7. Særavgifter

7.1 Spillolje

Sammendrag

Regjeringen foreslår å oppheve avgiftsfritaket for spillolje. Dette kompenseres ved å øke tilskuddet som gis ved innlevering av spillolje. Økt tilskudd finansieres gjennom økt smøreoljeavgift. Se omtale i proposisjonens punkt 7.1.1.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til budsjettavtalen mellom disse partiene hvor det er enighet om å videreføre avgiftsfritaket for spillolje. Dette nødvendiggjør ikke endringer i avgiftsvedtaket. Regjeringen foreslo også å øke tilskuddet som gis ved innlevering av spillolje til godkjent innsamler, og at dette finansieres gjennom økt smøreoljeavgift. Som følge av at fritaket skal videreføres, foreslår flertallet å reversere regjeringens forslag til økning av smøreoljeavgiften i punkt 7.8.1 i denne innstillingen.

Flertallet foreslår også å reversere økt tilskudd (kap. 1420 post 76), jf. Innst. 2 S Tillegg 1 (2014–2015).

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti merker seg at regjeringen foreslår å oppheve avgiftsfritaket for spillolje og kompensere ved å øke tilskuddet som gis ved innlevering av spillolje. Det økte tilskuddet finansieres gjennom økt smøreoljeavgift. Disse medlemmer går mot forslaget til endringer, fordi vi i dag har en ordning som fører til høy grad av innsamling og som fungerer. Da er det unødvendig og uheldig å endre ordningen. Flere høringsinstanser har vært negative til forslaget fordi en oppheving av fritaket etter deres oppfatning vil kunne gi lavere innsamlingsgrad og medføre at spillolje kommer på avveie.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

7.2 Alkohol (kap. 5526 post 70)

Sammendrag

For 2015 foreslås det at avgiftssatsene blir prisjustert, se proposisjonens punkt 7.2 og forslag til avgiftsvedtak § 1.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4. Disse medlemmer viser til at det de siste årene er etablert mange gårds-, pub- og mikrobryggerier i Norge. Det var i 2013 om lag 160 årsverk knyttet til produksjon og drift av disse. Gjennom å redusere avgiften på øl klasse D (inntil 4,75 pst. alkohol) med 10 pst. for volum under 400 000 liter vil disse medlemmer gi en stimulans til mindre ølprodusenter. Disse medlemmer foreslår ellers en generell økning av alkoholavgiftene med 3 pst.

Disse medlemmer fremmer videre følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag til hvordan man kan innholdsmerke alkoholholdig drikke på lik linje med andre næringsmidler.»

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til de helhetlige endringsforslagene i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett. Der foreslås det å øke alkoholavgiften på vin og brennevin med 10 pst., mens avgiften på øl foreslås redusert med 5 pst.

7.3 Tobakkvarer mv. (kap. 5531 post 70)

Sammendrag

For 2015 foreslås det at avgiftssatsen på tobakkvarer blir prisjustert, se proposisjonens punkt 7.3 og forslag til avgiftsvedtak § 1.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2015 hvor Venstre foreslo å øke tobakksavgiftene med 10 pst.

Som følge av budsjettavtalen av 21. november 2014 mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, fremmer dette medlem ikke alternative forslag når det gjelder tobakksavgiftene i denne innstilling.

7.4 Motorvogner mv. (kap. 5536)

7.4.1 Innledning

Sammendrag

Se omtale i proposisjonens punkt 7.4.1.

Komiteens merknader

Komiteen viser til merknader nedenfor.

7.4.2 Engangsavgift (post 71)

Sammendrag

Regjeringen foreslår at satsene for motorsykler og snøscootere reduseres med i gjennomsnitt 30 pst. reelt. Det foreslås at øvrige satser prisjusteres for 2015.

Videre foreslås innføring av refusjon av engangsavgift ved eksport av kjøretøy.

Se omtale i proposisjonens punkt 7.4.2 og forslag til avgiftsvedtak § 2.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag med unntak av laveste oppnåelige engangsavgift, vektkomponenten og CO2-fradrag 0–105 gram/km.

Flertallet viser til budsjettavtalen mellom disse partiene.

Flertallet legger til grunn at laveste oppnåelige engangsavgift 3 713 kroner bortfaller i sin helhet. Dette innebærer også at engangsavgiften på veteranbiler settes til null, og at det for disse kjøretøyene etter dette kun skal svares vrakpantavgift. Kjøretøy med lave CO2-utslipp, herunder hybridbiler, vil etter dette kunne få lavere avgift enn dagens veteranbilsats.

