Nordområdene

Meld. St. 7 (2011-2012), Innst. 236 S (2011-2012)

Høyrer til sak

Vedtak 455

Meld. St. 7 (2011–2012) – om nordområdene. Visjon og virkemidler – vedlegges protokollen.