås det ingen endringer i nummeravgiftene. Se proposisjonens punkt 7.20 og forslag til vedtak om avgift på frekvenser mv.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

7.21 Inntekter ved tildeling av frekvenstillatelser (kap. 5309 post 29)

Sammendrag

Samferdselsdepartementet har fullmakt fra Stortinget til å innhente inntekter i 2014 ved tildeling av tillatelser for frekvenser. I år er det gjennomført auksjon av seks frekvensblokker i 800 MHz-båndet offshore. Auksjonen brakte inn nærmere 16 mill. kroner. Inntektene fra auksjonen vil bli bokført i år.

Inntekter under kap. 5309 post 29 behandles i Innst. 5 S (2014–2015).

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

8. Sektoravgifter

8.1 Sammendrag

8.1.1 Gjennomgang

Finansdepartementet, med bistand fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for kommunale gebyrer, vil sette i gang en kartlegging av offentlig gebyr- og avgiftsfinansiering med sikte på en revisjon av retningslinjene. Gjennomgangen er ikke ment å gå inn på tilgrensende arbeid som allerede er igangsatt, herunder bompengefinansiering av veiutbygging. Vurderingene vil bli basert blant annet på innspill og tilbakemeldinger fra øvrige departementer. I tillegg tas det sikte på å innhente erfaringer og synspunkter fra brukerne, for eksempel ved en alminnelig høring.

8.1.2 Oversikt over sektoravgiftene

Bokførte inntekter fra sektoravgifter, regnskap og anslag. Mill. kroner

Kap.

Post

Regnskap 2013

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

5568

Kulturdepartementet

71

Årsavgift – stiftelser

19,8

22,4

22,4

72

Vederlag TV2

10,4

10,5

10,7

73

Refusjon – Norsk Rikstoto og Norsk Tipping AS

36,2

36,9

38,3

74

Avgift – forhåndskontroll av kinofilm

3,2

5,5

5,5

5571

Arbeids- og sosialdepartementet

70

Petroleumstilsynet – sektoravgift

46,4

86,9

89,2

5572

Helse- og omsorgsdepartementet

70

Legemiddelomsetningsavgift

77,5

73,0

73,0

71

Vinmonopolavgift

36,3

72

Avgift utsalgssteder utenom apotek

6,5

4,9

4,9

73

Legemiddelkontrollavgift

71,5

75,3

75,3

5574

Nærings- og fiskeridepartementet

71

Avgifter immaterielle rettigheter

149,2

150,0

150,0

72

Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur

27,2

30,7

30,7

73

Årsavgift Merkeregisteret

8,8

9,6

9,6

75

Fiskeriforskningsavgift1

151,0

151,0

5575

71

Kontrollavgift fiskeflåten

5,8

5576

Landbruks- og matdepartementet

71

Totalisatoravgift

140,4

125,0

125,0

5577

Samferdselsdepartementet

74

Sektoravgifter Kystverket

847,3

773,5

829,1

5578

Klima- og miljødepartementet

70

Sektoravgifter Svalbards miljøvernfond

16,8

12,3

14,7

71

Jeger- og fellingsavgifter

77,6

75,2

75,0

72

Fiskeravgifter

17,8

18,0

15,7

5580

Finansdepartementet

70

Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene

312,0

329,8

335,9

5582

Olje- og energidepartementet

70

Bidrag til kulturminnevern2

15,0

71

Konsesjonsavgifter vannkraftutbygging1

149,0

152,5

Sum sektoravgifter

1 910,7

2 139,3

2 223,4

1 Ny post i 2014.

2 Bidraget innkreves ved fornyelse eller revisjon av den enkelte konsesjon. Innbetalt beløp vil variere i tråd med dette.

8.1.3 Sektoravgifter under Kulturdepartementet (kap. 5568)

Kapitlet omfatter årsavgift fra stiftelser (post 71), vederlag fra TV 2 (post 72), refusjoner etter kontroll av pengespill (post 73) og avgift fra forhåndskontroll av film (post 74), jf. omtale i Prop. 1 S (2014–2015) Kulturdepartementet.

8.1.4 Sektoravgifter under Arbeids- og sosialdepartementet (kap. 5571)

Posten (70) skal dekke Petroleumstilsynets faktiske kostnader for oppfølging av næringen i tillegg til tilsynsgebyrer, jf. Prop. 1 S (2014–2015) Arbeids- og sosialdepartementet.

8.1.5 Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet (kap. 5572)

Bevilgningen dekker sektoravgifter på legemiddelområdet (post 70–73), jf. Prop. 1 S (2014–2015) Helse- og omsorgsdepartementet.

8.1.6 Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet (kap. 5574)

Inntekter fra avgifter knyttet til Patentstyrets søknadsbehandling (post 71), kontroll- og tilsynsavgift akvakultur (post 72), årsavgift Merkeregisteret (post 73) og fiskeriforskningsavgift videreført på 1,2 pst. (post 75) inngår, jf. Prop. 1 S (2014–2015) Nærings- og fiskeridepartementet.

8.1.7 Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet (kap. 5576)

Det er lagt til grunn en uendret avgiftssats på 3,7 pst. av omsetningen for totalisatoravgift (post 71), jf. Prop. 1 S (2014–2015) Landbruks- og matdepartementet.

8.1.8 Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet (kap. 5577)

Kystverkets inntekter fra losavgiftene og sikkerhetsavgiften inngår, jf. Prop. 1 S (2014–2015) Samferdselsdepartementet. Over tid skal lostjenesten ikke tilføre staten et overskudd. For å hindre overprising av lostjenesten foreslår regjeringen at losavgiftene settes ned med til sammen 36,9 mill. kroner i 2015. Til posten (74) er det knyttet merinntektsfullmakt, som behandles i Innst. 13 S (2014–2015).

8.1.9 Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet (kap. 5578)

Miljøavgift for reisende til Svalbard er hovedinntektskilde til Svalbards miljøvernfond (post 70) i tillegg til salg av jakt- og fiskekort m.m. Merinntekter gir grunnlag for tilsvarende merutgifter som er budsjetterte under kap. 1472 Svalbards miljøvernfond, som behandles i Innst. 9 S (2014–2015).

Jeger- og fellingsavgifter (post 71) og fiskeravgifter (post 72) finansierer utgifter under kap. 1425 og dekker noen av utgiftene til vilt- og fiskeforskning under kap. 1410 post 50 og utgifter til forvaltning av ordninga under kap. 1420 post 1.

Se omtale i Prop. 1 S (2014–2015) Klima- og miljødepartementet.

8.1.10 Sektoravgifter under Finansdepartementet (kap. 5580)

Utgiftene til Finanstilsynet blir fullt dekket av institusjonene som er under tilsyn (post 70), jf. Prop 1 S (2014–2015) Finansdepartementet.

8.1.11 Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet (kap. 5582)

Inntektene øremerkes finansiering av statlige utgifter knyttet til kulturminnetiltak i vassdrag (post 70). I tillegg kommer konsesjonsavgifter fra vannkraftutbygging (post 71), jf. Prop. 1 S (2014–2015) Olje- og energidepartementet.

8.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Senterpartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad.

9. Andre forslag og merknader

9.1 Lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til at det i budsjettavtalen mellom disse partiene ble enighet om å heve grensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner til 8 000 kroner.

Flertallet viser til at beløpsgrensene for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner er regulert i samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt som administreres av Skattedirektoratet.

9.2 Innføring av avgift på poser

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til budsjettavtalen mellom disse partiene hvor det er enighet om at det innføres en avgift på poser av plast eller papir. Flertallet legger til grunn at avgiften vil omfatte poser som er ment til å frakte varer i. En lignende avgift finnes i Danmark. Der er avgiftspliktige poser definert som poser av papir eller plast mv. med hank eller lignende, for eksempel stropper eller snipper som kan bindes sammen, og som har et rominnhold opp til hank på minst fem liter, og som med rimelighet kan erstattes av stoffposer, bærenett, vesker og lignende.

Flertallet ber departementet legge dette til grunn i det oppfølgende forskriftsarbeidet, og herunder vurdere å sette volumgrenser for å avgrense hvilke poser som skal omfattes av avgiftsplikten. Avgiftsplikten pålegges importør og produsent av plastposer, slik de fleste andre særavgifter er bygget opp.

Den nærmere reguleringen av avgiften må gjøres i forskrift. Det er flertallets intensjon at avgiften skal iverksettes fra 15. mars 2015. Siden dette er en ny avgift som reiser avgiftstekniske utfordringer, anser flertallet det som hensiktsmessig at det endelige iverksettelsestidspunktet avgjøres av departementet etter at høringen er avsluttet.

Flertallet viser til at provenyvirkningene av en ny avgift på plastposer og papirposer er meget usikkert. Anslagene er basert på et meget skjønnsmessig grunnlag. En avgift på 1,50 kroner er ut fra dette anslått å gi et påløpt og bokført proveny på hhv. 900 mill. kroner for plastposer og 100 mill. kroner for papirposer i 2015. Det er i dette anslaget ikke tatt hensyn til den praktiske utformingen av avgiften og til eventuell hamstring av avgiftsfrie poser før avgiften innføres. Det reelle provenyet kan dermed bli lavere enn det som her er lagt til grunn. I tillegg er det normalt at særavgiftene betales i etterhånd slik at bokført proveny vil være lavere enn påløpt proveny.

Flertallet fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

§ 1 Fra den tid departementet bestemmer skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon på poser av plast og papir som skal benyttes i forbindelse med dagligvare- og detaljhandelen med kr 1,50 per pose.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften. Departementet kan videre gi forskrift om en forenklet beregning av avgift etter varens vekt.

§ 2 Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift på poser som

 • a) fra produsents eller importørs lager

  • 1. utføres til utlandet,

  • 2. legges inn på tollager når varene er bestemt til utførsel,

 • b) innføres

  • 1. som reisegods etter tolloven § 5-1,

  • 2. etter tolloven § 5-9 og er av mindre verdi,

 • c) etter tolloven § 5-3 fra registrert virksomhets eller importørs lager leveres til eller innføres av

  • 1. diplomater,

  • 2. NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

  • 3. Den nordiske investeringsbank,

 • d) kommer i retur til produsents eller importør lager,

 • e) kan likestilles med bærenett og vesker, og er egnet til flere gangers gjenbruk.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.»

9.3 Skattefunn

Komiteens medlem fra Venstre er svært glad for de endringer og forbedringer i Skattefunn-ordningen som ble gjort i forbindelse med statsbudsjettet for 2014.

Dette medlem er av den oppfatning at krisen i Europa og utviklingen i det norske kostnadsnivået i forhold til våre viktigste handelspartnere, gir norsk næringsliv og verdiskaping store utfordringer. Den særnorske kostnadsutviklingen, hvor regjeringen viser til at lønnskostnad pr. timeverk i industrien nå er nesten 60 pst. høyere enn hos våre handelspartnere i EU, må møtes med fokus på innovasjon, nyskaping og produktivitetsvekst om konkurranseutsatt virksomhet skal kunne utvikles i Norge. Vi er avhengige av en høy FoU-innsats og stor nyskapings- og omstillingsevne i næringslivet fremover. Kunnskapsutvikling i bedriftene er helt sentralt for å videreutvikle og sikre det norske velferdsnivået.

Dette medlem vil spesielt understreke viktigheten av økt FoU-innsats når det gjelder klima, miljø og energieffektivisering og mener at Skattefunn-ordningen bør kunne innrettes slik at en økt FoU-innsats på disse områdene stimuleres ytterligere.

Dette medlem foreslår derfor ytterligere forbedringer av Skattefunn-ordningen ut over forslagene fra regjeringen som dette medlem helhjertet støtter opp om.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen evaluere hvordan Skattefunn-ordningen kan innrettes for å bidra bedre til forskning og utvikling også for større virksomheter.»

«Stortinget ber regjeringen styrke Skattefunn-ordningen ved at regelen om maksimal timesats økes.»

«Stortinget ber regjeringen styrke Skattefunn-ordningen ved å fjerne regelen om at ved personal- og indirekte kostnader, begrenses antall timer for egne ansatte til maksimalt 1 850 timer pr. år.»

«Stortinget ber regjeringen innføre et ekstra kriterium for fradrag i Skattefunn-ordningen knyttet til FoU vedrørende klima, miljø og energieffektivisering.»

«Stortinget ber regjeringen gjeninnføre ordningen med tilskudd for ulønnet forskningsinnsats.»

9.4 Miljøavgift på flyreiser

Komiteens medlem fra Venstre viser til at utslippene av CO2 fra flytrafikk er betydelige. Innenriks flytrafikk sto for rundt 1,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter eller 8 pst. av utslippene fra transportsektoren i 2012. Dette tilsvarer en økning på 26 prosent sammenlignet med utslippene i 1990.

Flyreiser sto i 2005 for omtrent 7,5 pst. av Norges totale CO2-utslipp, og selv med mer miljøvennlige fly øker utslippene på grunn av økt trafikk. I 2011 ble det foretatt vel 42 millioner reiser med avgang fra norske flyplasser.

Dette medlem vil at Norge skal utvikle verdens mest miljøvennlige transportsektor. Fremtidig trafikkvekst i og rundt de store byene må tas av kollektiv, sykkel og gange. Godstransport må overføres fra vei til sjø og bane. Fossilt drivstoff må erstattes av elektrisitet og andre rene energiformer. Tettsteder og byer må bygges omkring kollektivknutepunktene slik at behovet for å eie og kjøre bil reduseres, og at folk kan nyte fleksible, klimavennlige og kollektive transportløsninger. Og jernbane må ta trafikkvekst fra flytransport der hvor det er mulig.

Dette medlem viser til at flere land, bl.a. Tyskland, har innført nasjonale miljøavgifter på flytrafikk – både nasjonal og internasjonal trafikk – under samme begrunnelse. Den tyske avgiften omfatter alle flyavganger fra tysk flyplass. Det gjelder ulike avgiftssatser avhengig av destinasjon. For innenlandsreiser og reiser til flyplass i Europa (i henhold til en opplisting av land) er avgiftssatsen 7,5 euro per passasjer. For middels lange interkontinentale reiser til land i Midt-Østen, Vest-Asia og Afrika (i henhold til egen liste), er avgiftssatsen 23,43 euro per passasjer. For lengre interkontinentale reiser til andre land (bl.a. Amerika, Oseania, Øst-Asia) er avgiftssatsen 42,18 euro per passasjer.

Dette medlem foreslår derfor at Norge innfører en avgift tilsvarende den Tyskland har innført så raskt som mulig

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen snarest utrede og fremme forslag om å innføre en miljøavgift på flyreiser til og fra norske flyplasser etter tysk modell.»

9.5 Flyseteavgift

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til de helhetlige endringsforslagene i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, hvor det foreslås et helhetlig opplegg for en grønn vridning av skatter og avgifter. Dette medlem viser til at luftfarten står for en stor del av klimagassutslippene. De siste årene har det vært en enorm vekst i flytrafikken i Norge. Gjennom mer målrettede skatter og avgifter vil den enkelte i større grad bli stilt overfor de reelle samfunnsmessige kostnadene av utslippene. På denne bakgrunnen foreslås det i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett en flyseteavgift på 100 kroner per billett.