Flertallet er også enig om at CO2-fradraget i engangsavgiften økes fra 0 gram/km til 105 gram/km med 50 kroner.

Flertallet fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til stortingsvedtak om engangsavgift for budsjettåret 2015 med følgende endringer:

§ 2 første ledd skal lyde:

Avgift skal betales med følgende beløp:

Avgiftsgrupper

Egenvekt (kg)

Motoreffekt (kW)

NOX- utslipp (mg/km)

CO2- utslipp (g/km)

Slagvolum (cm3)

Sats per enhet (kr)

Vrakpant-avgift (kr)

Avgiftsgruppe A

2 400

Personbiler, varebiler klasse 1, busser under 6 m med inntil 17 seteplasser

0–1 150

39,10

1 151–1 400

85,25

1 401–1 500

170,52

over 1 500

198,31

0–70

0

71–100

245,04

101–140

709,60

over 140

1 756,12

over 0

47,11

Motorvogn med plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2- utslipp, og med

utslipp 105 g/km og over

0–105

0

106–120

795,36

121–160

801,49

161–230

1 868,43

over 230

2 999,70

CO2-utslipp under 105 g/km t.o.m 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 105 g/km t.o.m 50 g/km

896,41

CO2 -utslipp under 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 50 g/km

1 054,66

Motorvogn uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2- utslipp

bensindrevne

0–1 050

15,19

1 051–1 600

50,59

1 601–2 000

118,75

over 2 000

128,09

ikke bensindrevne

0–1 050

11,64

1 051–1 600

41,31

1 601–2 000

96,93

over 2 000

100,83

Avgiftsgruppe B

2 400

Varebiler klasse 2, lastebiler med tillatt totalvekt mindre enn 7 501 kg og godsrom med lengde under 300 cm og bredde under 190 cm

22 pst. av A

22 pst. av A

30 pst. av A

Motorvogn med plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2- utslipp, og med

utslipp 105 g/km og over

0–105

0

106–120

238,61

121–160

240,45

over 160

467,11

CO2 -utslipp under 105 g/km t.o.m. 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 105 g/km t.o.m. 50 g/km

268,92

CO2-utslipp under 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 50

316,40

Motorvogn uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2- utslipp

30 pst. av A

Avgiftsgruppe C

2 400

Campingbiler

22 pst. av A

22 pst. av A

0 pst. av A

22 pst. av A

22 pst. av A

Avgiftsgruppe D (Opphevet)

Avgiftsgruppe E

0

Beltebiler

36 pst. av verdiaviftsgrunnlaget

Avgiftsgruppe F

0

Motorsykler

7 895

0–11

0

over 11

250,00

0–125

0

126–900

32,14

over 900

70,48

Avgiftsgruppe G

2 400

Beltemotorsykler

(snøscootere)

0–100

13,19

101–200

26,38

over 200

52,74

0–20

21,19

21–40

42,37

over 40

84,72

0–200

2,32

201–400

4,64

over 400

9,27

Avgiftsgruppe H

2 400

Motorvogn i avgiftsgruppe A, som ved første gangs registrering her i landet blir registrert på løyveinnehaver til bruk som ordinær drosje (ikke reserve- eller erstatningsdrosje) eller for transport av funksjonshemmede

40 pst. av A

40 pst. av A

100 pst. av A

Motorvogn med plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2- utslipp, og med

utslipp 105 g/km og over

0–105

0

106–120

795,36

over 120

801,49

CO2-utslipp under 105 g/km t.o.m. 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 105 g/km t.o.m. 50 g/km

896,41

CO2-utslipp under 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 50 g/km

1 054,66

Motorvogn uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2- utslipp

100 pst. av A

Avgiftsgruppe I

2 400

Avgiftspliktige motorvogner som er 30 år eller eldre

0

Avgiftsgruppe J

2 400

Busser under 6 m med inntil 17 seteplasser, hvorav minst 10 er fastmontert i fartsretningen

40 pst. av A

40 pst. av A

0 pst. av A

Motorvogn med plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2- utslipp, og med

utslipp 105 g/km og over

0–105

0

106–120

318,14

121–160

320,60

over 160

747,37

CO2-utslipp under 105 t.o.m. 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 105 g/km t.o.m. 50 g/km

358,56

CO2-utslipp under 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 50 g/km

421,86

Motorvogn uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2- utslipp

40 pst. av A

§ 2 annet ledd skal lyde:

Vrakpanten inngår ikke i beregningsgrunnlaget for merverdiavgiften.»

Flertallet viser videre til at det i budsjettavtalen er enighet om å øke fratrekket i vektkomponenten i engangsavgiften til 26 pst. for plug-in hybrider.

