Kvalitet og pasientsikkerhet 2017

Meld. St. 11 (2018-2019), Innst. 190 S (2018-2019)

Vedtak 472

Meld. St. 11 (2018–2019) – Kvalitet og pasientsikkerhet 2017 – vedlegges protokollen.