9.6 Petroleumsbeskatning

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til at oljesektoren har et særdeles gunstig skatteregime, ikke minst gjennom det særlig gunstige regelverket for avskrivinger på investeringer. Den såkalte friinntekten, nå fastsatt til 5,5 pst., gjør at oljeselskapene kan skrive av 89 pst. av sine investeringer på skatten. Dette innbyr ikke til den kostnadsbevisstheten som er nødvendig i store investeringsprosjekter. Videre fører dette til store provenytap for staten, med tilsvarende økte overskudd for oljeselskapene. Dette medlem viser til at regjeringen Stoltenberg II strammet inn friinntekten fra 7,5 til 5,5 pst. Dette var et riktig grep. Nå er det på tide å stramme dette inn ytterligere slik at oljeselskapene i større grad blir stilt overfor de reelle kostnadene ved investeringene. Ved å fjerne friinntekten vil statens andel av investeringskostnadene bli redusert til 77 pst. Kombinert med nødvendige endringer i investeringsfradragene i ordinær skatt kan dermed skattereglene gjøres nøytrale, slik at staten ikke subsidierer oljeinvesteringer. En fjerning av friinntekten vil føre til en provenyøkning på om lag 2,1 mrd. kroner påløpt og 1,05 mrd. kroner bokført i 2015. Dette inngår i kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten som i sin helhet overføres til Statens pensjonsfond utland, og påvirker ikke det økonomiske handlingsrommet i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag om å fjerne friinntekten for oljeinvesteringer og innføre nøytrale avskrivingsregler.»

9.7 Luftfartsutslipp

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til de helhetlige endringsforslagene i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, hvor det foreslås et helhetlig opplegg for en grønn vridning av skatter og avgifter. Dette medlem viser til at luftfarten står for en stor del av klimagassutslippene. De siste årene har det vært en enorm vekst i flytrafikken i Norge. Gjennom mer målrettede skatter og avgifter vil den enkelte i større grad bli stilt overfor de reelle samfunnsmessige kostnadene av utslippene.

9.8 Båtmotoravgift

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til de helhetlige endringsforslagene i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, hvor det foreslås å gjeninnføre båtmotoravgift.

9.9 Land-for-land-rapportering

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at flere aktører har påpekt at de vedtatte forskriftene for land-for-land-rapportering (LLR) har hull som vil være til hinder for en effektiv oppfylling av intensjonen med regelverket.

Disse medlemmer mener det gjenstår endringer før LLR kan sikre en tilfredsstillende rapportering. Det er tre grep som vil føre til kraftige forbedringer:

For det første må alle land som er inkludert i den finansielle rapporteringen av oppstrømsresultater, omfattes av forskriften for land-for-land-rapporteringen. For det andre må land-for-land-rapporteringens nøkkeltall i sin helhet tas inn som note til årsregnskapet istedenfor å henvise til separat rapportering. For det tredje er det en del uheldige unntak som må fjernes. Forskriften gir omgåelsesmuligheter ved at datterselskap «kan utelates fra den konsoliderte oppstillingen». Disse medlemmer vil videre påpeke at loven sier at Finansdepartementet kan lage regler som unntar selskaper under en viss størrelse, så vel som «andre unntak». Dette gir i praksis åpning for at et hvilket som helst unntak kan komme på et hvilket som helst tidspunkt.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til forbedringer i forskriften om land-for-land-rapportering som sikrer den nødvendige åpenheten, herunder forslag som sikrer en sterkere kobling mellom land-for-land-rapportering og årsregnskap.»

«Stortinget ber regjeringen utvide loven om land-for-land-rapportering slik at de berørte selskapene også må rapportere på sin virksomhet i land hvor de har støttefunksjoner, herunder skatteparadis.»

«Stortinget ber regjeringen utvide formålet med loven om land-for-land-rapportering til også å omfatte skatteunndragelse.»

9.10 Avgifter på fossil fyringsolje

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen legge fram en opptrappingsplan for avgiftene på fossil fyringsolje opp mot svensk nivå, herunder en kompensasjonsordning til landbruket.»

9.11 Avskrivninger

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen gjøre ordningen for grønne meravskrivinger for fornybar energi teknologinøytral.»

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti merker seg at regjeringens forslag til statsbudsjett inneholder store kutt til verdiskaping i skogbruket, og viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett hvor det foreslås over 40 mill. kroner mer til verdiskapingstiltak i skogbruket og industriell bruk av trevirke.

Dette medlem viser til at gode avskrivingsregler kan legge forholdene til rette for økte investeringer. Norsk avskrivingssats for saldoavskrivinger er lavere enn våre naboland.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen utrede en økning av den årlige avskrivingssatsen for saldoavskrivinger for industrien til 30 pst. for å stimulere til mer grønne investeringer.»

10. Sammenligningstabell

Tabellen har kun opplysninger fra partifraksjoner ved avvik fra forslag fremmet i Prop. 1 S (2014–2015):

Sammenligning av budsjettall, kapitler og poster under rammeområde 21

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S

H, FrP, KrF og V etter forlik (Komiteens tilråding)

A

KrF

Sp

V

SV

Sum utgifter

0

Inntekter (i tusen kroner)

5501

Skatter på formue og inntekt

70

Toppskatt mv.

33 500 000

+1 179 000

+500 000

+500 000

+1 905 000

+200 000

+10 570 000

72

Fellesskatt

225 700 000

-1 344 000

+7 290 000

+3 706 000

+6 414 000

-9 080 000

-3 548 000

73

ROT-fradrag

0

-1 200 000

74

Skatt på finansielle tjenester

0

+2 800 000

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

71

Ordinær skatt på formue og inntekt

64 700 000

-360 000

72

Særskatt på oljeinntekter

100 500 000

+730 000

+1 050 000

74

Arealavgift mv.

1 800 000

5508

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

70

CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

6 600 000

+1 680 000

5511

Tollinntekter

70

Toll

3 000 000

+15 000

71

Auksjonsinntekter fra tollkvoter

200 000

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift

256 200 000

-10 000

+10 000

-12 500

+685 000

-1 790 000

-77 500

71

Merverdiavgift på finansielle tjenester mv.

0

+7 000 000

5526

Avgift på alkohol

70

Avgift på alkohol

12 600 000

+388 000

+520 000

+201 000

+140 000

5531

Avgift på tobakkvarer mv.

70

Avgift på tobakkvarer mv.

7 200 000

+230 000

+460 000

+140 000

+1 660 000

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift

18 900 000

-366 000

+909 000

+365 000

+299 000

-595 000

-25 000

72

Årsavgift

10 300 000

+70 000

+70 000

+70 000

73

Vektårsavgift

180 000

+200 000

+200 000

+200 000

+200 000

74

HK-avgift påhengsmotor

0

+215 000

75

Omregistreringsavgift

1 320 000

+660 000

+660 000

+660 000

5537

Avgifter på båt mv.

71

Avgift på båtmotorer

0

+195 000

5538

Veibruksavgift på drivstoff

70

Veibruksavgift på bensin

5 700 000

-20 000

+97 000

+90 000

+290 000

+620 000

+530 000

71

Veibruksavgift på autodiesel

11 300 000

-210 000

+193 000

+200 000

-370 000

+1 055 000

+1 065 000

72

Utvide veibruksavgift til også å omfatte naturgass og LPG fra 1. juli

0

+38 000

72

Veibruksavgift på gass

0

+80 000

5541

Avgift på elektrisk kraft

70

Avgift på elektrisk kraft

8 400 000

+480 000

-23 000

+457 000

+360 000

+1 389 000

+1 409 238

5542

Avgift på mineralolje mv.

70

Grunnavgift på mineralolje mv.

1 900 000

-53 000

+80 000

+505 000

71

Avgift på smøreolje mv.

125 000

-27 000

-62 000

-65 000

-62 000

-65 000

-65 000

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift

5 650 000

+140 000

+140 000

+540 000

+148 000

+1 335 000

+1 105 000

71

Svovelavgift

48 000

-12 000

+26 000

5546

Avgift på sluttbehandling av avfall

70

Avgift på sluttbehandling av avfall

5 000

+30 000

5547

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier

70

Trikloreten TRI)

1 000

71

Tetrakloreten PER)

1 000

5548

Miljøavgift på visse klimagasser

70

Avgift på hydrofluorkarboner HFK) og perfluorkarboner PFK)

400 000

+18 000

+18 000

+33 000

+27 000

+180 000

5549

Avgift på utslipp av NOx

70

Avgift på utslipp av NOx

36 000

+2 000

+4 000

+3 000

5550

Miljøavgift på plantevernmiddel

70

Miljøavgift på plantevernmiddel

50 000

5551

Avgift knyttet til mineralvirksomhet

70

Avgift knyttet til andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum

1 000

71

Avgift knyttet til undersøkelses- og utvinningsrett av mineraler etter mineralloven

4 000

5555

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

70

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

1 425 000

-5 300

5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

70

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

1 830 000

+80 000

-57 400

5557

Avgift på sukker mv.

70

Avgift på sukker mv.

210 000

5559

Avgift på drikkevareemballasje

70

Grunnavgift på engangsemballasje

1 500 000

71

Miljøavgift på kartong

60 000

72

Miljøavgift på plast

30 000

73

Miljøavgift på metall

5 000

74

Miljøavgift på glass

80 000

75

Bunnfradrag i avgifter på drikkevannsemaballasje

0

-35 000

5560

Miljøavgift plast- og papirposer

70

Miljøavgift plastposer

0

+1 080 000

71

Miljøavgift papirposer

0

+130 000

5560

Miljøavgift på plast- og papirposer

70

Miljøavgift på plastposer

0

+900 000

71

Miljøavgift på papirposer

0

+100 000

5560

Miljøavgift på plastposer

70

Plastposeavgift

0

+730 000

5560

Miljøavgifter

80

Flyseteavgift

0

+2 450 000

5560

Særskilte miljøavgifter

70

Plastposeavgift

0

+800 000

75

Avgift på deponi av gruveavfall

0

+400 000

80

Miljøavgift på flyreiser

0

+2 000 000

5565

Dokumentavgift

70

Dokumentavgift

7 700 000

5568

Sektoravgifter under Kulturdepartementet

71

Årsavgift - stiftelser

22 364

72

Vederlag TV2

10 740

73

Refusjon - Norsk Rikstoto og Norsk Tipping AS

38 335

74

Avgift - forhåndskontroll av kinofilm

5 500

5571

Sektoravgifter under Arbeids- og sosialdepartementet

70

Petroleumstilsynet - sektoravgift

89 215

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

70

Legemiddelomsetningsavgift

73 000

72

Avgift utsalgssteder utenom apotek

4 900

73

Legemiddelkontrollavgift

75 322

5574

Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet

71

Avgifter immaterielle rettigheter

150 000

72

Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur

30 655

73

Årsavgift Merkeregisteret

9 550

74

Fiskeriforskningsavgift

151 000

5576

Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet

71

Totalisatoravgift

125 000

-20 000

5577

Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet

74

Sektoravgifter Kystverket

829 068

5578

Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

70

Sektoravgifter under Svalbard miljøvernfond

14 650

71

Jeger- og fellingsavgifter

74 982

-74 982

71

Jegeravgift mv

0

72

Fiskeravgifter

15 684

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet

70

Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene

335 900

5582

Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet

70

Bidrag til kulturminnevern

15 000

71

Konsesjonsavgifter fra vannkraftutbygging

152 500

5583

Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser

70

Avgift på frekvenser mv.

306 700

5700

Folketrygdens inntekter

71

Trygdeavgift

130 600 000

+1 163 000

+60 000

-145 000

+1 040 000

+4 365 000

72

Arbeidsgiveravgift

171 100 000

-10 000

-8 000

-158 000

-68 000

Sum inntekter

1 093 391 065

+2 168 000

+10 425 000

+8 050 500

+13 708 318

+5 767 000

+22 788 738

Sum netto

-1 093 391 065

-2 168 000

-10 425 000

-8 050 500

-13 708 318

-5 767 000

-22 788 738

Komiteen viser til at kolonne 1 (Prop. 1 S) med endringer i kolonne 2 (H, FrP, KrF og V etter forlik) er ført opp under kapittel 12 Komiteens tilråding i denne innstillingen. Dette flertallsforslaget er i samsvar med Stortingets vedtatte rammesum på rammeområde 21. Det er bare forslag som er i samsvar med vedtatt rammesum som kan føres opp som forslag til bevilgningsvedtak, jf. Stortingets forretningsorden § 43 femte ledd.

11. Forslag fra mindretall

Forslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet:

Forslag 1

Stortinget ber regjeringen gjøre ordningen for grønne meravskrivinger for fornybar energi teknologinøytral.

Forslag fra Arbeiderpartiet:

Forslag 2

Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag til hvordan man kan innholdsmerke alkoholholdig drikke på lik linje med andre næringsmidler.

Forslag 3

Stortinget ber regjeringen utrede forslag til en mer treffsikker sjokolade- og sukkeravgift.

Forslag fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti:

Forslag 4

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til forbedringer i forskriften om land-for-land-rapportering som sikrer den nødvendige åpenheten, herunder forslag som sikrer en sterkere kobling mellom land-for-land-rapportering og årsregnskap.

Forslag 5

Stortinget ber regjeringen utvide loven om land-for-land-rapportering slik at de berørte selskapene også må rapportere på sin virksomhet i land hvor de har støttefunksjoner, herunder skatteparadis.

Forslag 6

Stortinget ber regjeringen utvide formålet med loven om land-for-land-rapportering til også å omfatte skatteunndragelse.

Forslag fra Senterpartiet:

Forslag 7

Stortinget ber regjeringen prioritere arbeidet med å etablere et ROT-fradrag for å bekjempe svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i byggebransjen.

Forslag 8

Stortinget ber regjeringen utforme et regelverk for innføring av bunnfradrag i avgifter på drikkevareemballasje og engangsemballasje for drikkevarer.

Forslag 9

Stortinget ber regjeringen utforme et regelverk med en nedre grense/bunnfradrag for sjokolade- og sukkeravgiften, tilsvarende et forbruk på 3000 kg per år.

Forslag 10

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med utarbeidelsen av de nærmere regler for plastposeavgiften sørge for at poser basert på bioplast unntas fra avgiften.

Forslag 11

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med utarbeidelsen av de nærmere regler for plastposeavgiften sørge for at papirposer unntas fra avgiften.

Forslag 12

Stortinget ber regjeringen utrede konsekvensene av å fjerne omsetningsgrensen for mva.-registrering i kampen mot svart økonomi slik NHO har gått inn for.

Forslag 13

Stortinget ber regjeringen i samarbeid med næringslivets organisasjoner utrede konsekvensene av å øke omsetningsgrensen for netthandel, alternativt å sette grensen til null, med hensyn til tap av norsk merverdiavgift og norske arbeidsplasser.

Forslag 14

Stortinget ber regjeringen utarbeide forslag til nødvendig regelverk for en aktivitetsskatt som ilegges overskudd og lønninger mv. for finansielle foretak med en sats på 5 pst.

Forslag fra Venstre:

Forslag 15

Stortinget ber regjeringen evaluere hvordan Skattefunn-ordningen kan innrettes for å bidra bedre til forskning og utvikling også for større virksomheter.

Forslag 16

Stortinget ber regjeringen styrke Skattefunn-ordningen ved at regelen om maksimal timesats økes.

Forslag 17

Stortinget ber regjeringen styrke Skattefunn-ordningen ved å fjerne regelen om at ved personal- og indirekte kostnader, begrenses antall timer for egne ansatte til maksimalt 1 850 timer pr. år.

Forslag 18

Stortinget ber regjeringen innføre et ekstra kriterium for fradrag i Skattefunn-ordningen knyttet til FoU vedrørende klima, miljø og energieffektivisering.

Forslag 19

Stortinget ber regjeringen gjeninnføre ordningen med tilskudd for ulønnet forskningsinnsats.

Forslag 20

Stortinget ber regjeringen snarest utrede og fremme forslag om å innføre en miljøavgift på flyreiser til og fra norske flyplasser etter tysk modell.

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:

Forslag 21

Stortinget ber regjeringen utrede innretning på og konsekvenser av et mulig særskilt fradrag for arbeidsreiser gjennomført med sykkel eller til fots.

Forslag 22

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2016 med forslag om en ny arveavgift med progressive satser.