Flertallet viser til at bestemmelse om fradraget i vektavgiftsgrunnlaget i engangsavgiften for ladbare hybridbiler fremgår av forskrift om engangsavgift på motorvogner § 3-1, og fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen øke fradraget i vektavgiftsgrunnlaget i engangsavgiften til 26 pst. for ladbare hybridbiler med virkning fra 1. januar 2015.»

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2015 hvor Venstre foreslo å heve engangsavgiften for avgiftsgruppe c til 40 pst., innføre fritak for effektavgift i engangsavgiften for alle biler med CO2-utslipp under 50 g/km, øke vektfradraget i engangsavgiften med 25 pst. for biogasskjøretøy og øke vektfradraget i engangsavgiften for ladbare hybridbiler. Venstre foreslo også å reversere regjeringens forslag om å redusere engangsavgiften for motorsykler og snøscootere med 30 pst.

Dette medlem er svært fornøyd med at budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre innebærer en økning i vektfradraget for ladbare hybridbiler med 26 pst. Det vil innebære at slike biler blir billigere og vil være en viktig faktor for å få ned klimautslippene fra veitrafikken.

Som følge av budsjettavtalen av 21. november 2014 mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, fremmer dette medlem ikke alternative forslag når det gjelder engangsavgiften i denne innstilling.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til de helhetlige endringsforslagene i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, og går imot endringene som foreslås av regjeringen om redusert sats på motorsykler og snøscootere. Dette medlem viser til at det i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett foreslås å redusere innslagspunktet for laveste sats for CO2-utslipp i engangsavgiften til 100 g/km og øke vektfradraget for ladbare hybridbiler til 25 pst.

7.4.3 Årsavgift (post 72)

Sammendrag

Regjeringen foreslår å fjerne årsavgiften på campingtilhengere fra 1. januar 2015. Det foreslås at øvrige satser prisjusteres for 2015. Se omtale i proposisjonens punkt 7.4.3 og forslag til avgiftsvedtak § 1.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til de helhetlige endringsforslagene i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, og går mot forslaget om å fjerne årsavgiften på campingtilhengere.

7.4.4 Vektårsavgift (post 73)

Sammendrag

For å bidra til å redusere kostnadene til norsk lastebilnæring foreslår regjeringen omtrent å halvere vektårsavgiften for 2015.

Det er rom for å redusere alle satsene i vektdelen med om lag 20 pst., uten særlig fare for å komme under minstesatsene i EU-direktivet. Det foreslås derfor å redusere satsene for 2015 med 20 pst. reelt.

For å bidra til å redusere kostnadene for norsk lastebilnæring foreslås det at miljødelen i vektårsavgiften blir fjernet fra 1. januar 2015.

Se proposisjonens punkt 7.4.4 og forslag til avgiftsvedtak § 1.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til at det i budsjettavtalen mellom disse partiene ble enighet om å videreføre gjeldende nivå på vektårsavgift for lastebiler samt beholde miljødelen i vektårsavgiften.

Flertallet fremmer følgende forslag:

«Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til stortingsvedtak om vektårsavgift for budsjettåret 2015, med følgende endringer:

§ 1 skal lyde:

Fra 1. januar 2015 skal det i henhold til lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter betales vektgradert årsavgift til statskassen på innenlandsregistrerte kjøretøy på minst 7 500 kg. For dieseldrevne kjøretøy skal det i tillegg betales miljødifferensiert årsavgift.

1. Vektgradert årsavgift

Motorkjøretøy

Avgiftsgruppe

(kg)

Luftfjæring

(kr)

Annet fjæringssystem

(kr)

2 eller flere aksler

7 500–11 999

437

437

2 aksler

12 000–12 999

437

783

13 000–13 999

783

1 399

14 000–14 999

1 399

1 788

15 000 og over

1 788

3 496

3 aksler

12 000–14 999

437

437

15 000–16 999

783

1 040

17 000–18 999

1 040

1 678

19 000–20 999

1 678

2 044

21 000–22 999

2 044

2 913

23 000 og over

2 913

4 287

Minst 4 aksler

12 000–24 999

2 044

2 067

25 000–26 999

2 067

2 981

27 000–28 999

2 981

4 475

29 000 og over

4 475

6 429

Kombinasjoner av kjøretøy – vogntog

Avgiftsgruppe

(kg)

Luftfjæring

(kr)

Annet fjæringssystem (kr)

