8.1 Sammendrag

8.1.1 Gjennomgang

Finansdepartementet, med bistand fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for kommunale gebyrer, vil sette i gang en kartlegging av offentlig gebyr- og avgiftsfinansiering med sikte på en revisjon av retningslinjene. Gjennomgangen er ikke ment å gå inn på tilgrensende arbeid som allerede er igangsatt, herunder bompengefinansiering av veiutbygging. Vurderingene vil bli basert blant annet på innspill og tilbakemeldinger fra øvrige departementer. I tillegg tas det sikte på å innhente erfaringer og synspunkter fra brukerne, for eksempel ved en alminnelig høring.

8.1.2 Oversikt over sektoravgiftene

Bokførte inntekter fra sektoravgifter, regnskap og anslag. Mill. kroner

Kap.

Post

Regnskap 2013

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

5568

Kulturdepartementet

71

Årsavgift – stiftelser

19,8

22,4

22,4

72

Vederlag TV2

10,4

10,5

10,7

73

Refusjon – Norsk Rikstoto og Norsk Tipping AS

36,2

36,9

38,3

74

Avgift – forhåndskontroll av kinofilm

3,2

5,5

5,5

5571

Arbeids- og sosialdepartementet

70

Petroleumstilsynet – sektoravgift

46,4

86,9

89,2

5572

Helse- og omsorgsdepartementet

70

Legemiddelomsetningsavgift

77,5

73,0

73,0

71

Vinmonopolavgift

36,3

72

Avgift utsalgssteder utenom apotek

6,5

4,9

4,9

73

Legemiddelkontrollavgift

71,5

75,3

75,3

5574

Nærings- og fiskeridepartementet

71

Avgifter immaterielle rettigheter

149,2

150,0

150,0

72

Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur

27,2

30,7

30,7

73

Årsavgift Merkeregisteret

8,8

9,6

9,6

75

Fiskeriforskningsavgift1

151,0

151,0

5575

71

Kontrollavgift fiskeflåten

5,8

5576

Landbruks- og matdepartementet

71

Totalisatoravgift

140,4

125,0

125,0

5577

Samferdselsdepartementet

74

Sektoravgifter Kystverket

847,3

773,5

829,1

5578

Klima- og miljødepartementet

70

Sektoravgifter Svalbards miljøvernfond

16,8

12,3

14,7

71

Jeger- og fellingsavgifter

77,6

75,2

75,0

72

Fiskeravgifter

17,8

18,0

15,7

5580

Finansdepartementet

70

Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene

312,0

329,8

335,9

5582

Olje- og energidepartementet

70

Bidrag til kulturminnevern2

15,0

71

Konsesjonsavgifter vannkraftutbygging1

149,0

152,5

Sum sektoravgifter

1 910,7

2 139,3

2 223,4

1 Ny post i 2014.

2 Bidraget innkreves ved fornyelse eller revisjon av den enkelte konsesjon. Innbetalt beløp vil variere i tråd med dette.

8.1.3 Sektoravgifter under Kulturdepartementet (kap. 5568)

Kapitlet omfatter årsavgift fra stiftelser (post 71), vederlag fra TV 2 (post 72), refusjoner etter kontroll av pengespill (post 73) og avgift fra forhåndskontroll av film (post 74), jf. omtale i Prop. 1 S (2014–2015) Kulturdepartementet.

8.1.4 Sektoravgifter under Arbeids- og sosialdepartementet (kap. 5571)

Posten (70) skal dekke Petroleumstilsynets faktiske kostnader for oppfølging av næringen i tillegg til tilsynsgebyrer, jf. Prop. 1 S (2014–2015) Arbeids- og sosialdepartementet.

8.1.5 Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet (kap. 5572)

Bevilgningen dekker sektoravgifter på legemiddelområdet (post 70–73), jf. Prop. 1 S (2014–2015) Helse- og omsorgsdepartementet.

8.1.6 Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet (kap. 5574)

Inntekter fra avgifter knyttet til Patentstyrets søknadsbehandling (post 71), kontroll- og tilsynsavgift akvakultur (post 72), årsavgift Merkeregisteret (post 73) og fiskeriforskningsavgift videreført på 1,2 pst. (post 75) inngår, jf. Prop. 1 S (2014–2015) Nærings- og fiskeridepartementet.

8.1.7 Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet (kap. 5576)

Det er lagt til grunn en uendret avgiftssats på 3,7 pst. av omsetningen for totalisatoravgift (post 71), jf. Prop. 1 S (2014–2015) Landbruks- og matdepartementet.

8.1.8 Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet (kap. 5577)

Kystverkets inntekter fra losavgiftene og sikkerhetsavgiften inngår, jf. Prop. 1 S (2014–2015) Samferdselsdepartementet. Over tid skal lostjenesten ikke tilføre staten et overskudd. For å hindre overprising av lostjenesten foreslår regjeringen at losavgiftene settes ned med til sammen 36,9 mill. kroner i 2015. Til posten (74) er det knyttet merinntektsfullmakt, som behandles i Innst. 13 S (2014–2015).

8.1.9 Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet (kap. 5578)

Miljøavgift for reisende til Svalbard er hovedinntektskilde til Svalbards miljøvernfond (post 70) i tillegg til salg av jakt- og fiskekort m.m. Merinntekter gir grunnlag for tilsvarende merutgifter som er budsjetterte under kap. 1472 Svalbards miljøvernfond, som behandles i Innst. 9 S (2014–2015).

Jeger- og fellingsavgifter (post 71) og fiskeravgifter (post 72) finansierer utgifter under kap. 1425 og dekker noen av utgiftene til vilt- og fiskeforskning under kap. 1410 post 50 og utgifter til forvaltning av ordninga under kap. 1420 post 1.

Se omtale i Prop. 1 S (2014–2015) Klima- og miljødepartementet.

8.1.10 Sektoravgifter under Finansdepartementet (kap. 5580)

Utgiftene til Finanstilsynet blir fullt dekket av institusjonene som er under tilsyn (post 70), jf. Prop 1 S (2014–2015) Finansdepartementet.

8.1.11 Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet (kap. 5582)

Inntektene øremerkes finansiering av statlige utgifter knyttet til kulturminnetiltak i vassdrag (post 70). I tillegg kommer konsesjonsavgifter fra vannkraftutbygging (post 71), jf. Prop. 1 S (2014–2015) Olje- og energidepartementet.

8.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Senterpartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad.