Årsrapport fra Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid for perioden 1. oktober 2012 til 20. september 2013

Dette dokument

  • Dokument 19 (2012–2013)
  • Kjeldedokument: Årsrapport fra Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid for perioden 1. oktober 2012 til 20. september 2013
  • Dato: 20.09.2013
  • Sidetal: 2

Til Stortinget

Innledning

Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid for valgperioden 2009–2013 består av følgende representanter:

Medlemmer

Varamedlemmer

Morten Høglund (FrP), leder

Anne Marit Bjørnflaten (A)

Eirik Sivertsen (A), nestleder

Arne L. Haugen (A)

Ivar Kristiansen (H)

Line Henriette Hjemdal (KrF)

Ingalill Olsen (A)

Frank Bakke-Jensen (H)

Henning Skumsvoll (FrP)

Øyvind Korsberg (FrP)

Geir-Ketil Hansen (SV) (erstattet Inga Marte Thorkildsen 29. mars 2012)

Irene Lange Nordahl (Sp)

Generelt

Norge har lange tradisjoner i polare strøk og har store nasjonale interesser å ivareta som en polarnasjon. De siste årene har vi sett en ny utvikling i Arktis. Høyere temperaturer gjør at isen i Arktis smelter og gjør området mer åpent og tilgjengelig for menneskelig aktivitet knyttet blant annet til skipsfart, ressursutvinning og turisme. Samtidig har vi sett at interessen for Arktis og nordområdene har økt nasjonalt, i de arktiske landene og i det øvrige internasjonale samfunnet.

Den 22. oktober 2009 vedtok Stortinget å opprette en delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid. Delegasjonen har 6 medlemmer og 6 varamedlemmer. Delegasjonsleder representerer Stortinget i Den arktiske parlamentarikerkomiteen. Bakgrunnen for opprettelsen er et ønske om å styrke Stortingets oppmerksomhet om utviklingen i Arktis.

Det arktiske parlamentarikersamarbeidet

Lederen av Stortingets delegasjon Morten Høglund representerer Stortinget på møtene til Den arktiske parlamentarikerkomiteen. Denne komiteen består av folkevalgte fra de 8 arktiske landene (Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA) og Europaparlamentet. Urfolkene i Arktis deltar i samarbeidet som faste deltakere (permanent participants).

I perioden 1. oktober 2012–20. september 2013 avholdt komiteen 4 møter (Inari, Washington, Svalbard og Murmansk). Morten Høglund er leder av komiteen og ledet sitt siste møte i Murmansk den 19. september 2013. Folketingsmedlem Sara Olsvig fra Danmark/Grønland ble på møtet på Svalbard den 3. juni valgt til å etterfølge Høglund som leder av komiteen.

Et viktig formål med møtene i Den arktiske parlamentarikerkomiteen er å ha en dialog med landet som er leder av Arktisk råd – det arktiske regjeringssamarbeidet. Sverige hadde formannskapet frem til 15. mai 2013 hvor Canada overtok for de kommende to år. Morten Høglund representerte komiteen på Ministermøtet i Kiruna den 15. mai 2013. Høglund har også hatt møte med den påtroppende lederen for Arktisk råd, minister Leona Aglukkaq fra Canada.

Delegasjonsleder Høglund var innleder på et møte arrangert av det polske utenriksdepartementet den 25. mars 2013 i Warszawa hvor temaet var observatørenes rolle i Arktisk råd.

Stortinget har påtatt seg å være vertskap for sekretariatsfunksjonen til det arktiske parlamentarikersamarbeidet. Dette utføres av seniorrådgiver Bjørn Willy Robstad. I kraft av å inneha denne posisjonen deltar Bjørn Willy Robstad som observatør på Arktisk råds halvårlige høynivåmøter på tjenestemannsnivå (Senior Arctic Official). Robstad ble gjenutnevnt som generalsekretær for de kommende to årene på møtet til Den arktiske parlamentarikerkomiteen den 7. september 2012.

Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid

Delegasjonen har i perioden avholdt tre delegasjonsmøter og to delegasjonsreiser.

Den 8.–10. april 2013 besøkte delegasjonen Finland. I Rovaniemi fikk delegasjonen et innblikk i næringsutviklingen i Nord-Finland og mulighetene for samarbeid mellom Norge og Finland særlig innenfor temaene infrastruktur og næringsutvikling. Delegasjonen møtte også representanter fra Arktisk senter i Rovaniemi hvor blant annet samenes situasjon i Finland ble tatt opp. I Helsingfors hadde delegasjonen møter i Riksdagen og besøkte «Aker Arctic» for å diskutere skipsfart i nordområdene.

Den 3.–6. juni 2013 deltok delegasjonen på møtet til Den arktiske parlamentarikerkomiteen på Svalbard. Delegasjonen besøkte Longyearbyen og Ny-Ålesund hvor de møtte representanter for Sysselmannen og ulike organisasjoner. Delegasjonen fikk en særlig god innsikt i forholdene i Ny-Ålesund da den måtte tilbringe 2 dager ekstra der grunnet været.

Leder Høglund og nestleder Sivertsen representerte Stortinget som en del av Norges delegasjon til Arktisk råds ministermøte i Kiruna 15. mai 2013.

Delegasjonens leder og nestleder møtte den påtroppende lederen av Arktisk råd, minister Leona Aglukkaq, for å diskutere Canadas prioriteringer som leder av Arktisk råd.

Den 6. mars 2013 arrangerte delegasjonen et dialogmøte om nordområdene som en oppfølging av Nordområdemeldingen (Meld. St. 7 (2011–2012)). Utenriksminister Espen Barth Eide redegjorde for trender i regjeringens nordområdepolitikk, og representanter for ulike internasjonale delegasjoner i Stortinget redegjorde for aktiviteter relevant for nordområdene. Fra Stortinget deltok representanter fra Stortingets arktiske delegasjon, NATO PA, Nordisk råd, Europarådet og EFTA/EØS-delegasjonen.

Representanter for delegasjonen deltok også på den 6. Barents parlamentarikerkonferansen i Harstad 23.–24. april 2013. Som fungerende delegasjonsleder ledet Eirik Sivertsen arbeidet med slutterklæringen fra konferansen.

I egenskap av å være leder av Den arktiske parlamentarikerkomiteen har Morten Høglund deltatt som innleder på flere seminarer om Arktis. Nestleder Sivertsen har også deltatt i møter nasjonalt og internasjonalt, blant annet i Brussel og Europaparlamentet. Også andre av delegasjonens medlemmer har deltatt på møter og konferanser, nasjonalt og internasjonalt.

Den 10.–14. desember 2012 i Washington møtte Høglund senator Murkowski, utenriksdepartementet, kystvakten og representanter fra det Hvite Hus som forberedte den nye arktiske strategien i USA.

Planer for neste år

Som et resultat av Stortingsvalget 9. september 2013 vil det bli stor utskifting av medlemmene i delegasjonen som ble opprettet etter Stortingsvalget i 2009. Det vil bli opp til den nye delegasjonen å legge planene for den videre aktiviteten i delegasjonen i 2013 og 2014.

Delegasjonens leder vil delta på møtene i Den arktiske parlamentarikerkomiteen som ventelig vil finne sted i Ottawa, København, Whitehorse og Brussel.

Den 9.–11. september 2014 vil alle delegasjonens medlemmer delta på den 11. arktiske parlamentarikerkonferansen i Whitehorse.

Delegasjonen vil ventelig fremdeles delta aktivt på møter og seminarer hvor arktiske spørsmål diskuteres, og ha tett kontakt med relevante aktører og samarbeidspartnere for å forme fremtidens arktiske politikk.

Oslo, den 20. september 2013

Morten Høglund

delegasjonsleder