Innstillingar

Innstillingar er framlegg frå komiteane til vedtak i Stortinget.

Komitéinnstillingane om budsjettet har nummer 2 til og med 17. Dei finn du att nedst i lista.

Oversyn over fristane komiteane har for å levera innstillingar
RSS-feed med nye innstillingar til Stortinget
Korleis lesa ei innstilling

Historiske dokument tilbake til 1814 finn du her:
Stortingsforhandlingar 1814–2001

Avgrens utvalet

Finn innstillinger etter

Justiskomiteen (32)

 • Innst. 421 S (2018-2019)

  Prop. 122 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av beslutning (EU) 2019/420 om EUs ordning for sivil beredskap
 • Innst. 402 S (2018-2019)

  Dokument 8:143 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Audun Lysbakken og Karin Andersen om å legge til rette for rettsforfølging av mistenkte krigsforbrytere i Syria/Irak
 • Innst. 364 S (2018-2019)

  Prop. 71 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2016/1624 om den europeiske grense- og kystvakten (videreutvikling av Schengen-regelverket)
 • Innst. 363 S (2018-2019)

  Dokument 6 (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Årsmelding for 2018 fra Norges institusjon for menneskerettigheter
 • Innst. 362 S (2018-2019)

  Dokument 14 (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Årsrapport for 2018 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag
 • Innst. 361 S (2018-2019)

  Dokument 8:89 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Petter Eide om å gi staten plikt til å dekke økonomisk tap som vergen har påført personer under vergemål
 • Innst. 359 S (2018-2019)

  Prop. 103 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til inngåelse av avtale av 4. september 2018 mellom Norge og Sverige om gjensidig bistand mellom politiets spesielle innsatsenheter i krisesituasjoner
 • Innst. 305 L (2018-2019)

  Prop. 53 L (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeprosessloven mv. (ankesiling m.m.) – BERTIKTIGET
 • Innst. 297 L (2018-2019)

  Prop. 100 L (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeloven mv. (terrorrelaterte folkerettslige forpliktelser m.m.)
 • Innst. 296 L (2018-2019)

  Prop. 154 L (2016–2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (skyldevne, samfunnsvern og sakkyndighet)
 • Innst. 261 S (2018-2019)

  Dokument 8:74 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Hadia Tajik, Arild Grande, Lise Christoffersen og Eigil Knutsen om å innlemme ILOs kjernekonvensjoner i menneskerettsloven
 • Innst. 252 L (2018-2019)

  Prop. 107 L (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om Lov om arv og dødsboskifte (arveloven)
 • Innst. 238 S (2018-2019)

  Prop. 31 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2017/458 om endringer i EUs grenseforordning artikkel 8, for så vidt gjelder innføring av forsterket personkontroll ved passering av ytre grenser (videreutvikling av Schengen-regelverket)
 • Innst. 235 S (2018-2019)

  Prop. 42 LS (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til ratifikasjon av FNs internasjonale konvensjon av 20. desember 2006 om beskyttelse mot tvungen forsvinning
 • Innst. 234 L (2018-2019)

  Prop. 42 LS (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeloven og straffeprosessloven (tvungen forsvinning)
 • Innst. 204 S (2018-2019)

  Dokument 8:39 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Bøhler, Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud og Jonas Gahr Støre om tiltak mot kriminelle gjenger og organisert kriminalitet
 • Innst. 189 S (2018-2019)

  Dokument 8:28 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Mona Fagerås om et krafttak mot mishandling, vold og seksualovergrep i nære relasjoner
 • Innst. 182 L (2018-2019)

  Prop. 45 LS (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union
 • Innst. 174 S (2018-2019)

  Dokument 8:27 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Karin Andersen, Solfrid Lerbrekk og Freddy André Øvstegård om å sikre landsdekkende tiltak mot hatkriminalitet
 • Innst. 145 S (2018-2019)

  Dokument 8:227 S (2017–2018)

  Innstilling frå justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Freddy André Øvstegård og Karin Andersen om håndtering av alvorlig psykisk syke i fengsler
 • Innst. 105 L (2018-2019)

  Prop. 9 L (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i rettsgebyrloven (justering av gebyrer)
 • Innst. 100 S (2018-2019)

  Prop. 28 S (2018–2019) unntatt punktet om kap. 480, og kap. 490, 491 og 3490

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 80 L (2018-2019)

  Prop. 115 L (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i personopplysningsloven (bekjempelse av arbeidslivskriminalitet)
 • Innst. 79 S (2018-2019)

  Dokument 8:165 S (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad og Geir Jørgen Bekkevold om gjennomgang av offentlige oppreisnings- og erstatningsordninger
 • Innst. 78 S (2018-2019)

  Dokument 6 (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om Årsmelding for 2017 fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter – BERIKTIGET
 • Innst. 76 S (2018-2019)

  Prop. 105 LS (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om endringer i sjøloven mv. (fjerning av vrak) og samtykke til tiltredelse til Den internasjonale Nairobi-konvensjonen om fjerning av vrak, 2007
 • Innst. 75 L (2018-2019)

  Prop. 105 LS (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i sjøloven mv. (fjerning av vrak) og samtykke til tiltredelse til Den internasjonale Nairobi-konvensjonen om fjerning av vrak, 2007
 • Innst. 71 S (2018-2019)

  Dokument 8:152 S (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud og Jan Bøhler om å styrke folks rettssikkerhet slik at de som har rett, også kan få rett
 • Innst. 56 S (2018-2019)

  Prop. 2 S (2018–2019) Meldingsdel

  Innstilling fra justiskomiteen om Tilbaketrekking av Prop. 108 S (2017–2018) Endringer i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet (slokking av skogbranner mv.)
 • Innst. 55 S (2018-2019)

  Prop. 2 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet (beredskap og håndtering av skogbranner)
 • Innst. 35 L (2018-2019)

  Prop. 120 L (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i rettshjelploven mv. (tilgang til Folkeregisteret m.m.)
 • Innst. 6 S (2018-2019)

  Prop. 1 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2019, kapitler under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (rammeområde 5)