Vedtak til lov om endringer i merverdiavgiftsloven

Dette dokument

I Stortingets møte 7. november 2019 ble det gjort følgende

vedtak til lov

om endringer i merverdiavgiftsloven

I

I lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift gjøres følgende endringer:

Kapittel 12 skal lyde:
Kapittel 12 Omgåelse
§ 12-1 Omgåelse

Skatteloven § 13-2 får tilsvarende anvendelse for merverdiavgift.

II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2020.

Tone Wilhelmsen Trøen

president