Endringer i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2019/2020) m.m.

Prop. 117 S (2018-2019), Innst. 415 S (2018-2019)

Vedtak 628

I statsbudsjettet for 2019 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

1142

Landbruksdirektoratet

71

Omstillingstiltak i Indre Finnmark, kan overføres, reduseres med

2 800 000

fra kr 4 524 000 til kr 1 724 000

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen

51

Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet økes med

2 800 000

fra kr 33 900 000 til kr 36 700 000.

75

Kostnadssenkende og direkte tilskudd, kan overføres, økes med

300 000

fra kr 79 100 000 til kr 79 400 000

79

Velferdsordninger, kan overføres, reduseres med

300 000

fra kr 2 600 000 til kr 2 300 000

Vedtak 629

Stortinget gir Landbruks- og matdepartementet fullmakt til å iverksette tiltak i henhold til den foreslåtte reindriftsavtalen, og som er knyttet til bevilgninger i 2020.