10. Sammenligningstabell

Tabellen har kun opplysninger fra partifraksjoner ved avvik fra forslag fremmet i Prop. 1 S (2014–2015):

Sammenligning av budsjettall, kapitler og poster under rammeområde 21

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S

H, FrP, KrF og V etter forlik (Komiteens tilråding)

A

KrF

Sp

V

SV

Sum utgifter

0

Inntekter (i tusen kroner)

5501

Skatter på formue og inntekt

70

Toppskatt mv.

33 500 000

+1 179 000

+500 000

+500 000

+1 905 000

+200 000

+10 570 000

72

Fellesskatt

225 700 000

-1 344 000

+7 290 000

+3 706 000

+6 414 000

-9 080 000

-3 548 000

73

ROT-fradrag

0

-1 200 000

74

Skatt på finansielle tjenester

0

+2 800 000

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

71

Ordinær skatt på formue og inntekt

64 700 000

-360 000

72

Særskatt på oljeinntekter

100 500 000

+730 000

+1 050 000

74

Arealavgift mv.

1 800 000

5508

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

70

CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

6 600 000

+1 680 000

5511

Tollinntekter

70

Toll

3 000 000

+15 000

71

Auksjonsinntekter fra tollkvoter

200 000

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift

256 200 000

-10 000

+10 000

-12 500

+685 000

-1 790 000

-77 500

71

Merverdiavgift på finansielle tjenester mv.

0

+7 000 000

5526

Avgift på alkohol

70

Avgift på alkohol

12 600 000

+388 000

+520 000

+201 000

+140 000

5531

Avgift på tobakkvarer mv.

70

Avgift på tobakkvarer mv.

7 200 000

+230 000

+460 000

+140 000

+1 660 000

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift

18 900 000

-366 000

+909 000

+365 000

+299 000

-595 000

-25 000

72

Årsavgift

10 300 000

+70 000

+70 000

+70 000

73

Vektårsavgift

180 000

+200 000

+200 000

+200 000

+200 000

74

HK-avgift påhengsmotor

0

+215 000

75

Omregistreringsavgift

1 320 000

+660 000

+660 000

+660 000

5537

Avgifter på båt mv.

71

Avgift på båtmotorer

0

+195 000

5538

Veibruksavgift på drivstoff

70

Veibruksavgift på bensin

5 700 000

-20 000

+97 000

+90 000

+290 000

+620 000

+530 000

71

Veibruksavgift på autodiesel

11 300 000

-210 000

+193 000

+200 000

-370 000

+1 055 000

+1 065 000

72

Utvide veibruksavgift til også å omfatte naturgass og LPG fra 1. juli

0

+38 000

72

Veibruksavgift på gass

0

+80 000

5541

Avgift på elektrisk kraft

70

Avgift på elektrisk kraft

8 400 000

+480 000

-23 000

+457 000

+360 000

+1 389 000

+1 409 238

5542

Avgift på mineralolje mv.

70

Grunnavgift på mineralolje mv.

1 900 000

-53 000

+80 000

+505 000

71

Avgift på smøreolje mv.

125 000

-27 000

-62 000

-65 000

-62 000

-65 000

-65 000

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift

5 650 000

+140 000

+140 000

+540 000

+148 000

+1 335 000

+1 105 000

71

Svovelavgift

48 000

-12 000

+26 000

5546

Avgift på sluttbehandling av avfall

70

Avgift på sluttbehandling av avfall

5 000

+30 000

5547

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier

70

Trikloreten TRI)

1 000

71

Tetrakloreten PER)

1 000

5548

Miljøavgift på visse klimagasser

70

Avgift på hydrofluorkarboner HFK) og perfluorkarboner PFK)

400 000

+18 000

+18 000

+33 000

+27 000

+180 000

5549

Avgift på utslipp av NOx

70

Avgift på utslipp av NOx

36 000

+2 000

+4 000

+3 000

5550

Miljøavgift på plantevernmiddel

70

Miljøavgift på plantevernmiddel

50 000

5551

Avgift knyttet til mineralvirksomhet

70

Avgift knyttet til andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum

1 000

71

Avgift knyttet til undersøkelses- og utvinningsrett av mineraler etter mineralloven

4 000

5555

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

70

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

1 425 000

-5 300

5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

70

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

1 830 000

+80 000

-57 400

5557

Avgift på sukker mv.