Forslag 23

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag om å fjerne friinntekten for oljeinvesteringer og innføre nøytrale avskrivingsregler.

Forslag 24

Stortinget ber regjeringen legge fram en opptrappingsplan for avgiftene på fossil fyringsolje opp mot svensk nivå, herunder en kompensasjonsordning til landbruket.

Forslag 25

Stortinget ber regjeringen utrede en økning av den årlige avskrivingssatsen for saldoavskrivinger for industrien til 30 pst. for å stimulere til mer grønne investeringer.

12. Komiteens tilråding

Komiteen viser til proposisjonen og til det som står foran, og rår Stortinget til å gjøre slike

vedtak:

Rammeområde 21

(Skatter, avgifter og toll)

I

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under:

Kap..

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

5501

Skatter på formue og inntekt

70

Toppskatt mv.

34 679 000 000

72

Fellesskatt

224 356 000 000

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

71

Ordinær skatt på formue og inntekt

64 700 000 000

72

Særskatt på oljeinntekter

100 500 000 000

74

Arealavgift mv.

1 800 000 000

5508

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

70

CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

6 600 000 000

5511

Tollinntekter

70

Toll

3 000 000 000

71

Auksjonsinntekter fra tollkvoter

200 000 000

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift

256 190 000 000

5526

Avgift på alkohol

70

Avgift på alkohol

12 600 000 000

5531

Avgift på tobakkvarer mv.

70

Avgift på tobakkvarer mv.

7 200 000 000

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift

18 534 000 000

72

Årsavgift

10 300 000 000

73

Vektårsavgift

380 000 000

75

Omregistreringsavgift

1 320 000 000

5538

Veibruksavgift på drivstoff

70

Veibruksavgift på bensin

5 680 000 000

71

Veibruksavgift på autodiesel

11 090 000 000

72

Utvide veibruksavgift til også å omfatte naturgass og LPG fra 1. juli

38 000 000

5541

Avgift på elektrisk kraft

70

Avgift på elektrisk kraft

8 880 000 000

5542

Avgift på mineralolje mv.

70

Grunnavgift på mineralolje mv.

1 847 000 000

71

Avgift på smøreolje mv.

98 000 000

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift

5 790 000 000

71

Svovelavgift

36 000 000

5546

Avgift på sluttbehandling av avfall

70

Avgift på sluttbehandling av avfall

5 000 000

5547

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier

70

Trikloreten (TRI)

1 000 000

71

Tetrakloreten (PER)

1 000 000

5548

Miljøavgift på visse klimagasser

70

Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK)

418 000 000

5549

Avgift på utslipp av NOx

70

Avgift på utslipp av NOx

38 000 000

5550

Miljøavgift på plantevernmiddel

70

Miljøavgift på plantevernmiddel

50 000 000

5551

Avgift knyttet til mineralvirksomhet

70

Avgift knyttet til andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum

1 000 000

71

Avgift knyttet til undersøkelses- og utvinningsrett av mineraler etter mineralloven

4 000 000

5555

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

70

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

1 425 000 000

5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

70

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

1 830 000 000

5557

Avgift på sukker mv.

70

Avgift på sukker mv.

210 000 000

5559

Avgift på drikkevareemballasje

70

Grunnavgift på engangsemballasje

1 500 000 000

71

Miljøavgift på kartong

60 000 000

72

Miljøavgift på plast

30 000 000

73

Miljøavgift på metall

5 000 000

74

Miljøavgift på glass

80 000 000

5560

Miljøavgift på plast- og papirposer

70

Miljøavgift på plastposer

900 000 000

71

Miljøavgift på papirposer

100 000 000

5565

Dokumentavgift

70

Dokumentavgift

7 700 000 000

5568

Sektoravgifter under Kulturdepartementet

71

Årsavgift – stiftelser

22 364 000

72

Vederlag TV2

10 740 000

73

Refusjon – Norsk Rikstoto og Norsk Tipping AS

38 335 000

74

Avgift – forhåndskontroll av kinofilm

5 500 000

5571

Sektoravgifter under Arbeids- og sosialdepartementet

70

Petroleumstilsynet – sektoravgift

89 215 000

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

70

Legemiddelomsetningsavgift

73 000 000

72

Avgift utsalgssteder utenom apotek

4 900 000

73

Legemiddelkontrollavgift

75 322 000

5574

Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet

71

Avgifter immaterielle rettigheter

150 000 000

72

Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur

30 655 000

73

Årsavgift Merkeregisteret

9 550 000

74

Fiskeriforskningsavgift

151 000 000

5576

Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet

71

Totalisatoravgift

125 000 000

5577

Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet

74

Sektoravgifter Kystverket

829 068 000

5578

Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

70

Sektoravgifter under Svalbard miljøvernfond

14 650 000

71

Jeger- og fellingsavgifter

74 982 000

72

Fiskeravgifter

15 684 000

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet

70

Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene

335 900 000

5582

Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet

70

Bidrag til kulturminnevern

15 000 000

71

Konsesjonsavgifter fra vannkraftutbygging

152 500 000

5583

Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser

70

Avgift på frekvenser mv.

306 700 000

5700

Folketrygdens inntekter

71

Trygdeavgift

131 763 000 000

72

Arbeidsgiveravgift

171 090 000 000

Totale inntekter

1 095 559 065 000

II

Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2015 (Stortingets skattevedtak)

Kapittel 1 – Generelt

§ 1-1 Vedtakets anvendelsesområde

Dette vedtaket gjelder utskriving av skatt på inntekt og formue for inntektsåret 2015. Vedtaket legges også til grunn for utskriving av forskudd på skatt for inntektsåret 2015, etter reglene i skattebetalingsloven kapittel 4 til 6.

Sammen med bestemmelsene om forskudd på skatt i skattebetalingsloven, gjelder dette vedtaket også når skatteplikt utelukkende følger av lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv., og skattyteren ikke skal svare terminskatt etter samme lov § 7.

§ 1-2 Forholdet til skattelovgivningen

Så langt dette vedtak ikke bestemmer noe annet, legges lovgivningen om skatt på formue og inntekt til grunn ved anvendelsen av vedtaket.

Kapittel 2 – Formuesskatt til staten og kommunene

§ 2-1 Formuesskatt til staten – personlig skattyter og dødsbo

Personlig skattyter og dødsbo svarer formuesskatt til staten av den delen av skattyterens samlede antatte formue som overstiger 1 200 000 kroner. Satsen skal være 0,15 pst.

Ektefeller som lignes under ett for begges formue, jf. skatteloven § 2-10, svarer formuesskatt til staten av den delen av ektefellenes samlede antatte formue som overstiger 2 400 000 kroner. Satsen skal være 0,15 pst.

§ 2-2 Formuesskatt til staten – upersonlig skattyter

Selskaper og innretninger som nevnt i skatteloven § 2-36 annet ledd, og som ikke er fritatt for formuesskatteplikt etter skatteloven kapittel 2, svarer formuesskatt til staten med 0,15 pst. Formue under 10 000 kroner er skattefri.

§ 2-3 Formuesskatt til kommunene

Det svares formuesskatt til kommunen dersom skattyter ikke er fritatt for slik skatteplikt etter skatteloven kapittel 2. Skattyter som har krav på personfradrag etter skatteloven § 15-4, skal ha et fradrag i formuen på 1 200 000 kroner. For ektefeller som lignes under ett for begges formue, jf. skatteloven § 2-10, skal fradraget være 2 400 000 kroner. Når skattyter har formue i flere kommuner, fordeles fradraget etter reglene i skatteloven § 4-30 første og annet ledd. Satsen for formuesskatt til kommunene må ikke være høyere enn 0,7 pst. Maksimumssatsen gjelder når ikke lavere sats er vedtatt av kommunen.

Kapittel 3 – Inntektsskatt til staten, kommunene og fylkeskommunene

§ 3-1 Toppskatt

Personlig skattyter skal av personinntekt fastsatt etter skatteloven kapittel 12, svare toppskatt til staten med 9 pst. for den delen av inntekten som overstiger 550 550 kroner, og med 12 pst. for den delen av inntekten som overstiger 885 600 kroner i klasse 0, 1 og 2.

Personlig skattyter i en kommune i Finnmark, eller i kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms fylke, skal likevel bare svare toppskatt til staten av inntekt som nevnt i første ledd med 7 pst. av den inntekten som overstiger 550 550 kroner, og med 12 pst. for den delen av inntekten som overstiger 885 600 kroner i klasse 0, 1 og 2.

Dersom skattyter er bosatt i riket bare en del av året, nedsettes beløpene i første og annet ledd forholdsmessig under hensyn til det antall hele eller påbegynte måneder av året han har vært bosatt her. Tilsvarende gjelder for skattyter som ikke er bosatt i riket, men som plikter å svare skatt etter skatteloven § 2-3 første og annet ledd, eller lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv.

§ 3-2 Fellesskatt

Enhver som plikter å betale inntektsskatt til kommunen etter skatteloven, skal betale fellesskatt til staten. Fellesskatten skal beregnes på samme grunnlag som inntektsskatten til kommunene.

Satsen for fellesskatt skal være:

 • For personlig skattepliktig og dødsbo i Finnmark og kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms fylke: 9,55 pst.

 • For personlig skattepliktig og dødsbo ellers: 13,05 pst.

§ 3-3 Skatt til staten

Selskaper og innretninger som nevnt i skatteloven § 2-36 annet ledd, svarer skatt til staten med 27 pst. av inntekten.

§ 3-4 Skatt på grunnrenteinntekt i kraftforetak

Av grunnrenteinntekt i vannkraftverk fastsatt i medhold av skatteloven § 18-3 svares grunnrenteskatt til staten med 31 pst.

§ 3-5 Skatt til staten for person bosatt og selskap hjemmehørende i utlandet

Skattyter som nevnt i skatteloven § 2-3 første ledd bokstav h, skal i tillegg til å svare skatt etter bestemmelsene foran i dette vedtaket, svare skatt til staten med 27 pst. av inntekten.

Person som ikke har bopel i riket, men som mottar lønn av den norske stat, skal av denne inntekt svare fellesskatt til staten etter satsen for personlig skattyter og dødsbo i dette vedtaket § 3-2 annet ledd annet strekpunkt, samt toppskatt som nevnt i § 3-1 første ledd. Bestemmelsene i skatteloven § 16-20 til § 16-29 gjelder tilsvarende for skattytere som nevnt i dette ledd.

Av aksjeutbytte som utdeles til aksjonær som er hjemmehørende i utlandet, svares skatt til staten med 25 pst. eller i tilfelle den sats som følger av skatteavtale med fremmed stat. Det samme gjelder renter på grunnfondsbevis som utdeles til skattyter hjemmehørende i utlandet.

Person som nevnt i skatteloven § 2-3 fjerde ledd, skal av personinntekt fastsatt etter skatteloven kapittel 12 svare skatt til staten med 15 pst. av inntekten. Dersom vedkommende gis fradrag etter skatteloven § 6-71, svares skatt til staten etter skattesatsene som følger av §§ 3-1, 3-2 og 3-8.

§ 3-6 Skatt til staten på honorar til utenlandske artister mv.

Skattepliktig etter lov om skatt på honorar til utenlandske artister mv., skal svare skatt til staten med 15 pst. av inntekten.

§ 3-7 Skattesats for utbetalinger fra individuell pensjonsavtale til bo

Skattesatsen for utbetaling fra individuell pensjonsavtale og etter innskuddspensjonsloven til bo, som omhandlet i skatteloven § 5-40 fjerde ledd, skal være 45 pst.

§ 3-8 Inntektsskatt til kommunene og fylkeskommunene

Den fylkeskommunale inntektsskattøren for personlige skattytere og dødsbo skal være maksimum 2,60 pst. Den kommunale inntektsskattøren for personlige skattytere og dødsbo skal være maksimum 11,35 pst.

Maksimumssatsene skal gjelde med mindre fylkestinget eller kommunestyret vedtar lavere satser.

Kapittel 4 – Skatt etter lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv.

§ 4-1 Ordinære skatter

Skattyter som har formue knyttet til eller inntekt vunnet ved petroleumsutvinning og rørledningstransport, jf. § 2 annet ledd i lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv., skal av slik formue og inntekt, i tillegg til de skatter som følger av bestemmelsene foran, svare skatt til staten etter reglene og satsene nedenfor. Det samme gjelder når skatteplikten utelukkende følger av nevnte lov.

Av formue som tilhører andre skattytere enn selskaper, svares skatt med 0,7 pst.

Av inntekt svares skatt med 27 pst., med mindre det skal svares skatt på inntekten etter dette vedtaket § 3-3. Skatten blir å utligne i samsvar med bestemmelsene i lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv.

§ 4-2 Særskatt

Av inntekt vunnet ved petroleumsutvinning, behandling og rørledningstransport som nevnt i lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. § 5, skal det svares særskatt med 51 pst.

§ 4-3 Terminskatt

Terminskatt for inntektsåret 2015 skrives ut og betales i samsvar med lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. § 7. Ved utskrivingen av terminskatt benyttes satsene ovenfor.

§ 4-4 Utbytte utdelt til utenlandsk eierselskap

Det svares ikke skatt av aksjeutbytte som utdeles fra i riket hjemmehørende aksjeselskap og allmennaksjeselskap som er skattepliktig etter lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. § 5, til selskap hjemmehørende i utlandet som direkte eier minst 25 pst. av kapitalen i det utdelende selskap. Dersom det i riket hjemmehørende selskap også har inntekt som ikke er skattepliktig etter lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. § 5, svares skatt til staten etter de alminnelige regler for aksjeutbytte som fordeles til slik inntekt. Aksjeutbytte fordeles mellom særskattepliktig inntekt og annen inntekt på grunnlag av alminnelig inntekt fratrukket skatter for henholdsvis særskattepliktig inntekt og annen inntekt.

Kapittel 5 – Tonnasjeskatt

§ 5-1 Tonnasjeskatt

Aksjeselskap, allmennaksjeselskap og tilsvarende selskap hjemmehørende i annen EØS-stat som nevnt i skatteloven § 8-10, skal svare tonnasjeskatt, jf. skatteloven § 8-16, etter følgende satser:

 • 0 kroner for de første 1 000 nettotonn, deretter

 • 18 kroner per dag per 1 000 nettotonn opp til 10 000 nettotonn, deretter

 • 12 kroner per dag per 1 000 nettotonn opp til 25 000 nettotonn, deretter

 • 6 kroner per dag per 1 000 nettotonn.

Satsene i første ledd kan reduseres etter nærmere bestemmelser fastsatt av departementet, jf. skatteloven § 8-16 første ledd.

Kapittel 6 – Særlige bestemmelser om skattegrunnlag, beløpsgrenser og satser mv.

§ 6-1 Minstefradrag

Minstefradrag i lønnsinntekt mv. etter skatteloven § 6-32 første ledd bokstav a skal ikke settes lavere enn 31 800 kroner, og ikke høyere enn 89 050 kroner.

Minstefradrag i pensjonsinntekt etter skatteloven § 6-32 første ledd bokstav b skal ikke settes lavere enn 4 000 kroner, og ikke høyere enn 72 200 kroner.

§ 6-2 Foreldrefradrag

Fradrag beregnet etter skatteloven § 6-48 skal ikke settes høyere enn 25 000 kroner for ett barn. Fradragsgrensen økes med inntil 15 000 kroner for hvert ytterligere barn.

§ 6-3 Personfradrag

Fradrag etter skatteloven § 15-4 er 50 400 kroner i klasse 1 og 74 250 kroner i klasse 2.

§ 6-4 Skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt

Beløpsgrensene som nevnt i skatteloven § 17-1 første ledd skal være 135 700 kroner for enslige og 124 800 kroner for hver ektefelle. Beløpsgrensen er 249 600 kroner for ektepar og samboere som ved skattebegrensningen får inntekten fastsatt under ett etter skatteloven § 17-2 annet ledd.

