Innstillingar

Innstillingar er framlegg frå komiteane til vedtak i Stortinget.

Komitéinnstillingane om budsjettet har nummer 2 til og med 17. Dei finn du att nedst i lista.

Oversyn over fristane komiteane har for å levera innstillingar
RSS-feed med nye innstillingar til Stortinget
Korleis lesa ei innstilling

Historiske dokument tilbake til 1814 finn du her:
Stortingsforhandlingar 1814–2001

Avgrens utvalet

Finn innstillinger etter

Utenriks- og forsvarskomiteen (31)

 • Innst. 356 S (2018-2019)

  Meld. St. 23 (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Nordisk samarbeid
 • Innst. 352 S (2018-2019)

  Dokument 17 (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Rapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd om virksomheten 2. halvår 2017 og kalenderåret 2018
 • Innst. 347 S (2018-2019)

  Dokument 8:109 S (2018–2019)

  Innstilling frå utanriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Anniken Huitfeldt, Martin Kolberg, Marianne Marthinsen, Leif Audun Sande, Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik om anstendighet for renholderne i Forsvaret og en fornuftig organisering av renholdet i forsvarssektoren
 • Innst. 346 S (2018-2019)

  Prop. 60 S (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Investeringar i Forsvaret og andre saker
 • Innst. 345 S (2018-2019)

  Dokument 5 (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar – 31. desember 2018
 • Innst. 317 S (2018-2019)

  Dokument 13 (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Årsrapporter til Stortinget fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2018
 • Innst. 316 S (2018-2019)

  Prop. 59 S (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Samtykke til godkjenning av protokoll av 6. februar 2019 om Nord-Makedonias tiltredelse til traktaten for det nordatlantiske område av 4. april 1949
 • Innst. 265 S (2018-2019)

  Prop. 61 S (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Salg av Aerospace Industrial Maintenance Norway AS til Kongsberg Defence & Aerospace AS
 • Innst. 243 L (2018-2019)

  Prop. 46 L (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringer i andre lover som følge av lov 1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) – BERIKTIGET
 • Innst. 242 S (2018-2019)

  Dokument 8:76 S (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anniken Huitfeldt, Martin Kolberg, Marianne Marthinsen og Leif Audun Sande om ekstern og uavhengig gjennomgang av bergingsarbeidet etter fregattulykken 8. november 2018
 • Innst. 241 S (2018-2019)

  Dokument 8:71 S (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om eksport av norsk militært materiell til krigsområder
 • Innst. 227 S (2018-2019)

  Dokument 8:68 S (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om Libya-krigen og bruk av norsk forsvarsmakt i utlandet
 • Innst. 226 S (2018-2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Redegjørelse av utenriksministeren og forsvarsministeren om Libya-utvalgets rapport
 • Innst. 214 S (2018-2019)

  Dokument 8:58 S (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk og Arne Nævra om å utrede alternativer til EØS-avtalen
 • Innst. 213 S (2018-2019)

  Dokument 8:47 S (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Marit Arnstad, Liv Signe Navarsete og Emilie Enger Mehl om nødvendig styrking av Heimevernet og politiet
 • Innst. 212 S (2018-2019)

  Dokument 8:42 S (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski og Petter Eide om en ny og tydelig politikk overfor Saudi-Arabia
 • Innst. 211 L (2018-2019)

  Prop. 43 L (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringer i Svalbardloven m.m. (tilpasning til ny kommunelov)
 • Innst. 210 S (2018-2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2015
 • Innst. 196 S (2018-2019)

  Prop. 47 LS (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Lov om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU og samtykke til å avgi en erklæring om at Norge aksepterer en overgangsperiode for Norges avtaler med EU
 • Innst. 195 L (2018-2019)

  Prop. 47 LS (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Lov om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU og samtykke til å avgi en erklæring om at Norge aksepterer en overgangsperiode for Norges avtaler med EU
 • Innst. 183 S (2018-2019)

  Prop. 45 LS (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om samtykke til inngåelse av avtale om ordninger for borgernes rettigheter mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union og EØS-avtalen
 • Innst. 168 S (2018-2019)

  Prop. 1 S (2018–2019) – Utenriksdepartementet, Del III, punkt 9, Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten)
 • Innst. 137 S (2018-2019)

  Dokument 8:212 S (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Signe Navarsete, Trygve Slagsvold Vedum, Sandra Borch og Willfred Nordlund om ein opptrappingsplan for Forsvaret
 • Innst. 113 S (2018-2019)

  Prop. 27 S (2018–2019) og Prop. 28 S (2018–2019), kap. 480

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Prop. 27 S (2018–2019) om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Utanriksdepartementet, og Prop. 28 S (2018–2019), kap. 480, om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 112 S (2018-2019)

  Prop. 16 S (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Forsvarsdepartementet
 • Innst. 81 S (2018-2019)

  Meld. St. 19 (2017–2018)

  Innstilling frå utenriks- og forsvarskomiteen om Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2017, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid
 • Innst. 69 S (2018-2019)

  Meld. St. 17 (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Partnerland i utviklingspolitikken
 • Innst. 68 S (2018-2019)

  Dokument 8:13 S (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Audun Lysbakken om å nedsette en ny norsk forsvarskommisjon
 • Innst. 28 S (2018-2019)

  Dokument 8:203 S (2017–2018) og Dokument 8:220 S (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å sikre ankerett for veteraner i erstatningssaker om personskader, og om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Karin Andersen, Nicholas Wilkinson og Petter Eide om å sikre veteraner i internasjonale operasjoner etter 2010 klageadgang på vedtak i erstatningssaker om psykiske skader som følge av utenlandstjeneste
 • Innst. 17 S (2018-2019)

  Prop. 1 S (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Svalbardbudsjettet 2019
 • Innst. 7 S (2018-2019)

  Prop. 1 S (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2019, kapitler under Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4) – unntatt Del III Spesielle tema, Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten) og kapitler under Forsvarsdepartementet mv. (rammeområde 8)