7. Nordisk råds temasesjon

7.1 Aktuell debatt om likestilling

Nordisk råds temadebatt fant sted i København 9. april, under overskriften «Likestilling – en forutsetning for demokrati». Nina Sandberg var Utvalget for velferd i Norden sin talsperson under denne debatten. Sandberg viste til utvalgets arbeid på likestillingsområdet, herunder forslag til Nordisk ministerråd om å innføre likelønnssertifikat i Norden, etter inspirasjon fra Island. Sandberg mente likestilling krever et kontinuerlig målrettet arbeid i Norden, og understreket viktigheten av å fokusere på menn og maskulinitet i dette arbeidet. Sandberg oppfordret ministerrådet til å forsterke innsatsen for innvandrerkvinner og deres deltakelse arbeidslivet. Sandberg og flere av innlederne var også opptatt av kartlegginger og innsatser i Norden i kjølvannet av #metoo.

Bente Stein Mathisen deltok i debatten på vegne av Den konservative gruppen og fokuserte i sitt innlegg på et stadig kjønnsdelt arbeidsmarked og at det fremdeles er for få kvinner i ledende stillinger, spesielt i privat sektor. Mathisen viste til grep som er gjort i Norge, som tredeling av foreldrepermisjonen, for å få flere fedre til å være hjemme med barna. Til dette kommenterte Mathisen at Den konservative gruppen mener foreldrene må ha større frihet til selv å velge hvordan permisjonen skal deles mellom foreldre.

Den danske samarbeidsminister og likestillingsminister Eva Kjer Hansen (Venstre), og den islandske helseminister Svandís Svavarsdóttir (Venstrepartiet – De Grønne) holdt begge redegjørelser under debatten. Eva Kjer Hansen viste til FNs kvinnekonferanse i New York og pekte på Nordens forpliktelse til å påvirke og høyne ambisjonsnivået på likestillingsområdet i andre deler av verden. Kjer Hansen la til at vi i Norden fremdeles har utfordringer som skal jobbes med, bl.a. når det gjelder et kjønnsdelt arbeidsmarked, og stereotype kjønnsoppfatninger. Kjer Hansen avsluttet med å vise til at ministrene gjennom det nye likestillingsprogrammet vil ha fokus på temaer som makt og innflytelse, oppfølging av #metoo og styrking av innsatsene på LGBTHI-området.

7.2 Andre saker

Islands helseminister Svandís Svavarsdóttir (Venstrepartiet – De Grønne) redegjorde for Nordisk ministerråds strategi for å motvirke antibiotikaresistens (Dokument 4/2019). Bente Stein Mathisen var velferdsutvalgets talsperson og var skuffet over Nordisk ministerråds fremdrift i arbeidet. Mathisen etterlyste en nordisk informasjonskampanje, som var et av de 12 forslagene som ministerrådet skulle arbeide med. Mathisen gjentok også Nordisk råds ønske om en felles nordisk handlingsplan mot antibiotikaresistens, og mente Nordisk råd burde få en årlig redegjørelse om fremdriften i arbeidet mot antibiotikaresistens. Ketil Kjenseth holdt innlegg på vegne av Nordisk råds utvalg for bærekraft, som støtter forslaget om en egen nordisk handlingsplan. Kjenseth etterlyste mer forskning for å få utviklet nye typer antibiotika. Øystein Langholm Hansen var Den sosialdemokratiske gruppens talsperson og mente Norden må stå samlet for å få ned forbruket av antibiotika hos befolkningen, men også i landbruket og i havbruket, gjennom nye og bedre produksjonsformer.

Medlemsforslag om å ikke deportere til farlige land (A 1787/velferd) ble lagt frem som nytt medlemsforslag av Nordisk grønt venstre under Nordisk råds sesjon i 2018. Medlemsforslaget går blant annet ut på at Nordisk råd skal anbefale de nordiske lands regjeringer å forsikre at asylsøkere ikke utvises til land der deres liv og frihet trues, der asylsøkere risikerer å bli utsatt for tortur og umenneskelig behandling, eller til land med en uklar sikkerhetssituasjon. Bente Stein Mathisen var Utvalget for velferd i Norden sin talsperson, og la i sitt innlegg frem utvalgets begrunnelse for å avvise forslaget. Forslaget ble ikke vedtatt av plenum.

Medlemsforslag om å tillate seksuelle minoriteter å donere blod (A 1788/velferd) ble lagt frem av Nordisk grønt venstre. Forslaget ble ikke vedtatt av plenum.

Utvalget for kunnskap og kultur i Norden fremmet et forslag (A 1777/kultur) om at Nordisk råd anbefaler Nordisk ministerråd å iverksette en strategisk innsats for å styrke det nordiske musikklivet, herunder å sørge for et sterkere fokus på nordisk musikk i programtilbudet til rikskringkasterne i de nordiske landene. Dette er et godt tiltak for å løfte frem god nordisk musikk, som har en tendens til å forsvinne i tilbudet av engelskspråklig musikk. Forslaget ble vedtatt.