§ 6-5 Skattefradrag for pensjonsinntekt

Fradraget som nevnt i skatteloven § 16-1 første ledd skal være 30 800 kroner.

Beløpsgrensene som nevnt i skatteloven § 16-1 tredje ledd skal være 180 800 kroner i trinn 1 og 273 650 kroner i trinn 2.

§ 6-6 Særfradrag for enslige forsørgere

Fradrag etter skatteloven § 6-80 er 4 067 kroner pr. påbegynt måned.

Kapittel 7 – Forskriftskompetanse mv.

§ 7-1 Forskriftsfullmakt til gjennomføring og utfylling

Departementet kan gi forskrift til gjennomføring og utfylling av bestemmelsene i dette vedtak.

§ 7-2 Adgang til å fravike reglene i vedtaket

Reglene i dette vedtaket kan fravikes på vilkår som nevnt i skattebetalingsloven § 4-8.

III

Stortingsvedtak om avgift til statskassen på arv for budsjettåret 2015

§ 1 Fra 1. januar 2015 skal det i henhold til lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver (arveavgiftsloven) svares avgift til statskassen etter bestemmelsene i dette vedtaket. Avgiftsplikten gjelder kun arv etter dødsfall som har skjedd før 1. januar 2014, med de begrensninger som følger av lov 13. desember 2013 nr. 110 om oppheving av lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver.

§ 2 Fradrag etter arveavgiftsloven § 15 annet ledd for begravelsesomkostninger, skifteomkostninger og utgifter til gravsted settes til et halvt grunnbeløp i folketrygden (G) ved årets inngang, dvs. 44 185 kroner, hvis ikke høyere utgifter er legitimert.

Utgifter til dokumentavgift og tinglysing kommer særskilt til fradrag.

Fradrag etter arveavgiftsloven § 17 for avgiftspliktig som ikke har fylt 21 år, settes til et grunnbeløp i folketrygden (G) ved årets inngang, dvs. 88 370 kroner per år.

§ 3 Avgiftsgrunnlaget rundes nedover til nærmeste tall som kan deles med 1 000.

§ 4 Av arv til arvelaterens barn, fosterbarn – herunder stebarn som har vært oppfostret hos arvelateren – og foreldre, svares:

Av de første 470 000 kroner

intet

Av de neste 330 000 kroner

6 pst.

Av overskytende beløp

10 pst.

§ 5 Av arv som ikke går inn under § 4, svares:

Av de første 470 000 kroner

intet

Av de neste 330 000 kroner

8 pst.

Av overskytende beløp

15 pst.

IV

Stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2015

For inntektsåret 2015 svares folketrygdavgifter etter følgende regler og satser, jf. lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) kapittel 23:

Arbeidsgiveravgift

§ 1 Beregning av avgift og regler om soneplassering

(1) Arbeidsgiveravgift beregnes som hovedregel etter satsen som gjelder i den sonen hvor arbeidsgiver anses å drive virksomhet. Det kan likevel ikke benyttes redusert sats når arbeidsgiver har virksomhet innenfor nærmere angitte sektorer eller når arbeidsgiver er i økonomiske vanskeligheter, jf. § 4 og § 3 annet ledd.

(2) Et foretak som er arbeidsgiver, anses å drive virksomhet i den kommunen hvor foretaket skal være registrert etter enhetsregisterloven. En privatperson som er arbeidsgiver, anses å drive virksomhet i den kommunen hvor vedkommende er bosatt ifølge folkeregisteret.

(3) Dersom arbeidsgiver er et foretak med registrerte underenheter, jf. forskrift 9. februar 1995 nr. 114 om registrering av juridiske personer m.m. i Enhetsregisteret § 10, anses hver underenhet som egen beregningsenhet for arbeidsgiveravgift.

(4) Utføres hoveddelen av arbeidstakerens arbeid i en annen sone enn der virksomheten drives, jf. annet ledd, og enhetsregisterreglene på grunn av virksomhetens art ikke påbyr at underenhet registreres i sonen hvor arbeidet utføres (ambulerende virksomhet), benyttes likevel satsen i denne andre sonen hvor arbeidet utføres på den del av lønn mv. som knytter seg til dette arbeidet. Det samme gjelder ved arbeidsutleie, dersom arbeidstakeren utfører hoveddelen av sitt arbeid i en annen sone enn i den sonen arbeidsgiver anses å drive virksomhet. Med hoveddelen av arbeidet menes her mer enn halvparten av antall arbeidsdager arbeidstakeren har gjennomført for arbeidsgiveren i løpet av avgiftsterminen. Arbeidsgiveravgift av etterbetaling av lønn mv. beregnes forholdsmessig med de satsene som skal benyttes på lønn mv. til den enkelte arbeidstaker for arbeid utført i inneværende termin.

(5) Flytter arbeidsgiveren eller underenheten fra en sone til en annen, legges satsen i tilflyttingssonen til grunn fra og med påfølgende avgiftstermin etter registrert flyttedato.

§ 2 Soner for arbeidsgiveravgift

(1) Sone I omfatter de områder som ikke er nevnt nedenfor. Arbeidsgivere beregner avgiften etter satsen som gjelder for sone I, hvis ikke annet følger av dette vedtaket.

(2) Sone Ia omfatter:

 • kommunene Frosta og Leksvik i Nord-Trøndelag fylke,

 • kommunene Rissa, Midtre Gauldal og Selbu i Sør-Trøndelag fylke,

 • kommunene Herøy, Haram, Midsund, Aukra, Eide og Gjemnes i Møre og Romsdal fylke,

 • kommunene Flora, Sogndal og Førde i Sogn og Fjordane fylke,

 • kommunene Etne, Bømlo, Kvam og Modalen i Hordaland fylke,

 • kommunene Finnøy og Vindafjord i Rogaland fylke,

 • kommunene Åseral, Audnedal, Hægebostad og Sirdal i Vest Agder fylke,

 • kommunene Vegårshei og Iveland i Aust-Agder fylke,

 • kommunen Sigdal i Buskerud fylke,

 • kommunen Gausdal i Oppland fylke.

(3) Sone II omfatter:

 • kommunene Meråker, Verran og Inderøy i Nord-Trøndelag fylke,

 • kommunene Ørland og Agdenes i Sør-Trøndelag fylke,

 • kommunene Sande, Norddal, Stranda, Stordal, Vestnes, Rauma, Nesset, Sandøy, Tingvoll og Sunndal i Møre og Romsdal fylke,

 • kommunene Gulen, Solund, Hyllestad, Høyanger, Vik, Balestrand, Leikanger, Aurland, Lærdal, Årdal, Luster, Askvoll, Fjaler, Gaular, Jølster, Naustdal, Bremanger, Vågsøy, Selje, Eid, Hornindal, Gloppen og Stryn i Sogn og Fjordane fylke,

 • kommunene Tysnes, Kvinnherad, Jondal, Odda, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Granvin, Fedje og Masfjorden i Hordaland fylke,

 • kommunene Hjelmeland, Suldal, Sauda, Kvitsøy og Utsira i Rogaland fylke,

 • kommunene Risør, Gjerstad, Åmli, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle i Aust-Agder fylke,

 • kommunene Drangedal, Nome, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke og Vinje i Telemark fylke,

 • kommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Rollag og Nore og Uvdal i Buskerud fylke,

 • kommunene Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Søndre Land og Nordre Land i Oppland fylke,

 • kommunene Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler, Trysil og Åmot i Hedmark fylke.

(4) Sone III omfatter:

 • kommunen Snåsa i Nord-Trøndelag fylke,

 • kommunene Hemne, Snillfjord, Bjugn, Oppdal, Rennebu, Meldal, Røros, Holtålen og Tydal i Sør-Trøndelag fylke,

 • kommunene Vanylven, Surnadal, Rindal, Halsa og Aure i Møre og Romsdal fylke,

 • kommunene Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Sør-Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang i Oppland fylke,

 • kommunene Stor-Elvdal, Rendalen, Engerdal, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Os i Hedmark fylke.

(5) Sone IV omfatter:

 • Troms fylke, med unntak av kommunene Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Tromsø,

 • Nordland fylke, med unntak av kommunen Bodø,

 • kommunene Namsos, Namdalseid, Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Grong, Høylandet, Overhalla, Fosnes, Flatanger, Vikna, Nærøy og Leka i Nord-Trøndelag fylke,

 • kommunene Hitra, Frøya, Åfjord, Roan og Osen i Sør-Trøndelag fylke,

 • kommunen Smøla i Møre og Romsdal fylke.

(6) Sone IVa omfatter:

 • kommunen Tromsø i Troms fylke,

 • kommunen Bodø i Nordland fylke.

(7) Sone V omfatter:

 • Finnmark fylke,

 • kommunene Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen i Troms fylke.

§ 3. Satser for arbeidsgiveravgift etter sone

(1) Satsene for arbeidsgiveravgift for inntektsåret 2015 er:

 • Sone I: 14,1 pst.

 • Sone Ia: 14,1 pst., men likevel 10,6 pst. så lenge differansen mellom den avgift som ville følge av satser på henholdsvis 14,1 pst. og 10,6 pst. ikke overstiger grensene for bagatellmessig støtte, jf. § 4 tredje og fjerde ledd. Bestemmelsene om redusert avgiftssats i sone Ia gjelder ikke foretak som er omfattet av helseforetaksloven, og statsforvaltningen som omfattes av reglene i folketrygdloven § 24-5 tredje ledd.

 • Sone II: 10,6 pst.

 • Sone III: 6,4 pst.

 • Sone IV: 5,1 pst.

 • Sone IVa: 7,9 pst.

 • Sone V: 0 pst. Samme sats gjelder for avgift som svares av arbeidsgivere hjemmehørende på Svalbard, og når andre arbeidsgivere utbetaler lønn og annen godtgjørelse som blir skattlagt etter lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard.

(2) Arbeidsgivere som er i økonomiske vanskeligheter, jf. ESAs retningslinjer for støtte til foretak i vanskeligheter, må beregne avgift etter satsen som gjelder i sone I. Det samme gjelder arbeidsgivere med utestående krav på tilbakebetaling av ulovlig statsstøtte. Bestemmelsen i første og annet punktum gjelder likevel ikke så lenge differansen mellom den avgiften som ville følge av satsen i lokaliseringssonen og satsen i sone I, ikke overstiger grensene for bagatellmessig støtte, jf. § 4 tredje ledd.

(3) Arbeidsgivere som beregner arbeidsgiveravgift etter reduserte satser, plikter å avgi erklæring om hvorvidt foretaket er i økonomiske vanskeligheter.

§ 4. Særregler om avgiftssats og avgiftsberegning for arbeidsgivere med aktiviteter innenfor visse sektorer og andre arbeidsgivere som beregner avgift med redusert sats etter reglene om bagatellmessig støtte

(1) Arbeidsgivere i sonene II–V, eller med ambulerende virksomhet i disse sonene, som utfører aktiviteter omfattet av tabellen nedenfor, skal beregne avgift etter satsen for sone I, uansett hvor arbeidsgiver er lokalisert eller arbeidet blir utført. Tilsvarende gjelder for lønn mv. til utleide arbeidstakere som utfører slike aktiviteter.

Stålsektoren

Aktiviteter knyttet til produksjon av aktiviteter som nevnt i Annex II til ESAs retningslinjer for regionalstøtte 2014–2020

Syntetfibersektoren

Aktiviteter knyttet til produksjon av aktiviteter som nevnt i Annex IIa til ESAs retningslinjer for regionalstøtte 2014–2020

Næringskoder, jf. Norsk standard for næringsgruppering (SN2007)

Energisektoren

Næringshovedområde 35

Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning

Transportsektoren

49.1

Passasjertransport med jernbane

49.2

Godstransport med jernbane

49.31

Transport med rutebil og sporvei i by- og forstadsområder

49.39

Landtransport med passasjerer ikke nevnt annet sted

49.41

Godstransport på vei

50

Sjøfart

51.1

Lufttransport med passasjerer

51.21

Lufttransport med gods

Lufthavner

52.23

Andre tjenester tilknyttet lufttransport

Finansierings- og forsikringsvirksomhet mv.

64

Finansieringsvirksomhet

65

Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

66

Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet

70.10

Hovedkontortjenester, men bare for så vidt gjelder tjenester som ytes innenfor et konsern

70.22

Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning, men bare for så vidt gjelder tjenester som ytes innenfor et konsern

(2) Arbeidsgivere med blandet virksomhet kan, dersom de har et klart regnskapsmessig skille mellom lønn mv. knyttet til aktiviteter som nevnt i første ledd og andre aktiviteter, uten hinder av første ledd beregne avgiften etter satsene i § 3, eventuelt i § 5, for den del av avgiftsgrunnlaget som ikke er knyttet til aktiviteter som nevnt i første ledd.

(3) Arbeidsgivere kan uten hinder av første ledd beregne arbeidsgiveravgift for aktiviteter som nevnt i første ledd etter satsene for lokaliseringssonen, så lenge differansen mellom den avgift som ville følge av satsen i lokaliseringssonen og satsen i sone I, ikke overstiger 500 000 kroner for arbeidsgiveren i 2015. Dersom arbeidsgiver anses å være en del av et konsern, jf. forordning (EU) nr. 1407/2013 om bagatellmessig støtte, gjelder beløpsgrensen for hele konsernet under ett. For aktiviteter knyttet til godstransport på vei, jf. næringskode 49.41 Godstransport på vei, må differansen ikke overstige 250 000 kroner i 2015.

(4) Når en arbeidsgiver beregner avgift med redusert sats i sone Ia eller etter tredje ledd, kan den samlede fordelen av bagatellmessig støtte i form av redusert avgift og annen bagatellmessig støtte til arbeidsgiveren ikke overstige 500 000 kroner i 2015, jf. forordning (EU) nr. 1407/2013 om bagatellmessig støtte. For aktiviteter knyttet til godstransport på vei må slik samlet støtte ikke overstige 250 000 kroner i 2015. Arbeidsgiver som mottar annen støtte til dekning av lønn mv., kan ikke beregne redusert avgift etter bestemmelsene i denne paragraf.

(5) Arbeidsgivere som beregner avgift med redusert sats etter bestemmelsen i tredje ledd plikter å gi opplysninger om eventuell annen bagatellmessig støtte og støtte til dekning av lønnskostnader som arbeidsgiver har blitt tildelt i terminen.

§ 5. Særregel om avgiftssats for aktiviteter knyttet til produkter som ikke omfattes av EØS-avtalen

Arbeidsgivere som utfører aktiviteter knyttet til produksjon, foredling og engroshandel av produkter som ikke omfattes av EØS-avtalen, jf. avtalens § 8, beregner arbeidsgiveravgift med 5,1 pst. når virksomheten drives i sone IVa, og med 10,6 pst. når den drives i sone Ia. Dette gjelder aktiviteter som er omfattet av næringskodene i tabellen nedenfor. Dersom arbeidsgiver også utfører andre aktiviteter enn de som er nevnt nedenfor, gjelder § 4 annet ledd om blandet virksomhet tilsvarende.

