Munnleg spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om at statlige planretningslinjer truer jordvernet, hindrer lokal utvikling, bidrar til sterk sentralisering og svekker muligheten for folkevalgt styring av arealpolitikken i kommunene

Datert: 10.02.2021
Svart på: 10.02.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Mitt spørsmål går til kommunalministeren.

Statlige planretningslinjer og oppfølging av dem gir i dag stramme føringer for hvordan lokalsamfunn skal utvikle seg rundt omkring i landet. Det har vist seg å ha noen åpenbare problemer, bl.a. når det gjelder jordvern. Med den fortettingspolitikken staten krever rundt kollektivknutepunkt, står flere og flere områder med dyrket mark i fare for å bli nedbygd. Retningslinjene nevner ikke jordvern en eneste gang, men terper gang på gang på hvor viktig fortettingspolitikken er.

Det andre problemet er at de statlige retningslinjene åpenbart bidrar til sterk sentralisering innad i kommunene. I Akershus ser vi dette tydelig. Retningslinjene fører til den omdiskuterte 80/20-regelen, som betyr at kommuner bare får lov til å bygge ut ett sted. Regjeringen sier at den ønsker å konsentrere folk rundt kollektivknutepunkt, slik at disse kan få gode kollektivtilbud og redusere transport og klimagassutslipp. Konsekvensene har blitt absurde, slik det ofte blir når en sitter i byen og skal ordne løsninger for lokalsamfunn rundt omkring i distriktene.

For eksempel får ikke Nesodden kommune bygge ut området på Fagerstrand fordi Fylkesmannen sier det blir for mye bilbruk. Et annet eksempel er Aurskog-Høland. Der må 80 pst. av veksten komme i Bjørkelangen. Kommunen er større enn resten av Nedre Romerike til sammen, likevel skal Aurskog-Høland behandles på samme måte som Skedsmo og Lørenskog. I Enebakk får en ikke lov til å utvikle Kirkebygda som tettsted, enda det er administrasjonssenteret i kommunen.

Det er åpenbart at statlige planretningslinjer i dag er en tvangstrøye for mange kommuner. Det truer jordvernet, hindrer lokal utvikling og svekker muligheten for folkevalgt styring i lokalsamfunnene.

Har statsråden konkrete planer om å styrke jordvernets stilling i samfunnsplanleggingen, og vil han sørge for at lokaldemokratiet i kommuner som Nesodden, Aurskog-Høland og Enebakk i mye større grad får styre sin egen arealpolitikk og få en reell mulighet til å ivareta jordvernet?


Les heile debatten