Innstillingar

Innstillingar er framlegg frå komiteane til vedtak i Stortinget.

Komitéinnstillingane om budsjettet har nummer 2 til og med 17. Dei finn du att nedst i lista.

Oversyn over fristane komiteane har for å levera innstillingar
RSS-feed med nye innstillingar til Stortinget
Korleis lesa ei innstilling

Historiske dokument tilbake til 1814 finn du her:
Stortingsforhandlingar 1814–2001

Avgrens utvalet

Finn innstillinger etter

Energi- og miljøkomiteen (33)

 • Innst. 391 S (2019-2020)

  Dokument 8:120 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Geir Adelsten Iversen, Heidi Greni og Sandra Borch om å ta ut rovvilt for å berge samisk reindrift i en spesielt vanskelig situasjon
 • Innst. 382 S (2019-2020)

  Meld. St. 20 (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene – Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen og Skagerrak
 • Innst. 375 S (2019-2020)

  Dokument 8:44 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra, Nicholas Wilkinson og Lars Haltbrekken om tiltak for å få ned klimagassutslippene
 • Innst. 324 L (2019-2020)

  Prop. 79 L (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i lakse- og innlandsfiskloven og straffeprosessloven (strafferamme og administrative reaksjoner) – BERIKTIGET
 • Innst. 321 L (2019-2020)

  Prop. 42 L (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i friluftsloven (oppfølging av kommune- og regionreformen)
 • Innst. 319 L (2019-2020)

  Prop. 82 L (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i produktkontrolloven (reaksjonshjemler)
 • Innst. 312 S (2019-2020)

  Prop. 85 LS (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Samtykke til godkjenning av vedtak nr. 72/2019 i EØS-komiteen av 29. mars 2019 om innlemming i EØS-avtala av forordning (EU) 2017/1369 (energimerkeforordninga)
 • Innst. 311 L (2019-2020)

  Prop. 85 LS (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringar i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv.
 • Innst. 305 L (2019-2020)

  Prop. 90 L (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i naturmangfoldloven (nødverge til forsvar for bufe mv. og etablering av Rovviltklagenemnda)
 • Innst. 304 S (2019-2020)

  Dokument 8:77 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Ørsal Johansen, Terje Halleland og Jon Georg Dale om en effektiv forvaltning av ulvebestanden i tråd med bestandsmålet
 • Innst. 297 L (2019-2020)

  Dokument 8:67 L (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Espen Barth Eide, Else-May Norderhus, Runar Sjåstad, Ruth Grung og Dag Terje Andersen om ny bestemmelse i naturmangfoldloven § 18 om bestandsmål for rovvilt
 • Innst. 223 S (2019-2020)

  Dokument 8:22 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Une Bastholm, Audun Lysbakken og Lars Haltbrekken om å beskytte Trænarevet og omkringliggende områder mot miljøskadelig oljeaktivitet
 • Innst. 222 S (2019-2020)

  Dokument 8:37 S (2019–2020)

  Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Sandra Borch, Kari Anne Bøkestad Andreassen, Emilie Enger Mehl og Ole André Myhrvold om å forvalte bjørnebestanden ut fra riktig antall bjørn
 • Innst. 221 S (2019-2020)

  Dokument 8:43 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes, Arne Nævra, Karin Andersen, Petter Eide og Nicholas Wilkinson om en bindende forpliktelse for olje- og gassnæringen til å kutte utslipp av klimagasser
 • Innst. 220 S (2019-2020)

  Dokument 8:34 S (2019–2020), Dokument 8:49 S (2019–2020) og Dokument 8:53 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om tre representantforslag som omhandler NorthConnect
 • Innst. 219 S (2019-2020)

  Dokument 8:55 S (2019–2020)

  Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Siv Mossleth, Heidi Greni, Kari Anne Bøkestad Andreassen og Geir Adelsten Iversen om endring av forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag
 • Innst. 218 S (2019-2020)

  Dokument 8:57 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om investeringer i en norsk industriell satsing på flytende havvind
 • Innst. 199 S (2019-2020)

  Dokument 8:68 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Espen Barth Eide, Else-May Norderhus og Åsmund Aukrust om oppnevnelse av et offentlig naturrisikoutvalg
 • Innst. 193 S (2019-2020)

  Dokument 8:29 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski om å utrede oppsamling av bly fra skytebaner og forbud mot blyholdig jaktammunisjon i Norge
 • Innst. 192 S (2019-2020)

  Dokument 8:26 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Audun Lysbakken, Arne Nævra og Kari Elisabeth Kaski om internasjonal avtale om reduksjon av oljeproduksjon
 • Innst. 163 S (2019-2020)

  Dokument 8:41 S (2019–2020)

  Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Trygve Slagsvold Vedum, Sigbjørn Gjelsvik, Ole André Myhrvold og Emilie Enger Mehl om lisensfelling i ulvesonen, nærmere bestemt revirene i Mangen og Rømskog
 • Innst. 152 S (2019-2020)

  Dokument 8:7 S (2019–2020)

  Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Sandra Borch, Siv Mossleth, Heidi Greni og Geir Pollestad om etterlevelse av rovviltforlikets bestemmelser om beiteprioriterte områder og yngleområder for bjørn
 • Innst. 151 S (2019-2020)

  Dokument 8:13 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Petter Eide, Mona Fagerås, Freddy André Øvstegård og Arne Nævra om forbud mot fluorskismøring
 • Innst. 150 S (2019-2020)

  Dokument 8:16 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Arne Nævra, Karin Andersen, Petter Eide, Mona Fagerås, Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes og Freddy André Øvstegård om solkraft
 • Innst. 149 S (2019-2020)

  Dokument 8:19 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik, Sandra Borch, Geir Pollestad, Ole André Myhrvold og Per Olaf Lundteigen om eierskap og skattlegging av vindkraft i Norge
 • Innst. 127 S (2019-2020)

  Dokument 8:163 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Espen Barth Eide, Terje Aasland, Runar Sjåstad og Hege Haukeland Liadal om en kraftpolitikk som bygger norsk industri
 • Innst. 99 S (2019-2020)

  Prop. 21 S (2019–2020), unntatt kap. 1429

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2019 under Klima- og miljødepartementet
 • Innst. 97 S (2019-2020)

  Prop. 26 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Olje- og energidepartementet
 • Innst. 91 S (2019-2020)

  Dokument 8:176 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om nye virkemidler for utslippskutt i kommunene
 • Innst. 69 S (2019-2020)

  Dokument 8:2 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å sikre ren energi til miljøvennlig industri gjennom å stoppe NorthConnect
 • Innst. 30 S (2019-2020)

  Dokument 8:145 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Katrine Boel Gregussen, Eirik Faret Sakariassen og Lars Haltbrekken om å erklære klimakrisen som en nasjonal nødssituasjon
 • Innst. 29 S (2019-2020)

  Dokument 8:135 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om tiltak for renere luft i byer og tettsteder
 • Innst. 9 S (2019-2020)

  Prop. 1 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2020, kapitlene under Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 12 og 13)