Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2013

Dokument 5 (2013-2014), Innst. 226 S (2013-2014)

Vedtak 460

Dokument 5 (2013–2014) – Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomhet i tiden 1. januar–31. desember 2013 – vedlegges protokollen.