Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Innstillingar

Innstillingar er framlegg frå komiteane til vedtak i Stortinget.

Komitéinnstillingane om budsjettet har nummer 2 til og med 17. Dei finn du att nedst i lista.

Oversyn over fristane komiteane har for å levera innstillingar
RSS-feed med nye innstillingar til Stortinget
Korleis lesa ei innstilling

Historiske dokument tilbake til 1814 finn du her:
Stortingsforhandlingar 1814–2001

Avgrens utvalet

Finn innstillinger etter

Helse- og omsorgskomiteen (43)

 • Innst. 423 S (2018-2019)

  Prop. 125 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar)
 • Innst. 385 S (2018-2019)

  Dokument 8:111 S (2018–2019)

  Innstilling frå helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Kjersti Toppe, Nils T. Bjørke, Per Olaf Lundteigen og Marit Knutsdatter Strand om openheit om prioriteringar i det offentlege helsevesenet og å avslutte praksisen med hemmeleghald av Statens legemiddelverk sitt avgjerdsgrunnlag og kost–nytte-vurderingar av nye legemiddel
 • Innst. 384 S (2018-2019)

  Dokument 8:133 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Geir Inge Lien, Per Olaf Lundteigen og Siv Mossleth om å avvikle helseforetaksmodellen og ta sykehusene tilbake til folkevalgt styring og offentlig forvaltning
 • Innst. 383 S (2018-2019)

  Dokument 8:139 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Åslaug Sem-Jacobsen, Marit Knutsdatter Strand og Geir Inge Lien om tiltak for å styrke legevakttjenesten som akuttmedisinsk nødtjeneste og å innføre maksimal reisetid til legevakt
 • Innst. 370 L (2018-2019)

  Prop. 106 L (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i abortloven (fosterreduksjon)
 • Innst. 369 S (2018-2019)

  Meld. St. 19 (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Folkehelsemeldinga – Gode liv i eit trygt samfunn
 • Innst. 332 L (2018-2019)

  Prop. 66 L (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringar i helse- og omsorgstenestelova (dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens)
 • Innst. 331 L (2018-2019)

  Prop. 64 L (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og tannhelsetjenesteloven (styrking av pasient- og brukerombudsordningen mv.)
 • Innst. 330 L (2018-2019)

  Prop. 62 L (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdloven (overtredelsesgebyr)
 • Innst. 329 S (2018-2019)

  Dokument 8:93 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Tuva Moflag, Tellef Inge Mørland, Elise Bjørnebekk-Waagen og Tore Hagebakken om tiltak for å redusere sårbarhet ved legemiddelmangel
 • Innst. 328 L (2018-2019)

  Prop. 91 L (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i smittevernloven (lovrevisjon)
 • Innst. 273 S (2018-2019)

  Dokument 8:87 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug om å gjøre ordningen med brukerstyrt personlig assistanse reell for alle
 • Innst. 264 S (2018-2019)

  Dokument 8:79 S (2018–2019) og Dokument 8:113 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Kjersti Toppe, Geir Inge Lien og Per Olaf Lundteigen om å stoppe økonomisk motiverte kutt i pasienttilboda i helseføretaka og stanse nedlegging av fødeavdeling og døgnbehandling ved DPS og rehabilitering i Møre og Romsdal, og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sheida Sangtarash og Audun Lysbakken om å stoppe nedleggelsen av fødeavdelingen i Kristiansund
 • Innst. 263 S (2018-2019)

  Dokument 8:78 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Willfred Nordlund og Siv Mossleth om at utdanningen av legespesialister skal svare til helsetjenestens behov
 • Innst. 262 S (2018-2019)

  Redegjørelse nr. 9 (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Redegjørelse av helseministeren om IKT-området i Helse Sør-Øst
 • Innst. 259 S (2018-2019)

  Prop. 25 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet, kapittel 3
 • Innst. 247 S (2018-2019)

  Dokument 8:8 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes, Kjersti Toppe og Kari Elisabeth Kaski om trygge sykehus foran dyre prestisjeprosjekter
 • Innst. 207 S (2018-2019)

  Dokument 8:6 S (2018–2019) og Dokument 8:20 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Tuva Moflag, Tore Hagebakken, Tellef Inge Mørland og Elise Bjørnebekk-Waagen om åpenhet om enhetspriser på legemidler i norske sykehus, og om Representantforslag frå stortingsrepresentant Kjersti Toppe om å sikre full openheit om legemiddelprisar i den offentlege helsetenesta
 • Innst. 206 S (2018-2019)

  Dokument 8:19 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Liv Signe Navarsete om å be regjeringen evaluere samhandlingsreformen og fremme sak for Stortinget om nødvendige tiltak for at samhandlingsreformens intensjoner kan nås
 • Innst. 203 S (2018-2019)

