Skriftleg spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:394 (2021-2022)
Innlevert: 17.11.2021
Sendt: 18.11.2021
Svart på: 26.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

Frank Edvard Sve (FrP)

Spørsmål

Frank Edvard Sve (FrP): Kva vil statsråden gjere for å auke rammane til konfliktdempande tiltak til dei områda som har utfordringar med alle dei store rovdyra i Norge?

Grunngiving

Dagens rovviltforlik legg opp til eit bestandsmål for jerv på 39 ynglingar årleg og ein estimert bestand på ca. 250 dyr.
Dagens bekrefta ynglingar for 2021 er på 60 og eit bestandsestimat på ca. 395 dyr. Beitenæringa fortvilar med svært store tap, og bestanden er vanskeleg å beskatte med normal lisensjakt. Tidlig nedsanking har ofte blitt brukt som avbøtande tiltak, men dette kostar dyrt for beitenæringa.
Det har vore eit problem med for lave rammer innan FKT midlar, ramme for konfliktdempande tiltak, som har gjort situasjonen verre for dei bøndene som frå før har svært store problem med rovdyr.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Det er det gamle Hedmark fylke (rovviltregion 5) som har bestandsmål om alle de fire store rovdyrene bjørn, gaupe, jerv og ulv. I de øvrige delene av landet er det bestandsmål for én til tre rovdyrarter, med unntak av i rovviltregion 1, som dekker nåværende Vestland fylke, Rogaland fylke og gamle Aust-Agder fylke, der det ikke er mål om yngling av noen av artene. Det er dermed en liten del av Norge hvor det er fast tilstedeværelse av de fire store rovdyrene.

Vi har i dag har gode rammer for ordningen med forebyggende og konfliktdempende tiltak, og jeg ser per nå ikke behov for å øke rammene ytterligere.

Min vurdering er at vi må tilstrebe en mest mulig effektiv bruk av midlene til forebyggende og konfliktdempende tiltak slik at tapene og konfliktene blir minst mulig.