Næringskode, jf. Norsk standard for næringsgruppering (SN2007)

01.1–01.3

Dyrking av ettårige vekster, flerårige vekster og planteformering

01.4

Husdyrhold

01.5

Kombinert husdyrhold og planteproduksjon

01.6

Tjenester tilknyttet jordbruk og etterbehandling av vekster etter innhøsting

01.7

Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell

02.1–02.3

Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter, avvirkning og innsamling av viltvoksende produkter av annet enn tre og del av 16.10 (produksjon av pæler)

02.40

Tjenester tilknyttet skogbruk (med unntak av tømmermåling)

03.11–03.12

Hav- og kystfiske og fangst og ferskvannsfiske

03.21–03.22

Hav- og kystbasert akvakultur og ferskvannsbasert akvakultur

10.11–10.13

Bearbeiding og konservering av kjøtt og fjørfekjøtt og produksjon av kjøtt- og fjørfevarer

10.20

Bearbeiding og konservering av fisk, skalldyr og bløtdyr

10.3

Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker

10.4

Produksjon av vegetabilske og animalske oljer og fettstoffer

10.5

Produksjon av meierivarer og iskrem

10.6

Produksjon av kornvarer, stivelse og stivelsesprodukter, samt del av 10.89 (produksjon av kunstig honning og karamell)

10.85

Produksjon av ferdigmat

10.9

Produksjon av fôrvarer

46.2

Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr

46.31

Engroshandel med frukt og grønnsaker, samt del av 10.39 (produksjon av skrellede grønnsaker og blandede salater)

46.32

Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer

46.33

Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og -fett

46.381

Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr

50.202

Innenriks sjøtransport med gods, men bare for så vidt gjelder drift av brønnbåter

52.10

Lagring, men bare for så vidt gjelder drift av kornsiloer.

Trygdeavgift

§ 6 Trygdeavgift av pensjon mv.

Av pensjon i og utenfor arbeidsforhold, føderåd, livrente som ledd i pensjonsordning i arbeidsforhold, engangsutbetaling fra pensjonsordning etter innskuddspensjonsloven, engangsutbetaling fra individuell pensjonsavtale som er i samsvar med regler gitt av departementet, engangsutbetaling fra pensjonsavtale etter lov om individuell pensjonsordning og personinntekt for skattyter under 17 år og over 69 år, som nevnt i folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 1, beregnes trygdeavgift med 5,1 pst.

§ 7 Trygdeavgift av lønnsinntekt mv.

Av lønnsinntekt og annen personinntekt som nevnt i folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 2, beregnes trygdeavgift med 8,2 pst.

§ 8 Trygdeavgift av næringsinntekt mv.

Av næringsinntekt og annen personinntekt som nevnt i folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 3, beregnes trygdeavgift med 11,4pst.

Andre bestemmelser

§ 9 Forskriftsfullmakt mv.

Kongen gir regler om grunnlag og satser for avgifter og tilskudd etter folketrygdloven § 23-4 for visse grupper av medlemmer i trygden. Satsen på 14,1 pst. skal legges til grunn for arbeidsgiveravgift fastsatt etter denne bestemmelsen.

Departementet kan gi regler til utfylling og gjennomføring av bestemmelsene i §§ 1 til 5.

V

Stortingsvedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjettåret 2015

Fra 1. januar 2015 skal det i henhold til lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen betales CO2-avgift til statskassen etter følgende satser:

 • a. for gass kr 1,00 per standardkubikkmeter

 • b. for olje eller kondensat kr 1,00 per liter.

VI

Stortingsvedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 2015

Med hjemmel i folketrygdloven § 23-5 annet ledd fastsettes:

I

I 2015 skal følgende avgifter til folketrygden dekkes ved en produktavgift på omsetning av fisk, hval og sel, og produkter av disse, fra fartøy som har drevet egen fangstvirksomhet innenfor det aktuelle kalenderår:

 • 1. Trygdeavgift over 8,2 pst. av pensjonsgivende inntekt fra fiske, hval- og selfangst i inntektsåret.

 • 2. Arbeidsgiveravgift på hyre til mannskapet på fiske-, hvalfangst- og selfangstfartøy.

 • 3. Premie til kollektiv yrkesskadetrygd for fiskere, hval- og selfangere.

 • 4. Avgift til dekning av de utgiftene folketrygden har med stønad til arbeidsløse fiskere, hval- og selfangere.

 • 5. Avgift til dekning av de utgiftene folketrygden har i forbindelse med ordningen med frivillig tilleggstrygd for sykepenger til manntallsførte fiskere, hval- og selfangere.

II

Produktavgiften skal være 3,1 pst. for 2015.

Avgift på omsetning av råfisk, råfiskprodukter, hval og hvalprodukter innkreves av godkjente salgslag, jf. lov 14. desember 1951 nr. 3 om omsetning av råfisk § 3. Ved fiske i fjerne farvann der omsetningen foregår utenom salgslag, og ved omsetning av sel og produkter av sel, skal den avgiftspliktige innbetale produktavgiften til Fiskeridirektoratet.

VII

Stortingsvedtak om merverdiavgift for budsjettåret 2015 (kap. 5521 post 70)

§ 1 Saklig virkeområde og forholdet til merverdiavgiftsloven

Fra 1. januar 2015 svares merverdiavgift etter satsene i dette vedtaket og i samsvar med lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven).

§ 2 Alminnelig sats

Merverdiavgift svares med 25 pst. av avgifts-pliktig omsetning, uttak og innførsel når ikke redusert sats skal anvendes etter bestemmelsene nedenfor.

§ 3 Redusert sats med 15 pst.

Merverdiavgift svares med 15 pst. av omsetning, uttak og innførsel av næringsmidler som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-2.

§ 4 Redusert sats med 8 pst.

Merverdiavgift svares med 8 pst. av omsetning og uttak av tjenester som gjelder:

 • a) persontransport mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-3,

 • b) transport av kjøretøy på fartøy som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-4,

 • c) utleie av rom i hotellvirksomhet mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-5,

 • d) rett til å overvære kinoforestillinger som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-6,

 • e) kringkastingstjenester som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-7,

 • f) adgang til utstillinger i museer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-9,

 • g) adgang til fornøyelsesparker mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-10,

 • h) rett til å overvære idrettsarrangementer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-11.

§ 5 Redusert sats med 11,11 pst.

Merverdiavgift svares med 11,11 pst. av omsetning mv. av viltlevende marine ressurser som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-8.

VIII

Stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2015

Om avgift på alkohol (kap. 5526 post 70)

§ 1 Fra 1. januar 2015 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:

Alkoholholdig drikk

Volumprosent alkohol

Kr

t.o.m. 0,7

avgiftslegges etter reglene for alkoholfrie drikkevarer

Brennevinsbasert

over 0,7

7,13 per volumprosent og liter

Annen

over 0,7 t.o.m. 2,7

3,19 per liter

over 2,7 t.o.m. 3,7

11,99 per liter

over 3,7 t.o.m. 4,7

20,77 per liter

over 4,7 t.o.m. 22

4,64 per volumprosent og liter

Etanol til teknisk bruk

over 0,7

sats som for alkoholholdig drikk

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften. Departementet kan videre gi forskrift om at det skal betales avgift på alkohol som er i varer som ikke er avgiftspliktige etter første ledd, samt om forenklet avgiftsberegning for varer som reisende innfører til personlig bruk utover avgiftsfri kvote, jf. tolloven § 4-20.

§ 2 Det gis fritak for avgift på alkohol som

 • a) fra produsents eller importørs lager

1. utføres til utlandet,

  • 2. leveres direkte eller via tollager til proviant etter tolloven § 4-23,

  • 3. leveres til toll- og avgiftsfritt utsalg på lufthavn etter tolloven § 4-30,

 • b) innføres

  • 1. som reisegods etter tolloven § 5-1,

  • 2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet etter tolloven § 5-2,

 • c) etter tolloven § 5-3 fra produsents eller importørs lager leveres til eller innføres av

  • 1. diplomater,

  • 2. NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

  • 3. Den nordiske investeringsbank,

 • d) kommer i retur til produsents eller importørs lager,

 • e) leveres til teknisk, vitenskapelig eller medisinsk bruk og som er gjort utjenlig til drikk (denaturert) eller på annen måte finnes garantert mot å bli brukt til drikk,

 • f) brukes som råstoff mv. ved framstilling av varer,

 • g) framstilles ved ikke ervervsmessig produksjon. Fritaket omfatter ikke brennevinsbasert drikk og gjelder kun framstilling til eget bruk.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Om avgift på tobakkvarer mv. (kap. 5531 post 70)

§ 1 Fra 1. januar 2015 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:

Produkt

Kr

Sigarer

2,44

per gram av pakningens nettovekt

Sigaretter

2,44

per stk.

Røyketobakk, karvet skråtobakk, råtobakk i forbrukerpakning

2,44

per gram av pakningens nettovekt

Skråtobakk

0,99

per gram av pakningens nettovekt

Snus

0,99

per gram av pakningens nettovekt

Sigarettpapir og sigaretthylser

0,0373

per stk.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften. Departementet kan videre gi forskrift om forenklet avgiftsberegning for varer som reisende innfører til personlig bruk utover avgiftsfri kvote, jf. tolloven § 4-20.

§ 2 Departementet kan gi forskrift eller fatte enkeltvedtak om at varer som er ment eller er egnet som erstatning for varer som nevnt i § 1, er avgiftspliktige. Dersom avgiftsplikt blir pålagt, skal det betales avgift med samme beløp som for tilsvarende tobakkvare.

§ 3 Det gis fritak for avgift på tobakkvarer mv. som

 • a) fra produsents eller importørs lager

  • 1. utføres til utlandet,

  • 2. leveres direkte eller via tollager til proviant etter tolloven § 4-23,

  • 3. leveres til toll- og avgiftsfritt utsalg på lufthavn etter tolloven § 4-30,

 • b) innføres

  • 1. som reisegods etter tolloven § 5-1,

  • 2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet etter tolloven § 5-2,

 • c) etter tolloven § 5-3 fra produsents eller importørs lager leveres til eller innføres av

  • 1. diplomater,

  • 2. NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

  • 3. Den nordiske investeringsbank,

 • d) kommer i retur til produsents eller importørs lager,

 • e) kvalitetsprøves og forbrukes på fabrikk eller lager.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 4 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 5 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Om avgift på motorvogner mv. (kap. 5536)

A. Engangsavgift (kap. 5536 post 71)

§ 1 Fra 1. januar 2015 skal det i henhold til lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter betales avgift til statskassen ved første gangs registrering av motorvogner i det sentrale motorvognregisteret. Videre skal det betales avgift når

 • a) betingelsene for avgiftsfrihet eller avgiftsnedsettelse ved første gangs registrering ikke lenger er oppfylt,

 • b) motorvogn som ikke tidligere er registrert her i landet urettmessig tas i bruk uten registrering,

 • c) oppbygd motorvogn tas i bruk før ny registrering.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Avgift skal betales med følgende beløp:

Avgiftsgrupper

Egen- vekt (kg)

Motor- effekt (kW)

NOX- utslipp (mg/km)

CO2- utslipp (g/km)

Slagvolum (cm3)

Sats per enhet (kr)

Vrakpant-avgift (kr)

Avgiftsgruppe A

2 400

Personbiler, varebiler klasse 1, busser under 6 m med inntil 17 seteplasser

0–1 150

39,10

1 151–1 400

85,25

1 401–1 500

170,52

over 1 500

198,31

0–70

0

71–100

245,04

101–140

709,60

over 140

1 756,12

over 0

47,11

Motorvogn med plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2- utslipp, og med

utslipp 105 g/km og over

0–105

0

106–120

795,36

121–160

801,49

161–230

1 868,43

over 230

2 999,70

CO2-utslipp under 105 g/km t.o.m 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 105 g/km t.o.m 50 g/km

896,41

CO2-utslipp under 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 50 g/km

1 054,66

Motorvogn uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2- utslipp

bensindrevne

0–1 050

15,19

1 051–1 600

50,59

1 601–2 000

118,75

over 2 000

128,09

ikke bensindrevne

0–1 050

11,64

1 051–1 600

41,31

1 601–2 000

96,93

over 2 000

100,83

Avgiftsgruppe B

2 400

Varebiler klasse 2, lastebiler med tillatt totalvekt mindre enn 7 501 kg og godsrom med lengde under 300 cm og bredde under 190 cm

22 pst. av A

22 pst. av A

30 pst. av A

Motorvogn med plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2- utslipp, og med

utslipp 105 g/km og over

0–105

0

106–120

238,61

121–160

240,45

over 160

467,11

CO2-utslipp under 105 g/km t.o.m. 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 105 g/km t.o.m. 50 g/km

268,92

CO2-utslipp under 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 50

316,40

Motorvogn uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2- utslipp

30 pst. av A

Avgiftsgruppe C

2 400

Campingbiler

22 pst. av A

22 pst. av A

0 pst. av A

22 pst. av A

22 pst. av A

Avgiftsgruppe D (Opphevet)

Avgiftsgruppe E

0

Beltebiler

36 pst. av verdi- avgifts-grunn- laget

Avgiftsgruppe F

0

Motorsykler

7 895

0–11

0

over 11

250,00

0–125

0

126–900

32,14

over 900

70,48

Avgiftsgruppe G

2 400

Beltemotorsykler

(snøscootere)

0–100

13,19

101–200

26,38

over 200

52,74

0–20

21,19

21–40

42,37

over 40

84,72

0–200

2,32

201–400

4,64

over 400

9,27

Avgiftsgruppe H

2 400

Motorvogn i avgiftsgruppe A, som ved første gangs registrering her i landet blir registrert på løyveinnehaver til bruk som ordinær drosje (ikke reserve- eller erstatningsdrosje) eller for transport av funksjonshemmede

40 pst. av A

40 pst. av A

100 pst. av A

Motorvogn med plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2- utslipp, og med

utslipp 105 g/km og over

0–105

0

106–120

795,36

over 120

801,49

CO2-utslipp under 105 g/km t.o.m. 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 105 g/km t.o.m. 50 g/km

896,41

CO2-utslipp under 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 50

1 054,66

Motorvogn uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2- utslipp

100 pst. av A

Avgiftsgruppe I

2 400

Avgiftspliktige motorvogner som er 30 år eller eldre

0

Avgiftsgruppe J

2 400

Busser under 6 m med inntil 17 seteplasser, hvorav minst 10 er fastmontert i fartsretningen

40 pst. av A

40 pst. av A

0 pst. av A

Motorvogn med plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2- utslipp, og med

utslipp 105 g/km og over

0–105

0

106–120

318,14

121–160

320,60

over 160

747,37

CO2-utslipp under 105 t.o.m. 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 105 g/km t.o.m. 50 g/km

358,56

CO2-utslipp under 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 50 g/km

421,86

Motorvogn uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2- utslipp

40 pst. av A

Vrakpantavgiften inngår ikke i beregningsgrunnlaget for merverdiavgiften.

Departementet kan gi forskrift om refusjon av engangsavgift og vrakpantavgift for motorvogner som utføres til utlandet.

Departementet kan gi forskrift om tilbakebetaling og tilleggsberegning av særavgift og merverdiavgift. Departementet kan videre gi forskrift om hvilken avgiftsgruppe en motorvogn skal avgiftsberegnes etter. Oppstår det tvil om hvilken avgiftsgruppe en motorvogn skal avgiftsberegnes etter, avgjøres dette av departementet med bindende virkning.

§ 3 Ved beregning av avgift basert på egenvekt, NOX-utslipp, CO2-utslipp, slagvolum og motoreffekt benyttes de tekniske data som fastsettes i forbindelse med motorvognens godkjenning etter veimyndighetenes regelverk.

For motorvogner som ikke har fastsatt verdi for utslipp av NOX etter første ledd, settes utslippet til den verdi vedkommende motorvogn maksimalt kan ha etter veimyndighetenes regelverk. Departementet kan gi forskrift om hvordan NOX-utslipp skal fastsettes.

Hvilke motorvogner som har plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp, følger av veimyndighetenes regelverk. Avgiftsberegningen for kjøretøy som ikke omfattes av veimyndighetenes regelverk om dokumentasjon av drivstofforbruk og CO2-utslipp, skal baseres på CO2-utslipp når utslippet på annen måte er dokumentert overfor veimyndighetene og lagt til grunn ved registreringen.

Ved innenlandsk tilvirkning er verdiavgiftsgrunnlaget prisen fra produsent. Ved innførsel er verdiavgiftsgrunnlaget tollverdien.

