Vedtak til lov om endringar i sjølova (tilgang til opplysningar i Folkeregisteret)

I Stortingets møte 26. mars 2019 ble det gjort følgende

vedtak til lov

om endringar i sjølova (tilgang til opplysningar i Folkeregisteret)

I

I lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten skal § 13 nytt fjerde ledd lyde:

Sjøfartsdirektoratet skal, uten hinder av taushetsplikt, ha tilgang til opplysninger i Folkeregisteret som er nødvendige for utførelsen av oppgaver etter denne loven.

II

Lova gjeld frå den tida Kongen fastset.

Tone Wilhelmsen Trøen

president