2 + 1 aksler

7 500–13 999

437

437

14 000–15 999

437

437

16 000–17 999

437

593

18 000–19 999

593

792

20 000–21 999

792

1 273

22 000–22 999

1 273

1 519

23 000–24 999

1 519

2 391

25 000–27 999

2 391

3 859

28 000 og over

3 859

6 448

2 + 2 aksler

16 000–24 999

772

1 216

25 000–25 999

1 216

1 720

26 000–27 999

1 720

2 324

28 000–28 999

2 324

2 715

29 000–30 999

2 715

4 177

31 000–32 999

4 177

5 627

33 000 og over

5 627

8 315

2 + minst 3 aksler

16 000–37 999

4 565

6 185

38 000–40 000

6 185

8 250

over 40 000

8 250

11 048

Minst 3 + 1 aksler

16 000–24 999

772

1 216

25 000–25 999

1 216

1 720

26 000–27 999

1 720

2 324

28 000–28 999

2 324

2 715

29 000–30 999

2 715

4 177

31 000–32 999

4 177

5 627

33 000 og over

5 627

8 315

Minst 3 + 2 aksler

16 000–37 999

4 087

5 505

38 000–40 000

5 505

7 445

over 40 000

7 445

10 803

Minst 3 + minst 3 aksler

16 000–37 999

2 513

2 950

38 000–40 000

2 950

4 186

over 40 000

4 186

6 409

2. Miljødifferensiert årsavgift for dieseldrevne kjøretøy

Avgasskravnivå (EURO)

Vektklasser (kg)

Ingen

(kr)

I

(kr)

II

(kr)

III

(kr)

IV

(kr)

V

(kr)

VI eller strengere

(kr)

0-utslipp

(kr)

7 500–11 999

5 598

3 111

2 177

1 326

698

436

109

0

12 000–19 999

9 185

5 104

3 569

2 177

1 149

712

179

0

20 000 og over

16 332

9 355

6 635

3 987

2 105

1 308

328

0

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten.

§ 2 skal lyde:

Departementet kan gi forskrift om hvilke fjæringssystemer som kan likestilles med luftfjæring og om fastsettelse av avgasskravnivå, herunder krav til dokumentasjon for registreringsår og avgasskravnivå.

Departementet kan gi forskrift om etterberegning av avgift dersom det viser seg at et kjøretøy ikke oppfyller de krav til avgassutslipp som lå til grunn ved beregning av avgiften.

§ 5 skal lyde:

Følgende kjøretøy er fritatt for vektgradert og miljødifferensiert årsavgift:

 • a) traktorer,

 • b) kjøretøy registrert på kjennemerker med lysegule typer på sort bunn,

 • c) motorredskaper,

 • d) kjøretøy som er 30 år eller eldre, unntatt tilhengere,

 • e) kjøretøy som i forbindelse med transport av gods fraktes på jernbane (kombinert godstransport),

 • f) kjøretøy som er registrert på NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell i den utstrekning dette følger av internasjonale avtaler Norge er forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsvarende vilkår også styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.»

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti slutter seg til regjeringens forslag.

7.4.5 Omregistreringsavgift (post 75)

Sammendrag

Regjeringen foreslår å redusere omregistreringsavgiften med i gjennomsnitt 35 pst. reelt for 2015.

Det foreslås å slå sammen tre av dagens aldersgrupper til en felles gruppe, samtidig som antallet vektklasser reduseres og mopeder og motorsykler får felles sats. Med dette vil antallet ulike satser reduseres fra 37 til 9.

Se omtale i proposisjonens punkt 7.4.5 og forslag til avgiftsvedtak § 1.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til de helhetlige endringsforslagene i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, og går mot alle forslagene om redusert omregistreringsavgift.

7.5 Veibruksavgift på drivstoff (kap. 5538 post 70 og 71)

Sammendrag

Regjeringen foreslår å holde veibruksavgiftene på drivstoff nominelt uendret fra 2014 til 2015. Dette innebærer en reell avgiftslettelse på om lag 2 pst. Se proposisjonens punkt 7.5 og forslag til avgiftsvedtak § 1.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til budsjettavtalen mellom disse partiene hvor det er enighet om å utvide veibruksavgiften til også å omfatte naturgass og LPG fra 1. juli 2015. Siden dette er en ny avgift som reiser avgiftstekniske utfordringer, anser flertallet det som hensiktsmessig at det endelige iverksettelsestidspunktet avgjøres av departementet etter at høringen er avsluttet.

Flertallet fremmer følgende forslag:

«Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til stortingsvedtak om veibruksavgift på drivstoff for budsjettåret 2015, med følgende endringer:

Fra det tidspunkt departementet bestemmer, skal § 1 første ledd ny bokstav c og d lyde:

 • c) naturgass: kr 5,95 per Sm3,

 • d) LPG: kr 6,91 per kg.»