§ 4 For motorvogner som benytter stempeldrevet forbrenningsmotor i kombinasjon med elektrisk motor (hybridbiler), inngår verken effekten knyttet til den elektriske motoren eller vekten av elektromotor og batteripakke i avgiftsgrunnlaget.

For motorvogner som har vært registrert i utlandet før registrering her i landet gjøres bruksfradrag i den engangsavgift som beregnes etter § 2.

Departementet kan gi forskrift om beregning av engangsavgiften for motorvogner som nevnt i første og annet ledd.

§ 5 Det gis fritak for engangsavgift på

 • a) motorvogner som registreres på kjennemerker med gule tegn på blå reflekterende bunn,

 • b) motorvogner registrert på Den nordiske investeringsbank og som er nødvendig for bankens offisielle virksomhet,

 • c) motorvogner som registreres på NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell i den utstrekning dette følger av internasjonale avtaler Norge er forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsvarende vilkår også styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

 • d) lett pansrede motorvogner til offentlig bruk,

 • e) motorvogner til bruk utelukkende som banekjøretøy og i rally, samt motorsykler til bruk utelukkende i trial- og endurokonkurransekjøring,

 • f) ambulanser,

 • g) begravelseskjøretøy,

 • h) beltemotorsykler som ved første gangs registrering her i landet blir registrert på humanitær institusjon som skal benytte kjøretøyet i ambulansetjeneste,

 • i) motorvogner som bare bruker elektrisitet til framdrift, herunder motorvogner hvor elektrisiteten er produsert i brenselsceller. Fritaket omfatter ikke motorvogner hvor batteri under kjøring kan tilføres strøm ved bruk av en ekstern forbrenningsmotor,

 • j) busser som ved første gangs registrering her i landet blir registrert på

  • 1. innehaver av løyve etter lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy § 6 eller § 9, eller som er utleid på kontrakt med varighet på ett år eller mer mellom innehaver av slikt løyve og selskap i samme konsern. Fritaket gjelder også busser som utfører rutetransport basert på kontrakt med varighet på ett år eller mer inngått med myndighet eller selskap som har slikt ruteløyve,

  • 2. institusjon eller organisasjon som tilbyr transport av funksjonshemmede mv.,

 • k) motorvogner som innføres som arvegods etter tolloven § 5-1 første ledd bokstav e,

 • l) motorvogner som innføres til midlertidig bruk etter tolloven § 6-1 annet ledd,

 • m) beltevogner til Forsvaret,

 • n) spesialutrustede kjøretøy til bruk for brannvesenet,

 • o) motorvogner som til framdrift benytter stempeldrevet forbrenningsmotor som kun kan benytte hydrogen som drivstoff. Dette gjelder også kjøretøy som til framdrift benytter slik motor i kombinasjon med elektrisk motor (hybridbiler).

For motorvogner som kan benytte etanol som drivstoff gjøres fradrag i avgiften etter § 2 på kr 10 000. Med etanol menes i denne sammenheng konsentrasjoner på minst 85 pst. etanol.

Motorvogner som nevnt i første ledd bokstav a til c er fritatt for vrakpantavgift.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 6 Departementet kan gi forskrift om betaling av avgifter ved endring av en motorvogns avgiftsmessige status og om hva som skal anses som slik endring.

Departementet kan gi forskrift om betaling av avgift dersom det foretas endringer av en motorvogn som har betydning for grunnlaget for beregning av avgiften, og om hva som skal anses som en slik endring.

§ 7 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 8 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning eller også ellers en klart urimelig virkning.

B. Årsavgift (kap. 5536 post 72)

§ 1 For 2015 skal det i henhold til lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorvogner og båter betales årsavgift til statskassen for innenlandsregistrerte kjøretøy med tillatt totalvekt mindre enn 7 500 kg med følgende beløp (kr):

 • a) 3 060 for personbiler, varebiler, campingbiler, busser, kombinerte biler, lastebiler, samt trekkbiler med tillatt totalvekt fra og med 3 500 kg,

 • b) 3 565 for dieseldrevne motorvogner som nevnt i bokstav a som ikke har fabrikkmontert partikkelfilter,

 • c) 3 060 for årsprøvekjennemerker for motorvogner,

 • d) 1 875 for motorsykler; trehjuls, lette, mellomtunge og tunge,

 • e) 435 for

  • 1. motorvogner som er registrert på innehaver av løyve etter lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn eller fartøy § 9 som drosje (ikke reserve- eller erstatningsdrosje) eller for transport av funksjonshemmede,

  • 2. motorvogner som er registrert på innehaver av løyve etter lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogner eller fartøy § 6, eller som er utleid på kontrakt med varighet på ett år eller mer mellom innehaver av slikt løyve og selskap i samme konsern. Dette gjelder også motorvogn som utfører rutetransport basert på kontrakt med varighet på ett år eller mer inngått med myndighet eller selskap som har slikt ruteløyve,

  • 3. motorvogner som er godkjent og registrert som ambulanse eller som er registrert som begravelseskjøretøy på begravelsesbyrå og lignende,

  • 4. motorvogner som er registrert på kjennemerker med lysegule tegn på sort bunn,

  • 5. motorvogner som bare bruker elektrisitet til framdrift, herunder motorvogner hvor elektrisiteten er produsert i brenselsceller,

  • 6. motorredskap,

  • 7. beltekjøretøy,

  • 8. trekkbiler som ikke omfattes av bokstav a eller b,

  • 9. mopeder,

  • 10. traktorer,

  • 11. motorvogner som er 30 år eller eldre.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Unntatt fra avgiftsplikt er:

 • a) motorvogner som er registrert på kjennemerker med gule tegn på blå reflekterende bunn,

 • b) motorvogner som er registrert på Den nordiske investeringsbank og som er nødvendig for bankens offisielle virksomhet,

 • c) motorvogner som er registrert på NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell i den utstrekning dette følger av internasjonale avtaler Norge er forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsvarende vilkår også styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

 • d) motorvogner registrert til bruk på Svalbard,

 • e) motorvogn som er stjålet i løpet av året.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Det skal betales full avgift for kjøretøy som er registrert per 1. januar eller som blir registrert i første halvår og for årsprøvekjennemerker som er tildelt per 1. januar eller som blir tildelt i første halvår.

Det skal ikke betales avgift for motorvogner som innen avgiftens forfall leveres til godkjent oppsamlingsplass for bilvrak eller til bilopphuggeri for vraking/hugging.

Det skal betales halv avgift på kjøretøy som

 • a) leveres til godkjent oppsamlingsplass for bilvrak eller til bilopphuggeri for vraking/hugging i første halvår, men etter avgiftens forfall,

 • b) registreres eller tildeles årsprøvekjennemerker i annet halvår.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for å betale halv avgift.

§ 4 Avgift som ikke er betalt innen forfall, forhøyes med kr 250. For kjøretøy som nevnt i § 1 bokstav e forhøyes avgiften med kr 50.

Departementet kan gi forskrift om innkreving av tilleggsavgiften.

§ 5 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 6 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

C. Vektårsavgift (kap. 5536 post 73)

§ 1 Fra 1. januar 2015 skal det i henhold til lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter betales vektgradert årsavgift til statskassen på innenlandsregistrerte kjøretøy på minst 7 500 kg. For dieseldrevne kjøretøy skal det i tillegg betales miljødifferensiert årsavgift.

1. Vektgradert årsavgift

Motorkjøretøy

Avgiftsgruppe (kg)

Luftfjæring (kr)

Annet fjæringssystem (kr)

2 eller flere aksler

7 500–11 999

437

437

2 aksler

12 000–12 999

437

783

13 000–13 999

783

1 399

14 000–14 999

1 399

1 788

15 000 og over

1 788

3 496

3 aksler

12 000–14 999

437

437

15 000–16 999

783

1 040

17 000–18 999

1 040

1 678

19 000–20 999

1 678

2 044

21 000–22 999

2 044

2 913

23 000 og over

2 913

4 287

Minst 4 aksler

12 000–24 999

2 044

2 067

25 000–26 999

2 067

2 981

27 000–28 999

2 981

4 475

29 000 og over

4 475

6 429

Kombinasjoner av kjøretøy – vogntog

Avgiftsgruppe (kg)

Luftfjæring (kr)

Annet fjæringssystem (kr)

2 + 1 aksler

7 500–13 999

437

437

14 000–15 999

437

437

16 000–17 999

437

593

18 000–19 999

593

792

20 000–21 999

792

1 273

22 000–22 999

1 273

1 519

23 000–24 999

1 519

2 391

25 000–27 999

2 391

3 859

28 000 og over

3 859

6 448

2 + 2 aksler

16 000–24 999

772

1 216

25 000–25 999

1 216

1 720

26 000–27 999

1 720

2 324

28 000–28 999

2 324

2 715

29 000–30 999

2 715

4 177

31 000–32 999

4 177

5 627

33 000 og over

5 627

8 315

2 + minst 3 aksler

16 000–37 999

4 565

6 185

38 000–40 000

6 185

8 250

over 40 000

8 250

11 048

Minst 3 + 1 aksler

16 000–24 999

772

1 216

25 000–25 999

1 216

1 720

26 000–27 999

1 720

2 324

28 000–28 999

2 324

2 715

29 000–30 999

2 715

4 177

31 000–32 999

4 177

5 627

33 000 og over

5 627

8 315

Minst 3 + 2 aksler

16 000–37 999

4 087

5 505

38 000–40 000

5 505

7 445

over 40 000

7 445

10 803

Minst 3 + minst 3 aksler

16 000–37 999

2 513

2 950

38 000–40 000

2 950

4 186

over 40 000

4 186

6 409

2. Miljødifferensiert årsavgift for dieseldrevne kjøretøy

Avgasskravnivå (EURO)

Vektklasser (kg)

Ingen * (kr)

I (kr)

II (kr)

III

(kr)

IV

(kr)

V

(kr)

VI eller strengere

(kr)

0-utslipp

(kr)

7 500–11 999

5 598

3 111

2 177

1 326

698

436

109

0

12 000–19 999

9 185

5 104

3 569

2 177

1 149

712

179

0

20 000 og over

16 332

9 355

6 635

3 987

2 105

1 308

328

0

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten.

§ 2 Departementet kan gi forskrift om hvilke fjæringssystemer som kan likestilles med luftfjæring og om fastsettelse av avgasskravnivå, herunder krav til dokumentasjon for registreringsår og avgasskravnivå.

Departementet kan gi forskrift om etterberegning av avgift dersom det viser seg at et kjøretøy ikke oppfyller de krav til avgassutslipp som lå til grunn ved beregning av avgiften.

§ 3 Departementet kan gi forskrift om betaling av avgift for utenlandsregistrerte kjøretøy etter antall døgn de befinner seg i Norge (døgnavgift), herunder fastsette høyere døgnavgift for kjøretøy som er registrert i et land som krever høyere bruksavgifter av norske kjøretøy enn av dette lands kjøretøy, samt treffe gjensidige avtaler med andre land om fritak for eller nedsettelse av døgnavgiften.

§ 4 Avgiftsgrunnlaget er den vekt som er oppgitt som tillatt totalvekt i motorvognregisteret. For semitrailere er avgiftsgrunnlaget den del av totalvekten som faller på semitrailerens aksler. Hvis kjøretøyets totalvekt ikke går fram av vognkortet, settes totalvekten til summen av kjøretøyets egenvekt og tillatt (registrert) lasteevne.

Departementet kan gi forskrift om grunnlaget for avgiften, herunder at avgiftsgrunnlaget skal settes lavere enn kjøretøyets tillatte totalvekt.

§ 5 Følgende kjøretøy er fritatt for vektgradert og miljødifferensiert årsavgift:

 • a) traktorer,

 • b) kjøretøy registrert på kjennemerker med lysegule typer på sort bunn,

 • c) motorredskaper,

 • d) kjøretøy som er 30 år eller eldre, unntatt tilhengere,

 • e) kjøretøy som i forbindelse med transport av gods fraktes på jernbane (kombinert godstransport),

 • f) kjøretøy som er registrert på NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell i den utstrekning dette følger av internasjonale avtaler Norge er forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsvarende vilkår også styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 6 Departementet kan gi forskrift om utskriving av avgiften i flere terminer og om forholdsmessig beregning av avgiften ved avregistrering, vraking og omregistrering.

Departementet kan gi forskrift om betaling av avgift basert på en dagsats på to pst. av full vektårsavgift med et fastsatt minstebeløp.

§ 7 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 8 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

D. Omregistreringsavgift (kap. 5536 post 75)

§ 1 Fra 1. januar 2015 skal det i henhold til lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter betales avgift til statskassen ved omregistrering av nevnte, tidligere her i landet registrerte motorvogner, og tilhengere med følgende beløp:

Registreringsår

2015 til 2012 (kr)

2011 til 2004 (kr)

2003 og eldre (kr)

a)

Mopeder, motorsykler og beltemotorsykler

500

500

500

b)

Personbiler

Egenvekt (typegodkjent):

1. t.o.m. 1 200 kg

3 800

2 500

1 500

2. over 1 200 kg

5 800

3 500

1 500

c)

Lastebiler, trekkbiler, varebiler, kombinerte biler, campingbiler, beltebiler og busser med tillatt totalvekt inntil 7 500 kg

1 900

1 200

1 000

d)

Biltilhengere, herunder semitrailere og campingtilhengere, med egenvekt (typegodkjent) over 350 kg

500

500

500

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det gis fritak for avgift ved omregistrering av kjøretøy:

 • a) ved ren navneendring,

 • b) på ektefelle,

 • c) mellom foreldre og barn som arv (fullt skifte),

 • d) som er 30 år eller eldre,

 • e) som utloddes og som tidligere har vært registrert på utlodderen,

 • f) som skal registreres på kjennemerker med gule tegn på blå reflekterende bunn,

 • g) på NATO eller NATOs hovedkvarter i Norge, styrker eller personell i den utstrekning dette følger av internasjonale avtaler Norge er forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsvarende vilkår også styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

 • h) som registreres på Den nordiske investeringsbank og som er nødvendig for bankens offisielle virksomhet,

 • i) som har vært registrert på samme eier i to måneder eller mindre (samlet påskiltings-/registreringstid),

 • j) som tas tilbake av selger som følge av heving eller omlevering etter kjøpslovens eller forbrukerkjøpslovens bestemmelser,

 • k) ved fusjon mellom aksjeselskaper,

 • l) ved omdannelse av virksomheter når tidligere og ny eier er identiske,

 • m) ved sletting av registrert eier eller medeier i motorvognregisteret.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Om veibruksavgift på drivstoff (kap. 5538 post 70 og 71)

I.

§ 1 Fra 1. januar 2015 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales veibruksavgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende drivstoff per liter:

 • a) bensin

  • 1. svovelfri bensin (under 10 ppm svovel): kr 4,87,

  • 2. lavsvovlet bensin (under 50 ppm svovel): kr 4,91,

  • 3. annen bensin: kr 4,91.

 • b) olje til framdrift av motorvogn (autodiesel)

  • 1. svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel) og biodiesel som ikke oppfyller bærekraftskriteriene: kr 3,82,

  • 2. lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel): kr 3,87,

  • 3. annen mineralolje: kr 3,87,

  • 4. biodiesel som oppfyller bærekraftskriteriene: kr 1,91.

Avgiften kommer i tillegg til avgift som skal betales etter Stortingets vedtak om CO2-avgift og svovelavgift på mineralske produkter.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Olje som er merket i samsvar med forskrift fastsatt av departementet, skal ikke ilegges avgift etter § 1 første ledd bokstav b.

Departementet kan bestemme at

 • a) fritak for avgiftsplikten kan skje på annen måte enn ved bruk av merket olje,

 • b) avgift skal betales ved bruk av merket olje.

