Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Innstillingar

Innstillingar er framlegg frå komiteane til vedtak i Stortinget.

Komitéinnstillingane om budsjettet har nummer 2 til og med 17. Dei finn du att nedst i lista.

Oversyn over fristane komiteane har for å levera innstillingar
RSS-feed med nye innstillingar til Stortinget
Korleis lesa ei innstilling

Historiske dokument tilbake til 1814 finn du her:
Stortingsforhandlingar 1814–2001

Avgrens utvalet

Finn innstillinger etter

Energi- og miljøkomiteen (32)

 • Innst. 418 S (2018-2019)

  Dokument 8:125 S (2018–2019)

  Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Heidi Greni, Ole André Myhrvold, Geir Pollestad og Marit Knutsdatter Strand om en mer effektiv rovdyrforvaltning
 • Innst. 417 S (2018-2019)

  Dokument 8:103 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om en ny industriell revolusjon – rettferdig og miljøvennlig
 • Innst. 401 S (2018-2019)

  Prop. 94 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsakter som inngår i felles oppfyllelse med EU av utslippsmålet for 2030
 • Innst. 387 S (2018-2019)

  Dokument 8:142 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Lars Haltbrekken, Arne Nævra, Karin Andersen, Sheida Sangtarash, Freddy André Øvstegård, Solfrid Lerbrekk, Torgeir Knag Fylkesnes og Kari Elisabeth Kaski om offentlig eierskap til vindkraften
 • Innst. 386 S (2018-2019)

  Dokument 8:132 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Espen Barth Eide, Jonas Gahr Støre, Else-May Botten Norderhus og Runar Sjåstad om norsk satsing på havvindindustri
 • Innst. 371 L (2018-2019)

  Prop. 109 L (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i klimakvoteloven (gjennomføring av ICAO CORSIA m.m.)
 • Innst. 355 S (2018-2019)

  Dokument 8:119 S (2018–2019)

  Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Heidi Greni, Ole André Myhrvold og Willfred Nordlund om kommunenes myndighet til å utøve skjønn ved kjøring av snøscooter fra brøytet bilvei til hytte
 • Innst. 327 S (2018-2019)

  Dokument 8:110 S (2018–2019)

  Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Sandra Borch og Ole André Myhrvold om å bevare ærfuglene og den spesielle kystkulturen i de tradisjonelle egg- og dunværene
 • Innst. 323 S (2018-2019)

  Dokument 8:88 S (2018–2019)

  Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug om å stoppe insektdøden
 • Innst. 322 L (2018-2019)

  Prop. 77 L (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i forurensningsloven, produktkontrolloven, naturmangfoldloven og svalbardmiljøloven mv. (innføring av overtredelsesgebyr og heving av strafferammer)
 • Innst. 321 S (2018-2019)

  Dokument 8:106 S (2018–2019) og Dokument 8:117 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om to representantforslag som omhandler klimastreik for klimakutt og å innfri klimastreikernes krav
 • Innst. 320 L (2018-2019)

  Prop. 101 L (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i energiloven § 9-5 (innhenting av politiattest)
 • Innst. 319 S (2018-2019)

  Dokument 8:112 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken og Arne Nævra om opprettelse av en miljøklagenemd i Norge
 • Innst. 257 S (2018-2019)

  Dokument 8:83 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Lars Haltbrekken, Solfrid Lerbrekk, Petter Eide, Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås og Sheida Sangtarash om å stanse planene om sjødeponi i Repparfjorden og Førdefjorden
 • Innst. 255 S (2018-2019)

  Dokument 8:70 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om marine verneområder i den eksklusive økonomiske sonen
 • Innst. 240 S (2018-2019)

  Prop. 41 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltets andre byggetrinn og anlegg og drift av områdeløsningen for kraft fra land til feltene Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog
 • Innst. 231 S (2018-2019)

  Dokument 8:82 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Arne Nævra, Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski og Lars Haltbrekken om mer effektiv bruk av strøm
 • Innst. 171 S (2018-2019)

  Dokument 8:38 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Jon Gunnes og Une Bastholm om egen bymarklov for Bymarka i Trondheim
 • Innst. 170 S (2018-2019)

  Prop. 35 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Vern av Øystesevassdraget - BERIKTIGET
 • Innst. 169 L (2018-2019)

  Prop. 11 L (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i markaloven (justeringer av markagrensen m.m.)
 • Innst. 150 L (2018-2019)

  Prop. 106 L (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven)
 • Innst. 141 S (2018-2019)

  Dokument 8:2 S (2018–2019)

  Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni, Ole André Myhrvold, Sandra Borch og Marit Knutsdatter Strand om mer effektiv lisensjakt på jerv
 • Innst. 140 S (2018-2019)

  Dokument 8:239 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Emilie Enger Mehl, Ole André Myhrvold, Sandra Borch og Ivar Odnes om erstatningsreglene ved tap av beitedyr til rovvilt
 • Innst. 139 S (2018-2019)

  Dokument 8:1 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni, Ole André Myhrvold, Sandra Borch og Emilie Enger Mehl om en bjørneforvaltning som er i tråd med rovviltforliket
 • Innst. 138 S (2018-2019)

  Dokument 8:15 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Lars Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra, Espen Barth Eide og Else May Botten om nye tiltak og virkemidler for kutt i norske klimagassutslipp fram til 2020
 • Innst. 106 S (2018-2019)

  Dokument 8:18 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Une Bastholm og Audun Lysbakken om CO2-fond for utslippsfri oljeproduksjon
 • Innst. 103 S (2018-2019)

  Prop. 22 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Klima- og miljødepartementet, unntatt kap. 1473
 • Innst. 101 S (2018-2019)

  Prop. 18 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Olje- og energidepartementet
 • Innst. 57 S (2018-2019)

  Prop. 101 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av nye tilpasninger til forordning (EU) nr. 1031/2010 om auksjonering av klimakvoter, og inngåelse av to avtaler med Kommisjonen om tilknytning til EUs avtaler om felles tildeling av kontrakter for å anskaffe felles auksjonsplattformer og auksjonsovervåker
 • Innst. 37 S (2018-2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om meddelelse fra stortingsrepresentant Lars Haltbrekken om tilbaketrekking av Representantforslag 221 S (2017–2018) om å avvikle norsk statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel
 • Innst. 34 L (2018-2019)

  Prop. 93 L (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i naturmangfoldloven (hjemmel for gjennomføring av vanndirektivet)
 • Innst. 9 S (2018-2019)

  Prop. 1 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2019, kapitlene under Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 12 og 13)