Flertallet viser videre til anmodningsvedtak 25 i budsjettavtalen (fremmet i Innst. 2 S (2014–2015) Tillegg 1):

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å frita biodiesel fra veibruksavgift og innføre halv veibruksavgift på bioetanol i revidert nasjonalbudsjett 2015. Det bes særlig om at det tas hensyn til de avgiftstekniske, EØS-rettslige, miljømessige og økonomiske konsekvensene av endringene.»

Flertallet understreker at fritaket for veibruksavgift for høyinnblandet bioetanol skal videreføres slik det framgår av forslaget fra regjeringen i proposisjonen.

Flertallet legger til grunn at vedtaksendringer, og øvrige regelendringer fremmes i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2015 hvor Venstre foreslo å prisjustere samt øke veibruksavgiften på drivstoff med ytterligere 50 øre per liter, innføre full veibruksavgift på fossil gass samt å frita biodiesel som oppfyller bærekraftskriterier for avgiften. Dette må sees i sammenheng med Venstres forslag om et større grønt skatteskifte på 13 mrd. kroner hvor miljøvennlig adferd belønnes.

Dette medlem er spesielt fornøyd med at budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre innebærer at biodiesel får avgiftsfritak fra 1. juli 2015 og at fossil gass får full veibruksavgift. Dette er viktige bidrag til å gjøre produksjon av miljøvennlig drivstoff mer lønnsomme. Dette medlem viser også til at budsjettavtalen innebærer at innblandingspåbudet av biodrivstoff økes fra 3,5 til 5,5 pst.

Som følge av budsjettavtalen av 21. november 2014 mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, fremmer dette medlem ikke alternative forslag når det gjelder veibruksavgiften i denne innstilling.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til de helhetlige endringsforslagene i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett. Det er behov for kraftige og målrettede tiltak for å redusere klimautslippene. Dette er bakgrunnen for at Sosialistisk Venstreparti foreslår en skattevridning hvor en rekke miljøavgifter øker, samtidig som folk flest får skattelette. Dette vil føre til at hver enkelt i større grad blir stilt overfor den reelle samfunnsmessige kostnaden ved forurensning. Dette medlem viser til at Sosialistisk Venstreparti i sitt alternative statsbudsjett foreslår å prisjustere veibruksavgiften på diesel og bensin, i tillegg til å øke hver av avgiftene med 50 øre. I tillegg foreslås det å innføre veibruksavgift på fossil gass som skal benyttes til veibruk. Det foreslås også avgiftsfritak for biodiesel og bioetanol som oppfyller EUs bærekraftskriterier for å støtte opp under oppbyggingen av dette markedet.

Dette medlem viser videre til at diesel til bruk i fritidsbåter har langt lavere avgiftsnivå enn annen diesel. Som et ledd i den helhetlige grønne omlegginga som foreslås i Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett, foreslås det også å innføre veibruksavgift på diesel til fritidsbåter. Dette vil føre til reduserte klimagassutslipp og lokal forurensning.

7.6 Avgift på elektrisk kraft (kap. 5541 post 70)

Sammendrag

For 2015 foreslås den ordinære avgiftssatsen prisjustert. Den reduserte satsen for industrien mv., som samsvarer med minstesatsen i EUs energiskattedirektiv, foreslås videreført nominelt. Se proposisjonens punkt 7.6 og forslag til avgiftsvedtak § 1.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til at det i budsjettavtalen mellom disse partiene ble enighet om å øke den ordinære avgiftssatsen på elektrisk kraft med 1 øre utover regjeringens forslag om prisjustering.

Flertallet fremmer følgende forslag:

«Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til stortingsvedtak om avgift på elektrisk kraft for budsjettåret 2015 med følgende endring:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. januar 2015 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen med 13,65 øre per kWh på elektrisk kraft som leveres her i landet.»

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad. Disse medlemmer slutter seg til regjeringens forslag til stortingsvedtak om avgift på elektrisk kraft for budsjettåret 2015 med følgende endring: Den reduserte satsen for industrien mv., utvides til også å inkludere datasentre.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2015 hvor Venstre foreslo å øke avgiften elektrisk kraft med 2,5 øre/kWh og øremerke 0,5 øre til Enova og øke redusert sats i elavgiften til 2,5 øre. Dette må sees i sammenheng med Venstres forslag om et større grønt skatteskifte på 13 mrd. kroner hvor miljøvennlig adferd belønnes.

