Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning

Dette dokument

  • Innberetning 2 (2018–2019)
  • Kjeldedokument:
  • Utgivar: valgkomiteen
  • Sidetal: 1
Til Stortinget

Som følge av at Olaug V. Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad er blitt medlemmer av regjeringen, har Kristelig Folkepartis stortingsgruppe i brev av 28. januar 2019 foreslått følgende endringer i de faste komiteers sammensetning:

Geir Jørgen Bekkevold overføres fra familie- og kulturkomiteen til helse- og omsorgskomiteen.

Tore Storehaug overføres fra energi- og miljøkomiteen til finanskomiteen og fortsetter samtidig som medlem av energi- og miljøkomiteen, jf. Stortingets forretningsorden § 13 tredje ledd siste punktum.

Geir Sigbjørn Toskedal velges inn i arbeids- og sosialkomiteen.

Jorunn Gleditsch Lossius velges inn i familie- og kulturkomiteen.

Hans Fredrik Grøvan, som har vært innvalgt i kontroll- og konstitusjonskomiteen og også er medlem av utdannings- og forskningskomiteen, jf. Stortingets forretningsorden § 13 tredje ledd siste punktum, fratrer som medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Valgkomiteen viser til ovenstående og har i dag i henhold til Stortingets forretningsorden § 11 andre ledd foretatt følgende endringer i de faste komiteers sammensetning:

Geir Jørgen Bekkevold er overført fra familie- og kulturkomiteen til helse- og omsorgskomiteen.

Tore Storehaug er overført fra energi- og miljøkomiteen til finanskomiteen.

Geir Sigbjørn Toskedal er innvalgt i arbeids- og sosialkomiteen.

Jorunn Gleditsch Lossius er innvalgt i familie- og kulturkomiteen.

Oslo, i valgkomiteen, den 31. januar 2019

Tone Wilhelmsen Trøen

leder