4. Lov om endringer i straffeprosessloven mv. (erstatning etter strafforfølgning). (Særskilt vedlegg: NOU 1996: 18 Erstatninger i anledning strafforfølgning. Leder Henry John Mæland.)

Tema: RETTSVESEN (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

4. Lov om endringer i straffeprosessloven mv. (erstatning etter strafforfølgning). (Særskilt vedlegg: NOU 1996: 18 Erstatninger i anledning strafforfølgning. Leder Henry John Mæland.)

Sjå saker frå same tema: