Bev. til domstolane og påtalemakta m.v.: For 1945—46,

Tema: Rettsvesen. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

Bev. til domstolane og påtalemakta m.v.: For 1945—46,   st. prp. nr. 1, kap. 313—21, 323, 325, 329—30, 335, 343—44, 350, 380, 382—84, 387—90, 392,   bsj.innst. S. nr. 36,   S.tid. 732—53 [Løyvt 1945—46 til: lagmannsrettane, meddomarar, byrettane, sorenskrivarembeta, byfutembeta, andre domarembete, sams utgifter til rettsstellet, etterrøkings- og domsutgifter, høgfjellskommisjonen, prisdomstolane, dei militære domstolane, påtalemakta, den militære påtalemakta, riksstyreadvokatembetet, tinghusa og ymse andre eigedomar (Oslo tinghus, Bergen tinghus, lagmannsrettshuset i Trondheim, ymse embetsbustader), ymse byggjearbeid for rettsstellet, andre justisføremål (Norsk Lovtidend, Statskalenderen, Ektepaktregistret, Norsk Lysingsblad), sakskostnader i straffesaker, kap. 2903.] [Løyvt for 1946—47 til de same postane som ovanfor, av nytt her kjem til kap. 324: Tenestemannsretten, og under kap. 344: Ymse byggjearbeid — Trondheim tinghus, Stavanger tinghus, Tromsø tinghus, kontor- og bustadbrakker til fylkesmannen og sorenskrivarane i Finnmark, Kristiansand tinghus, Steinkjer rikshus, Namsos tinghus.]— for 1946—47,   st. prp. nr. 2, kap. 313—21, 323, 325, 329—30, 335, 343—44, 350, 380—84, 387—90, 392,   bsj.innst. S. nr. 337,   S.tid. 1812—21.

Sjå saker frå same tema: