2. Rådets organisasjon

Nordisk råd har 87 valgte medlemmer fra landenes respektive parlamenter. Danmark, Finland, Norge og Sverige har 20 representanter hver, hvorav Danmarks representanter innbefatter to fra Færøyene og to fra Grønland, mens Finland har to representanter fra Åland. Island har sju representanter. Samarbeidet bygger på Helsingforsavtalen fra 1962 med senere endringer og rådets arbeidsordning.

Nordisk ministerråd er et samarbeidsorgan for de nordiske landenes regjeringer. Det gjennomfører rekommandasjoner vedtatt av rådet, og fremmer forslag til beslutninger for rådet. Ministerrådet fremlegger for rådet hvert år en årsberetning og et budsjett for det kommende året.

Plenarforsamlingen

Plenarforsamlingen utgjøres av rådets 87 valgte medlemmer og regjeringsrepresentanter. Forsamlingen møtes til sesjon to ganger i året, en temasesjon på våren og en ordinær sesjon på høsten. Plenarforsamlingen er rådets høyeste besluttende organ og vedtar bl.a. rådets rekommandasjoner og uttalelser og interne beslutninger. Stemmerett har bare de valgte medlemmene, dvs. parlamentarikerne.

Presidiet

Rådets presidium består av en president, en visepresident og tretten øvrige medlemmer, som utpekes av plenarforsamlingen. Alle landenes delegasjoner skal være representert i presidiet.

Presidiet har ansvaret for rådets løpende virksomhet under og mellom sesjonene. I tillegg har presidiet ansvaret for behandlingen av utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål, det nordiske samarbeidsbudsjettet og medlemsforslag som ikke sendes til utvalgene for behandling.

Presidiet kan agere som plenarforsamlingen mellom sesjonene.

Utvalgene

Rådet har fire fagutvalg:

  1. Utvalget for kunnskap og kultur i Norden (18 medlemmer)

  2. Utvalget for et bærekraftig Norden (18 medlemmer)

  3. Utvalget for vekst og utvikling i Norden (18 medlemmer)

  4. Utvalget for velferd i Norden (18 medlemmer)

Utvalgene behandler politiske saker på sine respektive områder. De innhenter fakta og behandler medlemsforslag og redegjørelser fra Ministerrådet. Utvalgets forslag sendes i form av en såkalt betenkning til Nordisk råds ledelsesorgan, presidiet, eller til plenarforsamlingen, for beslutning.

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteens oppgave er å utøve kontroll med virksomheten som finansieres over det nordiske budsjett, og med saker som berører tolkningen av Helsingforsavtalen og andre nordiske samarbeidsavtaler. Kontrollkomiteen har sju medlemmer.

Valgkomiteen

Valgkomiteens oppgave er å forberede valg som besluttes av plenarforsamlingen, og eventuelle suppleringsvalg som vedtas på plenarforsamlingens vegne. Valgkomiteen har sju medlemmer.

Delegasjonene

Hvert lands valgte medlemmer, varamedlemmer og regjeringsrepresentanter utgjør landets delegasjon i rådet. Den norske delegasjonen består av 20 medlemmer valgt av Stortinget samt de av regjeringen utpekte representanter.

Delegasjonen konstituerer seg og velger leder, nestleder og ytterligere seks medlemmer som danner delegasjonens arbeidsutvalg. Delegasjonen har ansvar for sine egne utgifter innen den budsjettrammen som Stortinget vedtar.

Partigruppene

Rådets medlemmer og varamedlemmer velges av parlamentene med hensyn til partienes styrkeforhold. Det finnes fem nordiske partigrupper:

  • 1. Den sosialdemokratiske gruppen

  • 2. Midtengruppen

  • 3. Den konservative gruppen

  • 4. Nordisk grønt venstre

  • 5. Nordisk frihet

I tillegg er det medlemmer uten partigruppetilhørighet.

Fordelingen av verv og politiske saker drøftes og forberedes i gruppene før man tar beslutning i rådets organer. Partigruppene får økonomisk støtte av Nordisk råd, og hver gruppe har en partigruppesekretær.

Statsministrene

Statsministrene har en ledende rolle og det overgripende ansvar for det nordiske samarbeidet og møtes 3–4 ganger årlig. Formannskapslandet har ansvar for møtene.

Samarbeidsministrene

Samarbeidsministrene har ansvaret for samordningen av nordiske samarbeidsspørsmål i regjeringen og er ansvarlige for behandlingen av det nordiske samarbeidsbudsjettet.

I 2019 var Jan Tore Sanner (H) nordisk samarbeidsminister. Den norske delegasjonen har jevnlig kontakt med samarbeidsministeren og hans sekretariat.

Internettadressen til de nordiske hjemmesider: www.norden.org

E-postadressen til delegasjonen: internasjonal-avdeling@stortinget.no