§ 3 På vilkår fastsatt av departementet kan det benyttes merket olje

 • a) i følgende motorvogner:

  • 1. traktorer,

  • 2. motorvogner registrert på kjennemerker med lysegule tegn på sort bunn,

  • 3. motorredskaper,

  • 4. tilhørende Den nordiske investeringsbank og som er nødvendig for bankens offisielle virksomhet,

  • 5. tilhørende NATO eller NATOs hovedkvarter i Norge, styrker eller personell i den utstrekning dette følger av internasjonale avtaler Norge er forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsvarende vilkår også styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred.

 • b) til annen bruk enn framdrift av motorvogn.

§ 4 Det gis fritak for avgift på drivstoff som

 • a) utføres til utlandet,

 • b) legges inn på tollager når varene er bestemt til utførsel,

 • c) innføres

  • 1. som reisegods etter tolloven § 5-1,

  • 2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet etter tolloven § 5-2,

  • 3. etter tolloven § 5-9, og er av mindre verdi,

 • d) etter tolloven § 5-3 leveres til eller innføres av

  • 1. diplomater,

  • 2. NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

  • 3. Den nordiske investeringsbank,

 • e) kommer i retur til registrert virksomhets lager.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 5 Det gis fritak eller ytes tilskudd for avgift på bensin som

 • a) brukes i fly, unntatt Forsvarets fly,

 • b) brukes til teknisk og medisinsk formål,

 • c) brukes i anlegg eller innretninger som har tilknytning til utnyttelse av naturforekomster i havområder utenfor norsk territorialgrense, til transport mellom land og slike anlegg eller innretninger og for spesialskip som har oppdrag i slik virksomhet,

 • d) brukes i båter og snøscootere i veiløse strøk,

 • e) brukes i motorsager og andre arbeidsredskaper med 2-taktsmotor dersom bensinen har særlige helse- og miljømessige egenskaper,

 • f) er gjenvunnet i VRU-anlegg (Vapour Recovery Unit).

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 6 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 7 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

II

Fra det tidspunkt departementet bestemmer, skal § 1 første ledd ny bokstav c og d lyde:

 • c) naturgass: 5,95 kroner per Sm3,

 • d) LPG: kr 6,91 kroner per kg.

Om avgift på elektrisk kraft (kap. 5541 post 70)

I

§ 1 Fra 1. januar 2015 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen med 13,65 øre per kWh på elektrisk kraft som leveres her i landet.

Det skal betales avgift med 0,45 øre per kWh for kraft som leveres

 • a) til industri, bergverk, produksjon av fjernvarme og arbeidsmarkedsbedrifter som utøver industriproduksjon. Den reduserte satsen omfatter elektrisk kraft som benyttes i forbindelse med selve produksjonsprosessen, og

 • b) i Finnmark og følgende kommuner i Nord-Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord.

Det skal betales avgift ved uttak av elektrisk kraft til eget bruk.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det gis fritak for avgift på kraft som

 • a) er produsert ved energigjenvinningsanlegg og leveres direkte til sluttbruker,

 • b) er produsert i aggregat med generator som har merkeytelse mindre enn 100 kVA og leveres direkte til sluttbruker,

 • c) er produsert i nødstrømsaggregat når den normale elektrisitetsforsyning har sviktet,

 • d) er produsert i mottrykksanlegg,

 • e) leveres til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell i den utstrekning dette følger av internasjonale avtaler Norge er forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsvarende vilkår også styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

 • f) leveres til Den nordiske investeringsbanks offisielle virksomhet,

 • g) brukes til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser,

 • h) leveres til veksthusnæringen,

 • i) leveres til husholdninger og offentlig forvaltning i Finnmark og følgende kommuner i Nord-Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord,

 • j) leveres i direkte sammenheng med produksjon av elektrisk kraft,

 • k) leveres til bruk til framdrift av tog eller annet skinnegående transportmiddel, herunder oppvarming av og belysning i transportmiddelet. Fritaket omfatter også trolleybuss.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

II

Fra den tid departementet bestemmer skal § 2 første ledd bokstav h lyde:

 • h) leveres energiintensive foretak i treforedlingsindustrien som deltar i godkjent energieffektiviseringsprogram. Fritaket gjelder kun kraft som benyttes i forbindelse med selve produksjonsprosessen,

Bokstav h til k blir til i til l.

Om grunnavgift på mineralolje mv. (kap. 5542 post 70)

§ 1 Fra 1. januar 2015 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av mineralolje med kr 1,590 per liter. For mineralolje til treforedlingsindustrien og produsenter av fargestoffer og pigmenter skal det betales avgift med kr 0,126 per liter.

Avgiftsplikten omfatter ikke

 • a) flyparafin (jetparafin) som leveres til bruk om bord i fly,

 • b) drivstoff som pålegges avgift etter Stortingets vedtak om veibruksavgift på drivstoff.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

  • § 2 Det gis fritak for avgift på mineralolje som

 • a) utføres til utlandet,

 • b) legges inn på tollager når varene er bestemt til utførsel,

 • c) innføres

  • 1. som reisegods etter tolloven § 5-1,

  • 2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet etter tolloven § 5-2,

  • 3. etter tolloven § 5-9 og er av mindre verdi,

 • d) etter tolloven § 5-3 leveres til eller innføres av

  • 1. NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

  • 2. Den nordiske investeringsbank,

 • e) kommer i retur til registrert virksomhets lager,

 • f) brukes til skip i utenriks fart,

 • g) brukes til gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart,

 • h) brukes til fiske og fangst i nære farvann,

 • i) brukes til fiske og fangst i fjerne farvann,

 • j) brukes i anlegg eller innretninger som har tilknytning til utnyttelse av naturforekomster i havområder utenfor norsk territorialgrense, til transport mellom land og slike anlegg eller innretninger og for spesialskip som har oppdrag i slik virksomhet,

 • k) brukes som råstoff i industriell virksomhet dersom mineraloljen i sin helhet inngår og forblir i det ferdige produkt,

 • l) brukes i sildemel- og fiskemelindustrien,

 • m) brukes til framdrift av tog eller annet skinnegående transportmiddel, herunder oppvarming av og belysning i transportmiddelet,

 • n) brukes til høsting av tang og tare.

Det gis fritak for avgift for andel av biodiesel i mineraloljen.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Om miljøavgifter på mineralske produkter mv.

A. Avgift på smøreolje mv. (kap. 5542 post 71)

§ 1 Fra 1. januar 2015 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av smøreolje mv. med kr 1,98 per liter.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det gis fritak for avgift på smøreolje mv. som

 • a) utføres til utlandet,

 • b) legges inn på tollager når varene er bestemt til utførsel,

 • c) innføres

  • 1. som reisegods etter tolloven § 5-1,

  • 2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet etter tolloven § 5-2,

  • 3. etter tolloven § 5-9 og er av mindre verdi,

 • d) etter tolloven § 5-3 leveres til eller innføres av NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

 • e) kommer i retur til registrert virksomhets lager,

 • f) brukes i utenriks fart,

 • g) brukes i fiske og fangst i fjerne farvann,

 • h) brukes i anlegg eller innretninger som har tilknytning til utnyttelse av naturforekomster i havområder utenfor norsk territorialgrense, til transport mellom land og slike anlegg eller innretninger og for spesialskip som har oppdrag i slik virksomhet,

 • i) brukes i fly, unntatt olje til Forsvarets fly,

 • j) brukes som råstoff i industriell virksomhet dersom smøreoljen i sin helhet inngår og forblir i det ferdige produkt,

 • k) omsettes i forbrukerpakninger med innhold mindre enn 0,15 liter,

 • l) er påfylt kjøretøy, maskiner o.l. ved inn- eller utførsel.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

B. CO2-avgift på mineralske produkter (kap. 5543 post 70)

§ 1 Fra 1. januar 2015 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales CO2-avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende mineralske produkter med følgende beløp:

 • a) mineralolje (generell sats): kr 0,90 per liter.

Mineralolje

  • til innenriks kvotepliktig luftfart: kr 1,05 per liter,

  • til annen innenriks luftfart og ikke-kommersielle privatflyginger: kr 1,05 per liter,

  • til treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien: kr 0,31 per liter,

  • til fiske og fangst i nære farvann: kr 0,27 per liter,

  • som ilegges veibruksavgift på drivstoff: kr 0,63 per liter,

 • b) bensin: kr 0,95 per liter,

 • c) naturgass: kr 0,67 per Sm3,

 • d) LPG: kr 1,01 per kg.

Det skal betales avgift med kr 0,05 per Sm3 naturgass og kr 0 per kg LPG for produkter som leveres til

 • a) industri og bergverk som benyttes i forbindelse med selve produksjonsprosessen,

 • b) bruk som gir kvotepliktige utslipp etter klimakvoteloven.

Fritaket i § 2 første ledd bokstav g kommer ikke til anvendelse for naturgass og LPG, samt for mineralolje og bensin til innenriks kvotepliktig luftfart.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det gis fritak for CO2-avgift på mineralske produkter som

 • a) utføres til utlandet,

 • b) legges inn på tollager når varene er bestemt til utførsel,

 • c) innføres

  • 1. som reisegods etter tolloven § 5-1,

  • 2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet etter tolloven § 5-2,

  • 3. etter tolloven § 5-9 og er av mindre verdi,

 • d) etter tolloven § 5-3 leveres til eller innføres av

  • 1. NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

  • 2. Den nordiske investeringsbank,

 • e) kommer i retur til registrert virksomhets lager,

 • f) brukes som råstoff i industriell virksomhet på en slik måte at det ikke oppstår utslipp av karbon til luft eller utslippet er vesentlig lavere enn det mengden råstoff skulle tilsi,

 • g) leveres til bruk som gir kvotepliktige utslipp etter klimakvoteloven.

§ 3 Det gis fritak for CO2-avgift på mineralolje til bruk i

 • a) motorvogner tilhørende diplomater mv.,

 • b) skip i utenriks fart,

 • c) fiske og fangst i fjerne farvann,

 • d) fly i utenriks fart.

Det gis fritak for avgift for andel biodiesel i mineralolje.

§ 4 Det gis fritak for CO2-avgift på bensin

 • a) til bruk i motorvogner tilhørende diplomater mv.,

 • b) til tekniske og medisinske formål,

 • c) til bruk i motorsager og andre arbeidsredskaper med 2-taktsmotor dersom bensinen har særlige helse- og miljømessige egenskaper,

 • d) til bruk i fly i utenriks fart,

 • e) som er gjenvunnet i VRU-anlegg (Vapour Recovery Unit).

Det gis fritak for avgift for andel bioetanol i bensin.

§ 5 Det gis fritak for CO2-avgift på naturgass og LPG til

 • a) kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser,

 • b) veksthusnæringen,

 • c) motorvogner tilhørende diplomater mv.,

 • d) skip i utenriks fart,

 • e) fly i utenriks fart,

 • f) fiske og fangst i fjerne farvann,

 • g) fiske og fangst i nære farvann,

 • h) gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart,

 • i) offshorefartøy,

 • j) bruk som gir utslipp som er avgiftspliktig etter Stortingets vedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen.

Det gis fritak for avgift for andel biogass i naturgass og LPG.

§ 6 Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 7 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 8 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

C. Svovelavgift (kap. 5543 post 71)

§ 1 Fra 1. januar 2015 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales svovelavgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av mineralolje som inneholder over 0,05 pst. vektandel svovel med 8,1 øre per liter for hver påbegynt 0,25 pst. vektandel svovel.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det gis fritak for svovelavgift på mineralolje som

 • a) utføres til utlandet,

 • b) legges inn på tollager når varene er bestemt til utførsel,

 • c) innføres

  • 1. som reisegods etter tolloven § 5-1,

  • 2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet etter tolloven § 5-2,

  • 3. etter tolloven § 5-9 og er av mindre verdi,

 • d) etter tolloven § 5-3 leveres til eller innføres av

  • 1. NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

  • 2. Den nordiske investeringsbank,

 • e) kommer i retur til registrert virksomhets lager,

 • f) brukes i skip i utenriks fart,

 • g) brukes i fly i utenriks fart,

 • h) brukes i fiske og fangst i fjerne farvann,

 • i) gir utslipp av svovel til atmosfæren mindre enn det svovelinnholdet i mineraloljen skulle tilsi.

Det gis fritak for avgift for andel av biodiesel i mineralolje.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Om avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER) (kap. 5547 post 70 og 71)

§ 1 Fra 1. januar 2015 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER), herunder gjenvunnet TRI og PER.

Avgiftsplikten omfatter TRI og PER som inngår som bestanddel i andre produkter. Avgift betales bare dersom andelen TRI er over 1 vektprosent av produktets totale vekt eller andelen PER er over 0,1 vektprosent av produktets totale vekt.

Avgift skal betales med følgende beløp:

Innhold TRI/PER

kr per kg

Pst.

TRI

PER

over 0,1 t.o.m. 1

0,68

over 1 t.o.m. 5

3,40

3,40

over 5 t.o.m. 10

6,81

6,81

over 10 t.o.m. 30

20,42

20,42

over 30 t.o.m. 60

40,83

40,83

over 60 t.o.m. 100

68,05

68,05

Ved beregning av avgift benyttes den høyeste av enten faktisk eller oppgitt andel TRI eller PER.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det gis fritak for avgift på varer som

 • a) utføres til utlandet,

 • b) legges inn på tollager når varene er bestemt til utførsel,

 • c) innføres

  • 1. som reisegods etter tolloven § 5-1,

  • 2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet etter tolloven § 5-2,

  • 3. etter tolloven § 5-9 og er av mindre verdi,

 • d) etter tolloven § 5-3 leveres til eller innføres av NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

 • e) kommer i retur til produsents eller importørs lager,

 • f) gjenvinnes til eget bruk.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Om avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) (kap. 5548 post 70)

§ 1 Fra 1. januar 2015 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK), herunder gjenvunnet HFK og PFK. Avgift på HFK og PFK betales med kr 0,354 per kg multiplisert med den GWP-verdi (global warming potential) den enkelte avgiftspliktige HFK- og PFK-gassen representerer.

Avgiftsplikten omfatter alle blandinger av HFK og PFK, både innbyrdes blandinger og blandinger med andre stoffer, samt HFK og PFK som inngår som bestanddel i andre varer.

Departementet kan gi forskrift om at for HFK og PFK som inngår som bestanddel i andre varer, skal avgift fastsettes på annen måte enn etter vekt og at avgiften skal betales etter sjablongsatser.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften, samt fastsettelse av GWP-verdi.

§ 2 Det gis fritak for avgift på varer som

 • a) utføres til utlandet,

 • b) legges inn på tollager når varene er bestemt til utførsel,

 • c) innføres

  • 1. som reisegods etter tolloven § 5-1,

  • 2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet etter tolloven § 5-2,

  • 3. etter tolloven § 5-9 og er av mindre verdi,

  • 4. til midlertidig bruk etter tolloven § 6-1 annet ledd,

 • d) etter tolloven § 5-3 leveres til eller innføres av

  • 1. diplomater,

  • 2. NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

  • 3. Den nordiske investeringsbank,

 • e) kommer i retur til registrert virksomhets lager,

 • f) gjenvinnes.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Om avgift på utslipp av NOX (kap. 5509 post 70 og kap. 5549 post 70)

§ 1 Fra 1. januar 2015 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen med kr 19,19 per kg utslipp av nitrogenoksider (NOX) ved energiproduksjon fra følgende kilder:

 • a) framdriftsmaskineri med samlet installert motoreffekt på mer enn 750 kW,

 • b) motorer, kjeler og turbiner med samlet installert innfyrt effekt på mer enn 10 MW,

 • c) fakler på innretninger på norsk kontinentalsokkel og anlegg på land.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det gis fritak for avgift på utslipp av NOX fra

 • a) fartøy som går i fart mellom norsk og utenlandsk havn,

 • b) fartøy som brukes til fiske og fangst i fjerne farvann,

 • c) luftfartøy som går i fart mellom norsk og utenlandsk lufthavn,

 • d) enheter omfattet av miljøavtale med staten om gjennomføring av NOX-reduserende tiltak i samsvar med et fastsatt miljømål.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Miljøavgift på plantevernmiddel (kap. 5550 post 70)

§ 1 For 2015 kan Landbruks- og matdepartementet pålegge produsenter og importører en miljøavgift på plantevernmiddel. Avgiften betales til statskassen.

