Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Østfold (1 - 20 av 20)

 • Spørjetimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utviklingsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 27.01.2022

  Til behandling

  Under Noradkonferansen 25. januar i år, annonserte utviklingsministeren en stor satsing på matsikkerhet fremover fra regjeringens side. Men hun konkretiserte ikke hva satsingen vil bestå i. Kan statsråden forklare dette litt nærmere?
 • Spørjetimespørsmål fra Tage Pettersen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 27.01.2022

  Til behandling

  I den helt ekstraordinære situasjon i strømmarkedet er det nødvendig at staten stiller opp for de små bedriftene, og helt konkret tenker jeg på de mange atelierene, galleriene og små håndverkslokalene. I desember fremmet Høyre forslag om at regjeringen måtte komme tilbake med eventuelle tiltak for å avhjelpe situasjonen. For mange av disse bedriftene er strøm en avgjørende innsatsfaktor som utgjør en betydelig del av kostnadsbasen. Har statsråden vurdert en ordning for kompensasjon av ekstraordinære strømutgifter for kulturnæringen?
 • Spørjetimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utenriksministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 13.01.2022

  Til behandling

  Regjeringen varslet 11. januar at Norge skal bevilge 100 millioner kroner til FNs responsplaner for Afghanistan. FN estimerer at det trengs nærmere 44 milliarder kroner for å hindre en humanitær katastrofe i landet. Hvordan vurderer utenriksministeren den politiske situasjonen i Afghanistan og muligheten til å bidra for å avhjelpe en kommende humanitær katastrofe?
 • Spørjetimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utenriksministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 06.01.2022

  Svart på: 12.01.2022 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

  Regjeringen Solberg trappet opp støtten til opposisjonen og sivilt samfunn i Hviterussland betydelig, blant annet for å bidra til beskyttelse av menneskerettighetene. Regimet slår stadig hardere ned på demonstranter og menneskerettighetsforsvarere, og det har blitt stadig vanskeligere å få penger inn i landet for å støtte dem. Sett i lys av situasjonen i Hviterussland, hvordan arbeider regjeringen for å støtte sivilt samfunn og støtte opposisjonen?
 • Munnleg spørsmål fra Tage Pettersen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 05.01.2022

  Svart på: 05.01.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Om tilgang til allmennkringkastingstilbud og nettleverandører, og hvorvidt statsråden deler de bekymringene mediebransjen har framført over lengre tid her hjemme når det gjelder de nasjonale portvokterne
 • Spørjetimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utviklingsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Svart på: 08.12.2021 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

  Om de kraftige kuttene i bevilgningen til Verdens matvareprogram (WFP) i neste års budsjett, og hvilken informasjon om verdens sultsituasjon regjeringen besitter, som verken FN eller vi andre har del i
 • Spørjetimespørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Sett fram av: Mona Fagerås (SV)

  Svart på: 08.12.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Om hvordan statsråden vil sikre den nødvendige tilliten og entusiasmen som forutsettes for at reetableringen av en utdanningsinstitusjon på Nesna skal bli vellykket
 • Munnleg spørsmål fra Tage Pettersen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 01.12.2021

  Svart på: 01.12.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Om at regjeringen avvikler fritidskortet, reduserer grensen for skattefradrag på gaver til frivilligheten og legger ned gaveforsterkningsordningen for å innfri løftet om full momskompensasjon, selv om Senterpartiet har programfestet å trappe opp beløpsgrensen og åpne for å inkludere lokale lag og foreninger i ordningen
 • Spørjetimespørsmål fra Tage Pettersen (H) til barne- og familieministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Svart på: 01.12.2021 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Om hvordan statsråden kan si at hun jobber for å bedre rekrutteringen av fosterfamilier samtidig som regjeringen prioriterer vekk mange av de som er flinkest til å rekruttere og følge opp fosterhjemmene
 • Spørjetimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utviklingsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Svart på: 01.12.2021 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

  Om at statsråden i muntlig spørretime 24. november sa at midler til fornybar energi og klimatilpasning ble "neglisjert gjennom den forrige regjering", mens sannheten er at regjeringen Solberg intensiverte innsatsen for både fornybar energi og klimatilpasning betraktelig
 • Spørjetimespørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 18.11.2021

  Rette vedkommende: Fiskeri- og havministeren

  Svart på: 24.11.2021 av fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

  Om hva som er regjeringens plan for å få slipet Svinesundstersklene, med henvisning til at Solberg-regjeringen ville komme tilbake til Stortinget i lys av Kystverkets gjennomgang
 • Spørjetimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utviklingsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 17.11.2021

  Svart på: 24.11.2021 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

  Om hva de internasjonale reaksjonene har vært på kuttet i statsbudsjettet på 1,85 mrd. kroner til Det globale partnerskapet for utdanning (GPE)
 • Spørjetimespørsmål fra Tage Pettersen (H) til justis- og beredskapsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 11.11.2021

  Spørsmålet er trekt tilbake

  Hva vil statsråden gjøre for å etterkomme ønske fra Marker kommunes ordfører om å gjenåpne det lokale lensmannskontoret?
 • Spørjetimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utviklingsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 11.11.2021

  Svart på: 17.11.2021 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

  Om hva begrunnelsen er for omdisponeringen av 299,4 mill. kroner fra kap. 164 post 73 "Sårbare grupper" til kap. 170 post 70 "Sivilt samfunn"
 • Spørjetimespørsmål fra Tage Pettersen (H) til barne- og familieministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren

  Svart på: 10.11.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Om hvordan reverseringen av domstolsreformen kan forsvares, når Barneombudet mener det vil svekke barnas rettssikkerhet
 • Spørjetimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.11.2021

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Svart på på vegner av: Klima- og miljøministeren

  Svart på: 10.11.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om at Rudskogen motorsenter, nasjonalanlegget for motorsport, risikerer å måtte stenge fordi Statsforvalteren i Oslo og Viken vil forby all kjøring på banen i hele juni måned samt begrense konkurransekjøring til kun åtte søndager i året, og hvorvidt statsråden støtter disse innstrammingene
 • Spørjetimespørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 28.10.2021

  Svart på: 10.11.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om å følge opp det klareste valgløftet til samferdselsministeren og hans parti og garantere at vi får bygget nye Kjøkøysund bro uten bompenger, og om når den varslede statlige bevilgningen vil komme
 • Spørjetimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utviklingsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Svart på: 27.10.2021 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

  Om hvorvidt regjeringen ønsker å signalisere større bruk av NGO-styrt bistand, med henvinsing til at den kritisk vil gjennomgå bruken av globale fond for å sikre mer effektiv utviklingsbistand
 • Spørjetimespørsmål fra Tage Pettersen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Svart på: 27.10.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Om hvordan statsråden vil følge opp idrettsstrategien som Solberg-regjeringen la frem i september og som skal bidra til å styrke idretten etter pandemien
 • Spørjetimespørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 20.10.2021

  Svart på: 27.10.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Om hva som er statsrådens holdning til å hente IS-kvinner til Norge, og hvordan hun vurderer sikkerhetsrisikoen for det norske folk ved å gjøre dette