Skriftleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:496 (2021-2022)
Innlevert: 26.11.2021
Sendt: 26.11.2021
Svart på: 06.12.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Sylvi Listhaug (FrP)

Spørsmål

Sylvi Listhaug (FrP): I forrige uke mottok statsråden evalueringsrapporten om Systemet for nye metoder fra Proba samfunnsanalyse.
Hvilken prosess har regjeringen lagt opp for behandlingen av denne, når sendes evalueringen på høring, og når vil Stortinget få den til behandling?

Grunngiving

Tidligere i år stilte undertegnede spørsmål til den daværende statsråd i Helse- og omsorgsdepartementet, Bent Høie, om hvordan den forrige regjeringen skulle følge opp evalueringen av Systemet for nye metoder. Høie svarte 2. juli i år at han ikke hadde planer om at evalueringen skulle sendes på høring. Evalueringsrapporten skulle kun inngå i kunnskapsgrunnlaget for videreutviklingen av systemet og bidra til å identifisere bevarings- og endringspunkter.
Evalueringen fra Proba samfunnsanalyse viste at det er et behov for et nytt godkjenningssystem der det er pasienter og fagfolk som avgjør om nye legemidler skal innføres, større åpenhet om hvorfor medisiner avlås, ankemulighet når medisiner avslås og norske myndigheter sin betalingsvillighet for medisiner må økes betraktelig. For å sikre at evalueringen ikke ender opp i en skuff, er det avgjørende med en bred politisk prosess der alle de som rammes av at Norge er en sinke i å godkjenne nye medisiner får komme til orde.

Ingvild Kjerkol (A)

Svar

Ingvild Kjerkol: Representanten Listhaug kan neppe ha lest den samme evalueringsrapporten som jeg fikk overlevert i midten av november. Det er ingenting i rapporten som peker mot å avvikle systemet for å erstatte det med et nytt. Og stikk i strid med representantens framstilling, inneholder evalueringsrapporten ingen anbefaling om å innføre noen ankemulighet eller å øke betalingsvilligheten. Hvor mye av samfunnets ressurser som fordeles til helsetjenesten avgjøres uansett i Stortinget, ikke i systemet for nye metoder.

Hovedfunnet i rapporten er at det er bred støtte for at vi har et nasjonalt system som sikrer at det etableres et faglig beslutningsgrunnlag og at dette grunnlaget brukes til å ta beslutninger om hvilke metoder som skal brukes.

Det nasjonale systemet for nye metoder er det viktigste verktøyet vi har for å sikre likeverdig tilgang til legemidler og metoder i hele landet. Beslutningene i system for Nye metoder baserer seg på prinsippene for prioritering som Stortinget har vedtatt og bidrar til at ressursene fordeles på en rettferdig måte i vår felles helsetjeneste.

Men evalueringen peker også på utfordringer som vi må ta tak i. Det er rom for å videreutvikle systemet når det gjelder involvering av klinikere og brukere. Dette er noe regjeringen og jeg er opptatt av å forbedre. Vi vil også jobbe videre for å styrke åpenheten og tilliten til systemet i befolkningen. Representanten har rett i at evalueringen viser at norske myndigheter ser ut til å bruke noe lengre tid på metodevurderingene enn Danmark, England og Sverige. Evalueringen viser at dette kan skyldes uklarhet i dokumentasjonskravene, eller leverandørenes lanseringsstrategier for sine produkter i ulike land. Alle parter har et ansvar for å redusere saksbehandlingstiden. Det er flere initiativer som er påbegynt i system for Nye metoder. Dette skal vi bygge videre på.

Representanten Listhaug utrykker bekymring for at evalueringen skal ende opp i en skuff. Det kan jeg forsikre henne om at den ikke skal. Jeg vil følge opp rapportens anbefaling både i eierstyring av de regionale helseforetakene og etatsstyringen av Helse- og omsorgsdepartementets underliggende etater. Regjeringen vil videre, og som omtalt i Hurdalsplattformen, legge fram en melding for Stortinget som blant annet skal omhandle åpenhet og etterprøvbarhet rundt prioriteringer i helsetjenesten.

Evaluering viser til at vårt nasjonale system for å innføre nye metoder i spesialisthelsetjenesten er ambisiøst. Norge har utviklet et omfattende system som bygger på en 30 år lang tradisjon om å åpent diskutere prioriteringer i helsetjenesten og som har som mål å sikre likeverdig og rettferdig fordeling av ressurser i helsetjenesten. Dette er et system vi må videreutvikle.