Som følge av budsjettavtalen av 21. november 2014 mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, fremmer dette medlem ikke alternative forslag når det gjelder veibruksavgiften i denne innstilling.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til de helhetlige endringsforslagene i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, hvor det foreslås en helhetlig endring med lavere skatt og høyere miljøavgifter. Dette medlem viser til at det i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett foreslås å øke el-avgiften med 3 øre per kWh. Dette vil være et godt og kostnadseffektivt tiltak for å fremme økt energisparing. Dette må også sees i sammenheng med forslaget om en rettighetsbasert støtteordning til energieffektivisering og solceller gjennom Enova.

Dette medlem viser til at det er behov for økt satsning på bruk av elektrisitet i kollektivtrafikken, og foreslår derfor at el-busser og skip skal fritas fra elavgift. Det vises i den sammenheng til Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett hvor det foreslås kraftige grep for kollektivtransport og satsning på ferger drevet av elektrisitet.

7.7 Grunnavgift på mineralolje mv. (kap. 5542 post 70)

Sammendrag

For 2015 foreslås det at den reduserte satsen for treforedlingsindustrien mv. videreføres nominelt. Den ordinære avgiftssatsen foreslås prisjustert. Se proposisjonens punkt 7.7 og forslag til avgiftsvedtak § 1.

I tillegg foreslås det å oppheve avgiftsfritaket for spillolje, jf. punkt 7.1.1 i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag med unntak av forslaget om å oppheve avgiftsfritaket for spillolje.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2015 hvor Venstre foreslo å øke grunnavgiften på mineralolje med 0,5 kroner per liter. Dette må sees i sammenheng med Venstres forslag om et større grønt skatteskifte på 13 mrd. kroner hvor miljøvennlig adferd belønnes.

Som følge av budsjettavtalen av 21. november 2014 mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, fremmer dette medlem ikke alternative forslag når det gjelder veibruksavgiften i denne innstilling.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til de helhetlige endringsforslagene i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, og foreslår at det innføres grunnavgift på gass til oppvarming for å sikre at utfasingen av fossil fyringsolje ikke erstattes av fossil gass.

7.8 Miljøavgifter på mineralske produkter mv.

7.8.1 Avgift på smøreolje mv. (kap. 5542 post 71)

Sammendrag

For 2015 foreslås det å øke smøreoljeavgiften til 2,59 kroner per liter. Se proposisjonens punkt 7.8.1 og forslag til avgiftsvedtak § 1.

I tillegg foreslås det å oppheve avgiftsfritaket for spillolje, se omtale i punkt 7.1.1 i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til budsjettavtalen mellom disse partiene hvor det er enighet om å videreføre avgiftsfritaket for spillolje. Dette nødvendiggjør ikke endringer i avgiftsvedtaket. Regjeringen foreslo også å øke tilskuddet som gis ved innlevering av spillolje til godkjent innsamler, og at dette finansieres gjennom økt smøreoljeavgift. Som følge av at fritaket skal videreføres, foreslår flertallet å reversere regjeringens forslag til økning av smøreoljeavgiften, og fremmer følgende forslag:

«Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til stortingsvedtak om avgift på smøreolje for budsjettåret 2015 med følgende endringer:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. januar 2015 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av smøreolje med kr 1,98 per liter.»

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

7.8.2 CO2-avgift (kap. 5508 post 70 og kap. 5543 post 70)

Sammendrag

CO2-avgift på mineralolje

For 2015 foreslås det å prisjustere avgiftssatsene, se proposisjonens punkt 7.8.2 og forslag til avgiftsvedtak § 1 første ledd bokstav a. Den reduserte satsen for mineralolje til bruk i treforedlings-, sildemel- og fiskemelindustrien foreslås ikke endret.

CO2-avgift på bensin

For 2015 foreslås det å prisjustere avgiftssatsen. Se proposisjonens punkt 7.8.2 og forslag til avgiftsvedtak § 1 første ledd bokstav b.

CO2-avgift på naturgass og LPG

For 2015 foreslås det å prisjustere avgiftssatsene. Se proposisjonens punkt 7.8.2 og forslag til avgiftsvedtak § 1 første ledd bokstav c og d. De reduserte satsene for gass til bruk i produksjonsprosesser i industri og bergverk og bruk som gir kvotepliktige utslipp, som samsvarer med minstesatsene i EUs energiskattedirektiv, foreslås ikke endret.

CO2-avgift i petroleumsvirksomheten

For 2015 foreslås det å prisjustere avgiftssatsen til 1,00 kroner per Sm3 gass og 1,00 kroner per liter olje eller kondensat. Se proposisjonens punkt 7.8.2 og forslag til avgiftsvedtak bokstav a og b.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag med unntak av CO2-avgift på mineralolje for innenriks luftfart.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til at det i budsjettavtalen mellom disse partiene ble enighet om å øke CO2-avgiften på innenriks kvotepliktig luftfart med 0,48 kroner per liter og øke CO2-avgiften på annen innenriks luftfart med 0,19 kroner per liter.

Flertallet fremmer følgende forslag:

«Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til stortingsvedtak om CO2-avgift på mineralske produkter for budsjettåret 2015 med følgende endringer:

§ 1 første ledd bokstav a skal lyde:

Fra 1. januar 2015 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales CO2-avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende mineralske produkter med følgende beløp:

 • a) mineralolje (generell sats): kr 0,90 per liter.

  Mineralolje

  • til innenriks kvotepliktig luftfart: kr 1,05 per liter,

  • til annen innenriks luftfart og ikke-kommersielle privatflyginger: kr 1,05 per liter,

  • til treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien: kr 0,31 per liter,

  • til fiske og fangst i nære farvann: kr 0,27 per liter,

  som ilegges veibruksavgift på drivstoff: kr 0,63 per liter,»

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2015 hvor Venstre foreslo å øke CO2-avgiften med 25 øre literen for mineralske produkter, oppheve fritaket for CO2-avgift på mineralske produkter som gir kvotepliktige utslipp, innføre samme CO2-avgift på innenriks flytransport som for bilbensin, innføre samme CO2-avgift på gasskraftverket på Mongstad som Snøhvit og øke CO2-avgiften med 50 øre per standardkubikkmeter på sokkelen. Dette må sees i sammenheng med Venstres forslag om et større grønt skatteskifte på 13 mrd. kroner hvor miljøvennlig adferd belønnes.

Som følge av budsjettavtalen av 21. november 2014 mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, fremmer dette medlem ikke alternative forslag når det gjelder CO2-avgiften i denne innstilling.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til de helhetlige endringsforslagene i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, hvor det foreslås et helhetlig grønt skatteskift, med lavere skattesats og høyere miljøavgifter. Som en del av denne helhetlige endringen foreslår Sosialistisk Venstreparti å øke generell sats i CO2-avgiften med 50 øre per liter.

7.8.3 Svovelavgift (kap. 5543 post 71)

Sammendrag

Det foreslås å prisjustere avgiftssatsen for 2015. Se proposisjonens punkt 7.8.3 og forslag til avgiftsvedtak § 1.

I tillegg foreslås det å oppheve avgiftsfritaket for spillolje, se punkt 7.1.1 i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag med unntak av forslaget om å oppheve avgiftsfritaket for spillolje.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti slutter seg til regjeringens forslag.

7.9 Sluttbehandling av avfall (kap. 5546 post 70)

Sammendrag

Regjeringen foreslår at avgiften på sluttbehandling av avfall avvikles 1. januar 2015. Se proposisjonens punkt 7.9.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

7.10 Trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER) (kap. 5547 post 70 og 71)

Sammendrag

For 2015 foreslås det å prisjustere avgiftssatsene. Se proposisjonens punkt 7.10 og forslag til avgiftsvedtak § 1.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

7.11 Hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) (kap. 5548 post 70)

Sammendrag

For 2015 foreslås det å prisjustere avgiftssatsen. Se proposisjonens punkt 7.11 og forslag til avgiftsvedtak § 1.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til at det i budsjettavtalen mellom disse partiene ble enighet om å øke avgiften på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) med 5 pst. utover regjeringens forslag.

Flertallet fremmer følgende forslag:

«Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til stortingsvedtak om avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) for budsjettåret 2015 med følgende endringer:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. januar 2015 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK), herunder gjenvunnet HFK og PFK. Avgift på HFK og PFK betales med kr 0,354 per kg multiplisert med den GWP-verdi (global warming potential) den enkelte avgiftspliktige HFK- og PFK-gassen representerer.»

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

Komiteens medlem fra Senterpartiet slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til de helhetlige endringsforslagene i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, hvor det foreslås å øke avgiften på HFK- og PFK-gasser til 500 kroner per tonn CO2-ekvivalenter.

7.12 Utslipp av NOX (kap. 5509 post 70 og kap. 5549 post 70)

Sammendrag

For 2015 foreslås det å prisjustere avgiftssatsen.

Fra 1. januar 2014 ble særavgiftsforskriften endret slik at «offshoreinstallasjoner» ble erstattet av «innretninger på norsk kontinentalsokkel». Det foreslås at Stortingets avgiftsvedtak endres tilsvarende. Dette innebærer ingen endring i gjeldende rett.

