3. Partigruppenes forslagsrett

De fleste valg av medlemmer Stortinget foretar til eksterne organer, spesielt til kollegiale organer, er basert på forslag fra partigruppene som fremsettes med utgangspunkt i gruppenes forholdsmessige representasjon i Stortinget. Det er lang tradisjon for dette prinsippet, og utvalget er enig i at det fortsatt bør legges til grunn der det ikke er bestemt annen fremgangsmåte.

Utvalget peker på at man i flere av de organer Stortinget oppnevner medlemmer til, ønsker at medlemmene skal representere allmennheten. Praksis med at gruppene fremmer forslag i henhold til størrelse, sikrer at de som velges, reflekterer en bredde av ulike samfunnssyn. Gruppene har et hovedansvar for at de kandidatene som fremmes, har de personlige egenskapene som skal til for å ivareta vervet. Som regel kjenner gruppene godt til kandidatene som fremmes, og kan ha en begrunnet oppfatning om dette.

Utvalget drøftet generelt i hvilken grad Stortinget bør være bundet av krav om særlig kompetanse eller en bestemt prosess nedfelt i lov, vedtak eller instruks når det skal gjøre sine valg. Gitt at utvalget legger til grunn at dagens praksis med at partigruppene fremmer forslag i tråd med sin forholdsmessige størrelse bør videreføres, mener utvalget at det i begrenset utstrekning er hensiktsmessig å regelfeste formelle kriterier som skal tillegges vekt ved valg av kandidatene. Utvalget understreker at det er særlig viktig at gruppene vurderer kandidatenes personlige egnethet før de fremmer sine forslag. Dette er en skjønnsmessig vurdering som ikke alltid lar seg innpasse i objektive kriterier om formell utdannelse, arbeidserfaring eller annen kompetanse. Ved å utelukke enkelte grupper fra å kunne være kandidater vil man også begrense muligheten til å finne egnede og gode kandidater. Utvalget mener derfor også at man bør være tilbakeholdende med å innføre formelle avgrensninger mot enkelte typer posisjoner, stillinger eller yrker.

I noen tilfeller vil imidlertid enkelte kombinasjoner av roller være uheldig. Både mulige kriterier for formelle kvalifikasjoner og kriterier for å utelukke enkelte grupper fra å kunne velges ble derfor vurdert i utvalget under drøftelsen av de ulike organene. Utvalget peker i den forbindelse på at de aktuelle organer og verv er svært ulike, og kriterier som nevnt vil derfor variere. Dette reflekteres også i dagens regler og praksis.