Skriftleg spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:474 (2021-2022)
Innlevert: 25.11.2021
Sendt: 25.11.2021
Svart på: 10.12.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Vil statsråden sikre at Avinor kan legge til rette for at utslippsfrie taxier kan velges av kunder som førsteprioritet ved lufthavnene og sikre at slik planlagt ordning ved Stavanger lufthavn kommer i gang?

Grunngiving

I Stavanger er det tatt initiativ til en ordning hvor kunder kan velge el-drosjebil som førsteprioritet på Stavanger Lufthavn, Sola. Avinor både lokalt og sentralt har vært positive til en slik ordning. Nødvendig utstyr er innkjøpt og systemet kan ifølge Avinor være operativt fra 1. februar 2022.
Det er imidlertid en del motstand i bransjeorganisasjonen mot ordningen med å prioritere nullutslippskjøretøy og prosjektet kan synes å stoppe opp.
Drosjenæringen må gå fra fossilbiler til nullutslippsbiler. En ordning med et prioritert valg blir en viktig faktor for at flere drosjeeiere velger å kjøpe utslippsfrie biler raskere.
Kundene skal kunne ta grønne valg i hverdagen. I dag er et slikt valg vanskelig ved lufthavnene våre dersom en ønsker å ta utslippsfri drosje. Ved en prioritert ordning kan kundene velge grønn drosje like enkelt som fossildrosje.

Jon-Ivar Nygård (A)

Svar

Jon-Ivar Nygård: Jeg har lagt dette spørsmålet fram for Avinor AS (Avinor). Avinor viser til at selskapet, som ansvarlig for 43 statlig eide flyplasser, har et betydelig klima- og miljøansvar. Avinors mål er å halvere egne totale kontrollerbare klimagassutslipp innen 2022 (sammenlignet med 2012), og at egen drift skal være fossilfri innen 2030. Avinor skal også være en aktiv pådriver for å redusere klimagassutslippene fra flytrafikken og tilbringertjenesten. Avinors mål støtter opp under regjeringens ambisjoner om at klimagassutslippene fra transportsektoren skal reduseres.

Tilbringertjenesten ved Avinors lufthavner består av ulike kollektive transportformer som buss og tog, men også passasjertransport via en stor andel mindre kjøretøy, herunder taxi. De ulike transportaktørene vil de neste årene ha et betydelig behov for tilretteleggelse av infrastruktur/ladefasiliteter for å kunne innfri myndighetenes miljømålsettinger. Avinor har i lengre tid arbeidet med å etablere ladepunkter tilknyttet lufthavnenes parkeringsanlegg og har per i dag etablert ca. 1200 ladepunkter. Avinor arbeider kontinuerlig med å tilrettelegge for nødvendig infrastruktur og har tilrettelagt for hurtiglading i flere taxidepot (Stavanger, Bergen og Oslo).

Avinor har bestilt et nytt såkalt Taxi Management System, som skal fremkalle taxier fra depot til for-plass via sjåførenes mobiltelefon. Dette er et teknologiskifte som muliggjør prioritering/kvotering av nullutslippskjøretøy, og som vil være klart til 1. februar 2022. For ordens skyld kan det nevnes at det ved Oslo lufthavns taxi-bestillingsautomater har vært mulig å bestille nullutslippstaxi helt siden 2014.

Avslutningsvis viser Avinor til at selskapet har en dialog med taxinæringen, både lokalt og sentralt, og har erfart at det er noe motstand mot tiltaket fra deler av næringen. Avinor legger til grunn at en slik prioritering/kvotering er selskaps-/konkurransenøytral, samtidig som den ivaretar passasjerenes rettigheter til fritt taxivalg. Avinor har derfor til hensikt å starte et pilotprosjekt ved Stavanger lufthavn med prioritet/kvotering av nullutslippskjøretøy, i tråd med regjeringens og offentlige myndigheters intensjon og ønske om overgang til nullutslippskjøretøy. Oppstartdato er satt til 1. februar 2022.