70

Avgift på sukker mv.

210 000

5559

Avgift på drikkevareemballasje

70

Grunnavgift på engangsemballasje

1 500 000

71

Miljøavgift på kartong

60 000

72

Miljøavgift på plast

30 000

73

Miljøavgift på metall

5 000

74

Miljøavgift på glass

80 000

75

Bunnfradrag i avgifter på drikkevannsemaballasje

0

-35 000

5560

Miljøavgift plast- og papirposer

70

Miljøavgift plastposer

0

+1 080 000

71

Miljøavgift papirposer

0

+130 000

5560

Miljøavgift på plast- og papirposer

70

Miljøavgift på plastposer

0

+900 000

71

Miljøavgift på papirposer

0

+100 000

5560

Miljøavgift på plastposer

70

Plastposeavgift

0

+730 000

5560

Miljøavgifter

80

Flyseteavgift

0

+2 450 000

5560

Særskilte miljøavgifter

70

Plastposeavgift

0

+800 000

75

Avgift på deponi av gruveavfall

0

+400 000

80

Miljøavgift på flyreiser

0

+2 000 000

5565

Dokumentavgift

70

Dokumentavgift

7 700 000

5568

Sektoravgifter under Kulturdepartementet

71

Årsavgift - stiftelser

22 364

72

Vederlag TV2

10 740

73

Refusjon - Norsk Rikstoto og Norsk Tipping AS

38 335

74

Avgift - forhåndskontroll av kinofilm

5 500

5571

Sektoravgifter under Arbeids- og sosialdepartementet

70

Petroleumstilsynet - sektoravgift

89 215

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

70

Legemiddelomsetningsavgift

73 000

72

Avgift utsalgssteder utenom apotek

4 900

73

Legemiddelkontrollavgift

75 322

5574

Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet

71

Avgifter immaterielle rettigheter

150 000

72

Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur

30 655

73

Årsavgift Merkeregisteret

9 550

74

Fiskeriforskningsavgift

151 000

5576

Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet

71

Totalisatoravgift

125 000

-20 000

5577

Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet

74

Sektoravgifter Kystverket

829 068

5578

Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

70

Sektoravgifter under Svalbard miljøvernfond

14 650

71

Jeger- og fellingsavgifter

74 982

-74 982

71

Jegeravgift mv

0

72

Fiskeravgifter

15 684

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet

70

Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene

335 900

5582

Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet

70

Bidrag til kulturminnevern

15 000

71

Konsesjonsavgifter fra vannkraftutbygging

152 500

5583

Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser

70

Avgift på frekvenser mv.

306 700

5700

Folketrygdens inntekter

71

Trygdeavgift

130 600 000

+1 163 000

+60 000

-145 000

+1 040 000

+4 365 000

72

Arbeidsgiveravgift

171 100 000

-10 000

-8 000

-158 000

-68 000

Sum inntekter

1 093 391 065

+2 168 000

+10 425 000

+8 050 500

+13 708 318

+5 767 000

+22 788 738

Sum netto

-1 093 391 065

-2 168 000

-10 425 000

-8 050 500

-13 708 318

-5 767 000

-22 788 738

Komiteen viser til at kolonne 1 (Prop. 1 S) med endringer i kolonne 2 (H, FrP, KrF og V etter forlik) er ført opp under kapittel 12 Komiteens tilråding i denne innstillingen. Dette flertallsforslaget er i samsvar med Stortingets vedtatte rammesum på rammeområde 21. Det er bare forslag som er i samsvar med vedtatt rammesum som kan føres opp som forslag til bevilgningsvedtak, jf. Stortingets forretningsorden § 43 femte ledd.