Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om svalbardbudsjettet 2010

Dette dokument

  • Innst. 17 S (2009–2010)
  • Kjeldedokument: Prop. 1 S (2009–2010)
  • Dato: 02.12.2009
  • Utgjevar: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetal: 12

Til Stortinget.

Komiteen fremmer i denne innstillinga forslag om bevilgningar på svalbardsbudsjettet.

Nedanfor følger ein oversikt over forslag til utgifter og inntekter i svalbardbudsjettet fordelt på kapittel slik dei framkommer i Prop. 1 S (2009–2010).

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 2. desember 2009

Ine M. Eriksen Søreide

Tore Nordtun

leder

ordfører