Om midlert. lov om tillegg til straffeprosessloven av 1. juli 1887,

Tema: Rettsvesen. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

Om midlert. lov om tillegg til straffeprosessloven av 1. juli 1887,   ot. prp. nr. 1,   innst. O. nr. 24,   O.tid. 33—77,   besl. O. nr. 30,   L.tid. 7—30, jfr. rettelse 32,   sanksjon O.tid. 131,   lov av 22. febr. 1946, lovheftet side 4.

Sjå saker frå same tema: