Sammendrag

Arveavgiften ble fjernet med virkning for gaver som gis, og arv etter dødsfall som skjer, 1. januar 2014 eller senere.

Det er nødvendig at Stortinget treffer arveavgiftsvedtak også for senere budsjettår for å opprettholde arveavgiftsplikten for arvinger som mottar arv fra dødsfall før 1. januar 2014, men hvor rådigheten ved offentlig skifte først inntrer i 2014 eller senere. Det foreslås på denne bakgrunn et arveavgiftsvedtak for budsjetterminen 2015 med videreføring av tidligere satser og fribeløp, jf. forslag til Stortingsvedtak om avgift til statskassen på arv for budsjettåret 2015.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til de helhetlige endringsforslagene i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett. Arveavgiften er en meget omfordelende skatt, som sikrer en rimelig beskatning av arbeidsfri inntekt. Dette medlem mener på denne bakgrunnen at arveavgiften må gjeninnføres, men at det må utredes en modell som sikrer en styrking av de omfordelende egenskapene ved arveavgiften.

Dette medlem viser til de uheldige fordelingsmessige konsekvensene av å fjerne arveavgiften. Dette medlem mener det er en selvfølge at arbeid og innsats skal gi større fordeler enn arv, og at arveavgiften representerte en viktig omfordelingsmekanisme i Norge som det er viktig å gjeninnføre. Dette medlem merker seg at Arbeiderpartiet ikke lenger er tilhengere av å gjeninnføre arveavgiften, og konstaterer at Sosialistisk Venstreparti nå står alene i Stortinget i ønsket om å gjeninnføre arveavgiften, med en mer progressiv virkning enn tidligere.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2016 med forslag om en ny arveavgift med progressive satser.»