Munnleg spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Hva regjeringen mener er den viktigste årsaken til overrepresentasjon av innvandrere blant smittede, innlagte og døde gjennom pandemien

Datert: 28.04.2021
Svart på: 28.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Jon Engen-Helgheim (FrP)

Spørsmål

Jon Engen-Helgheim (FrP): Det har vært sånn at gjennom hele denne pandemien har innvandrerbefolkningen vært sterkt overrepresentert på smittestatistikken og når det gjelder innleggelser, alvorlig sykdom og død. Det er en alvorlig problemstilling, som man har forsøkt å gjøre en del tiltak for, men man har ikke lyktes. Dette er kanskje den mest stabile situasjonen vi har hatt gjennom hele pandemien.

På tross av tolketjenester, oversettelser, oppsøkende virksomhet, dialogmøter og en rekke andre tiltak som har vært prøvd, har det ikke fungert. I en debatt i november i fjor snakket jeg med helseministeren om årsakene til at innvandrere er grovt overrepresentert på statistikken. Det regjeringen den gangen pekte på, var at det var forskjellige yrker som var overrepresentert – typiske innvandreryrker, om man kan si det. Det var større familier, trangboddhet, økonomi og sosiale forhold det ble pekt på. Dette har vært en forklaring som har vært brukt meget hyppig.

Jeg ble beskyldt for å stigmatisere da jeg sa at vi måtte se på andre årsaker, f.eks. tillit til myndighetene, om man i tilstrekkelig grad har brydd seg om å følge reglene. Det måtte man ikke snakke om, for det kunne stigmatisere og gjøre situasjonen verre.

Nå er faktisk innvandrerne de største ofrene for at vi ikke klarer å lykkes med å få smitten ned, og i den senere tid har det kommet en rekke rapporter som peker på at det slett ikke er slikt som trangboddhet og yrker som er forklaringen. Da vil jeg spørre ministeren med det overordnede ansvaret for pandemihåndteringen: Hva mener regjeringen i dag er den viktigste årsaken til overrepresentasjon av smitte blant innvandrere?


Les heile debatten