Skriftleg spørsmål fra Nikolai Astrup (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:463 (2021-2022)
Innlevert: 24.11.2021
Sendt: 25.11.2021
Svart på: 01.12.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

Nikolai Astrup (H)

Spørsmål

Nikolai Astrup (H): Hvilke konsekvenser får begrensningene i kraftutvekslingen mellom Norge og Sverige for forsyningssikkerheten, hvilken effekt kan det få for utviklingen i strømprisene i Norge og hva vil statsråden gjøre for at normal kraftutveksling gjenopprettes?

Grunngiving

Svenska Kraftnät har innført begrensninger i krafteksporten fra det svenske prisområdet SE3 til det norske området NO1 fremover, og begrunner dette med utfordringer internt i det svenske kraftnettet. Tirsdag 21. november svarte Statnett med at de legger seg på samme driftsmodell som svenskene og begrenser dermed eksporten av strøm fra Sør-Norge til Sverige.

Marte Mjøs Persen (A)

Svar

Marte Mjøs Persen: Systemansvaret for kraftnettet ligger til eierne av transmisjonsnettet, det vil si Statnett i Norge og Svenska kraftnät i Sverige. Svenska kraftnät har over lengre tid satt begrensninger i overføringskapasiteten mellom Sverige og landene rundt, inkludert Norge. I henhold til EU/EØS-regelverket er det de uavhengige reguleringsmyndighetene for energi som ved behov skal avklare spørsmål om kapasitetsutnyttelse i overføringsforbindelsene. Den norske uavhengige Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har derfor henvendt seg til den svenske regulatoren om nettbegrensningene.

Jeg har registrert at Statnett har besluttet å drifte nettet mot Sør-Sverige etter samme prinsipper som Svenska kraftnät drifter sitt nett. Dette vil medføre noe begrenset overføringskapasitet også fra Østlandet til Sør-Sverige.

Statnett viser til at kraftutveksling er et viktig virkemiddel for å trygge forsyningssikkerheten og at forbindelsen mellom Norge og Sør-Sverige er viktig for begge parter, spesielt i situasjoner der forbruket er svært høyt på Østlandet eller i Sør-Sverige. I slike situasjoner vil utveksling over denne forbindelsen kunne bidra til å sikre tilstrekkelig effekt til å dekke de høyeste forbrukstoppene. Statnett viser videre til at forbindelsen også bidrar til å trygge forsyningssikkerheten i situasjoner der andre linjer til det sentrale østlandsområdet faller ut på grunn av feil eller lignende. Statnett vurderer likevel at redusert kapasitet på forbindelsen ikke utgjør noen umiddelbar trussel mot forsyningssikkerheten, og at det er tilstrekkelig kapasitet til å forsyne norske kunder når overføringsnettet i Norge er intakt.

Det er mange faktorer som påvirker de norske kraftprisene, blant annet prisene i landene vi er tilknyttet og innenlandske variasjoner i nedbør, vind og temperaturer. Svenska kraftnäts begrensninger på overføringen mot Østlandet medfører reduserte importmuligheter for Norge. Isolert sett vil det kunne bety høyere kraftpriser i Norge i timene der rimeligere kraft fra Sverige skulle blitt sendt til Norge. Statnetts nye begrensninger på overføringen mot Sør-Sverige medfører reduserte eksportmuligheter for Norge. Isolert sett trekker det i retning av lavere kraftpriser i Norge i timene der rimeligere kraft fra Norge skulle ha blitt sendt til Sverige. Den samlede virkningen på kraftprisene av begrensningene i nettet mellom Norge og Sverige avhenger imidlertid av prisbildet i de enkelte timene og prisutviklingen fremover.

Vi har hatt et felles kraftmarked i Norden i mange år. Dette samarbeidet har tjent oss godt og har bidratt til et effektivt kraftsystem og bedre forsyningssikkerhet. Jeg er opptatt av at vi skal ha et godt samarbeid i Norden også i framtiden.