Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Innstillingar

Innstillingar er framlegg frå komiteane til vedtak i Stortinget.

Komitéinnstillingane om budsjettet har nummer 2 til og med 17. Dei finn du att nedst i lista.

Oversyn over fristane komiteane har for å levera innstillingar
RSS-feed med nye innstillingar til Stortinget
Korleis lesa ei innstilling

Historiske dokument tilbake til 1814 finn du her:
Stortingsforhandlingar 1814–2001

Avgrens utvalet

Finn innstillinger etter

Transport- og kommunikasjonskomiteen (36)

 • Innst. 422 S (2018-2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Redegjørelse av samferdselsministeren om anbudsrunden for Sørlandsbanen
 • Innst. 416 S (2018-2019)

  Prop. 110 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nokre saker om veg, jernbane og post
 • Innst. 412 S (2018-2019)

  Prop. 119 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering og utbygging av E6 på strekningen Moelv–Øyer i kommunene Ringsaker, Gjøvik, Lillehammer og Øyer i Hedmark og Oppland
 • Innst. 407 S (2018-2019)

  Dokument 8:149 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om å styrke dag- og nattogtilbudet i Norge og mellom Norge og Europa
 • Innst. 390 S (2018-2019)

  Dokument 8:90 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om strakstiltak mot farlige vogntog på norske veier
 • Innst. 389 S (2018-2019)

  Dokument 8:131 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bengt Fasteraune, Siv Mossleth, Heidi Greni og Willfred Nordlund om et statlig vedlikeholdsprogram for fylkesveinettet
 • Innst. 388 S (2018-2019)

  Dokument 8:121 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sverre Myrli, Kirsti Leirtrø, Hadia Tajik og Arild Grande om tiltak for tryggere transport på norske veger
 • Innst. 368 S (2018-2019)

  Dokument 8:136 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om bærekraftig moderne bevegelsesfrihet gjennom redusert biltrafikk
 • Innst. 367 S (2018-2019)

  Dokument 8:134 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om barnevennlig transport i by og bygd
 • Innst. 358 S (2018-2019)

  Dokument 8:128 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes, Øystein Langholm Hansen og Siv Mossleth om lik tilgang til kommunikasjonstjenester i hele landet
 • Innst. 357 S (2018-2019)

  Dokument 8:122 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski og Arne Nævra om å åpne for person- og godstransport på Østfoldbanens østre linje til Sarpsborg
 • Innst. 313 L (2018-2019)

  Prop. 69 L (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i yrkestransportlova (ekspressbuss)
 • Innst. 312 L (2018-2019)

  Prop. 79 L (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i veglova mv. (overføring av fylkesveiadministrasjon)
 • Innst. 309 S (2018-2019)

  Prop. 82 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering og utbygging av E6 på strekningen Ulsberg–Melhus i kommunene Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus i Trøndelag
 • Innst. 308 S (2018-2019)

  Prop. 81 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering og utbygging av E18 på strekningen Langangen–Dørdal i kommunene Porsgrunn og Bamble i Telemark
 • Innst. 303 L (2018-2019)

  Prop. 104 L (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i ekomloven (prisregulering av spesialnummer, internasjonale samtaler og SMS mv.)
 • Innst. 302 L (2018-2019)

  Prop. 102 L (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i postloven (antall omdelingsdager)
 • Innst. 301 L (2018-2019)

  Prop. 86 L (2018–2019) og Prop. 108 L (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven), og Tillegg til Lov om havner og farvann
 • Innst. 300 L (2018-2019)

  Prop. 70 L (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i yrkestransportlova (oppheving av behovsprøvingen for drosje mv.)
 • Innst. 233 S (2018-2019)

  Dokument 8:69 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Torgeir Knag Fylkesnes og Karin Andersen om å utrede nye oppgaver til Posten for å opprettholde hyppig ombæring og gi nye tjenestetilbud til mange i distriktene
 • Innst. 178 L (2018-2019)

  Prop. 14 L (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i vegtrafikkloven (karantene ved førerprøve, behandling av personopplysninger, forholdet til folkeregisterloven mv.)
 • Innst. 176 S (2018-2019)

  Dokument 8:61 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Bengt Fasteraune, Siv Mossleth, Åslaug Sem-Jacobsen og Steinar Ness om eit rimelegare og betre ekspressbusstilbod i heile landet
 • Innst. 175 S (2018-2019)

  Dokument 8:26 S (2018–2019) og Dokument 8:35 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Tore Storehaug, Olaug V. Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad om å fjerne dagens ordning med bompengeinnkreving og om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sverre Myrli, Ingalill Olsen, Øystein Langholm Hansen og Kirsti Leirtrø om å utrede vegprising til erstatning for dagens bompenger og andre driftsrelaterte bilavgifter
 • Innst. 121 S (2018-2019)

  Dokument 8:32 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Steinar Reiten, Olaug V. Bollestad og Tore Storehaug om bedre sikkerhet på sjøen
 • Innst. 111 S (2018-2019)

  Prop. 17 S (2018–2019) og Prop. 20 S (2018–2019), kap. 542

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Samferdselsdepartementet og om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kap. 542
 • Innst. 73 L (2018-2019)

  Prop. 6 L (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i vegtrafikkloven (parkeringsavgift for nullutslippsmotorvogner og sektoravgift for tilsyn med parkeringsvirksomheter)
 • Innst. 66 S (2018-2019)

  Dokument 8:22 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Lars Haltbrekken om en bærekraftig godsnæring og mer gods på bane
 • Innst. 50 S (2018-2019)

  Prop. 103 S (2017–2018)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering av prosjektet fv 311 Presterødbakken i Vestfold
 • Innst. 49 S (2018-2019)

  Prop. 102 S (2017–2018)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Revidert finansieringsopplegg for E6 Helgeland nord, inkl. utbedring av strekningen Krokstrand sentrum–Bolna, i Nordland
 • Innst. 48 S (2018-2019)

  Dokument 8:21 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Karin Andersen og Lars Haltbrekken om pilotprosjekt med hydrogendrevet tog
 • Innst. 47 S (2018-2019)

  Prop. 113 S (2017–2018)

  Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om Utbygging og finansiering av rv 36 på strekninga Bø–Seljord i Telemark
 • Innst. 46 S (2018-2019)

  Dokument 8:5 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sverre Myrli, Ingalill Olsen, Kirsti Leirtrø, Øystein Langholm Hansen, Julia Wong, Torstein Tvedt Solberg og Hege Haukeland Liadal om reforhandling av Bymiljøpakken for Nord-Jæren
 • Innst. 45 S (2018-2019)

  Dokument 8:23 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk og Lars Haltbrekken om å utrede autonome ferger som selvstendig alternativ langs ny og utbedret E39
 • Innst. 42 L (2018-2019)

  Prop. 91 LS (2017–2018)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i vegtrafikkloven (krav til CO2-utslipp) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 109/2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 443/2009 og EØS-komiteens beslutning nr. 111/2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 510/2011, med tilknyttede rettsakter – BERIKTIGET
 • Innst. 41 S (2018-2019)

  Prop. 91 LS (2017–2018)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i vegtrafikkloven (krav til CO2-utslipp) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 109/2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 443/2009 og EØS-komiteens beslutning nr. 111/2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 510/2011, med tilknyttede rettsakter
 • Innst. 13 S (2018-2019)

  Prop. 1 S (2018–2019) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2019, kapitler under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (rammeområde 17)