§ 2 Landbruks- og matdepartementet kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om beregning og oppkreving av avgiften.

Avgifter knyttet til mineralvirksomhet

A. Avgift knyttet til andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum (kap. 5551 post 70)

§ 1 For 2015 kan Nærings- og fiskeridepartementet innhente inntekter ved tildeling av konsesjoner for utforsking og undersøkelser etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster.

§ 2 Inntektene innhentes ved tildeling av konsesjoner. Beløpet skal innbetales til statskassen.

§ 3 Nærings- og fiskeridepartementet kan fastsette nærmere bestemmelser om beregning, innbetaling og oppkreving av avgiften.

B. Avgift knyttet til undersøkelses- og utvinningsrett av mineraler etter mineralloven (kap. 5551 post 71)

§ 1 For undersøkelse og utvinning av landbaserte mineralforekomster kan Nærings- og fiskeridepartementet innkreve årsavgift i 2015 for undersøkelsesrett og utvinningsrett gitt etter mineralloven med forskrifter.

§ 2 Inntektene innhentes fra innehaver av undersøkelses- og utvinningsrett.

§ 3 Beløpet skal innbetales til statskassen.

§ 4 Nærmere bestemmelser om beregning, innbetaling og oppkreving av avgiften framgår av mineralloven med forskrifter.

Om avgift på sjokolade- og sukkervarer mv. (kap. 5555 post 70)

§ 1 Fra 1. januar 2015 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av sjokolade- og sukkervarer mv. med kr 19,31 per kg av varens avgiftspliktige vekt.

Avgiftsplikten omfatter også sjokolade- og sukkervarer som ikke er tilsatt sukker eller søtningsmiddel.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det gis fritak for avgift på sjokolade- og sukkervarer som

 • a) fra produsents eller importørs lager

  • 1. utføres til utlandet,

  • 2. leveres direkte eller via tollager til proviant etter tolloven § 4-23,

  • 3. leveres til toll- og avgiftsfritt utsalg på lufthavn etter tolloven § 4-30,

 • b) innføres

  • 1. som reisegods etter tolloven § 5-1,

  • 2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet etter tolloven § 5-2,

  • 3. etter tolloven § 5-9 og er av mindre verdi,

 • c) etter tolloven § 5-3 fra produsents eller importørs lager leveres til eller innføres av

  • 1. diplomater,

  • 2. NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

  • 3. Den nordiske investeringsbank,

 • d) kommer i retur til produsents eller importørs lager,

 • e) brukes som råstoff mv. ved framstilling av varer.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Om avgift på alkoholfrie drikkevarer mv. (kap. 5556 post 70)

§ 1 Fra 1. januar 2015 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp per liter:

 • a) alkoholfrie drikkevarer som er tilsatt sukker eller kunstig søtstoff: kr 3,19,

 • b) sirup som er tilsatt sukker eller kunstig søtstoff som brukes til ervervsmessig framstilling av alkoholfrie drikkevarer i dispensere, fontener og lignende: kr 19,43.

Med alkoholfrie drikkevarer likestilles drikk med alkoholstyrke til og med 0,7 volumprosent alkohol.

Avgiftsplikten omfatter ikke varer i pulverform eller melkeprodukter tilsatt til og med 15 gram sukker per liter.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det gis fritak for avgift på drikkevarer som

 • a) fra produsents og importørs lager

  • 1. utføres til utlandet,

  • 2. leveres direkte eller via tollager til proviant etter tolloven § 4-23,

  • 3. leveres til toll- og avgiftsfritt utsalg på lufthavn etter tolloven § 4-30,

 • b) innføres

  • 1. som reisegods etter tolloven § 5-1,

  • 2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet etter tolloven § 5-2,

  • 3. etter tolloven § 5-9 og er av mindre verdi,

 • c) etter tolloven § 5-3 fra produsents eller importørs lager leveres til eller innføres av

  • 1. diplomater,

  • 2. NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

  • 3. Den nordiske investeringsbank,

 • d) kommer i retur til produsents eller importørs lager,

 • e) brukes til ervervsmessig framstilling av annet enn drikkevarer.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Om avgift på sukker mv. (kap. 5557 post 70)

§ 1 Fra 1. januar 2015 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen på sukker mv. med kr 7,47 per kg av varens avgiftspliktige vekt.

Avgiftsplikten omfatter:

 • a) sukker (roe-/bete- og rørsukker),

 • b) sirup og sukkeroppløsning av nevnte varer.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det gis fritak for avgift på sukker som

 • a) fra produsents og importørs lager

  • 1. utføres til utlandet,

  • 2. leveres direkte eller via tollager til proviant etter tolloven § 4-23,

  • 3. leveres til toll- og avgiftsfritt utsalg på lufthavn etter tolloven § 4-30,

 • b) innføres

  • 1. som reisegods etter tolloven § 5-1,

  • 2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet etter tolloven § 5-2,

  • 3. etter tolloven § 5-9 og er av mindre verdi,

 • c) etter tolloven § 5-3 fra produsents eller importørs lager leveres til eller innføres av

  • 1. diplomater,

  • 2. NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

  • 3. Den nordiske investeringsbank,

 • d) kommer i retur til produsents eller importørs lager,

 • e) brukes til ervervsmessig framstilling av varer,

 • f) brukes til biavl.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Om avgifter på drikkevareemballasje (kap. 5559 post 70–74)

§ 1 Fra 1. januar 2015 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales miljøavgift og grunnavgift til statskassen på drikkevareemballasje ved innførsel og innenlandsk produksjon av drikkevarer.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det skal betales miljøavgift på drikkevareemballasje med følgende beløp per emballasjeenhet:

 • a) glass og metall: kr 5,45,

 • b) plast: kr 3,29,

 • c) kartong og papp: kr 1,35.

Departementet kan gi forskrift om fritak for miljøavgift dersom emballasjen inngår i et retursystem, herunder fastsette vilkår for fritak.

§ 3 Det skal betales grunnavgift på engangsemballasje med kr 1,12 per emballasjeenhet.

Som engangsemballasje anses emballasje som ikke kan gjenbrukes i sin opprinnelige form.

§ 4 Emballasje som inneholder følgende drikkevarer er fritatt for grunnavgift:

 • a) melk og melkeprodukter,

 • b) drikkevarer framstilt av kakao og sjokolade og konsentrater av dette,

 • c) varer i pulverform,

 • d) korn- og soyabaserte melkeerstatningsprodukter,

 • e) morsmelkerstatning.

Drikkevarer som nevnt i første ledd bokstav c og e er også fritatt for miljøavgift.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 5 Det gis fritak for miljø- og grunnavgift på drikkevareemballasje som

 • a) fra registrert virksomhets og importørs lager

  • 1. utføres til utlandet,

  • 2. leveres direkte eller via tollager til proviant etter tolloven § 4-23,

  • 3. leveres til toll- og avgiftsfritt utsalg på lufthavn etter tolloven § 4-30,

 • b) innføres

  • 1. som reisegods etter tolloven § 5-1,

  • 2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet etter tolloven § 5-2,

  • 3. etter tolloven § 5-9 og er av mindre verdi,

 • c) etter tolloven § 5-3 fra registrert virksomhets eller importørs lager leveres til eller innføres av

  • 1. diplomater,

  • 2. NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

  • 3. Den nordiske investeringsbank,

 • d) kommer i retur til produsents eller importørs lager,

 • e) har rominnhold på minst fire liter.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 6 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 7 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Om miljøavgift på plastposer og papirposer (kap. 5560 post 70–71)

§ 1 Fra den tid departementet bestemmer skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales miljøavgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon på poser av plast og papir som skal benyttes i dagligvare- og detaljhandelen med kr 1,50 per pose.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften. Departementet kan videre gi forskrift om en forenklet beregning av avgift etter varens vekt.

§ 2 Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift på poser som

 • a) fra produsents eller importørs lager

  • 1. utføres til utlandet,

  • 2. legges inn på tollager når varene er bestemt til utførsel,

 • b) innføres

  • 1. som reisegods etter tolloven § 5-1,

  • 2. etter tolloven § 5-9 og er av mindre verdi,

 • c) etter tolloven § 5-3 fra registrert virksomhets eller importørs lager leveres til eller innføres av

  • 1. diplomater,

  • 2. NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

  • 3. Den nordiske investeringsbank,

 • d) kommer i retur til produsents eller importør lager,

 • e) kan likestilles med bærenett og vesker, og er egnet til flere gangers gjenbruk.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Dokumentavgift (kap. 5565 post 70)

§ 1 Fra 1. januar 2015 skal det i henhold til lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift betales avgift til statskassen ved tinglysing av dokument som overfører hjemmel til fast eiendom, herunder bygning på fremmed grunn og tilhørende festerett til tomta. Avgift skal betales med 2,5 pst. av avgiftsgrunnlaget, men minst kr 250.

Ved tinglysing av første gangs overføring av hjemmel til eierseksjon eller til fysisk del av eiendom i forbindelse med oppløsning av borettslag og boligaksjeselskaper, betales avgift med kr 1 000 per hjemmelsoverføring.

§ 2 Fritatt for avgift er

 • a) gaveandel i dokument som inneholder gave og lignende til det offentlige eller til stiftelser og legater med allmennyttige formål, eller til foreninger med allmennyttige formål som har styresete her i landet,

 • b) dokument som overfører rettigheter til fast eiendom til utenlandske diplomatiske og konsulære misjoner,

 • c) overføring av hjemmel til fast eiendom til Den nordiske investeringsbank og som er nødvendig for bankens offisielle virksomhet,

 • d) egen sameieandel i den enkelte eiendom ved overtagelse av fast eiendom ved oppløsning av sameie,

 • e) overføring av hjemmel til fast eiendom mellom ektefeller,

 • f) ideell arveandel etter loven i den enkelte eiendom ved overtagelse av fast eiendom på skifte eller fra uskiftet bo. Forskudd på arv regnes ikke som arveandel og heller ikke testamentsarv i den utstrekning den overstiger lovens arveandel,

 • g) overføring av hjemmel til fast eiendom til forrige hjemmelshaver eller dennes ektefelle, i forbindelse med salg etter reglene om tvangssalg,

 • h) overføring av hjemmel til fast eiendom til NATO eller NATOs hovedkvarter i den utstrekning dette følger av internasjonale avtaler Norge er forpliktet av,

 • i) overføring av hjemmel til fast eiendom mellom den krets av kongefamilien som har arve- og gaveavgiftsfritak, jf. lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver § 1 femte ledd,

 • j) overføring av hjemmel til fast eiendom til testamentsarving dersom overføring av hjemmel til ny erverver tinglyses samme dag.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Ved førstegangsoverføring av en selvstendig og i sin helhet nyoppført bygning som ikke er tatt i bruk, og overføring av bygg under arbeid betales avgift bare av salgsverdien av tomta dersom det blir tinglyst hjemmelsoverføring til denne.

§ 4 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

Avgift på frekvenser mv. (kap. 5583 post 70)

§ 1 Fra 1. januar 2015 skal det betales avgift til statskassen for bruk av frekvenser til drift av system for mobilkommunikasjon med følgende beløp:

UMTS

1 274 000 kr per MHz (frekvensdupleks) disponert båndbredde,

GSM 800

1 378 000 kr per MHz (frekvensdupleks) disponert båndbredde,

GSM 900

1 378 000 kr per MHz (frekvensdupleks) disponert båndbredde,

GSM 1800

1 378 000 kr per MHz (frekvensdupleks) disponert båndbredde,

CDMA 450

1 208 000 kr per MHz (frekvensdupleks) disponert båndbredde.

Samferdselsdepartementet kan dersom det er nødvendig av hensyn til effektiv utnyttelse av frekvensene, endre avgiftsnivået for tildelte frekvenser.

Samferdselsdepartementet fastsetter nærmere bestemmelser om beregning og oppkreving av avgiften.

§ 2 Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2015 kan forestå salg av femsifrede telefonnummer. Prisene fastsettes av Samferdselsdepartementet.

Inntekter ved tildeling av konsesjoner (kap. 5309 post 29)

§ 1 For 2015 kan Samferdselsdepartementet innhente inntekter ved tildeling av konsesjoner.

§ 2 Inntektene innhentes ved tildeling av konsesjoner. Beløpet skal innbetales til statskassen.

§ 3 Samferdselsdepartementet kan gi forskrift om innbetaling og oppkreving av beløpet.

IX

Stortingsvedtak om toll for budsjettåret 2015 (kap. 5511 post 70 og 71)

§ 1 Plikten til å svare toll

Fra 1. januar 2015 skal det svares toll ved innførsel av varer etter bestemmelsene i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) og etter de satser som følger av annet ledd.

De ordinære tollsatsene for 2014 skal fortsatt gjelde fra 1. januar 2015, med de endringer som følger av vedlegg 5.

§ 2 Preferansetoll

Vareførsel som er omfattet av handelsavtale inngått med fremmed stat eller gruppe av stater, skal innenfor rammen av slike avtaler innrømmes preferansetoll. Tilsvarende gjelder for vareførsel som er omfattet av bilateral eller unilateral erklæring i tilknytning til slik avtale og vareførsel som er omfattet av det generelle system for preferansetoll for utviklingsland (GSP). Preferansetollbehandling er betinget av at krav til opprinnelse mv., slik som fastsatt i opprinnelsesreglene til vedkommende handelsavtale eller preferansesystem, samt vilkår fastsatt i tolloven, er oppfylt.

Departementet gis fullmakt til å iverksette de tollreduksjoner og andre tollmessige forhold som følger av handelsavtale framforhandlet med annen stat.

Departementet gis fullmakt til å videreføre gitte kvoter og satser omfattet av det generelle system for preferansetoll for utviklingsland (GSP).

§ 3 Nedsettelse av ordinære tollsatser

Departementet kan sette ned den fastsatte tollsats på enkelte vareslag, slik som bestemt i tolloven §§ 9-1 til 9-5.

§ 4 Tollmessige handels- eller beskyttelsestiltak

Kongen kan, innenfor de rammer som følger av avtale med fremmed stat eller organisasjon, iverksette tollmessige handels- eller beskyttelsestiltak i form av økning av den ordinære tollsatsen på enkelte vareslag, dersom det foreligger slike omstendigheter som framgår av tolloven §§ 10-1 til 10-7.

§ 5 Nye eller endrede tariffoppdelinger

Departementet gis fullmakt til å innarbeide nye tariffoppdelinger eller endre gjeldende oppdelinger, dersom endringene verken har nevneverdig betydning for statens inntekter eller har næringsmessige eller handelspolitiske konsekvenser.

X

Stortinget ber regjeringen med virkning fra 1. januar 2015 om å øke grensen for avgiftsfri import til 350 kroner og fastsette at transport- og forsikringskostnader skal medregnes ved fastsettelsen av varens verdi.

XI

Stortinget ber regjeringen øke fradraget i vektavgiftsgrunnlaget i engangsavgiften til 26 pst. for ladbare hybridbiler med virkning fra 1. januar 2015.

Vedlegg finnes kun i PDF

Oslo, i finanskomiteen, den 8. desember 2014

Marianne Marthinsen

Siri A. Meling

fung. leder

ordfører