Grunnlovsforslag fra Solveig Horne og Terje Halleland om opphevelse av § 117 (om opphevelse av odels- og åsetesretten)

Til Stortinget
19. juni 2020

Solveig Horne

Terje Halleland