Nasjonalbudsjettet 2018

Meld. St. 1 (2017-2018), Innst. 2 S (2017-2018)

Høyrer til sak

Vedtak 35

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning mv.

9 637 992 000

2

Familie og forbruker

46 882 804 000

3

Kultur mv.

14 804 750 000

4

Utenriks

36 700 121 000

5

Justis

33 962 684 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

23 624 648 000

7

Arbeid og sosial

445 498 676 000

8

Forsvar

49 363 552 000

9

Næring

6 117 476 000

10

Fiskeri

512 694 000

11

Landbruk

17 710 275 000

12

Olje og energi

-71 534 475 000

13

Miljø

9 673 504 000

14

Kontroll og konstitusjon

652 200 000

15

Helse

196 410 845 000

16

Utdanning og forskning

74 513 072 000

17

Transport og kommunikasjon

64 581 876 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

174 502 562 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

4 348 022 000

20

Stortinget, finansadministrasjon mv.

32 556 533 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 065 010 241 000

22

Utbytte mv.

-33 192 551 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

72 317 019 000