Skriftleg spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:476 (2021-2022)
Innlevert: 25.11.2021
Sendt: 26.11.2021
Svart på: 03.12.2021 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Har det blitt bevilget midler til Bondeviks Oslosenter over statsbudsjettet fra 2006 da senteret ble startet og frem til i dag - eventuelt hvor mye og til hvilke formål?

Grunngiving

Dagbladet har den siste tiden publisert flere artikler om Oslosenteret, som er ledet av Kjell Magne Bondevik. Disse artiklene kan tyde på at Oslosenteret har økonomiske bindinger til regimene i Saudi-Arabia og i Bahrain som er uheldige. Det fremmes påstander om at senteret bidrar til hvitvasking av disse regimene, og at senteret har blitt brukt til å kjøpe tilgang til den norske statsministeren og andre statsråder.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Det er blitt bevilget midler over statsbudsjettet til «Oslosenteret – senter for fred og menneskerettigheter». Første bevilgning ble gitt i 2009 og den siste i 2015, sistnevnte med gjennomføringsperiode til og med 2017.

Totalt er det bevilget om lag 51 millioner kroner, med store variasjoner fra år til år.

Det klart største beløpet, om lag 43 millioner kroner totalt, er brukt for å fremme fred og forsoning i Somalia, bevilget over statsbudsjettene fra og med 2012 til og med 2015, sistnevnte med gjennomføring av aktiviteter til og med 2017.

Oslosenterets virksomhet er basert på menneskerettighetene og har som formål å bidra til fred og forsoning, med særlig vekt på større forståelse og toleranse mellom folk og mennesker med ulik religion og religiøs tilhørighet. Dette skal også bidra til demokratiutvikling og lederskap i sårbare stater.

Dette er i tråd med Norges utenrikspolitiske mål, på tvers av partipolitiske skillelinjer i Norge.

Utenriksdepartementets bevilgninger har bidratt til Oslosenterets aktiviteter; i hovedsak dialogmøter, seminarer og lignende i en rekke land, samt globalt - på tvers av landegrenser. Det er også bevilget penger brukt på aktiviteter knyttet til Norge, herunder i forbindelse med utdelingen av Nobels fredspris til Malala Yousafzai i 2014.