Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 vedrørende rammeområde 20 Garanti-instituttet for eksportkreditt, rammeområde 21 Finansadministrasjon mv., enkelte tema under Finansdepartementet, enkelte garantier under Finansdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet, statsbudsjettets 90-poster, kapitlene som gjelder overføring til og fra Statens pensjonsfond – Utland mv., og fullmakt til å ta opp statslån i 2010

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 10. desember 2009

Torgeir Micaelsen

leder og ordfører