1. Bakgrunn

På bakgrunn av forslag fremsatt i Dokument nr. 8:70 S (2017–2018) vedtok Stortinget i møte 27. februar 2018 å be presidentskapet, i samarbeid med valgkomiteens arbeidsutvalg, om å sette ned et utvalg for å vurdere prosessen og valgbarheten til medlemmer i de komiteer, utvalg og nemnder som Stortinget oppnevner.

Presidentskapet vedtok i møte 13. mars at utvalget skal bestå av en representant fra hver partigruppe og ledes av et medlem i presidentskapet. I presidentskapets møte 13. april ble disse oppnevnt som medlemmer:

  • Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (leder)

  • Martin Kolberg, Arbeiderpartiet

  • Christian Tybring-Gjedde, Fremskrittspartiet

  • Geir Pollestad, Senterpartiet

  • Petter Eide, Sosialistisk Venstreparti

  • Geir Jørgen Bekkevold, Kristelig Folkeparti

  • Jon Gunnes, Venstre

  • Per Espen Stoknes, Miljøpartiet De Grønne

  • Bjørnar Moxnes, Rødt

Presidentskapet fastsatte følgende mandat for utvalget:

«Utvalget skal gjennomgå og vurdere prosessene for valg til de eksterne komiteer, utvalg og nemnder som Stortinget oppnevner. Mandatet omfatter også eksterne verv og stillinger som Stortinget besetter.

Utvalget skal vurdere om det er grunn til å stille nærmere kvalifikasjonskrav til de som oppnevnes, og om enkelte roller eller posisjoner bør utelukke noen kandidater fra å bli valgt til noen av de aktuelle komiteer, utvalg, nemnder, verv eller stillinger.

Utvalget skal fremme forslag til endringer i prosessene og/eller kvalifikasjonskrav der det finner grunn til det, og utarbeide eventuelle forslag til endringer i Stortingets forretningsorden eller andre relevante regelverk i tråd med dette.

Når det gjelder valg av medlemmer til Nobelkomiteen, legges det til grunn at representanter og vararepresentanter til Stortinget ikke skal kunne velges, jf. Stortingets vedtak 5. desember 2017. Det skal vurderes om det er andre forhold som det bør tas hensyn til i vurderingen av hvem som ikke kan velges til medlemmer av Nobelkomiteen, herunder hvilke avgrensninger som bør gjøres knyttet til lederverv i internasjonale organisasjoner.

Utvalget skal levere sin rapport med anbefalinger til presidentskapet innen 15. juni 2018.»

Utvalget har forstått mandatet slik at det er den formelle prosessen i Stortinget, og praksis knyttet til denne, som er gjenstand for vurdering. Den interne prosessen i partigruppene i forkant av at det fremmes forslag om kandidater til verv som skal besettes, faller dermed utenfor mandatet. Det fremgår ellers av mandatet at det bare er valg til eksterne utvalg mv. som skal behandles. Valg til Stortingets egne komiteer og delegasjoner har derfor ikke vært drøftet.

Utvalget har gått gjennom alle valg Stortinget foretar til eksterne komiteer, utvalg og nemnder mv. også verv og stillinger i organer tilknyttet Stortinget.