Se proposisjonens punkt 6.12 og forslag til avgiftsvedtak § 1.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til at det i budsjettavtalen mellom disse partiene ble enighet om å øke avgiften på NOx med 1,50 kroner per kg utover regjeringens forslag.

Flertallet fremmer følgende forslag:

«Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til stortingsvedtak om avgift på utslipp av NOx for budsjettåret 2015 med følgende endringer:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. januar 2015 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen med kr 19,19 per kg utslipp av nitrogenoksider (NOx) ved energiproduksjon fra følgende kilder:

 • a) framdriftsmaskineri med samlet installert motoreffekt på mer enn 750 kW,

 • b) motorer, kjeler og turbiner med samlet installert innfyrt effekt på mer enn 10 MW,

 • c) fakler på innretninger på norsk kontinentalsokkel og anlegg på land.»

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

7.13 Miljøavgift på plantevernmidler (kap. 5550 post 70)

Sammendrag

Fra 1998 har det vært innkrevet miljø- og kontrollavgift på plantevernmidler. Fra 1999 ble avgiften lagt om til en differensiert miljøavgift. Avgiften ble fram til 2009 innkrevet av Landbruks- og matdepartementet. Fra 2010 ble avgiften omdefinert til en særavgift.

Se proposisjonens punkt 7.13 og forslag til vedtak om miljøavgift på plantevernmiddel.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

7.14 Mineralvirksomhet (kap. 5551 post 70 og 71)

Sammendrag

For 2015 foreslås det ingen endringer i avgifter knyttet til mineralvirksomhet. Se proposisjonens punkt 7.14 og forslag til vedtak om avgift knyttet til andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum og forslag til vedtak om avgift knyttet til undersøkelses- og utvinningsrett etter mineralloven.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

7.15 Sjokolade- og sukkervarer mv. (kap. 5555 post 70)

Sammendrag

For 2015 foreslås det å prisjustere avgiftssatsen. Se proposisjonens punkt 7.15 og forslag til avgiftsvedtak § 1.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Senterpartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen utrede forslag til en mer treffsikker sjokolade- og sukkeravgift.»

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

7.16 Alkoholfrie drikkevarer (kap. 5556 post 70)

Sammendrag

For 2015 foreslås det å prisjustere avgiftssatsene. Se proposisjonens punkt 7.16 og forslag til avgiftsvedtak § 1.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Arbeiderpartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

7.17 Sukker (kap. 5557 post 70)

Sammendrag

For 2015 foreslås det å prisjustere avgiftssatsen. Se proposisjonens punkt 7.17 og forslag til avgiftsvedtak § 1.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

7.18 Drikkevareemballasje (kap. 5559 post 70–74)

Sammendrag

For 2015 foreslås det å prisjustere avgiftssatsene for grunnavgift på engangsemballasje for drikkevarer (post 70) og miljøavgift på drikkevareemballasje (post 71–74), se proposisjonens punkt 7.18 og forslag til avgiftsvedtak § 2 og § 3.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Senterpartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til omtale i egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.

7.19 Dokumentavgift (kap. 5565 post 70)

Sammendrag

Regjeringen foreslår ingen endringer i avgiftssatsen for 2015, se proposisjonens punkt 7.19 og forslag til avgiftsvedtak § 1.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag, og viser til at forslag om endring i dokumentavgiftsloven § 7 behandles i Innst. 4 L (2014–2015) kapittel 7.

7.20 Avgifter i telesektoren (kap. 5583 post 70)

Sammendrag

Frekvensavgifter

For 2015 foreslås det å prisjustere frekvensavgiftene. Gjeldende satser for frekvensavgiftene og forslag for 2015 framgår av tabell 7.3 i proposisjonen. Se proposisjonens punkt 7.20 og forslag til vedtak om avgift på frekvenser mv.

Nummeravgifter

For 2015 foreslås det ingen endringer i nummeravgiftene. Se proposisjonens punkt 7.20 og forslag til vedtak om avgift på frekvenser mv.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

7.21 Inntekter ved tildeling av frekvenstillatelser (kap. 5309 post 29)

Sammendrag

Samferdselsdepartementet har fullmakt fra Stortinget til å innhente inntekter i 2014 ved tildeling av tillatelser for frekvenser. I år er det gjennomført auksjon av seks frekvensblokker i 800 MHz-båndet offshore. Auksjonen brakte inn nærmere 16 mill. kroner. Inntektene fra auksjonen vil bli bokført i år.

Inntekter under kap. 5309 post 29 behandles i Innst. 5 S (2014–2015).

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.