Noregs fiskeriavtalar for 2018 og fisket etter avtalane i 2016 og 2017

Meld. St. 9 (2017-2018), Innst. 265 S (2017-2018)

Vedtak 770

Stortinget ber regjeringen, på bakgrunn av Riksrevisjonens merknader og EUs uttalte ønske, komme tilbake med en vurdering av om det norske fiskeriregelverket skal tilgjengeliggjøres på engelsk.

Vedtak 771

Meld. St. 9 (2017–2018) – Noregs fiskeriavtalar for 2018 og fisket etter avtalane i 2016 og 2017 – vedlegges protokollen.