Vedtak til lov om endringar i stiftelseslova (tilgang til opplysningar i Folkeregisteret)

I Stortingets møte 8. november 2018 ble det gjort følgende

vedtak til lov

om endringar i stiftelseslova (tilgang til opplysningar i Folkeregisteret)

I

I lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser skal § 7 nytt femte ledd lyde:

Stiftelsestilsynet kan, uten hinder av taushetsplikt, innhente opplysninger fra Folkeregisteret når det er nødvendig for å løse oppgaver etter stiftelsesloven, arveloven og dekningsloven.

II

Lova gjeld frå den tida Kongen fastset.

Tone Wilhelmsen Trøen

president