Nasjonalbudsjettet 2018

Meld. St. 1 (2017-2018), Innst. 2 S (2017-2018)

Høyrer til sak

Vedtak 76

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2018 kan inngå avtaler om forskuttering av midler til fiskerihavner og farleder ut over gitt bevilgning på inntil følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Ramme for samlede, løpende forpliktelser

360

Kystverket

30

Nyanlegg og større vedlikehold

350 mill. kroner

Forskutteringene skal refunderes uten kompensasjon for renter og prisstigning.