Vedtak til lov om endringer i stortingsgodtgjørelsesloven (innstramming i reglene om dekning av reiseutgifter og pendlerdiett mv.)

Dette dokument

I Stortingets møte 14. juni 2019 ble det gjort følgende

vedtak til lov

om endringer i stortingsgodtgjørelsesloven (innstramming i reglene om dekning av reiseutgifter og pendlerdiett mv.)

I

I lov 20. desember 2016 nr. 106 om godtgjørelse for stortingsrepresentanter gjøres følgende endringer:

§ 9 andre ledd skal lyde:

For tjenestereiser som skal dekkes av Stortinget må reisens formål og innhold i hovedsak være tjenesterelatert.

§ 10 fjerde ledd skal lyde:

Ved permisjon på grunn av sykdom, skade eller velferdsgrunner kan representantene få dekket reiseutgifter for en tur-retur-reise mellom Stortinget og hjemsted eller annet innenlands oppholdssted.

§ 10 nytt sjette ledd skal lyde:

Representanter som er å anse som pendlere etter forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 3-1-2 tilstås pendlerdiett for de dagene de oppholder seg i pendlerboligene i forbindelse med utøvelsen av stortingsvervet. Pendlerdiett tilsvarer den alminnelige satsen for opphold på hybel eller brakke med kokemuligheter, fastsatt årlig av Skattedirektoratet.

§ 15 første ledd nytt tredje punktum skal lyde:

Reglene i leddet her g jelder tilsvarende for fast møtende vararepresentanter som trer ut av Stortinget i løpet av valgperioden.

§ 18 første ledd bokstav d skal lyde:
  • d) Det skal ikke avkortes mot feriepenger etter § 14.

II

Loven trer i kraft 1. juli 2019.

Tone Wilhelmsen Trøen

president