Innstillingar

Innstillingar er framlegg frå komiteane til vedtak i Stortinget.

Komitéinnstillingane om budsjettet har nummer 2 til og med 17. Dei finn du att nedst i lista.

Oversyn over fristane komiteane har for å levera innstillingar
RSS-feed med nye innstillingar til Stortinget
Korleis lesa ei innstilling

Historiske dokument tilbake til 1814 finn du her:
Stortingsforhandlingar 1814–2001

Avgrens utvalet

Finn innstillinger etter

Arbeids- og sosialkomiteen (11)

 • Innst. 183 S (2019-2020)

  Dokument 8:32 S (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rigmor Aasrud, Arild Grande, Elise Bjørnebekk-Waagen og Lise Christoffersen om unntak fra folketrygdloven § 4-10 om forlenget ventetid på dagpenger for ofre for menneskehandel og arbeidslivskriminalitet
 • Innst. 143 S (2019-2020)

  Dokument 8:12 S (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Rigmor Aasrud, Lise Christoffersen, Elise Bjørnebekk-Waagen og Magne Rommetveit om opprydding i innleieregelverket
 • Innst. 142 S (2019-2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om meddelelse fra stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk fra Sosialistisk Venstreparti om tilbaketrekking av Representantforslag 11 L (2019–2020) om umiddelbar innføring av fortsatt rett til pleiepenger i perioden etter barnets død
 • Innst. 98 S (2019-2020)

  Prop. 16 S (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet
 • Innst. 90 L (2019-2020)

  Prop. 27 L (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Lov om informasjonstilgang mv. for utvalget for ekstern gransking av saken knyttet til feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i et annet EØS-land
 • Innst. 80 L (2019-2020)

  Prop. 10 L (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2019)
 • Innst. 65 S (2019-2020)

  Meld. St. 4 (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Regulering av pensjoner i 2019 og pensjonisters inntektsforhold
 • Innst. 53 L (2019-2020)

  Prop. 129 L (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven (krav om bosted og opphold i Norge for rett til ektefelle- og barnetillegg)
 • Innst. 51 S (2019-2020)

  Dokument 8:169 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk, Torgeir Knag Fylkesnes og Sheida Sangtarash om arbeidsvilkår foran anbudsregimer
 • Innst. 22 L (2019-2020)

  Prop. 118 L (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn m.m. (ny pensjonsordning)
 • Innst. 15 S (2019-2020)

  Prop. 1 S (2019–2020) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2020, kapitler under Arbeids- og sosialdepartementet, Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (rammeområde 7)