Merknad

Midlertidig

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
§ 96 første ledd skal lyde:

Ingen kan dømmes uten etter lov og uavhengig anklage eller straffes uten etter dom. Det kan i lov gjøres unntak fra kravet til anklage for rettergangsstraff som ilegges av domstolene.

-

Ingen kan dømmast utan etter lov og uavhengig påtale eller straffast utan etter dom. Det kan i lov gjerast unntak frå kravet til påtale for rettargangsstraff som domstolane gjev.