Statsrekneskapen 2019

Meld. St. 3 (2019-2020), Innst. 356 S (2019-2020)

Høyrer til sak

Vedtak 690

Meld. St. 3 (2019–2020) – Statsrekneskapen 2019 – vedlegges protokollen.