  Dokument 8:48 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Bengt Fasteraune, Åslaug Sem-Jacobsen og Kjersti Toppe om sterkere samarbeid mellom barne- og ungdomspsykiatrien og skolehelsetjenesten
 • Innst. 202 S (2018-2019)

  Dokument 8:52 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sheida Sangtarash, Kari Elisabeth Kaski og Lars Haltbrekken om å kreve åpenhet om honorarer fra legemiddelindustrien til helsepersonell
 • Innst. 200 S (2018-2019)

  Dokument 8:60 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ole André Myhrvold, Åslaug Sem-Jacobsen, Marit Knutsdatter Strand, Bengt Fasteraune og Kjersti Toppe om å stoppe nedbygging av sengeplasser og øke døgnkapasiteten i psykisk helsevern
 • Innst. 199 S (2018-2019)

  Dokument 8:62 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Knutsdatter Strand, Siv Mossleth og Kjersti Toppe om å beskytte, fremme, støtte og øke forekomsten av amming
 • Innst. 190 S (2018-2019)

  Meld. St. 11 (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Kvalitet og pasientsikkerhet 2017
 • Innst. 181 L (2018-2019)

  Prop. 30 L (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringar i spesialisthelsetenestelova m.m. (avvikling av meldeordninga m.m.)
 • Innst. 177 S (2018-2019)

  Dokument 8:45 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Siv Mossleth om å sikre kvinner rett til erstatning etter alvorlige fødselsskader
 • Innst. 173 S (2018-2019)

  Dokument 8:24 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Tuva Moflag, Tellef Inge Mørland, Elise Bjørnebekk-Waagen og Tore Hagebakken om å utrede og innføre kvalitetskrav for eldreomsorg i norske kommuner
 • Innst. 157 L (2018-2019)

  Prop. 3 L (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Lov om tilskudd til visse private virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning
 • Innst. 156 S (2018-2019)

  Dokument 8:243 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Espen Stoknes, Elise Bjørnebekk-Waagen og Ingvild Kjerkol om bedre kommunale tilbud til volds- og overgrepsutsatte unge
 • Innst. 155 S (2018-2019)

  Dokument 8:235 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Olaug V. Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad om ideelle aktørers historiske pensjonsutgifter
 • Innst. 147 S (2018-2019)

  Dokument 8:241 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Solfrid Lerbrekk og Karin Andersen om å innføre autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer
 • Innst. 146 S (2018-2019)

  Dokument 8:242 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Tuva Moflag, Tellef Inge Mørland, Elise Bjørnebekk-Waagen og Tore Hagebakken om å utrede og utarbeide forslag til lovhjemmel slik at kommuner som ønsker det, kan forsøke en ordning med obligatorisk innkalling til MMR-vaksinering
 • Innst. 97 S (2018-2019)

  Dokument 8:245 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Nils T. Bjørke, Siv Mossleth, Willfred Nordlund og Per Olaf Lundteigen om å hindre sentralisering av kontorstrukturen i Helseøkonomiforvaltningen (Helfo)
 • Innst. 94 L (2018-2019)

  Prop. 13 L (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i sprøyteromsloven m.m. (utvidelse av type narkotiske stoffer m.m.)
 • Innst. 43 S (2018-2019)

  Meld. St. 15 (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre
 • Innst. 40 S (2018-2019)

  Dokument 8:216 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Kjersti Toppe og Nicholas Wilkinson om at maksimalt antall prikker før inndragning av bevilling skal være åtte, ikke tolv
 • Innst. 39 S (2018-2019)

  Dokument 8:209 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tellef Inge Mørland, Ingvild Kjerkol, Tore Hagebakken, Tuva Moflag og Siv Henriette Jacobsen om styrking av norsk tannhelse
 • Innst. 38 S (2018-2019)

  Dokument 8:141 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Jorunn Gleditsch Lossius, Steinar Reiten og Knut Arild Hareide om en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk
 • Innst. 33 S (2018-2019)

  Dokument 8:230 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Elise Bjørnebekk-Waagen, Tore Hagebakken, Tellef Inge Mørland og Tuva Moflag om tiltak for å redusere forekomst og dødelighet av føflekkreft
 • Innst. 32 S (2018-2019)

  Dokument 8:225 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Marit Arnstad, Geir Adelsten Iversen, Sandra Borch, Willfred Nordlund og Siv Mossleth om å styrke det akuttmedisinske tilbudet utenfor sykehus og sikre forsvarlige luftambulansetjenester
 • Innst. 31 S (2018-2019)

  Dokument 8:226 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Pollestad og Kjersti Toppe om å styrke rehabiliteringstilbudet til pasienter med kronisk lungesykdom (kols) og å stoppe nedleggelsen av rehabiliteringsavdelingen 2 Øst i Egersund
 • Innst. 29 L (2018-2019)

  Prop. 83 L (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i spesialisthelsetjenesteloven (godkjenning av virksomheter og helsetjenester)
 • Innst. 11 S (2018-2019)

  Prop. 1 S (2018–2019) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2019, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15)